Marktreglement Almere 2019

Geldend van 09-03-2023 t/m 10-05-2024

Intitulé

Marktreglement Almere 2019

Het college van BenW Almere

BESLUIT

het navolgende Marktreglement Almere 2019 vast te stellen:

Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen:

De in artikel 1 van de Marktverordening Almere 2019 gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement. Deze worden als volgt aangevuld:

 • a.

  Marktverordening: Marktverordening Almere 2019.

 • b.

  Branche: Groep van producten die op de markt worden verkocht.

 • c.

  Eigen materiaal: Alle andere verkoopmateriaal dan de in opdracht van het College geplaatste marktkraam.

Artikel 2. Inrichting van de markt

 • 1. Er is een markt op woensdag (Almere Stad)

  • a.

   Openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur;

  • b.

   Locatie: Stadhuisplein en Stadhuispromenade.

 • 2. Er is een markt op donderdag (Almere Buiten)

  • a.

   Openingstijden van 09.00 tot 14.00 uur;

  • b.

   Locatie: Globeplein, Rio de Janeiroplein, Brasiliaplaats.

 • 3. Er is een markt op vrijdag (Almere Haven)

  • a.

   Openingstijden van 09.00 tot 14.00 uur;

  • b.

   Locatie: Markt en Brink.

 • 4. Er is een markt op zaterdag (Almere Stad)

  • a.

   Openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur;

  • b.

   Locatie: Stadhuisplein en Stadhuispromenade.

 • 5. De begrenzing van de onder lid 1 tot en met 4 aangewezen marktterreinen staan aangegeven in de bij dit reglement behorende kaartbijlagen. (serie 1.)

 • 6. De beschikbare standplaatsruimte voor de weekmarkt op woensdag in Almere Stad bedraagt:

  • a.

   868 Strekkende meter vaste standplaatsen;

  • b.

   24 Strekkende meter ten behoeve van meelopers;

  • c.

   2x5 strekkende meter standwerkerplaatsen.

 • 7. De beschikbare standplaatsruimte voor de weekmarkt op zaterdag in Almere Stad bedraagt:

  • a.

   884 Strekkende meter vaste standplaatsen;

  • b.

   8 Strekkende meter t.b.v. meelopers;

  • c.

   2x5 strekkende meter standwerkerplaatsen.

 • 8. De beschikbare standplaatsruimte voor de weekmarkt op donderdag in Almere Buiten bedraagt:

  • a.

   345 Strekkende meter vaste standplaatsen, waarvan;

  • b.

   16 strekkende meter dagplaatsen;

  • c.

   Plus 5 Strekkende meter standwerkerplaats.

 • 9. De beschikbare standplaatsruimte voor de weekmarkt op vrijdag in Almere Haven bedraagt:

  • a.

   270 Strekkende meter vaste standplaatsen, waarvan;

  • b.

   16 strekkende meter dagplaatsen;

  • c.

   Plus 5 Strekkende meter standwerkerplaats.

 • 10. De in lid 6 tot en met lid 9 genoemde marktplaatsruimte staat aangegeven in de bij dit reglement behorende kaartbijlagen.

 • 11. Het College draagt zorg voor goed werkende elektriciteits- en watervoorzieningen, toiletfaciliteiten en ankers.

 • 12. Het College draagt zorg, dat de aangewezen marktterreinen, voor zover mogelijk, sneeuw- en ijsvrij worden gehouden.

 • 13. Nadat de bij inwerkingtreding van dit reglement voorziene wijziging van de markten in Almere Stad en Almere Buiten zijn gerealiseerd dienen lid 1b en 4b gelezen te worden als: “locatie: Stadhuisplein”. Op dat moment wordt de in lid 6 en lid 7 bepaalde ruimte voor vaste standplaatsen gewijzigd in 736 strekkende meter, waarvan 16 strekkende meter voor houders van een dagplaats, plus 10 strekkende meter bestemd voor standwerkers.

 • 14. Na de in het vorige lid bedoelde wijziging van de markten komen de in lid 5. bedoelde kaartbijlagen (serie 1) te vervallen en worden vervangen door de, eveneens bij dit reglement gevoegde kaartbijlagen (serie 2).

 • 15. De markt wordt niet gehouden op algemeen erkende feestdagen.

Artikel 3. Branches en beschikbare ruimte standplaatsen

 • 1. De volgende branches worden onderscheiden:

  • 1.1

   Aardappelen, groenten en fruit;

  • 1.2

   Vis;

  • 1.3

   Kip;

  • 1.4

   Vlees;

  • 1.5

   Brood, banket en snoep;

  • 1.6

   Zuivelproducten en eieren;

  • 1.7

   Noten en verduurzaamde zuidvruchten;

  • 1.8

   Overige levensmiddelen;

  • 1.9

   Gerede etenswaren;

  • 1.10

   Kleding;

  • 1.11

   Schoeisel, lederwaren, tassen, riemen;

  • 1.12

   Overige textiel;

  • 1.13

   Huis, tuin en dier;

  • 1.14

   Bloemen en planten;

  • 1.15

   Hobby, techniek, elektronica;

  • 1.16

   Overig.

 • 2. Voor de in lid 1 genoemde branches zijn op de verschillende markten de volgende strekkende meters standplaatsruimte beschikbaar:

   

  Woensdag

  Donderdag

  Vrijdag

  Zaterdag

  Aardappelen, groente en fruit

  128

  44

  52

  150

  Vis

  32

  10

  30

  40

  Kip

  21

  8

  10

  18

  Vlees

  21

  20

  5

  21

  Brood, banket, snoep

  40

  20

  22

  44

  Zuivelproducten en eieren

  33

  16

  16

  32

  Noten

  18

  10

  10

  18

  Overige levensmiddelen

  23

  15

  7

  29

  Gerede etenswaren

  62

  31

  14

  66

  Kleding

  114

  44

  48

  100

  Schoeisel, lederwaren

  32

  12

  12

  32

  Overig textiel

  48

  8

  8

  24

  Huis, tuin en dier

  28

  16

  8

  28

  Hobby, techniek, elektronica

  40

  24

  8

  36

  Bloemen en planten

  24

  16

  12

  20

  Overig

  72

  51

  8

  78

  Totaal

  736

  345

  270

  736

 • 3. Voor de branches, genoemd onder 1.1 t/m 1.8 geldt dat eventuele verkoop voor consumptie ter plaatse een ondergeschikt karakter dient te hebben.

 • 4. Bij twijfel omtrent de branche waar een kandidaat vergunninghouder toe behoort is het bepalen van de branche ter beoordeling van het College.

 • 5. Het is de vergunninghouder niet toegestaan goederen aan te bieden welke niet behoren tot de hem vergunde branche.

 • 6. Verkoop van tweedehands artikelen is niet toegestaan, met uitzondering van rijwielen en boeken.

 • 7. De maximale grootte van een vaste standplaats bedraagt 32 strekkende meter. Standplaatsen die bij inwerkingtreding van dit reglement groter zijn kunnen, mits passend, met ten hoogste de bestaande grootte worden gehandhaafd, maar kunnen niet worden vergroot; dit in afwijking van het bepaalde in artikel 6, lid 1, onder c.

 • 8. Voor alle, in lid 1 genoemde, branches geldt dat aanverwante producten, passend bij de branche en van ondergeschikt karakter, tevens mogen worden verkocht.

Artikel 4. Bestuurlijke sancties

 • 1. Bij het opleggen van sancties als bedoeld in artikel 13 en 14 van de Marktverordening zal bij onderstaande overtredingen bij de eerste overtreding een schriftelijke waarschuwing volgen; bij de tweede overtreding binnen drie jaar na de eerste sanctie een schorsing voor de duur van een marktdag, bij de derde overtreding binnen drie jaar na de eerste sanctie een schorsing van twee marktdagen en bij de vierde overtreding binnen drie jaar na de eerste sanctie een schorsing van vier marktdagen. Voor de meeloper of standwerker geldt dat hij voor de duur van de schorsing wordt uitgesloten van het recht om in aanmerking te komen voor een dagplaats. Bij een vijfde overtreding binnen een periode van drie jaar nadat de eerste sanctie is opgelegd kan de vergunning worden ingetrokken en kan de meeloper of standwerker voor vijf jaar worden uitgesloten.

  • a.

   Te vroeg innemen of verlaten van de standplaats;

  • b.

   Te laat innemen of verlaten van de standplaats ;

  • c.

   Niet verkoopklaar zijn tussen aanvang en sluiting van de markt;

  • d.

   Niet uitstallen van goederen tot sluitingstijd;

  • e.

   Niet voldoen aan legitimatieplicht;

  • f.

   Niet voldoen aan de eis van aanwezigheid gedurende minstens 46 weken per jaar;

  • g.

   Niet persoonlijk aanwezig zijn van de vergunninghouder;

  • h.

   Niet tijdig afmelden wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden;

  • i.

   Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats;

  • j.

   Verkoop van artikelen in strijd met de vergunning;

  • k.

   Niet zorgen voor de inzameling en afvoer van het afval;

  • l.

   Niet zorgdragen voor het schoon opleveren van de standplaats;

  • m.

   Niet opvolgen van aanwijzingen van de marktmeester;

  • n.

   Als meeloper, na een dagplaats toegewezen te hebben gekregen, zonder afmelding en zonder plausibele reden niet op de markt verschijnen.

  Bij het opleggen van een tweede, derde of vierde maatregel is het niet noodzakelijk dat sprake is van dezelfde overtreding als waar een eerdere maatregel voor is opgelegd.

 • 2. Bij onderstaande overtreding (door de vergunninghouder) is het bepaalde onder 1. van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bij de vierde overtreding de vergunning kan worden ingetrokken.

  • -

   Niet voldoen van het marktgeld binnen de daarvoor vastgestelde termijnen.

 • 3. Bij onderstaande overtredingen is het bepaalde onder 1. Van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bij de eerste overtreding een schorsing kan volgen voor de duur van vier marktdagen en bij de tweede overtreding de vergunning kan worden ingetrokken, dan wel uitsluiting voor de duur van vijf jaar kan volgen.

  • -

   Wangedrag;

  • -

   Bedrog.

 • 4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 t/m 3 kan, in gevallen waarin artikel 15 van de Marktverordening is toegepast, de vergunning direct worden ingetrokken, dan wel uitsluiting voor de duur van vijf jaar worden opgelegd.

 • 5. Alle sancties, genoemd in lid 1 tot en met 3 kunnen, indien daartoe aanleiding bestaat, voorwaardelijk worden opgelegd. Bij het opleggen van een volgende sanctie na een nieuwe overtreding staat een voorwaardelijk opgelegde voorgaande sanctie gelijk aan een onvoorwaardelijke sanctie.

Artikel 5. Marktcommissie

 • 1. Met betrekking tot samenstelling en werkwijze van de Marktcommissie gelden de volgende regels:

  • a.

   De commissie is als volgt samengesteld:

   • 1.

    De leidinggevende van Marktbeheer. Deze persoon is voorzitter van de commissie;

   • 2.

    Een ambtenaar van de gemeente, belast met marktzaken;

   • 3.

    Twee vertegenwoordigers namens elk van de vier markten;

   • 4.

    Een vertegenwoordiger van de CVAH.

  • b.

   De commissie is bevoegd om op ad hoc basis andere personen uit te nodigen.

  • c.

   De commissie komt tenminste vier keer per jaar bijeen.

  • d.

   Indien één of meer plaatsen als bedoeld onder a, nummer 3 niet zijn ingenomen, doet dat niet af aan het door de commissie kunnen vervullen van haar taak als bedoeld in artikel 4 van de Marktverordening.

 • 2. Ieder commissielid kan slechts een van de in lid 1. genoemde plaatsen innemen.

 • 3. Met betrekking tot de verkiezing van de leden genoemd in lid 1, onder a, nummer 3 gelden de volgende regels:

  • a.

   Deze leden worden door de vaste standplaatshouders op de betreffende markt uit hun midden gekozen voor een periode van vier jaar, tegelijk met de verkiezingen voor de gemeenteraad.

  • b.

   Kandidaten dienen zich schriftelijk of langs elektronische weg aan te melden bij het College in de periode tussen zes weken en vier weken voor de dag van de gemeenteraadsverkiezingen.

  • c.

   Een persoon kan slechts voor één markt kandidaat zijn.

  • d.

   De stemming vindt plaats op de dag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, alsmede op de eerste, daarop aansluitende, dag(en) waarop de betreffende markt plaatsvindt. Er kan gestemd worden langs elektronische weg, dan wel in het kantoor van de marktmeesters.

  • e.

   Telling der stemmen en bekendmaking van de uitslag vinden plaats op de werkdag, volgend op de laatste dag waarop gestemd kan worden, in aanwezigheid van de voorzitter van de Marktcommissie. Van de uitslag wordt een proces-verbaal opgemaakt.

  • f.

   Indien sprake is van zodanig staken der stemmen dat niet kan worden bepaald welke twee kandidaten als vertegenwoordigers van een markt zijn gekozen, worden de betrokken kandidaten geacht niet te zijn gekozen en vindt binnen veertien dagen na bekendmaking van de uitslag een herstemming plaats waarbij alleen de kandidaten tussen wie de stemmen staken kandidaat zijn; tenzij één der kandidaten zich terugtrekt.

  • g.

   Een gekozen lid van de Marktcommissie kan onbeperkt worden herkozen.

  • h.

   Indien één of meer plaatsen als bedoeld in lid 1, onder a, nummer 3 niet zijn ingenomen, kan het college voor de invulling van die plaatsen in afwijking van het bepaalde onder a besluiten tussentijds tot verkiezingen over te gaan. De leden voor die plaatsen worden op een door het college van te voren vastgesteld tijdstip door de vaste standplaatshouders op de betreffende markt uit hun midden gekozen voor een periode tot de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad. De onderdelen b tot en met g zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat bij de onderdelen b en d niet uitgegaan wordt van de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, maar van het door het college van te voren vastgestelde tijdstip voor de verkiezing van de leden.

 • 4. De personen genoemd in lid 1, onder a, nummers 3 en 4 ontvangen na het bijwonen van een vergadering een uitrijkaart voor de parkeergarage.

Artikel 6. Toewijzen vaste standplaatsen

 • 1. Bij toewijzen van vergunningen voor lege vaste standplaatsen wordt onderstaande volgorde gehanteerd:

  • a.

   Standplaatsverbetering.

   De marktmeesters brengen de vergunninghouders op de hoogte van de beschikbare plaatsen en stellen hen in de gelegenheid een voorkeur kenbaar te maken voor een andere plaats. Toewijzing geschiedt op basis van anciënniteit .

  • b.

   Nieuwe vergunningen.

   Plaatsen welke na toepassing van de criteria, genoemd onder a, leeg blijven of vrij komen worden bekend gemaakt op de website van de gemeente Almere (https://www.almere.nl/ondernemen/marktplaatsvergunning/), onder vermelding van de branche(s) waarvoor vergunning kan worden verleend en onder mededeling dat personen die voldoen aan het bepaalde i n artikel 9 van de Marktverordening 2019 en die geen vaste standplaats op de markt hebben, gedurende twee weken in de gelegenheid worden gesteld om hun belangstelling kenbaar te maken. Omtrent toewijzing van de betreffende plaats(-en) wordt beslist door het college.

  • c.

   Standplaatsvergroting.

   Wanneer na toepassing van de criteria onder a en b standplaatsruimte onbezet blijft stellen de marktmeesters vergunninghouders van aangrenzende standplaatsen in de gelegenheid een voorkeur kenbaar te maken voor vergroting van hun plaats. Vergroting is alleen mogelijk indien daardoor niet de voor de betreffende branche beschikbare ruimte op de markt wordt overschreden. Zo nodig geschiedt toewijzing op basis van anciënniteit.

 • 2. Bij besluitvorming omtrent verlenen van nieuwe vergunningen op grond van het bepaalde in lid 1, onder b, worden de volgende criteria en bijbehorende puntenwaardering toegepast:

  • 1.

   Assortiment; aanvulling op het bestaande / toevoeging: 3 punten

  • 2.

   Verlichting 1 punt

  • 3.

   Pinfaciliteiten 2 punten

  • 4.

   Betalingsgedrag, sanctiehistorie 1 punt

 • 3. De vergunning wordt verleend aan de kandidaat met het hoogste aantal punten als bedoeld in lid 2, tenzij het noodzakelijk wordt geacht om, met redenen omkleed, hiervan af te wijken.

 • 4. Wanneer een markt tijdelijk of blijvend op een andere plaats wordt gehouden, het marktterrein wordt vergroot of verkleind of wanneer een nieuwe markt wordt ingesteld worden de voor vergunninghouders beschikbare standplaatsen als volgt toegekend:

  • a.

   Plaatsen waarvoor speciale voorzieningen nodig zijn met betrekking tot stroom en vetopvang of waarvoor speciale regels gelden als bakken en braden worden toegewezen door de marktmeester;

  • b.

   Overige plaatsen worden toegewezen op basis van anciënniteit.

 • 5. In gevallen waarbij standplaatsen worden toegewezen op basis van anciënniteit beslist, bij voorkeur voor de zelfde plaats bij twee of meer vergunninghouders met gelijke anciënniteit, het lot.

Artikel 7. Inhoud vergunning

Een vergunning vermeldt in ieder geval:

 • a.

  Naam, voornamen, geboortedatum en –plaats, woonplaats en adres van de vergunninghouder en, indien artikel 9, lid 2 van de Marktverordening van toepassing is, tevens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • b.

  Een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats, met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

 • c.

  De kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

 • d.

  De branche;

 • e.

  Het aantal strekkende meters dat in gebruik mag worden genomen;

 • f.

  De datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend;

 • g.

  Dat de vergunninghouder zelf zorgdraagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

 • h.

  Welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan;

 • i.

  De periode waarvoor de vergunning is verstrekt;

 • j.

  Indien op grond van dit reglement ontheffingen zijn verleend, de inhoud van deze

Artikel 8. Overschrijving vergunning

 • 1. In geval van overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder of, in geval van (partiële) bedrijfsbeëindiging kan de vergunning worden overgeschreven op de echtgenoot, kind, geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie de vergunninghouder duurzaam samenwoonde.

 • 2. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan de vergunning worden overgeschreven op een medewerk(st)er van de vergunninghouder indien hij/zij tenminste twee jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende een zelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

 • 3. Een vergunning kan op verzoek van de vergunninghouder worden overgeschreven op degene die op basis van een ontheffing als bedoeld in artikel 9 een standplaats heeft waargenomen voor minimaal een jaar.

 • 4. Indien lid 1 of 2 van toepassing is dient een verzoek tot overschrijving te worden ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Artikel 9. Waarneming van een vergunninghouder

 • 1. Op verzoek van de vergunninghouder kan ontheffing worden verleend van de verplichting de standplaats zelf in te nemen en zich op de standplaats laten waarnemen. De waarnemer dient een handelingsbekwame natuurlijke persoon te zijn, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, een legale verblijfsstatus heeft en gerechtigd is om te werken.

 • 2. Aan de waarnemer wordt een waarnemerspas verstrekt.

 • 3. Bij toepassing van dit reglement wordt een waarnemer gelijk gesteld met een vergunninghouder. Daarnaast blijft de vergunninghouder ten allen tijde verantwoordelijk voor het handelen van de waarnemer.

 • 4. De in lid 1. bedoelde ontheffing heeft een geldigheidsduur van maximaal een jaar en kan op verzoek worden verlengd, tenzij gedurende de voorafgaande periode van waarneming een schorsing, als bedoeld in artikel 4 van dit regelement is opgelegd.

Artikel 10. Weigeren / Intrekken ontheffing waarneming

 • 1. Een verleende ontheffing wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende vergunning wordt ingetrokken op grond van artikel 12 van de Marktverordening.

 • 2. De in artikel 9, lid 1. bedoelde ontheffing kan worden geweigerd, dan wel ingetrokken indien tegen de persoon van de waarnemer overwegende bezwaren bestaan.

Artikel 11. Toewijzen dagplaats en standwerkerplaats

 • 1. Dagplaatsen en standwerkerplaatsen worden door de marktmeester toegewezen aan houders van een meeloperspas c.q. standwerkerpas als bedoeld in artikel 12 die zich daartoe op de dag voor de marktdag tussen 14.00 en 16.00 uur per e-mail hebben gemeld bij Marktbeheer. Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen wijst de marktmeester de plaatsen toe op volgorde van binnenkomst.

 • 2. Door toewijzing van een dagplaats mag de in artikel 3 genoemde beschikbare ruimte voor de betreffende branche niet worden overschreden.

