Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 07-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

gezien het advies van de commissie Economie, Financiën en Bestuur;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

(Legesverordening Delft 2023).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Invorderingswet: de Invorderingswet 1990 (Stb. 1990, 221);

 • b.

  Algemene termijnenwet: de Algemene termijnenwet (Stb. 1964, 314);

 • c.

  Faillissementswet: de wet van 30 september 1893 (laatst gewijzigd: Stb. 2018, 99).

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, van de Nederlandse identiteitskaart of van het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Grondslag en maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de grondslagen, maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

 • 3. Indien de heffing van de leges geschiedt bij wijze van abonnement, zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van titel 1 van de tarieventabel, wordt bij opzegging van het abonnement voordat de helft van de geldigheidsduur is verstreken, ontheffing verleend tot de helft van de verschuldigde leges.

 • 4. De tarieven worden verhoogd met omzetbelasting indien het gehanteerde tarief betrekking heeft op een activiteit die door de Minister van Financiën wordt aangemerkt als een belaste prestatie.

 • 5. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van de besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag of mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de leges worden betaald:

  • a.

   ingeval van mondelinge kennisgeving: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   ingeval van schriftelijke kennisgeving of aanslag: op het moment van uitreiken;

  • c.

   ingeval van toezending: binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving of aanslag.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vrijstelling

De leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon of bezoldiging;

 • c.

  het afgeven van een uittreksel uit de basisregistratie personen, nodig voor de aanvraag van een gerechtelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) en volgend op een verklaring ex. artikel 285 Faillissementswet;

 • d.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van gemeentelijke belastingen, dan wel het eenmalig afgeven van een duplicaat van een aanslagbiljet;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissingen op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) worden verhaald;

 • g.

  het oprichten of veranderen, of het veranderen van de werking, of het in werking hebben van een (milieu)inrichting of mijnbouwwerk (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

Artikel 9 Nadere regels door het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die inwerking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratiepersonen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening gemeente Delft 2023".

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. De Legesverordening gemeente Delft 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2022.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij legesverordening Delft 2023

Inhoudsopgave

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen)

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 8 Huisvestingswet / Huisvestingsverordening

Hoofdstuk 9 Leegstandswet

Hoofdstuk 10 Marktstandplaatsen (vervallen)

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet (vervallen)

Hoofdstuk 12 Kansspelen

Hoofdstuk 13 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15 VOGD

Hoofdstuk 16 APV Vergunningen

Hoofdstuk 17 Huisnummering

Hoofdstuk 18 Milieuvergunningen

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Omgevingsoverleg

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikkingen

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 6 Reclamevergunningen

Hoofdstuk 7 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 8 Winkeltijdenwet

Titel 1 Algemene Dienstverlening

TITEL 1 Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

H 1

Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op andere tijd of andere wijze dan waarop deze ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand kosteloos plaatsheeft

 

1.1.1.1

op maandag tot en met donderdag, tussen 09.00 en 12.00, en tussen 14.00 en 16.30 uur

€ 474,65

1.1.1.2

op vrijdag tussen 09.00 en 19.30 uur

€ 651,85

1.1.1.3

op zaterdag om 09.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45 en 19.00 uur

€ 1.175,05

1.1.1.4

op zon- en algemeen erkende feestdagen om 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45 en 19.00 uur

€ 2.190,40

1.1.1.5

vervallen

 

1.1.1.6

het tarief bedraagt voor een eenvoudige huwelijksvoltrekking (door een ambtenaar van de publieksbalie, locatie Stadskantoor)

€ 189,90

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 404,05

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen:

€ 102,40

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of het opmaken van een akte van geregistreerd partnerschap

€ 42,20

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 22,00

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 45,40

1.1.5.3

Voor een gekalligrafeerde versie van het trouwboekje of partnerschapboekje wordt het tarief verhoogd met

€ 27,05

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed uur of gedeelte daarvan

€ 68,00

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

H 2

Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.1.1(zakenpaspoort)

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

1.2.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.7

Het tarief bedraagt voor een spoedlevering van de in de onderdelen1.2.1. tot en met 1.2.6 worden de in de onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 53,00

H 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

vervallen

 

H 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan het leveren van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 10,90

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 927,50

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 3.582,45

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 5.658,80

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de gemeentelijke basisadministratie, per ieder daaraan besteed uur

€ 65,45

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens langs geautomatiseerde weg

 

1.4.4.1.1

per persoon

€ 0,30

1.4.4.1.1.1

met een minimum van

€ 168,80

1.4.4.1.2

per tape

€ 0,05

1.4.4.1.2.1

met een minimum van

€ 26,65

1.4.4.1.3

per plaketiket

€ 0,05

1.4.4.1.3.1

met een minimum van

€ 26,65

1.4.4.2

tot het verstrekken van gegevens per fax

 

1.4.4.2.1

per eerste 3 vellen A4

€ 2,05

1.4.4.2.2

per ieder volgend vel A4

€ 0,70

H 5

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.5.1

Vervallen vanaf 2019.

 

1.5.2

Vervallen vanaf 2019.

 

H 6

Vastgoedinformatie

 

1.6.1

vervallen

 

1.6.2.1

Het tarief voor het verlenen van inzage of schriftelijke informatie in stukken betreffende een bestaand bouwwerk, bestemmingsplan of bouwvoorschriften voor elk bouwwerk, indien gewenst, inclusief mondelinge bouwkundige toelichting per ½ uur of deel daarvan benodigd voor het leveren van deze informatie (exclusief kosten kopieerwerk)

€ 43,00

1.6.2.2

Leges als bedoeld in 6.2.1. zijn niet verschuldigd ingeval van inzage ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek door een student, die een geldige collegekaart op eigen naam toont.

 

1.6.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om bodeminformatie, zijnde een uittreksel uit het gemeentelijk bodeminformatie-systeem betreffende de milieuhygiënische bodemgesteldheid van onroerende zaken binnen de gemeente Delft, per adres

€ 57,00

1.6.3.2

vervallen

 

H 7

Overige publiekszaken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.7.1.1

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 10,90

1.7.1.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 10,90

1.7.1.3

tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of stuk

€ 10,90

1.7.1.4

tot het verstrekken van een ambtelijke verklaring

€ 10,90

1.7.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de "Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden".

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

1.7.4.1

een besluit van de burgemeester als bedoeld in de Wet op de Lijkbezorging

€ 54,45

1.7.4.2

een zogenaamd laissez-passer voor lijken als bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst inzake het vervoer van lijken, Straatsburg 26-10-1973, Trb, 1975, 95

€ 29,60

H 8

Huisvestingswet / Huisvestingsverordening

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 65,70

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring (urgentie) op grond van de huisvestingsverordening

€ 70,25

1.8.2.1

tot verlenging van de onder 8.2 genoemde vergunning:

€ 35,05

1.8.3

Het tarief genoemd in 8.2 wordt niet geheven van degene, die als gevolg van door de overheid getroffen maatregelen verplicht wordt naar een andere woongelegenheid te verhuizen.

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.4.1

tot het verkrijgen van een omzettingsvergunning als bedoeld in artikel 5.16 van de Huisvestingsverordening Delft 2019

€ 1.592,95

1.8.4.2

tot het verkrijgen van een woningvormingsvergunning als bedoeld in artikel 5:23 van de Huisvestingsverordening Delft 2019

€ 1.894,40

1.8.4.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:28 van de Huisvestingsverordening Delft 2019

€ 1.592,95

1.8.4.4

tot het verkrijgen van een vergunning om een woonruimte in gebruik te geven binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 1.894,40

1.8.4.5

tot het verkrijgen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 5.9 van de Huisvestingsverordening Delft 2019:

€ 1.592,95

H 9

Leegstandswet

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 65,15

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van verlenging van de onder 9.1 genoemde vergunning van het tarief zoals genoemd onder 9.1

€ 32,55

H 10

Marktstandplaatsen (vervallen)

 

1.10.1

Vervallen

 

H 11

Winkeltijdenwet (vervallen)

 

1.11.1

Vervallen

 

H 12

Kansspelen

 

1.12.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

1.12.1.1

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.12.1.2

voor twee speelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 334,00

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

€ 89,45

H 13

Kabels en leidingen

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels, inclusief 1 controle:

 

1.13.1.1

van 0 tot en met 10 strekkende meter sleuf

€ 84,55

1.13.1.2

van 10 tot en met 100 strekkende meter sleuf

€ 486,65

1.13.1.3

van 100 tot en met 500 strekkende meter sleuf

€ 753,15

1.13.1.4

van 500 tot en met 1000 strekkende meter sleuf

€ 1.250,35

1.13.1.5

van 1000 strekkende meter sleuf en meer

€ 2.485,80

1.13.2

het tarief wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het houden van vooroverleg, eventueel gecombineerd met de afhandeling van een verzoek tot bezichtiging, om een indicatie te krijgen van de mogelijkheden voor medegebruik van publieke infrastructuur van de gemeente voor het plaatsen van small cells als bedoeld in artikel 5c.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 432,00

1.13.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot medegebruik van publieke infrastructuur van de gemeente voor de plaatsing van small cells als bedoeld in artikel 5c 2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

€ 432,00

1.13.4.2

En voor medegebruik van 1 tot en met 20 gemeentelijke objecten per object:

€ 162,00

1.13.4.3

En voor medegebruik van 21 en meer gemeentelijke objecten per object:

€ 108,00

1.13.5

Als het verzoek bedoeld in onderdeel 1.13, vierde lid is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in artikel 1.13, derde lid, bestaat aanspraak op teruggaaf van 100 % van de voor het vooroverleg geheven leges als het verzoek: a. hetzelfde medegebruik betreft als waarop het vooroverleg betrekking had; b. in overeenstemming is met de uitkomsten van het vooroverleg en c. is gedaan binnen twaalf weken na het laatste vooroverleg

 

H 14

Verkeer en vervoer

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Beleidsregels ontheffingverlening artikel 87 RVV voor Delft

 

1.14.1.1

op grond van artikel 4.2, 4.3, 4.4 of 4.5 van deze beleidsregels voor zover de ontheffing geldig is op één dag, uitgezonderd exceptioneel transport

€ 34,90

1.14.1.2

op grond van artikel 4.2, 4.3, 4.4 of 4.5 van deze beleidsregels voor zover de ontheffing geldig is langer dan één dag en wordt verleend aan een bewoner

€ 83,85

1.14.1.3

op grond van artikel 5 lid 1 van deze beleidsregels

€ 0,00

1.14.1.4

op grond van artikel 5 lid 2 van deze beleidsregels

€ 136,40

1.14.1.5

op grond van artikel 6 lid 1 en 2 van deze beleidsregels

€ 95,50

1.14.1.6

voor overige ontheffingen, uitgezonderd exceptioneel transport

€ 133,15

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Beleidsregels Ontheffingverlening Autoluwplus

 

1.14.2.1

op grond van artikel 5 lid 5 en artikel 7 lid 1 en 2 van deze Beleidsregels

€ 95,50

1.14.2.2

op grond van artikel5 5 lid 1 en artikel 7 lid 6 van deze Beleidsregels

€ 0,00

1.14.2.3

Vervallen

 

1.14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) of de Regeling gehandicaptenparkeerkaart of de Regionale gehandicaptenparkeerregeling:

 

1.14.3.1

voor een landelijke of regionale gehandicaptenparkeerkaart waarbij medisch onderzoek noodzakelijk is

€ 244,60

1.14.3.2

voor een landelijke of regionale gehandicaptenparkeerkaart waarbij dossieronderzoek noodzakelijk is

€ 179,20

1.14.3.3

voor een landelijke of regionale gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen medisch of dossieronderzoek noodzakelijk is

€ 67,90

1.14.3.4

in geval van vervanging van de gehandicaptenparkeerkaart

€ 13,45

1.14.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Delft

 

1.14.4.1

op grond van artikel 3 lid 3 onder a, b, c of d van deze verordening (parkeervergunning of bezoekerskaart)

€ 5,75

1.14.4.2

vervallen

 

1.14.4.3

Vervallen

 

1.14.4.4

Vervallen

 

1.14.4.5

op grond van artikel 7 lid 4 van deze verordening, tenzij voor het gebruik van de grond precariobelasting verschuldigd is en het belastingbedrag gelijk is aan het legestarief of dit te boven gaat

€ 10,20

1.14.4.6

vervallen

 

1.14.4.7

vervallen

 

1.14.4.8

vervallen

 

1.14.4.9

vervallen

 

1.14.4.10

vervallen

 

1.14.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.14.5.1

het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij een woon- of werkadres

€ 623,45

1.14.5.2.1

het wijzigen van de locatie van de gehandicaptenparkeerplaats, waarbij een nieuw verkeersbesluit noodzakelijk is

€ 443,00

1.14.5.2.2

het wijzigen van de locatie van de gehandicaptenparkeerplaats, waarbij geen nieuw verkeersbesluit noodzakelijk is

€ 167,90

1.14.5.3

het vervangen van een kentekenbord als gevolg van het wijzigen van het kenteken

€ 161,10

1.14.5.4

Indien de aanvraag wordt geweigerd, worden de verschuldigde leges zoals genoemd in 14.5.1 t/m 14.5.3 verminderd met 75%

75,00%

1.14.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van het aanleggen van een gereserveerde deelautoparkeerplaats

€ 1.285,20

1.14.7

Het onttrekken van een weg of weggedeelte aan het openbaar verkeer als bedoeld in artikel 11 van de Wegenwet

€ 1.736,15

1.14.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing milieuzonering volgens de Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone Delft 2020

 

1.14.8.1

Voor een dagontheffing volgens artikel 6:

€ 27,90

1.14.8.2

Voor een langdurige ontheffing volgens artikel 7:

€ 133,15

H 15

VOGD

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing als bedoeld in de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4 tweede lid

€ 107,10

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing als bedoeld in de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft voor een ontheffing als bedoeld in artikel 5 lid 2

€ 107,10

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing als bedoeld in de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft voor een ontheffing als bedoeld in artikel 6 lid 2:

 

1.15.3.1

voor een recreatief schip als bedoeld in artikel 9

€ 85,65

1.15.3.2

voor een schip langer dan 12 meter als bedoeld in artikel 10

€ 85,65

1.15.3.3

voor een dekschuit als bedoeld in artikel 12

€ 107,10

1.15.3.4

voor een terrasboot als bedoeld in artikel 13

€ 247,95

1.15.3.5

voor een terrasboot als bedoeld in artikel 14

€ 107,10

1.15.3.6

voor een woonschip als bedoeld in artikel 15

€ 490,35

1.15.3.7

voor een woonschip als bedoeld in artikel 15- overname

€ 171,35

1.15.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing als bedoeld in de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft voor een ontheffing als bedoeld in artikel 8 lid 4:

 

1.15.4.1

van het bepaalde in artikel 8 lid 2

€ 107,10

1.15.4.2

om een vaartuig af te meren aan, of door middel van, andere dan de daarvoor bestemde voorwerpen als bedoeld in artikel 8 lid 3 sub a

€ 107,10

1.15.4.3

om een vaartuig onder, dan wel in de onmiddellijke nabijheid van een brug af te meren dan wel neer te leggen als bedoeld in artikel 8 lid 3 sub b

€ 107,10

1.15.4.4

om een vaartuig af te meren op een afmeerplaats waarvoor aan een ander ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 8 lid 3 sub c

€ 107,10

1.15.4.5

om een vaartuig af te meren dat niet voorzien is van een deugdelijk kenmerk dan wel van een deugdelijke naamaanduiding en indien uitgereikt van de jaarsticker als bedoeld in artikel 8 lid 3 sub d

€ 118,35

1.15.4.6

om in het belang van het aanzien van de gemeente, een vaartuig af te meren dat in kennelijk verwaarloosde toestand verkeert als bedoeld in artikel 8 lid 3 sub e

€ 118,35

1.15.4.7

om met uitzondering van de Nieuwe Haven twee of meer vaartuigen naast elkaar af te meren als bedoeld in artikel 8 lid 3 sub f

€ 107,10

1.15.4.8

anders dan op of aan het terrein van een scheepswerf een vaartuig geheel of gedeeltelijk te bouwen, te verbouwen, te slopen, of meer dan routinematig onderhoud te verrichten als bedoeld in artikel 8 lid 3 sub h

€ 107,10

1.15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing als bedoeld in de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft voor een ontheffing als bedoeld in artikel 16 lid 2

€ 149,35

1.15.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing als bedoeld in de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft voor een ontheffing als bedoeld in artikel 17 lid 2:

 

1.15.6.1

om te baggeren, te dreggen, of te steken in de waterbodem als bedoeld in artikel 17 lid 1 sub a

€ 149,35

1.15.6.2

om veranderingen te brengen in of aan kaden, bermen, groenstroken, beschoeiingen, glooiingen, jaagpaden, ed., in eigendom van of beheer bij de gemeente, grenzend aan openbaar gemeentewater als bedoeld in artikel 17 lid 1 sub b

€ 149,35

1.15.6.3

om in, of langs of boven openbaar gemeentewater een aanleg-, los- of laadplaats, paal, damwand, trap, stoep, steiger, voetpad, oprit, leuning, ed. te maken, te hebben, te veranderen of op te ruimen als bedoeld in artikel 17 lid 1 sub c

€ 118,35

1.15.6.4

om schade toe te brengen aan de vegetatie op, of in het wa­ter of aan de kademuren als bedoeld in artikel 17 lid 1 sub j

€ 169,05

1.15.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing als bedoeld in de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft voor een ontheffing als bedoeld als bedoeld in artikel 18 lid 2

€ 107,10

H 16

APV Vergunningen

 

1.16.1

vervallen

 

1.16.2

vervallen

 

1.16.3

vervallen

 

1.16.4

vervallen

 

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding dan wel een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening voor Delft voor een reguliere standplaats voor maximaal 5 jaar

€ 296,55

1.16.5.1

voor een reguliere standplaats op niet-gemeentegrond

€ 323,45

1.16.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding dan wel een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening voor Delf voor een tijdelijke standplaats ten behoeve van de verkoop van oliebollen, kerstbomen of andere activiteiten

€ 158,90

1.16.7

vervallen

 

1.16.8

vervallen

 

