Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 1 november 2022, PZH-2022-816653913 tot vaststelling van de Pachtprijzen voor het pachtjaar 2023 (Besluit Pachtprijzen Provincie Zuid-Holland 2023)

Geldend van 18-01-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 1 november 2022, PZH-2022-816653913 tot vaststelling van de Pachtprijzen voor het pachtjaar 2023 (Besluit Pachtprijzen Provincie Zuid-Holland 2023)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Gelet op:

artikel 158, lid 1 van de Provinciewet;

artikel 311 tot en met 399e van Boek 7, titel 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Besluiten:

Artikel 1 Pachtprijzen 2023

De pachtprijzen van de door de provincie Zuid-Holland in geliberaliseerde pacht uit te geven gronden worden voor het pachtjaar 2023 als volgt vastgesteld:

Pachtprijzen 2023 provincie Zuid-Holland per ha

 

Basispachtprijzen

 
 • a.

  Grasland met biodiversiteitsvoorwaarden

€ 779,00

 • b.

  Bouwland (afhankelijk van het gewas) met Planet Proof voorwaarden

 
 

Graan, zomergraan, luzerne

€ 560,00

 

Aardappelen/Uien/Spruiten en Fruit

€ 1.200,00

 

Bieten/Mais

€ 960,00

 

Bloembollen

€ 1.840,00

 
 • 1.

  Grasland

 

Graslandcode A (Botanische standweide zonder bemesting)

€ 295,00

Graslandcode B (Weidevogelstandweide zonder bemesting)

€ 241,00

Graslandcode C (Verschralingsbeheer zonder bemesting)

€ 161,00

Graslandcode D (Uitgesteld maaien zonder bemesting)

€ 241,00

Graslandcode E (Voorweiden zonder bemesting)

€ 348,00

Graslandcode F (Water en houtopstanden zonder bemesting)

€ 1,00

Graslandcode G (Botanische standweide met beperkte bemesting)

€ 375,00

Graslandcode H (Weidevogelstandweide met beperkte bemesting)

€ 321,00

Graslandcode I (Uitgesteld maaien met beperkte bemesting)

€ 321,00

Graslandcode J (Voorweiden met beperkte bemesting)

€ 428,00

 
 • 2.

  Bouwland

 

Akkerlandcode A (Extensieve akker)

Korting 20% van de basispachtprijs per gewas

Akkerlandcode B (Wintervoedselveld)

€ 1,00

Akkerlandcode C (Veldleeuwerikenland)

€ 336,00

Akkerlandcode D (Braaklegging)

€ 1,00

Akkerlandcode E ( Keverbank )

€ 1,00

 
 • 3.

  Pachtgrond Zelfrealisatoren, Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC), ingerichte weidevogelkerngebieden

 

Kruidenrijk en Faunarijk Grasland

€ 189,00

Vochtig Weidevogelgrasland

€ 200,00

Vochtig Hooiland/Nat Schraalland

€ 79,00

Water, Moeras, etc.

€ 1,00

 
 • 4.

  Pachtgrond Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

 

 

Bouwland (afhankelijk van het gewas) met voorwaarden voor gewasbescherming

basispachtprijs afhankelijk van het gewas

Kruidenrijk en Faunarijk Grasland (natuurmaatregel)

€ 189,00

Vochtig Hooiland/Nat Schraalland/bloemdijk/ (natuurmaatregel)

€ 79,00

Vogelakker (natuurmaatregel)

Korting 40% van de basispachtprijs voor zomergraan/luzerne

Overige natuurmaatregelen: akkerranden, watergangen/natuurvriendelijke oevers, hoogstamboomgaard, heggen, florarijke akkers, wintervoedselakkers, ruigte, braak

€ 1,00

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Pachtprijzen Provincie Zuid-Holland 2023,

Ondertekening

Den Haag, 1 november 2022,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit, voorzitter

ir. J.C. van Ginkel MCM, waarnemend secretaris