Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregel procedure en criteria uitreiking bronzen replica de Turftrapster

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregel procedure en criteria uitreiking bronzen replica de Turftrapster

Zaaknummer: Z-2018/003651

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van afdeling van Jeugd en Samenleving;

gelet op de Algemene subsidieverordening Amstelveen;

gezien het advies van 3 juli 2018;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregel procedure en criteria uitreiking bronzen replica de Turftrapster

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De uitreiking van de Turftrapster gaat vergezeld met de uitreiking van een oorkonde.

 • 2.

  De uitreiking van de Turftrapster wordt geregistreerd.

Artikel 2 Procedure

 • 1.

  De aanvraag voor het uitreiken van de Turftrapster wordt minimaal door twee personen ondersteund.

 • 2.

  De portefeuillehouder Kunst & Cultuur doet een voordracht aan het college van Burgemeester en Wethouders.

 • 3.

  De portefeuillehouder Kunst & Cultuur kan, als uitzondering op artikel 2, sub 1, ook zelfstandig besluiten een voordracht te doen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 3 Criteria voor uitreiking

 • 1.

  De Turftrapster wordt uitgereikt aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt / zich hebben ingespannen voor een cultureel en kunstzinnig doel/activiteit binnen de gemeente Amstelveen.

 • 2.

  De inspanningen die zijn verricht ten behoeve van het doel, kunnen zowel van vrijwillige alsook van betaalde aard zijn.

 • 3.

  De activiteiten/inspanningen van de ontvanger hebben een groot bereik.

 • 4.

  De duur van de inspanningen wordt bepaald op een minimum van 10 jaar.

 • 5.

  De ontvanger heeft geen of komt niet in aanmerking voor een gemeentelijke erepenning conform de ‘Verordening inzake toekenning van een erepenning als ereblijk van de gemeente Amstelveen’ alsook een Koninklijke onderscheiding.

 • 6.

  Uiterst buitengewoon bijzondere, incidentele inspanningen kunnen ook in aanmerking komen voor de toekenning van de Turftrapster.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college van Burgemeester en Wethouders kan ten alle tijden onderbouwd afwijken van deze beleidsregel.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel procedure en criteria uitreiking bronzen replica de Turftrapster.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 augustus 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 juli 2018.

De secretaris,

drs. H.H. Winthorst

De burgemeester,

drs. H.B. Eenhoorn