Tijdelijke subsidieregeling VHF Hoge Vucht Breda 2023

Geldend van 17-01-2023 t/m 31-10-2023

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling VHF Hoge Vucht Breda 2023

Burgemeester en wethouders van Breda,

Gelet op artikel 1:3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Breda 2017;

besluiten vast te stellen de:

Tijdelijke subsidieregeling VHF Hoge Vucht Breda 2023.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

VHF: Volkshuisvestingsfonds

Eigenaar: een natuurlijk persoon, die eigenaar is en als bewoner hoofdverblijf heeft van en op één van de woningen als genoemd in artikel 3 van deze regeling.

Energielabel: hulpmiddel om het energieverbruik van een woning aan te geven. Recent is de methodiek van het toekennen van energielabels gewijzigd.

Om vooraf te kunnen beoordelen of de renovatie voldoet aan voorwaarde minimaal label B of 3 labelsprongen wordt een prelabel NTA 8800 opgevraagd.

Het energielabel na renovatie moet worden vastgesteld na oplevering werkzaamheden en voldoen aan NTA 8800.

College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda.

Artikel 2: Doel

Doel van deze subsidieregeling is het verduurzamen van 752 woningen naar label B of 3 labelsprongen in de wijk Hoge Vucht. Middels deze subsidie wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid in een duurzame en veilige woonomgeving door middel van fysieke ingrepen.

Artikel 3: Voor wie

 • 1. Voor subsidie op grond van deze regeling komen enkel de grondgebonden woningen – niet zijnde appartementen – in aanmerking in de volgende postcodegebieden 4826 en 4827 én de WOZ waarde van de woning is maximaal € 300.000,- peildatum 2020.

 • 2. Subsidie kan alleen aangevraagd worden door een eigenaar van in het vorige lid genoemde adres.

 • 3. Een eigenaar van een woning genoemd in lid 1 kan slechts één subsidieaanvraag indienen in het kader van deze regeling.

 • 4. Voor elk adres zoals genoemd in lid 1 wordt slechts 1 subsidie verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 4: Voor wat

 • 1. Subsidie kan enkel worden aangevraagd voor een of meerdere van de volgende renovatiewerkzaamheden:

  • a.

   Het isoleren van het dak;

  • b.

   Het vervangen van de kozijnen in de voor- en achtergevel en/of vervanging van het glas met de (minimale) kwaliteit HR++;

  • c.

   Het isoleren van de bestaande spouwmuren;

  • d.

   Het isoleren van vloer;

  • e.

   Het isoleren van binnenzijde gevels;

  • f.

   Het elektrificeren van de kookfunctie;

  • g.

   Het aanbrengen van zonnepanelen;

  • h.

   Het aanbrengen van ventilatie of het verbeteren ervan van systeem C naar D.

 • 2. De renovatiemaatregelen die betrekking hebben op isolatie moeten voldoen aan isolatiewaarden uit de ISDE maatregelenlijst van RVO:

  https://www.rvo.nl/subsidiesfinanciering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen#subsidiebedragen-per-m2

 • 3. De kosten voor het vaststellen van een prelabel energie NTA 8800 om zo vooraf te kunnen beoordelen of de renovatie voldoet aan minimaal label B of 3 labelsprongen.

 • 4. De kosten voor het vaststellen van het energielabel NTA 8800 na renovatie van de woning.

Artikel 5: Subsidiecriteria

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende subsidiecriteria:

  • a.

   De activiteiten dienen te zorgen dat de woning na renovatie aantoonbaar op minimaal energielabel B wordt gewaardeerd of 3 energielabel sprongen vooruit is gegaan.;

  • b.

   Het project wordt uitgevoerd in de periode van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Artikel 6: Procedure

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd in de periode van 2 januari tot en met 31 december 2023.

 • 2. De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal ondertekend aanvraagformulier.

 • 3. Het college beslist uiterlijk 8 weken na de indieningsdatum, mits de aanvraag volledig is en voorzien van alle vereiste bijlagen zoals bedoeld in artikel 7 van deze regeling.

 • 4. De subsidie wordt bij subsidieverlening voor 75% bevoorschot. De overige 25% van de subsidie zal worden uitbetaald als de vaststelling daar aanleiding toe geeft.

 • 5. De aanvraag tot vaststelling moet voor 1 mei 2025 zijn ingediend.

 • 6. Aanvullend op artikel 6:1 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Breda 2017 informeert de subsidieontvanger ook onverwijld schriftelijk aan het college wanneer de subsidieontvanger verhuist en de verduurzaming daardoor niet heeft kunnen realiseren. Het college vordert de subsidie terug.

Artikel 7: Bij de aanvraag in te dienen stukken

 • 1. Bij de aanvraag moeten naast de vereisten in artikel 3:2 lid 3 Algemene Subsidieverordening Breda 2017 de volgende stukken gevoegd zijn:

  • a.

   Het prelabel energie NTA 8800 waaruit op te maken is dat door de maatregelen minimaal label B of 3 labelstappen bereikt worden;

  • b.

   Een op naam van de eigenaar gestelde offerte die door de aannemer en de aanvrager ondertekend is.

 • 2. Bij de vaststelling van de subsidie dienen de volgende stukken te worden meegestuurd:

  • a.

   De facturen van de renovatiewerkzaamheden;

  • b.

   Het energielabel na uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden.

Artikel 8: Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond op grond van deze regeling is €2.500.000,-.

 • 2. De subsidie bedraagt per aanvraag maximaal €19.000-, en is maximaal gelijk aan 50% van het totale bedrag aan renovatiewerkzaamheden zoals genoemd in artikel 4.

 • 3. Onder de te subsidiëren bedragen vallen zowel de maatregelen tot verduurzaming van de woning als het daarbij behorende achterstallig onderhoud.

 • 4. Het subsidieplafond wordt op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen verdeeld.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op de weigeringsgronden zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 4 Algemene subsidieverordening Breda 2017 wordt de subsidie geweigerd indien:

  • a.

   Het gaat om een aanvraag van een pand in verhuur.

  • b.

   De eigenaar al een subsidie aanvraag hebben toegekend gekregen n.a.v. Tijdelijke regeling VHF Pilot Wisselaar.

Artikel 10: Algemene subsidieverordening Breda 2017

De Algemene subsidieverordening Breda 2017 is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 11: Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 12: Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Tijdelijke subsidieregeling VHF Hoge Vucht Breda 2023’.

 • 2. De regeling komt te vervallen op 1 september 2025.

 • 3. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Breda in de vergadering van 8 november 2022.

, burgemeester

, gemeentesecretaris