Uitvoeringsregeling gestegen Energielasten Maatschappelijke Instellingen 2022/2023

Geldend van 12-01-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling gestegen Energielasten Maatschappelijke Instellingen 2022/2023

Op 26 januari 2016 heeft de raad van Zuidplas de Nota Subsidiebeleid 2016 vastgesteld. In lijn hiermee heeft de raad op 8 maart 2016 de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 (hierna te noemen: ASV) vastgesteld. De ASV bevat procedurele en inhoudelijke voorschriften die van toepassing zijn bij de subsidieverstrekking. De ASV geeft het college van Zuidplas de mogelijkheid om ter uitwerking van de ASV uitvoeringsregelingen vast te stellen.

In deze uitvoeringsregeling zijn regels opgenomen die gelden voor:

 • 1.

  De subsidiëring (noodfonds) van maatschappelijke organisaties en instellingen zonder winstoogmerk en met een subsidierelatie met de gemeente Zuidplas, om de gevolgen van de gestegen energielasten voor deze organisaties en instellingen binnen de gemeente Zuidplas te beperken;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening 2016 gemeente Zuidplas;

 • b.

  AWB: Algemene Wet bestuursrecht;

 • c.

  college: het college en burgemeester van de gemeente Zuidplas;

 • d.

  gestegen energielasten: ontstane crisis als gevolg van de gestegen energielasten;

 • e.

  maatschappelijke voorziening: organisatie die in 2022 en/of 2023 een instellingssubsidie ontvangt van de gemeente Zuidplas op basis van hoofdstuk 3 van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022;

 • f.

  noodfonds: een fonds dat speciaal in het leven wordt geroepen om een dreigend of acuut probleem in de financiële sector het hoofd te kunnen bieden, een financieel vangnet.

 • g.

  Regeling: Uitvoeringsregeling gestegen Energielasten Maatschappelijke Voorzieningen 2022/2023.

 • h.

  Exploitatiesubsidie: een eenmalige subsidie in het exploitatietekort die wordt berekend op basis van (percentages van) de geraamde kosten van een organisatie.

Artikel 2 Reikwijdte

Het bepaalde in de Regeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies voor de in artikel 3 van de bedoelde aanvragen.

Artikel 3 Eénmalige tegemoetkoming en exploitatiesubsidie

Maatschappelijke organisaties en instellingen zonder winstoogmerk in de gemeente Zuidplas, die een subsidierelatie hebben met de gemeente Zuidplas, kunnen voor een eenmalige subsidie in aanmerking komen om de gevolgen van de gestegen energielasten te beperken, om daarmee bij te dragen aan het voortbestaan van deze organisaties en instellingen.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college.

 • 2. Het college stelt voor het indienen van een subsidieaanvraag een aanvraagformulier vast.

 • 3. Het college stelt voor het noodfonds een afwegingskader vast.

 • 4. De aanvraag op grond van artikel 3 van de Regeling bevat naast een volledig ingevuld aanvraagformulier, een begroting met toelichting waaruit blijkt dat een financiële tegemoetkoming noodzakelijk is voor het voorbestaan van de aanvrager in 2023. Er is pas sprake van noodzaak als het verbruik en daarmee de energiekosten zijn gestegen in 2023 met 50% of meer ten opzichte van 2021.

 • 5. De aanvraag op grond van artikel 3 van de Regeling bevat naast een volledig ingevuld aanvraagformulier, begroting, een besparingsplan waarin de aanvrager aannemelijk maakt op welke manier op dit moment maatregelen worden ingezet om de energiekosten te verlagen.

 • 6. Nu deze Regeling een vangnetregeling is dient de aanvrager alle aanvragen en toekenningen van steun vanuit het Rijk, andere overheden of bedrijven, die verband houdt met de compensatie van gestegen energielasten te overleggen. Alle gegevens en bescheiden met betrekking tot aanvragen en toekenningen dienen bij de aanvraag te worden overgelegd.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

De gestegen energielasten waarvoor een aanvraag wordt ingediend moeten betrekking hebben op het gebruik in de periode van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 en vanaf 1 januari 2023 tot 1 april 2023. Het zijn in totaal 9 maanden waarvoor een aanvraag ingediend kan worden, zolang het plafond niet is bereikt. Er is specifiek gekozen voor twee tranches om zo snel mogelijk financiële steun te kunnen bieden aan maatschappelijke organisaties die anders de deuren (tijdelijk) moeten sluiten De aanvrager onderbouwt dit aan de hand van kopieën van de energienota’s om de werkelijk gemaakte energiekosten over 2022 en/of 2023 aan te tonen en de afrekening en het werkelijke verbruik over 2021 of 2022.

