Verordening werkgeverscommissie Lelystad 2022

Geldend van 10-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie Lelystad 2022

De raad van de gemeente Lelystad;

gelezen het voorstel van de Agendacommissie van 5 december 2022

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet, afdeling 10.1.1. en 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de Ambtenarenwet 2017.

besluit vast te stellen de navolgende:

Verordening werkgeverscommissie Lelystad 2022

Artikel 1. Bevoegdheden Werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar is gedelegeerd.

 • 2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende taken en bevoegdheden voor de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren.

 • 3. Aan de werkgeverscommissie worden ook de werkgeversbevoegdheden gedelegeerd tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van collectieve bepalingen in het Personeelshandboek voor de op de griffie werkzame personen en aanvullende bepalingen voor het griffiepersoneel op deze collectieve bepalingen.

 • 4. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten van de medewerkers van de griffie, niet zijnde de griffier, mandateren aan de griffier.

 • 5. De werkgeverscommissie kan de griffier mandaat verlenen met betrekking tot de overige werkzaamheden als bedoeld in lid 2 betreffende de medewerkers van de griffie, niet zijnde de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden en kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3. Het lidmaatschap van de leden van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4. De voorzitter van de raad kan worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en op te treden als adviseur.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie ;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het accorderen van declaraties van de griffier;

 • f.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Taken werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie heeft als taken:

 • a.

  alle uit de Ambtenarenwet 2017 voortvloeiende bevoegdheden, rechten en verplichtingen van een overheidswerkgever en voorts al hetgeen het werkgeverschap met zich meebrengt uit te voeren voor de griffier en de griffiemedewerkers, waaronder de functiebeschrijving en waardering, met uitzondering van het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de (plaatsvervangend) griffier, het aanwijzen van de (plaatsvervangend of interim) griffier, het opleggen van sancties aan de (plaatsvervangend) griffier, het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de (plaatsvervangend) griffier, de vaststelling van de instructie voor de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening van de griffie.

 • b.

  het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de (plaatsvervangend) griffier, het aanwijzen van de (plaatsvervangend of interim) griffier, het opleggen van sancties aan de (plaatsvervangend) griffier, het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de (plaatsvervangend) griffier, de vaststelling van de instructie voor de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening van de griffie.

 • c.

  het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en de overige werknemers van de griffie;

 • d.

  overige tot het werkgeverschap behorende taken ten aanzien van de griffier en de overige werknemers van de griffie;

 • e.

  het afnemen van de eed of belofte van griffiemedewerkers;

 • f.

  het middels goedkeuring van het jaarverslag van de griffie, decharge verlenen aan de griffier.

 • g.

  accorderen van het jaarwerkplan griffie en deze ter informatie aanbieden aan het fractievoorzittersoverleg.

 • h.

  het vaststellen van wijzigingen en aanvullingen op het personeelshandboek.

Artikel 5. Ondersteuning van de werkgeverscommissie

De griffier of een door de griffier aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 6. Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 7. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering van de werkgeverscommissie. De besluitenlijst wordt definitief vastgesteld binnen vier weken na digitale verzending per mail.

Artikel 8. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 5.1, eerste en tweede lid, van de Wet open overheid in beslotenheid gehouden.

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn opvraagbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang genoemd in artikel 5.1, eerste en tweede lid, van de Wet open overheid, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 10. Verantwoording aan raad

De werkgeverscommissie brengt aan de raad, afhankelijk van de inhoud door tussenkomst van de Agendacommissie of het fractievoorzittersoverleg, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, tweemaal per jaar verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 11. Verantwoording door griffier aan werkgeverscommissie

Indien de werkgeverscommissie bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 lid 4 en/of lid 5 gemandateerd heeft aan de griffier worden door de werkgeverscommissie en de griffier afspraken gemaakt in welke vorm de werkgeverscommissie over de uitvoering hiervan wordt geïnformeerd door de griffier.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1. De Verordening werkgeverscommissie Lelystad 2021, vastgesteld door de gemeenteraad op 5 oktober 2021, wordt ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Artikel 14. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie Lelystad 2022'.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 20 december 2022

de griffier,

L.A. Wieringa