 • 3. Aan de meeloper die zich niet op de in lid 1. bedoelde wijze heeft gemeld kan op de marktdag alleen een plaats worden toegewezen wanneer er na toepassing van de in lid 1 en 2 bedoelde procedure in de betreffende branche nog ruimte beschikbaar is. Indien meerdere meelopers zich melden worden de verzoeken behandeld op volgorde van aanmelden.

 • 4. Een toegewezen dagplaats of standwerkerplaats kan worden ingenomen nadat het verschuldigde marktgeld is betaald.

Artikel 12. Meeloper / standwerker

 • 1. Een meeloper of standwerker dient te voldoen aan de eisen van artikel 9 van de Marktverordening.

 • 2. Een meeloper of standwerker wordt een meeloperpas c.q. standwerkerpas verstrekt. Indien artikel 9, lid 2 van de Marktverordening van toepassing is wordt maximaal één meeloperpas op naam gesteld van een bij de rechtspersoon betrokken natuurlijke persoon.

 • 3. Een meeloperpas of standwerkerpas bevat in ieder geval:

  • a.

   Naam, voornamen, geboortedatum en- plaats, woonplaats en adres van de meeloper of standwerker;

  • b.

   De dag waarop de pas zijn geldigheid verliest;

  • c.

   De inschrijving in het handelsregister van de kamer van Koophandel indien artikel 9, lid 2 van de Marktverordening van toepassing is;

 • 4. Een pas wordt voor drie jaar verstrekt en kan worden verlengd nadat daartoe een verzoek is ingediend.

Artikel 13. Bijzondere regels standwerken en standwerkersplaatsen

 • 1. De standwerker kan zich laten bijstaan door een persoon. Hij meldt dit vooraf aan de marktmeester, onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. De standwerker en degene die hem bijstaat dienen beiden de gehele dag aanwezig te zijn en zijn beiden aansprakelijk voor de juiste invulling van de standwerkersplaats.

 • 2. De standwerker mag slechts een soort artikel verkopen en dat artikel mag slechts twee varianten, soorten of groepen bevatten.

 • 3. Standwerken met artikelen die onderhevig zijn aan maatvoering is niet toegestaan.

 • 4. De werkwijze van de standwerker is erop gericht om publiek rond zich te verzamelen en dit publiek door middel van een demonstratie aan te zetten tot aankoop van het artikel.

 • 5. Gebruik van meet- en weegwerktuigen, en prijskaarten is niet toegestaan.

 • 6. Gedurende minimaal de helft van de tijd dat de markt is geopend dient daadwerkelijk demonstratie of uiteenzetting te worden gegeven.

 • 7. Een standwerker mag iemand uit het publiek geen keuze uit het demonstratieartikel laten doen.

 • 8. De standwerker plaats heeft een oppervlakte van maximaal 10 m2 en een maximale frontbreedte van vijf strekkende meter, waarvan maximaal drie strekkende meter mag worden gebruikt als verkoopruimte c.q. uitstalling.

 • 9. Buiten de toegestane verkoopbreedte mogen geen goederen aan of onder de overkapping geplaatst of gehangen worden.

 • 10. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel kunnen bestuurlijke sancties worden opgelegd aan de standwerker, conform het bepaalde in artikel 4, lid 1.

Bepalingen over het gebruik van de standplaats

Artikel 14. Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

 • 1. De standplaatshouder is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn standplaats en neemt deze, ofwel persoonlijk in, of hij laat zich door een andere persoon waarnemen.

 • 2. De standplaatshouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

 • 3. Indien tegen een waarnemer of een persoon die de standplaatshouder bijstaat overwegende bezwaren bestaan dient deze persoon zich, op eerste aanzegging daartoe door de marktmeester, van de markt te verwijderen en verwijderd te blijven.

Artikel 15. Het aantal keren innemen van een vaste standplaats

 • 1. De vergunninghouder neemt tenminste 46 weken per jaar zijn standplaats in, met inachtneming van het bepaalde in artikel 16.

 • 2. In geval van bijzondere omstandigheden kan het college op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 1.

 • 3. Na verlening van ontheffing als bedoeld in het vorige lid behoudt vergunninghouder het recht zich te laten vervangen.

Artikel 16. Afwezigheid van de vergunninghouder

 • 1. De vergunninghouder die verhinderd is zijn standplaats in te nemen deelt dit minimaal 24 uur voor aanvang van de betreffende markt of, in geval van plotselinge ziekte of andere overmacht, onmiddellijk mee aan de marktmeester.

 • 2. Vakantie maakt deel uit van de toegestane verzuimdagen.

  Het is geoorloofd om, wegens vakantie, maximaal vier aaneengesloten weken per jaar afwezig te zijn. De periode van afwezigheid wegens vakantie dient vooraf te worden gemeld bij de marktmeester.

Artikel 17. Tijdstip innemen standplaats / aan en afvoer goederen

 • 1. Het is vergunninghouders verboden om op het marktterrein meer dan drie uur voor aanvang en meer dan twee uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2. De houder van een standplaats is verplicht de standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Bij calamiteiten of overmacht kan de standplaats, in overleg met de marktmeester, worden verlaten.

 • 3. De standplaats is tijdens de openingsuren van de markt uitgestald en verkoopklaar. Op- en afrijden van de markt met voertuigen is tijdens de openingsuren niet toegestaan, behoudens door de marktmeester te verlenen toestemming in geval van overmacht.

Artikel 18. Verzorging van de standplaats

 • 1. Het is de vergunninghouder verboden meer ruimte in te nemen dan is toegewezen. Extra kramen kunnen alleen op de toegewezen standplaats worden geplaatst na toestemming van de marktmeester.

 • 2. Het is de vergunninghouder verboden zonder toestemming van de marktmeester wijzigingen aan de standaard kraam aan te brengen. Eigen materiaal dient te allen tijd technisch inpasbaar te zijn.

 • 3. Een standaardkraam bestaat uit 2 staanders, 1 bok, 3 houten balken en afdekzeil.

 • 4. Het gebruik van parasols en afscheidingen welke niet bij de kraam of de standplaats horen is niet toegestaan. In bijzondere gevallen en indien de veiligheid of het uiterlijk aanzien daardoor niet in geding komen kan de marktmeester toestemming verlenen voor gebruik van deze voorwerpen. Na plaatsing van deze voorwerpen dient er te allen tijde een looppad van 3,50 meter breed en 2.50 meter hoog te zijn.

Artikel 19. Doorgang

 • 1. Het is de standplaatshouder verboden de doorgang tussen de kramen en de loopruimte voor de standplaatsen op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren.

 • 2. Wanneer er geen gegarandeerd looppad is van minimaal 3,50 meter breed en 2.50 meter hoog mag niet voor de staander worden uitgepakt, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van eigen materiaal.

Artikel 20. Schoon houden van de standplaats

 • 1. De standplaatshouder dient:

  • a.

   Ervoor te zorgen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd en schoon aanzien biedt;

  • b.

   Tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen e.d. in te zamelen en na afloop van de markt af te voeren;

  • c.