1.16.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding dan wel een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening voor Delf voor enig ander vergunning- of ontheffingplichtig feit, niet vallend onder een specifiek artikel van deze tabel

€ 109,30

1.16.11

Het tarief als bedoeld in dit hoofdstuk wordt, indien de aanvraag wordt ingediend nadat de voorziening is uitgevoerd of activiteit is gestart verhoogd met 50%

50,00%

1.16.12

vervallen

 

1.16.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2.7a van de Algemene plaatselijke verordening Delft:

€ 1.116,40

H 17

Huisnummering

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om intrekking, wijziging of afgifte van één of meer huisnummer(s), per huisnummer

€ 203,00

1.17.2

Indien het verzoek meer dan 10 huisnummers betreft, bedraagt het tarief

€ 2.027,05

H 18

Milieuvergunningen

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een

 

1.18.1.1

ontheffing afvalwater niet-inrichtingen als bedoeld in artikel 10.63 van de Wet Milieubeheer

€ 132,40

1.18.1.2

ontheffing route gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 327,45

H 19

Diversen

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per afschrift.

€ 6,05

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften, gedrukte stukken, fotokopieën, doorslagen en dergelijke, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

1.19.2.1

per pagina formaat A4

€ 0,30

1.19.2.2

per pagina formaat A4 in kleur

€ 0,70

1.19.2.3

per pagina formaat A3

€ 0,50

1.19.2.4

per pagina formaat A2

€ 9,05

1.19.2.5

per pagina formaat A1

€ 10,10

1.19.2.6

per pagina formaat A0

€ 11,25

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gunstige of niet geheel afwijzende beschikking op een verzoekschrift, een vergunning, dan wel een ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per beschikking, vergunning of stuk

€ 6,05

1.19.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag nadeelcompensatie als bedoeld in artikel 3 van de Algemene nadeelcompensatieverordening Delft

€ 169,05

1.19.4.2

Indien de aanvraag nadeelcompensatie wordt gehonoreerd, wordt aan de aanvrager teruggaaf verleend van het volledige legesbedrag.

 

1.19.5

vervallen

 

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring in verband met onderhoudswerkzaamheden aan monumenten

€ 169,05

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

H 1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Staatscourant 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.5

Het college van burgemeester en wethouders kan de bij aanvraag opgegeven aanleg-, bouw- of sloopkosten ambtshalve aanpassen, indien de opgegeven kosten kennelijk niet overeenstemmen met de werkelijke kosten zoals genoemd in art 2.1.1.1 t/m 2.1.1.3.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

H 2

Omgevingsoverleg

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het houden van omgevingsoverleg over één of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, per overleg:

 
 

a. als de activiteit betreft het verbouwen van een bestaande woning, en/of (ver)bouw van een bouwwerk op het bijbehorende erf

€ 175,00

 

b. voor alle overige activiteiten:

€ 250,00

2.2.2

Indien sprake is van activiteiten als bedoeld in het eerste lid, sub b en daarbij sprake is van planologisch strijdig gebruik waarvoor de reguliere procedure kan worden gevolgd, wordt het tarief bij elk vervolgoverleg verhoogd met

€ 500,00

2.2.3

Indien in geval van activiteiten als bedoeld in het eerste lid, sub b en daarbij sprake is van planologisch strijdig gebruik waarvoor een uitgebreide procedure moet worden gevolgd, wordt het tarief bij elk vervolgoverleg verhoogd met

€ 1.500,00

2.2.4

Onverminderd het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om informeel overleg of formeel vooroverleg met de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit, per overleg:

€ 200,00

H 3

Omgevingsvergunning

 

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1.1

Bouwactiviteiten, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000 bedragen: van de bouwkosten;

2,57%

2.3.1.1.1.1

met een minimum van

€ 109,35

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 3.900,00

2.3.1.1.2.1

vermeerderd met: van de bouwkosten;

2,18%

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 5.000.000 tot€ 20.000.000 bedragen:

€ 31.400,00

2.3.1.1.3.1

vermeerderd met: van de bouwkosten;

1,63%

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 20.000.000 tot meer bedragen:

€ 137.400,00

2.3.1.1.4.1

vermeerderd met: van de bouwkosten;

1,10%

2.3.1.1.4.2

met een maximum van:

€ 575.994,00

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 319,90

2.3.1.2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich na verlening van de omgevingsvergunning, op initiatief van de vergunninghouder, wijzigingen in het bouwplan voordoen en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 319,90

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1, bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 319,90

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 3.1.1, 3.6.1 en 3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit of sloopactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

15,00%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 564,60

2.3.2.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, ter bescherming van de archeologische waarden, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 564,60

2.3.2.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, met betrekking op sloopwerkzaamheden, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 564,60