Artikel 6 Beslistermijn

Het college beslist binnen 13 weken nadat de ontvankelijke aanvraag is ingediend.

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde titel 4.2 van de AWB en artikel 9 van de ASV kan het college de subsidie weigeren:

 • a.

  als de activiteiten van de organisaties en instellingen als bedoeld in artikel 3 van de Regeling niet of niet in overwegende mate gericht zijn op ingezetenen van de gemeente Zuidplas of als ze onvoldoende ten goede komen aan de ingezetenen van de gemeente Zuidplas;

 • b.

  de aanvraag geen directe geen directe relatie heeft met de gestegen energielasten;

 • c.

  de vrager een (individueel) commercieel oogmerk heeft;

 • d.

  wanneer er steun vanuit het Rijk, andere overheden of bedrijven beschikbaar komt;

Artikel 8 De hoogte van de subsidie

Een subsidie op grond van artikel 3 van de Regeling kan nooit meer zijn dan 50% van het verschil tussen de energielasten over de maanden waarvoor deze regeling geldt, en de energielasten over diezelfde periode minus 1 jaar, en waarvan is aangetoond dat dit niet kan worden opgevangen uit eigen middelen uit de algemene reserve.

Artikel 9 subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 500.000.

 • Er is een budget vastgesteld van maximaal € 550.000. Hiervoor is € 500.000 gedekt om gestegen energielasten als bedoeld in deze Regeling te compenseren en € 50.000 zijn begroot als uitvoeringskosten. Als er meer aangevraagd wordt dan dat er aan budget beschikbaar is, dan naar rato van de hoogte van het aangevraagde bedrag. De energiekostenstijging heeft betrekking op de periode van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 en vanaf 1 januari 2023 tot 1 april 2023. Dit betekent dat voor de eerste periode 6/9 van het noodfonds beschikbaar is en voor de tweede periode, 3/9 van het noodfonds beschikbaar is. Indien het eerste deel niet uitgeput is, wordt dit automatisch doorgeschoven naar de tweede periode.

Artikel 10 Aanvraag tot subsidievaststelling/eindverantwoording

 • 1.

  Bij subsidies van meer dan € 5.000 dient de subsidieontvanger uiterlijk op 1 juni na afloop van het jaar waarin de subsidie is verleend, een aanvraag tot vaststelling in.

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • 1. Subsidies tot en met € 5.000 worden door het college.

 • 2. Bij een vaststelling kan de aanvrager worden verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de vaststelling plaats binnen 13 weken nadat de gevraagde inlichtingen zijn verstrekt.

 • 3. Het college stelt de subsidies boven € 5.000 uiterlijk vast op 1 september van het jaar waarin de aanvraag tot vaststelling door de subsidieontvanger is ingediend.

 • 4. Als een aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het tijdstip als bedoeld in artikel 10 lid 1 van Regeling is ingediend, kan het college de aanvrager schriftelijk een nieuwe termijn stellen van maximaal 2 maanden. Wordt de aanvraag niet binnen deze termijn ingediend dan gaat het college over tot vaststelling.

Artikel 12 Steekproefsgewijze controle/inrichting administratie

 • 1. Het college kan bij subsidies die direct bij verlening worden vastgesteld, steekproefsgewijs controleren of de gesubsidieerde activiteiten overeenkomstig de subsidieaanvraag en eventuele overige vereisten en voorwaarden zijn uitgevoerd.

 • 2. De gesubsidieerde instelling dient hiertoe een deugdelijke administratie te voeren en deze gedurende een periode van 7 jaar te bewaren.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Deze Regeling treedt in werking op 1 januari 2023

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Subsidie Energielasten Maatschappelijke Instellingen 2022/2023.

Ondertekening