Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving

Geldend van 06-01-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving

Zaaknummer: Z22-074851

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 11 oktober 2022;

gelet op de Omgevingswet en op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

  • 1.

    In te stemmen met de nota ‘Samen participeren in de Fysieke leefomgeving’ als richtinggevend document.

  • 2.

    Het vaststellen van de in deze nota opgenomen ‘Lijst gevallen verplichte participatie’ in de bijlage.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 november 2022.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens