Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 14-03-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  jaar : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c.

  kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d.

  maand : het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  week : een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag;

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document, een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen veertien dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.3 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.4 (rijbewijzen);

  • 3.

   paragraaf 1.9 (Wet op de kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De 'Legesverordening 2022’ van 10 november 2021, nr. 5c, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 28 september 2022, nr. 6h, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. De in onderdeel 2.1.1.1 van de tarieventabel genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567) worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentekantoor Harm Buiterplein 1.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2022.

burgemeester,

Koen Schuiling

griffier,

Josine Spier

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 
 

1.1.1.1

door middel van een fotokopie, per bladzijde

0,42

1.1.1.2

door middel van kaarten, tekeningen of lichtdrukken, per kaart, tekening of lichtdruk

6,10

1.1.1.3

door middel van een kopie van ander materiaal dat informatie bevat: de uit een vooraf door of vanwege het college van burgemeester en opgestelde offerte blijkende kosten.

 
 

1.1.2

Indien het totale op grond van 1.1.1 verschuldigde bedrag aan leges niet meer dan € 10,00 bedraagt, wordt het verschuldigde bedrag aan leges niet geheven.

 
 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie door middel van een kopie in digitale vorm nihil. In afwijking hiervan bedraagt het tarief per bladzijde € 0,42 als de te verstrekken informatie meer dan 100 bladzijden bedraagt en voor het verstrekken van de informatie handelingen moeten worden verricht zoals het scannen of bewerken van documenten.

 
 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

13,35

Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand

1.2.1

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.2.1.1

de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de Kreupelstraat 1

185,00

1.2.1.2

de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het Stadhuis aan de Grote Markt 1

 
 

1.2.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

581,50

1.2.1.2.2

op zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur

845,80

1.2.1.3

de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 en 1.2.1.2

 
 

1.2.1.3.1

op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

343,60

1.2.1.3.2

op maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen

475,75

1.2.1.3.3

de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een partnerschapsregistratie op woensdag om 09.00 uur en 09.30 uur aan de Kreupelstraat 1 zonder toespraak en met maximaal twee getuigen

 

nihil

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een eenmalige benoeming als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

218,80

1.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een boekje waarin een uittreksel van een akte van huwelijk, van registratie van partnerschap of omzetting kan worden opgenomen

18,45

1.2.4

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag beschikbaar stellen van getuige

13,70

1.2.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 

1.2.6

Terugbetaling van de leges vindt plaats indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak geen doorgang vindt of de geregistreerde datum moet worden gewijzigd en de afmelding of wijziging aan de ambtenaar van de burgerlijke stand is meegedeeld.

 
 

1.2.6.1

tenminste vier weken voorafgaand aan de gereserveerde datum

 

100%

1.2.6.2

tenminste twee weken voorafgaand aan de gereserveerde datum

 

50%

Hoofdstuk 3 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.3.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

 
 

1.3.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.3.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.3.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.3.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.3.1 (zakenpaspoort):

 
 

1.3.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.3.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 

58,85

1.3.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.3.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 

77,85

1.3.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 

58,85

1.3.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,85

1.3.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.3.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 

70,35

1.3.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 

37,95

1.3.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 

34,25

1.3.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

53,00

1.3.8

Indien de aanvraag op het woon- of verblijfadres van de aanvrager in behandeling wordt genomen worden de overeenkomstig dit hoofdstuk geheven leges vermeerderd met

44,00

Hoofdstuk 4 Rijbewijzen

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

44,65

1.4.2

De overeenkomstig het in 1.4.1 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met

9,35

 

indien de aanvrager een eerder aan hem afgegeven rijbewijs bij het indienen van de aanvraag niet als zodanig herkenbaar kan overleggen als gevolg van verlies, diefstal of andere oorzaak.

 
 

1.4.3

De onder 1.4.2 genoemde vermeerdering van leges wordt niet geheven indien sinds het verlopen van de afgiftedatum van het rijbewijs meer dan 13 jaren zijn verstreken.

 
 

1.4.4

De overeenkomstig de in 1.4.1 tot en met 1.4.3 genoemde tarieven geheven leges worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

34,10

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot teruggave van een gevonden rijbewijs

13,25

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.5.1

Voor de toepassing van hoofdstuk 5 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor:

 
 
 

a. de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd en/of

 
 
 

b. de voor de basisregistratie personen geldende bevolkingsadministratie moet worden geraadpleegd.