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van andere activiteiten, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en al dan niet sprake is van een andere activiteit als bedoeld in de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het in deze titel bepaalde voor de overige activiteiten:

€ 109,35

2.3.3.1

In combinatie met de activiteit Bouwen (artikel 2.1 lid 1a van de Wabo) waarbij de reguliere procedure wordt gevolgd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1 en afhankelijk van de bouwkosten:

 

2.3.3.1.1

tot € 46.000,00

€ 282,30

2.3.3.1.2

van € 46.000,00 tot € 136.000,00

€ 564,60

2.3.3.1.3

van € 136.000,00 tot € 910.000,00

€ 1.411,50

2.3.3.1.4

van € 910.000,00 tot € 1.812.000,00

€ 2.117,25

2.3.3.1.5

van € 1.812.000,00 of meer

€ 2.822,95

2.3.3.2

In combinatie met de activiteit Bouwen (artikel 2.1 lid 1a van de Wabo) waarbij de uitgebreide procedure wordt gevolgd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1 en afhankelijk van de bouwkosten:

 

2.3.3.2.1

tot € 46.000,00

€ 789,80

2.3.3.2.2

van € 46.000,00 tot € 136.000,00

€ 1.072,10

2.3.3.2.3

van € 136.000,00 tot € 910.000,00

€ 1.919,00

2.3.3.2.4

van € 910.000,00 tot € 1.812.000,00

€ 2.624,75

2.3.3.2.5

van € 1.812.000,00 of meer

€ 3.330,45

2.3.3.3

Planologisch strijdig gebruik inzake aantal autoparkeerplaatsen of fietsplekken

€ 564,60

2.3.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van bouwkosten en geen sprake is van onderdeel 3.3.3

€ 564,60

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

voor inrichtingen met een oppervlak van 0 tot 500 m2:

€ 402,50

2.3.4.1.1

vermeerderd per m2 met

€ 1,30

2.3.4.2

voor inrichtingen met een oppervlak van 500 tot 2.000 m2:

€ 800,40

2.3.4.2.1

vermeerderd per m2 met

€ 0,50

2.3.4.3

voor inrichtingen met een oppervlak van 2.000 tot 5.000 m2:

€ 1.483,50

2.3.4.3.1

vermeerderd per m2 met

€ 0,15

2.3.4.4

voor inrichtingen met een oppervlak boven 5.000 m2:

€ 1.940,25

2.3.4.4.1

vermeerderd per m2 met

€ 0,06

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening 2009 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: van de som van sloop- en bouwkosten

1,30%

2.3.5.1.1.1

met een minimum van

€ 163,55

2.3.5.1.1.2

en een maximum van

€ 163.371,45

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: van de sloopkosten

1,50%

2.3.5.2.1

met een minimum van

€ 163,55

2.3.5.2.2

en een maximum van

€ 163.371,45

2.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 554,00

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:8 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 564,60

2.3.8

Uitweg/inrit, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 77,30

2.3.9

Kappen, Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 1 van de Bomenverordening Delft 2008 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 140,85

2.3.10

Opslag van roerende zaken, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 564,60

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 126,05

2.3.11

Andere activiteiten, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 126,05

2.3.11.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 126,05

2.3.11.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 126,05

2.3.11.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 126,05

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.13

Beoordeling bodemrapport, Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.13.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 319,90

2.3.13.2

Archeologisch advies zonder archeologisch bodemrapport en zonder inhoudelijk advies van de gemeentelijk archeoloog

€ 0,00

2.3.13.3

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 111,20

2.3.13.4

Voor een archeologisch advies wanneer geen archeologisch bodemrapport is ingediend en opgevraagd.

€ 319,90

2.3.14

Advies, Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 319,90

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 126,05

2.3.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 319,90

2.3.16

Cultuurhistorisch onderzoek, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het uitvoeren en/of beoordelen van eenvoudig cultuurhistorisch onderzoek (een quickscan) ten behoeve van activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten, bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 277,50

2.3.17

Ontheffing Bouwbesluit, Indien de aanvraag om ontheffing betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in Afdeling 8.1 van Bouwbesluit bedraagt het tarief, , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.17.1

indien artikel 8.3, derde lid van het Bouwbesluit wordt toegepast (geluidhinder):

€ 104,15

2.3.17.1.1

vermeerderd met:

0,05%

2.3.17.1.2

van de bouwkosten, met een maximum van

€ 2.083,15

2.3.17.2

indien artikel 8.4, tweede lid van het Bouwbesluit wordt toegepast (trillingshinder):

€ 104,15

2.3.17.2.1

vermeerderd met:

0,05%

2.3.17.2.2x

van de bouwkosten, met een maximum van

€ 2.083,15

H 4

Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 3.14 en 3.15. De vermindering bedraagt:

 

2.4.1.1

bij 5 tot 10 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

1,00%

2.4.1.2

bij 10 tot 15 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2,00%

2.4.1.3

bij 15 of meer activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

4,00%

2.4.2

Indien de aanvraag omgevingsvergunning valt onder de "Private kwaliteitsborging " en als gevolg hiervan de Bouwbesluittoets en het toezicht door een hiertoe gecertificeerde kwaliteitsborger worden uitgevoerd in plaats van de gemeente Delft en de vergunninghouder zich hieraan committeert, dan bedraagt de vermindering van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.1

Bouwbesluittoets door een hiertoe gecertificeerde kwaliteitsborger

10,00%

2.4.2.2

Toezicht door een hiertoe gecertificeerde kwaliteitsborger, welke wordt terugbetaald na gereedmelding en goedkeuring van het opleverdossier

5,00%

2.4.3

Indien de aanvraag volgt uit een betaald vooroverleg, waarvan het verslag ten hoogste 6 maanden voor het indienen van de aanvraag is verzonden.

 

2.4.3.1

Eénmalige teruggaaf van leges betaald voor het vooroverleg

100,00%

2.4.3.2

Bij teruggaaf als bedoeld in onderdeel 4.3.1 blijft tenminste verschuldigd het minimumbedrag van

€ 109,35

H 5

Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten of de activiteit planologisch strijdig gebruik, als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 en 3.7 en 3.8 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag via het omgevingsloket wordt ingetrokken binnen 24 uur nadat deze digitaal is ingediend op www.omgevingsloket.nl van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

100,00%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de brief is verstuurd waarin staat dat de aanvraag volledig is en in behandeling is genomen van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

75,00%

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat het besluit de vergunning te verlenen of te weigeren is verzonden van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50,00%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25,00%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 of 3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25,00%

2.5.3.2

Een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6, of 3.7 waarbij de beschikking, onherroepelijk en zonder mogelijkheid van herziening van dit besluit, is vernietigd bij rechterlijke uitspraak, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75,00%

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling stellen van een aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten of of de activiteit planologisch strijdig gebruik, als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 en 3.7 buiten behandeling wordt gesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75,00%

2.5.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning verleent, bestaat aanspraak op gedeeltelijke teruggaaf van de leges van eerdere omgevingsvergunningen voor het betreffende project welke buiten behandeling zijn gesteld of ingetrokken. De verleende omgevingsvergunning dient te zijn ingediend binnen één jaar nadat de eerdere aanvragen buiten behandeling zijn gesteld, geweigerd of ingetrokken. Bij berekening van de teruggaaf wordt rekening gehouden met eerder berekende teruggaaf conform de onderdelen 5.1.2 t/m 5.4 De teruggaaf bedraagt: van de op grond van de onderdelen 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 of 3.7 voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

90,00%

2.5.5

Bij teruggaaf als bedoeld in 5.1 tot en met 5.4.1 blijft tenminste verschuldigd het minimumbedrag van

€ 109,35

2.5.6

Geen teruggaaf overige tarieven, Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen die niet zijn genoemd in dit hoofdstuk wordt geen teruggaaf verleend.

 

H 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 137,70

H 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: de voor de oorspronkelijke bouwactiviteit geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in hoofdstuk 3 onder 2.3.1, met een minimum van:

€ 190,70

H 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Onverminderd de kosten die krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) worden verhaald, bedraagt het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.294,45

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek betreffende de gebruiksbepalingen volgens het functielimiteringssysteem.

€ 190,70

H 9

In deze titel niet benoemde beschikkingen

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 561,45

 

TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Tarief 2023

H 1

Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

3.1.1.1

een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 1.041,80

3.1.1.2

een wijziging in een (aanhangsel bij een) reeds verleende vergunning als bedoeld in 3.1.1

€ 116,35

3.1.1.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 76,00

3.1.2

een ontheffing of verlof als bedoeld in artikel 4 of 5 van de Drank- en horecaverordening

€ 82,25

3.1.3.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 b, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening voor Delft als het horecabedrijf een coffeeshop is.