   Alvorens de markt te verlaten, de ondergrond en de onmiddellijke omgeving van de standplaats schoon, reukvrij en vetvrij achter te laten. Schoonspoelen en –spuiten mag alleen plaatsvinden bij de vetputten.

 • 2. De standplaatshouder die gerede eet- en drinkwaren voor consumptie gereed maakt en verkoopt, dient aan de voorzijde van de standplaats voldoende afvalbakken te plaatsen.

 • 3. De standplaatshouder die handel drijft in goederen welke oorzaak kunnen zijn van vervuiling van ondergrond en omgeving van de standplaats dient maatregelen te treffen ter voorkoming hiervan.

Artikel 21 Algemene brandveiligheidsnormen

Vervallen. (Regels omtrent brandveilig gebruik en basishulpverlening zijn opgenomen in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen)

Artikel 22. Gebruik van elektra

 • 1. De navolgende eisen worden gesteld

  • a.

   Elektriciteitskabels dienen te voldoen aan NEN 3140.

  • b.

   De kabellengte mag maximaal 25 meter bedragen.

  • c.

   Gebruik van bouwlampen en straalkachels is niet toegestaan.

 • 2. Het is een standplaatshouder verboden om zonder ontheffing van het college

  • a.

   Voor de verlichting van zijn standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting;

  • b.

   Elektrische stroom te betrekken van een ander dan die welke door het college voor het leveren van elektriciteit is aangewezen.

 • 3. De standplaatshouder is verplicht om de op de standplaats te gebruiken elektrische apparatuur jaarlijks te laten keuren conform NEN 3140. De keuringsstickers dienen zichtbaar te zijn aangebracht op de apparatuur. De bijbehorende certificaten dienen op eerste aanvraag te worden getoond.

Artikel 23. Geluidsapparatuur

 • 1. Het is verboden op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van geluid.

 • 2. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen, onder de door hen te stellen voorwaarden.

Artikel 24. Kook-, bak- en verwarmingsapparatuur

 • 1. Het is de standplaatshouder verboden bak- en kookinstallaties te gebruiken.

 • 2. Het College kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen onder de door hem te stellen voorwaarden. Deze voorwaarden worden vermeld in de standplaatsvergunning.

Overige bepalingen

Artikel 25. Parkeren

Het is de standplaatshouder toegestaan één voertuig op het marktterrein bij zijn standplaats te parkeren voor zover dit inpasbaar is, zulks ter beoordeling van de marktmeester.

Artikel 26. Innemen van een standplaats met eigen materiaal

 • 1. Het wordt de standplaatshouder desgevraagd toegestaan zijn standplaats in te nemen met eigen materiaal. Eigen kramen zijn niet toegestaan. Van gebruik van eigen materiaal dient mededeling te worden gedaan aan het College.

 • 2. Bij gebruik van eigen materiaal wordt opgave gedaan van lengte, hoogte en breedte van het eigen materiaal en een gedetailleerde tekening, alsmede foto’s te worden overlegd.

 • 3. Indien het eigen materiaal is voorzien van installaties waarin gekookt, gebakken, gebraden en/of gefrituurd kan worden, moet een bewijs van veiligheid van het eigen materiaal en de te gebruiken apparatuur worden overlegd, met daarop tevens het maximale stroomverbruik van de aanwezige voorzieningen.

 • 4. De in lid 1 bedoelde toestemming wordt niet verleend indien het eigen materiaal om technische of praktische redenen niet inpasbaar is binnen de beschikbare ruimte op de markt.

 • 5. Het eigen materiaal moet voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   Het eigen materiaal mag in opgestelde toestand niet dieper zijn dan de kramenrij;

  • b.

   Uitklapbare delen mogen niet uitsteken buiten de staanders van de kramenrij;

  • c.

   Aan de zijkanten van het eigen materiaal mogen geen zeilen, kleppen of andere zaken zijn aangebracht die de doorgang aan de verkoopzijde verhinderen of het zicht op de naastgelegen verkoopgelegenheden beperken;

  • d.

   De minimale (klep-)hoogte bedraagt 2.10 meter.

Artikel 27. Intrekken oude regelingen

Het “Marktreglement Almere 2012, vastgesteld januari 2013 en het Reglement regelende de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de Marktcommissie, vastgesteld 21 mei 2002 worden ingetrokken.

Artikel 28 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking tegelijk met de Marktverordening Almere 2019.

Artikel 29 Citeerartikel.

Deze nadere regels worden aangehaald als: Marktreglement Almere 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in het college van BenW van 3 september 2019

de secretaris,

R. Wielinga

de burgemeester

F.M. Weerwind

Artikelsgewijze toelichting Marktreglement 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit reglement is de uitwerking van artikel 5 van de Marktverordening en van andere bepalingen uit deze verordening waarin het college wordt opgedragen nadere regels te geven. Daarom is het wenselijk het reglement aan te laten sluiten bij de begrippen die zijn gedefinieerd in artikel 1 van de Marktverordening. Aanvullend hierop worden enkele begrippen gedefinieerd die specifiek voor het reglement relevant zijn.

Artikel 2 Inrichting van de markt

In dit artikel is de inrichting van de weekmarkten geregeld. In lid 1 t/m 4 staan de locaties en tijdstippen van de markten. In lid 6 t/m 9 is het aantal standplaatsen geregeld.

Verwacht mag worden dat relatief kort na inwerkingtreding van dit reglement de woensdag- en zaterdagmarkt in zoverre worden gewijzigd dat het voor de markt beschikbare terrein wordt beperkt tot hoofdzakelijk het Stadhuisplein. Dit heeft tot gevolg dat de in dit artikel geregelde locaties en het aantal standplaatsen, alsmede de kaartbijlagen moeten worden gewijzigd. In lid 13 en 14 is daarvoor een regeling opgenomen.

In plaats van het aantal standplaatsen wordt in dit artikel nu het aantal strekkende meters standplaatsruimte aangegeven. In het Marktreglement 2012 werd het begrip “Standplaats” in feite uitgelegd als een marktkraam ter grootte van vier meter. Dit was minder juist. Een standplaats kan bestaan uit een of meer kramen, of uit eigen materiaal.

Op verzoek van de CVAH is op de donderdag- en de vrijdagmarkten 16 strekkende meter standplaatsruimte gereserveerd voor meelopers.

De in lid 11 genoemde voorzieningen zullen worden gerealiseerd. Uit dit artikellid vloeit echter niet de garantie voort dat alle voorzieningen bij inwerkingtreding van dit reglement ook direct aanwezig zullen zijn.

Artikel 3. Branches en beschikbare ruimte voor standplaatsen

De indeling van de markt in branches en subbranches, zoals die bestond onder de werking van het Marktreglement 2012 is vervallen. Dit met name in het belang van een betere marktwerking en vanwege de ontwikkelingen ten aanzien van schaarse vergunningen.

