Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregel incidentele subsidies innovatieve projecten/activiteiten/festivals

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregel incidentele subsidies innovatieve projecten/activiteiten/festivals

Zaaknummer: Z2016/049303

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van de afdeling Jeugd en Samenleving;

gelet op de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

gezien het advies van 27 september 2016;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregel incidentele subsidies innovatieveprojecten/activiteiten/festivals

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De innovatieve projecten/activiteiten/festivals dienen in Amstelveen plaats te vinden.

 • 2.

  Er is sprake van samenwerking met lokale partners, zoals kunstenaars, culturele instellingen, bedrijven en (amateurkunst)verenigingen.

 • 3.

  Eigen inkomsten moeten bijdragen aan de exploitatie.

 • 4.

  Subsidie wordt uitsluitend verleend aan projecten/activiteiten/festivals met een openbaar karakter (het heffen van een toegangsprijs is toegestaan).

 • 5.

  Bij het bereiken van publiek wordt gelet op een breed publieksbereik.

Artikel 2 Inhoudelijke beoordeling

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie wordt getoetst aan de volgende criteria:

  • a.

   De artistiek inhoudelijke kwaliteit;

  • b.

   De mate van vernieuwing;

  • c.

   In hoeverre het project / de activiteit / het festival aanvullend is op het reeds bestaande aanbod binnen de gemeente;

  • d.

   In hoeverre er sprake is van cross-overs (meerdere kunst disciplines) en bij voorkeur samenwerking tussen verschillende sectoren.

Artikel 3 Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016 (ASV Amstelveen 2016)

Een aanvraag voor een subsidie moet voldoen aan het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016 (ASV Amstelveen 2016).

Artikel 4 Indieningstermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie dient tenminste drie maanden voor aanvang van de activiteit ingediend te worden.

 • 2.

  Aanvragen voor een subsidie worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 5 Eenmalige subsidie

Conform de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2016 is een eenmalige subsidie een subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten van de aanvrager waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,-.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: beleidsregel incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 september 2016.

De secretaris,

drs. H.H. Winthorst

De burgemeester,

drs. M.M. van 't Veld