€ 1.008,95

3.1.3.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 b, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening voor Delft als aan het horecabedrijf een terras is verbonden en de vergunning voor onbepaalde tijd verleend kan worden

€ 243,55

3.1.3.3

een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 b, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening voor Delft als aan het horecabedrijf een terras is verbonden en de vergunning voor bepaalde tijd verleend kan worden

€ 478,05

3.1.3.4

een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 b, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening voor Delft

€ 222,10

3.1.3.5

een voorschrift als bedoeld in 2:28 a, derde lid van de Algemene plaatselijk verordening voor Delft

€ 587,40

3.1.3.6

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:28 b, eerste lid van de Algemene plaatselijk verordening voor Delft

€ 24,95

H 2

Organiseren evenementen

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement, indien het betreft een groot evenement als bedoeld in artikel 2:17, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening voor Delft

€ 775,60

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement, indien het betreft een evenement als bedoeld in artikel 2:17, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening voor Delft

€ 487,00

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een klein evenement als bedoeld in artikel 2.17 derde lid van de Algemene plaatselijke verordening voor Delft

€ 187,90

H 3

Prostitutiebedrijven

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor Delft voor een periode van 12 maanden

€ 1.003,35

3.3.2

Indien de vergunning wordt geweigerd, wordt een teruggaaf verleend van 50% op de op grond van 3.1 betaalde leges.

 

H 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in de huisvestingsverordening bij minder dan 6 te creeren woningen, appartementen of eenheden

€ 528,65

3.4.1.1

vermeerderd per woning, appartement of eenheid met

€ 25,80

3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in de huisvestingsverordening bij minder dan 11 te creeren woningen, appartementen of eenheden

€ 554,80

3.4.2.1

vermeerderd per woning, appartement of eenheid met

€ 20,60

3.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in de huisvestingsverordening bij meer dan 10 te creeren woningen, appartementen of eenheden

€ 657,70

3.4.3.1

vermeerderd per woning, appartement of eenheid met

€ 10,25

3.4.3.2

tot een maximum van

€ 5.287,25

3.4.4

vervallen

 

3.4.5

vervallen

 

H 5

Brandbeveiligingsverordening

 

3.5.1

vervallen

 

3.5.1.1

vervallen

 

3.5.1.2

vervallen

 

3.5.1.3

vervallen

 

3.5.1.4

vervallen

 

3.5.1.5

vervallen

 

3.5.2

vervallen

 

3.5.3

Het tarief bedraaagt voor de aanvraag van een ontheffing voor het aanleggen, stoken of hebben van een vuur op grond van artikel 5.24, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor Delft

€ 28,50

3.5.4

vervallen

 

3.5.4.1

vervallen

 

3.5.4.2

vervallen

 

3.5.4.3

vervallen

 

3.5.4.4

vervallen

 

3.5.4.5

vervallen

 

3.5.5

vervallen

 

3.5.5.1

vervallen

 

3.5.5.2

vervallen

 

H 6

Reclamevergunningen

 

3.6.1

Reclamevergunningen, Vervallen vanaf 2015

 

H 7

Overige niet genoemde besluiten op aanvraag

 

3.7.1

vervallen

 

3.7.2

vervallen

 

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om voor enig ander vergunning- of ontheffingplichtig feit

€ 123,25

H 8

Winkeltijdenwet

 

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 89,40

Behoort bij en maakt deel uit van het raadsbesluit van 22 december 2022 tot vaststelling van de Legesverordening Delft 2023.

Toelichting

Op de legesverordening Delft 2023

Algemeen

Half oktober is de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) weer uitgesteld, ditmaal naar 1 juli 2023. Daarmee is ook de nieuwe modelverordening voor de legesheffing van de VNG (de legesverordening Omgevingswet) nog niet toepasbaar. Het college heeft daarom besloten de huidige legesverordening in stand te houden tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb. Deze vragen immers om een ingrijpende wijziging van de tarievenstructuur die uitgewerkt is in de nieuwe modelverordening.

Bij de voorbereiding voor de Omgevingswet bleek dat enkele artikelen in de huidige verordening konden vervallen. Hiervan is per titel een overzicht opgenomen in de was – wordt lijst. Hierin zijn ook nieuwe tarieven opgenomen.

Toelichting tarieven

De tarieven van Titel 1 en 3 zijn verhoogd met het CPI inflatiecorrectiecijfer van 2,4%. De tarieven die zijn uitgedrukt in een percentage zijn ongewijzigd. De tarieven in Titel 2 zijn niet geïndexeerd vanwege het aanwezige saldo in de egalisatievoorziening. De tarieven voor paspoorten en rijbewijzen zijn aangepast aan de maximale rijkstarieven per 1 januari 2023.

In Titel 1 hoofdstuk 13 zijn tarieven toegevoegd voor de behandeling van een verzoek tot het plaatsen van zgn. small cells voor telecommunicatie. De gemeente is wettelijk verplicht hieraan mee te werken, maar kan de kosten wel in rekening brengen.

In Titel 2 is de tariefstructuur voor het zgn. vooroverleg al aangepast aan de toekomstige vorm van dit overleg met de Omgevingswet, omdat binnenkort op deze manier gewerkt zal gaan worden.