Hiervoor in de plaats is gekomen een vereenvoudigde indeling in een beperkt aantal branches. Deze zijn zo helder en ondubbelzinnig mogelijk gekozen teneinde “overlap” en conflicten zoveel mogelijk te voorkomen. Bij twijfel over de vraag tot welke branche een kandidaat-vergunninghouder moet worden gerekend beslist het college. Voor elke branche is een beschikbaar aantal strekkende meters ruimte opgenomen.

Voor de duidelijkheid volgt hieronder per branche een aantal voorbeelden van goederen welke tot de branche gerekend kunnen worden. Deze lijst is indicatief en niet limitatief. In geval van twijfel beslist het college.

Aardappelen, groenten, fruit. Ook uitheemse groenten vallen hieronder.

Vis. Vis en visproducten.

Kip. Poeliersartikelen.

Vlees. Slagerijartikelen, waaronder vleeswaren en wordt.

Brood, banket en snoep. Brood, koek, banket, snoep, chocolade, stroop- en andere wafels.

Zuivelproducten en eieren.

Noten.

Overige levensmiddelen. Alles dat niet tot bovenstaande categorieën kan worden gerekend. Bijvoorbeeld kant en klare maaltijden, olijven, reformartikelen, etc.

Gerede etenswaren. Alle producten die bestemd zijn om ter plaatse te worden geconsumeerd Frites, snacks, hamburgers, gyros, churros, loempia’s, gekoelde frisdranken, smoothies, per stuk verkocht, etc.

Kleding. Alle boven- en onderkleding, nachtkleding en sportkleding voor dames, heren en kinderen, ongeacht het materiaal waarvan ze vervaardigd zijn. Alsmede kousen, sokken, dassen, shawls, handschoenen, mutsen , hoeden, petten etc.

Schoeisel, lederwaren: Alle schoeisel, tassen, riemen en overige lederwaren (m.u.v. kleding)

Overige textiel: Modestoffen, interieurbekleding, huishoudtextiel, wol en handwerkartikelen, vloerkleden, tapijtstoffen.

Huis, tuin en dier. Glas, porselein, aardewerk, huisdeco, huishoudelijke artikelen, al dan niet elektrisch en alle artikelen bestemd voor toepassing in de tuin, met uitzondering van gereedschap. Diervoeding en alle andere artikelen bestemd voor huisdieren.

Bloemen en planten.

Hobby, techniek, elektronica. Hobbyartikelen, telefoons en accessoires, gereedschap, rijwielen en onderdelen, alle artikelen t.b.v. computers, overige elektrische apparaten (niet huishoudelijk).

Overig. Speelgoed, papierwaren, cadeauartikelen, rookartikelen, uurwerken, bijouterieën, sieraden, artikelen voor persoonlijke verzorging. Alsmede alle artikelen welke thans niet op de markt worden verkocht en die, naar het oordeel van het college, niet onder een van de overige branches vallen.

Op grond van het Marktreglement 2012 was de verkoop van erotische artikelen, alcohol en drugs verboden. Voor alcohol en drugs geldt dat verkoop daarvan op de markt op grond van hogere wetgeving is verboden. Dit is daarom niet langer geregeld in dit reglement. Handhaving van het verbod tot verkoop van erotische artikelen wordt niet noodzakelijk geacht.

De verkoop van tweedehands goederen wordt op een warenmarkt niet gewenst geacht. Een uitzondering geldt voor boeken en rijwielen.

De in lid 2 genoemde strekkende meters standplaatsruimte zijn gebaseerd op de nieuwe situatie nadat de voorgenomen wijziging van de markten in Stad en Buiten zijn gerealiseerd. Uitgegaan is van de huidige verdeling bij de bestaande markten. Daarop zijn, op basis van de wenselijke ontwikkelingen, enkele beperkte wijzigingen in de toegekende percentages per branche aangebracht.

De maximale grootte van een standplaats wordt bepaald op 32 strekkende meter. Hierbij is met name rekening gehouden met de te verwachten inkrimping van de woensdag- en zaterdagmarkt. Er zijn twee standplaatsen op de zaterdagmarkt en een op de woensdagmarkt die groter zijn dan 32 strekkende meter. Deze mogen blijven bestaan maar mogen niet worden vergroot. Op grond van deze bepaling kunnen geen nieuwe vergunningen worden verleend voor standplaatsen groter dan 32 strekkende meter.

In lid 8 is een bepaling opgenomen die er in voorziet dat bij een artikel behorende zaken, welke op zichzelf beschouwd tot een andere branche zouden behoren (zoals een leren riem die bij een broek of jurk hoort) ook mogen worden verkocht.

Artikel 4. Bestuurlijke sancties

In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze het college gebruik maakt van de in de Marktverordening gegeven bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke sancties. Sancties kunnen worden opgelegd aan alle standplaatshouders.

De gekozen systematiek is een stappenplan. De uitgebreide tabellen welke waren opgenomen in het Marktreglement 2012 zijn vervallen en vervangen door tekst. Systeem en hoogte van de sancties zijn niet gewijzigd. Op het niet aanwezig hebben van de bedrijfsnaamaanduiding wordt geen sanctie meer gesteld. Op het niet voldoen aan de eis van aanwezigheid gedurende minimaal 46 weken per jaar volgt wel een sanctie.

Aangezien elders in het reglement de eis dat de standplaats uiterlijk om 8.00 uur moet zijn ingenomen, is komen te vervallen en vervangen door de eis dat de standplaatshouder tussen aanvang en sluiten van de markt verkoop klaar moet zijn, is op het niet voldoen aan deze eis een sanctie gesteld.

Bij sancties voor overtredingen, genoemd in lid 1 geldt dat het voor het opleggen van een tweede, derde of vierde sanctie niet van belang is voor welke van de overtredingen een eerdere sanctie is opgelegd. Wie bijvoorbeeld een sanctie opgelegd heeft gekregen voor het te vroeg innemen van de standplaats, kan, wanneer hij een volgende keer bijvoorbeeld de standplaats te laat inneemt, een tweede sanctie opgelegd krijgen. Dit geldt niet voor de overtredingen, genoemd in leden 2 en 3.

Lid 5 regelt de mogelijkheid om, wanneer daartoe aanleiding bestaat, een sanctie voorwaardelijk op te leggen. Voorwaardelijk opleggen van een sanctie heeft geen gevolgen voor eventuele volgende sanctie.

Er zij nadrukkelijk op gewezen dat eventuele mondelinge waarschuwingen van de marktmeester, wanneer hij een van de in dit artikel opgenomen overtredingen constateert, geen bestuurlijke sancties zijn. Een schriftelijke waarschuwing is wel een bestuurlijke sanctie. In dit verband zij opgemerkt dat tegen een schriftelijke waarschuwing geen bezwaar en beroep open staat. Op grond van de huidige jurisprudentie maken deze waarschuwingen deel uit van de uiteindelijk opgelegde sanctie (AbRvS 18 januari 2006, 200409413).

Artikel 5. Marktcommissie

Instelling en taak van de Marktcommissie zijn geregeld in de Marktverordening 2019. Samenstelling en werkwijze moeten in dit reglement worden geregeld. Daarnaast moeten tevens regels worden gegeven over de wijze waarop de vertegenwoordigers van de verschillende markten moeten worden gekozen. Dit in afwijking van de Marktverordening en Marktreglement van 2012. Daar was de Marktadviescommissie alleen geregeld in het Marktreglement en was ten aanzien van de verkiezing alleen bepaald dat de verkiezing van de leden vierjaarlijks, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen diende plaats te vinden.

Dit laatste blijft ongewijzigd. Verder zijn de procedure voor kandidaatstelling , de wijze van stemmen, telling der stemmen en bekendmaking van de uitslag geregeld en is een procedure opgenomen voor het geval de stemmen staken. Daarnaast is geregeld dat een persoon voortaan slechts voor één van de vier markten kandidaat kan zijn.

Samenvallen van functies binnen de Marktcommissie wordt niet langer mogelijk. Te kiezen leden mogen slechts namens een markt kandidaat zijn.

Aan het eerste lid is onderdeel d toegevoegd. In de praktijk is namelijk gebleken dat niet altijd alle plaatsen in de commissie die bestemd zijn voor marktkooplieden, ingevuld zijn. Onderdeel d van het eerste lid maakt duidelijk dat in dat geval de commissie wel haar adviestaak kan vervullen.

Aan het derde lid is onderdeel h toegevoegd. Vanuit de Marktcommissie was namelijk het verzoek gekomen om een tussentijdse verkiezing te organiseren om de huidige vertegenwoordiging/bezetting te versterken. Verkiezingen vinden echter gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Onderdeel h van het derde lid voorziet nu in de mogelijkheid van een tussentijdse verkiezing.

Artikel 6. Toewijzen vaste standplaatsen

In vergelijking met het Marktreglement 2012 is, voor wat betreft de werkwijze bij het toewijzen van vaste standplaatsen, sprake van aanzienlijke veranderingen. De voornaamste is dat het reglement uit 2012, kennelijk door een omissie, geen regeling kende voor het invullen van vrijkomende standplaatsruimte door nieuwe ondernemers. Er was dus feitelijk sprake van een “uitsterfconstructie”, hetgeen tot meerdere juridische problemen heeft geleid. In dit reglement wordt daarin voorzien in artikel 6, lid 1, onder b, lid 2 en lid 3. Hier worden, zo veel mogelijk objectieve, criteria aangegeven waarop het advies dient te zijn gebaseerd.

De bijzondere voorrangsregeling bij het toewijzen van standplaatsen, voor branchevreemde producten, is komen te vervallen. De mogelijkheden voor standplaatsverbetering bij vrijkomende plaatsen, en voor plaatsvergroting blijven bestaan; met dien verstande dat plaatsvergroting pas mogelijk wordt nadat eerst de procedure voor nieuw te verlenen vergunningen is gevolgd.

Verder is de bepaling dat een vaste standplaats wordt toegewezen door middel van het op aanvraag verlenen van een vergunning verwijderd uit het Marktreglement en opgenomen in de Marktverordening. Dit is de juiste manier van regelen, temeer daar de intrekkingsgronden voor een vergunning ook in de verordening staan.

Verder is de zogenaamde clustering reeds bij separaat besluit afgeschaft en keert logischerwijs ook niet terug in het nieuwe reglement.

Artikel 7. Inhoud vergunning

In dit artikel is de inhoud van de standplaatsvergunning geregeld. Ten opzichte van het Marktreglement 2012 is deze bepaling in zoverre gewijzigd dat ontheffingen, welke op grond van het Marktreglement worden verleend, in de vergunning moeten worden opgenomen. Verder wordt, ten aanzien van de periode waarvoor de vergunning wordt verleend, verwezen naar artikel 10 van de Marktverordening en de toelichting bij dit artikel. In verband hiermee komt ook de aparte bepaling uit het Marktreglement 2012, waarin de duur van de vergunning nader was geregeld, te vervallen.

Eveneens vervallen is de bepaling dat aan een vergunning een middel ter identificatie wordt gehecht. Dit is in strijd met de nieuwe privacywetgeving.

Artikel 8. Overschrijving vergunning

Deze bepaling is ongewijzigd ten opzichte van het marktreglement 2012. De regeling beoogt de continuïteit te waarborgen. Door middel van overschrijving kan bij overlijden, ziekte of pensionering van de vergunninghouder de exploitatie worden voortgezet door een meewerkend familielid, dan wel een niet familielid dat meer dan twee jaar met de vergunninghouder de standplaats heeft ingenomen en geëxploiteerd.

Verder is het mogelijk om, ook wanneer geen sprake is van ziekte, overlijden e.d. de vergunning over te schrijven op naam van een waarnemer.

Artikel 9. Waarneming van de vergunninghouder

Deze regeling is in 2012 ingevoerd, met name ten behoeve van grotere ondernemingen die op meerdere markten staan. De regeling behelst in feite een ontheffing van de verplichting om de stadplaats persoonlijk in te nemen. De vergunninghouder blijft, wanneer hij zich laat waarnemen, zelf verantwoordelijk voor alle verplichtingen van een standplaatshouder. Waarschuwingen en sancties worden, behalve aan de waarnemer zelf, ook aan de vergunninghouder opgelegd. De ontheffing is maximaal een jaar geldig en kan op verzoek worden verlengd, tenzij gedurende dat jaar een schorsing op grond van artikel 4 van dit reglement is opgelegd.

Artikel 10. Weigeren / intrekken ontheffing waarneming

Wanneer een vergunning wordt ingetrokken wordt logischerwijs ook de ontheffing waarneming ingetrokken. Alleen een vergunninghouder kan zich laten waarnemen, dus als er geen vergunninghouder meer is, is waarneming niet meer mogelijk.

Artikel 11. Toewijzing dagplaats en standwerkerplaats

Deze regeling is ten opzichte van de regeling in het Marktreglement 2012 in zoverre gewijzigd dat het systeem van loten is afgeschaft. In plaats daarvan dienen geïnteresseerde houders van een meeloper pas of standwerker pas zich daags voor de marktdag te melden bij Marktbeheer. Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen wijst de marktmeester de plaatsen toe op volgorde van binnenkomst. Alvorens een toegewezen plaats kan worden ingenomen dient het marktgeld te zijn voldaan.

Meelopers die zich pas op de marktdag melden kunnen alleen nog in aanmerking komen voor plaatsen (in hun branche) die op dat moment nog onbezet zijn gebleven.

Artikel 12. Meeloper / standwerker

Personen die in aanmerking wensen te komen voor een dagplaats moeten voldoen aan de eisen gesteld in artikel 9 van de Marktverordening. Zie dienen zich te laten registreren als meeloper en ontvangen een meeloperspas. Deze pas is drie jaar geldig en kan op verzoek worden verlengd.

Aangezien voor een standwerker dezelfde eisen gelden als voor een meeloper zijn de eisen voor beiden in dit artikel opgenomen.

De bepaling dat aan de pas een middel ter identificatie wordt gehecht is komen te vervallen.

Artikel 13. Bijzondere regels standwerken en standwerkersplaatsen

In dit artikel zijn de bepalingen opgenomen die specifiek voor de standwerker gelden. Aangezien plaatsen voor standwerkers op dezelfde wijze zullen worden toegekend door de marktmeester als bij meelopers het geval is, zijn de bepalingen omtrent loten (art. 19 van het Marktreglement 2012) komen te vervallen. In artikel 20 van het Marktreglement 2012 was een regeling opgenomen voor het beoordelen van standwerken. Ook deze bepalingen zijn vervallen.

Artikel 14. Persoonlijk innemen standplaats / bijstand.

In dit artikel is vastgelegd dat de standplaatshouder, behoudens ontheffing voor waarneming, zijn standplaats te allen tijde zelf dient in te nemen. Is hij of de waarnemer persoonlijk aanwezig dan mogen anderen hen bijstaan bij de werkzaamheden.

Artikel 15. Het aantal keren innemen van de vaste standplaats

Het aantal keren dat de standplaatshouder zijn standplaats dient in te nemen is gelijk gebleven ten opzichte van het reglement uit 2012 en bedraagt 46 keer per jaar. De in lid 2 genoemde ontheffing van deze verplichting is met name bedoeld voor langdurige ziekte en andere bijzondere omstandigheden.

De aanwezigheid van de vergunninghouders op de markt is van belang voor de aantrekkingskracht en levendigheid van de markt. “Gaten” en lege kramen maken de aantrekkingskracht minder. Daarom is afwezigheid, in strijd met de daarbij geldende regels, op genomen bij de bestuurlijke sancties in artikel 4.

Artikel 16. Afwezigheid van de vergunninghouder

Dit artikel regelt de verplichting van vergunninghouders om de marktmeester te informeren wanneer zij hun standplaats niet innemen. De termijn van 24 uur is van belang omdat de marktmeester de standplaats moet kunnen toewijzen aan een meeloper (zie artikel 11).

Artikel 17. Tijdstip innemen standplaats / aan- en afvoer goederen

Het is belangrijk dat de markt tijdens de openingsuren volledig bezet is. Later arriveren of voortijdig vertrekken en, in verband daarmee, tijdens de markt met voertuigen over de markt bewegen dient te worden vermeden. Daarom wordt dit, in lid 3 van dit artikel, verboden, behoudens door de marktmeester te verlenen toestemming in geval van overmacht.

De verplichting om 8.00 uur de plaats ingenomen te hebben, is komen te vervallen. In plaats daarvan is er de verplichting om tijdens de openingsuren (dus vanaf 9.00 uur) uitgestald en verkoop klaar te zijn. De standplaatshouder bepaalt zelf hoeveel tijd hij van tevoren aanwezig moet zijn om aan deze eis te voldoen. Niet uitgestald en verkoop klaar zijn tijdens de openingsuren kan een bestuurlijke sanctie opleveren (zie artikel 4).

Artikel 18. Verzorging van de standplaats

In dit artikel is de wijze waarop de standplaats wordt ingenomen met kraam en ander materiaal geregeld. De bepaling omtrent het (standaard) rokzeil uit het marktreglement 2012 is komen te vervallen. Bij lid 4. Is de bepaling toegevoegd dat er, na eventuele plaatsing van parasols en andere voorwerpen, altijd een looppad aanwezig blijft ter grootte van de in artikel 19 geregelde doorgang.

Artikel 19. Doorgang

Dit artikel dient ter waarborging dat de kramen goed toegankelijk zijn en de veiligheid van bezoekers is gewaarborgd.

Artikel 20. Schoon houden van de standplaats

De standplaatshouder dient ervoor zorg te dragen dat de standplaats een schone en verzorgde aanblik biedt, dat het afval wordt verzameld en door de standplaatshouder wordt meegenomen.

Artikel 21. Algemene brandveiligheidsnormen

Sedert 4 oktober 2017 zijn deze normen landelijk vastgelegd in het besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Dit betekent dat de veiligheidsnormen welke waren neergelegd in artikel 29 van het Marktreglement 2012 van rechtswege zijn vervallen en vervangen door de bepalingen uit de Algemene maatregel van bestuur.

Artikel 22. Gebruik van elektra

In dit artikel wordt het gebruik van elektriciteit geregeld. Toegevoegd is de verplichting om te gebruikte apparatuur periodiek te laten keuren.

Artikel 23. Geluidsapparatuur

Teneinde overlast door muziek en andere geluiden afkomstig van geluidsapparatuur te voorkomen, is voorzien in een verbod op het gebruik van geluidsapparatuur. Ontheffing is in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij speciale marktdagen, mogelijk. Daarbij blijft uitgangspunt dat bezoekers geen hinder mogen ondervinden.

Artikel 24. Kook-, bak- en verwarmingsapparatuur

Ten behoeve van de veiligheid is voor het aanwezig hebben van kook-, bak- en verwarmingsapparatuur een ontheffing nodig.

Artikel 25. Parkeren

In het kader van het Marktreglement 2012 was het, onder voorwaarden, toegestaan om één voertuig bij de standplaats te parkeren.

Door de CVAH is verzocht om parkeren van voertuigen ook toe te staan wanneer dat, gegeven de situatie op de markt, geen problemen geeft.

Besloten is om dit verzoek te honoreren. Consequentie daarvan is wel dat bij de herindeling van de markt de situatie kan optreden dat de keuze voor een bepaalde standplaats gevolgen kan hebben voor de mogelijkheid om een voertuig te plaatsen.

Nadrukkelijk dient te worden vermeld dat per standplaats in ieder geval maximaal één voertuig mag worden geplaatst. Dus geen auto met aanhangwagen, maar of de auto of de aanhangwagen.

Artikel 26. Innemen van een standplaats met eigen materiaal

Onder het regime van het Marktreglement 2012 was het, behoudens ontheffing, verboden om een standplaats in te nemen met eigen materiaal. Dit verbod is vervallen. In plaats daarvan wordt het standplaatshouders des verzocht toegestaan om de standplaats in te nemen met eigen materiaal, onder de voorwaarden welke voorheen golden voor een ontheffing.

Verder wordt toestemming in ieder geval geweigerd wanneer het te gebruiken materiaal niet inpasbaar is. Hieronder dient mede te worden verstaan: praktische problemen bij het opstellen van de marktkramen.

Artikel 27. Intrekken oude regelingen

Het “Marktreglement Almere 2012, vastgesteld januari 2013 en het Reglement regelende de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de marktcommissie, vastgesteld 21 mei 2002 worden ingetrokken.

Artikel 28. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking tegelijk met de Marktverordening 2019.

Artikel 29. Citeerartikel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Marktreglement Almere 2019.

Kaartbijlage markt Almere Haven

afbeelding binnen de regeling

Kaartbijlage markt Almere Stad

afbeelding binnen de regeling

Kaartbijlage markt Almere Stad na park

afbeelding binnen de regeling

Kaartbijlage donderdagmarkt

afbeelding binnen de regeling