 
 

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.5.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

19,05

1.5.2.2

tot het verstrekken van gegevens betreffende de tot één gezin behorende personen (gezinsuittreksel)

30,85

1.5.2.3

tot het verstrekken van gegevens aan rechtspersonen zonder winstoogmerk op grond van artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, per verstrekking

11,05

1.5.2.4

tot het verstrekken van gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden op grond van artikel 3.13 van de Wet basisregistratie personen, per verstrekking

11,05

1.5.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het verstrekken van gegevens waarvoor een intensieve nasporing van de registers vereist is, voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte daarvan

21,80

1.5.4.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het verstrekken van gegevens:

 
 

1.5.4.1

via een geautomatiseerde selectie

1.019,90

1.5.4.2

via een geautomatiseerde steekproef

1.468,55

1.5.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken aan een ingeschreven persoon van een volledig overzicht van zijn persoonslijst of een gedeelte daarvan, in andere gevallen als bedoeld in artikel 2.54 van de Wet basisregistratie personen

18,45

1.5.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen geldt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen het tarief zoals dat is opgenomen in dit besluit.

 
 

Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen tot:

 
 

1.6.1.1

het legaliseren van een handtekening

19,05

1.6.1.2

het waarmerken van enig stuk

19,05

1.6.1.3

het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een verklaring omtrent voorgenomen vestiging

19,05

1.6.1.4

voor het, bij wijze van spoed, (per expresse/ telegrafisch/telefonisch/per fax) overbrengen van gegevens

12,00

 

vermeerderd met de kosten aan de gewenste vorm van overbrenging verbonden.

 
 

1.6.2

Indien een burger voor een derde - niet woonachtig in Nederland - garant wenst te staan en/of deze derde onderdak wenst te bieden wordt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot afgifte van de garantstelling het in onderdeel 1.6.1.1 genoemde tarief per gelegenheid maximaal voor twee gelegaliseerde handtekeningen toegepast.

 
 

1.6.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag geldt het maximumtarief zoals dat is vastgesteld bij of krachtens de Wet justitiële gegevens.

 
 

1.6.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van het Nederlanderschap door naturalisatie of via optie als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002.

 
 

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1

Voor het raadplegen van de bij de gemeente berustende kadastrale stukken en het verstrekken van informatie uit die stukken gelden de tarieven als genoemd in de Regeling Tarieven Kadaster

 
 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.7.2.1

het verstrekken van een lichtdruk/kopie van een ruimtelijk plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, exploitatieplan, streekplan, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per bladzijde of gedeelte daarvan op formaat A4

0,47

 

met een minimum van

1,00

 

en een maximum van

12,10

1.7.2.2

het verstrekken van kaartmateriaal behorend bij een plan als genoemd in 1.7.2.1 indien het betreft:

 
 

1.7.2.2.1

Een zwart-wit kopie op A3-formaat

0,83

1.7.2.2.2

Een zwart-wit kopie op A2-formaat

3,45

1.7.2.2.3

Een zwart-wit kopie op A1-formaat

5,40

1.7.2.2.4

Een zwart-wit kopie op A0-formaat

10,25

1.7.2.2.5

Een kleur kopie op A3-formaat

1,30

1.7.2.2.6

Een kleur kopie op A2-formaat

10,85

1.7.2.2.7

Een kleur kopie op A1-formaat

13,50

1.7.2.2.8

Een kleur kopie op A0-formaat

20,20

1.7.3

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.7.3.1

het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet, per bladzijde of gedeelte daarvan op formaat A4

0,47

 

met een minimum van

1,00

 

en een maximum van

12,10

1.7.3.2

het verstrekken van een schriftelijke verklaring uit de gemeentelijke beperkingenregistratie, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dat er al dan niet publiekrechtelijke beperking(en) van kracht is, per perceel

0,75

1.7.3.3

het verlenen van inzage tot het dossier behorend bij een ingeschreven beperkingenbesluit

10,20

1.7.3.4

Indien een afschrift, uittreksel of verklaring als bedoeld in 1.7.3.1 en 1.7.3.2 op verzoek wordt gewaarmerkt, worden de overeenkomstig die onderdelen berekende leges vermeerderd met

16,20

1.7.4

In geval van verzending van de documenten als bedoeld in dit hoofdstuk worden de overeenkomstig dit hoofdstuk berekende leges vermeerderd met verzendkosten.

 
 

1.7.5

In geval van een spoedlevering van de documenten als bedoeld in dit hoofdstuk worden de overeenkomstig dit hoofdstuk berekende leges vermeerderd met

13,85

Hoofdstuk 8 Leegstandwet

1.8

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.8.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

57,54

1.8.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de Leegstandswet

43,36

Hoofdstuk 9 Kansspelen

1.9

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.9.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen

 
 

1.9.1.1

voor een periode van vier jaren voor één kansspelautomaat

158,50

1.9.1.2

voor een periode van vier jaren voor twee of meer kansspelautomaten

22,50

 

vermeerderd met een bedrag van

136,00

 

per kansspelautomaat

 
 

1.9.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van elke andere vergunning ingevolge de Wet op de Kansspelen

11,00

Hoofdstuk 10 Openbare orde en veiligheid

1.10

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.10.1

het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2:5 van de APVG 2021 (het aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken/afbeeldingen of het uitdelen van goederen om niet) door een commerciële partij

102,10

1.10.2

het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:7 van de APVG 2021 (het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg in strijd met de publieke functie van de weg)

66,40

1.10.3

het in behandeling nemen van een aanvraag om een vrijstelling van de verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister als bedoeld in artikel 2:66 van de APVG 2021

33,50

1.10.4

het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:69 van de APVG 2021 (het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk)

223,60

1.10.5

het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 5:25 van de APVG 2021 (het verbranden van afvalstoffen of stoken van vuur)

126,00

Hoofdstuk 11 Telecommunicatie en graafwerkzaamheden

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

534,70

1.11.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

2,65

1.11.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

2,65

1.11.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

534,70

1.11.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

1.11.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.11.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 1, onder n, van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2021 (AVOI 2021) gemeente Groningen.

534,70

1.11.3.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

2,65

1.11.3.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

2,65

1.11.3.3

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel dan wel de plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

1.11.4

Indien een begroting als bedoeld in 1.11.3.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer

1.12.1

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.12.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 10 j° artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 (het houden van of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op een weg)

135,00

1.12.1.2

het in behandeling nemen van een aanvraag om eenontheffing van de in artikel 87 van het Reglement vanverkeersregels en verkeerstekens bedoelde verkeerstekens indien het een incidentele ontheffing betreft voor een voertuig aangedreven door fossiele brandstof

4,00

1.12.1.3

het in behandeling nemen van een aanvraag om eenontheffing van de in artikel 87 van het Reglement vanverkeersregels en verkeerstekens bedoelde verkeerstekens indien het een incidentele ontheffing betreft voor een emissievrij voertuig

2,00

 

met dien verstande dat de in de onderdelen 1.12.1.2 en1.12.1.3 bedoelde leges niet worden geheven vooraanvragen van het marktkantoor en voor de aanvragenvoor de gratis bundel van ontheffingen per kalenderjaarvan een bewoner, bedrijf of instelling als bedoeld inartikel 5.3.a.i. gevestigd binnen het venstertijdengebiedals bedoeld in artikel 1.h. van de Beleidsregelsontheffingen venstertijden per 2022

 
 

1.12.1.4

het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van de in artikel 87 van het Reglement van verkeersregels en verkeerstekens bedoelde verkeerstekens indien het een jaarontheffing betreft voor een voertuig aangedreven door fossiele brandstof

350,00

1.12.1.5

het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van de in artikel 87 van het Reglement van verkeersregels en verkeerstekens bedoelde verkeerstekens indien het een jaarontheffing betreft voor een emissievrij voertuig

100,00

 

met dien verstande dat de in 1.12.1.4 en 1.12.1.5 bedoelde leges niet worden geheven indien de aanvraag om een ontheffing betrekking heeft op

 • -

  een gemeentelijk voertuig;

 • -

  een voertuig van een bewoner, gevestigd in het venstertijdengebied met een parkeergelegenheid op eigen terrein of in het bezit van een parkeervergunning;

 • -

  een emissievrije taxi;

 • -

  een WMO-taxi;

 • -

  een aangepaste bedrijfsauto voor rolstolgebruik;

 • -

  een voertuig waarvoor een marktvergunning is afgegeven

 
 

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

33,65

1.12.3

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.12.3.1

het in behandeling nemen van een eerste aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart of een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat (zonder overhandigbaar proces verbaal van verlies of diefstal) van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

119,70

1.12.3.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat (met overhandigbaar proces verbaal van verlies of diefstal) van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

59,80

1.12.3.3

het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging met fysieke medische herkeuring als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

107,10

1.12.3.4

het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging met administratieve medische herkeuring als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

56,65

1.12.3.5

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

91,00

1.12.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning deelvoertuigen als bedoeld in artikel 5.12b van de APVG 2021 (vergunning om op of aan de weg voertuigen bedrijfsmatig ter gebruik aan derden aan te bieden)

1.850,00

Hoofdstuk 13 Diversen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het inschrijven op een lotingslijst van een potentiële koper van een bouwkavel

50,40

1.13.2

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.13.2.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 
 
 

a. ligplaatsvergunning voor woonschepen als bedoeld in artikel 9 van de Verordening openbaar vaarwater 2020 of

 
 
 

b. ligplaatsontheffing voor bedrijfsschepen als bedoeld in artikel 10 van de Verordening openbaar vaarwater 2020

 
 
 

in geval van overdracht van de eigendom van een woon- of bedrijfsschip

258,82

1.13.2.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 
 
 

a. ligplaatsvergunning voor woonschepen als bedoeld in artikel 9 van de Verordening openbaar vaarwater 2020 of

 
 
 

b. ligplaatsontheffing voor bedrijfsschepen als bedoeld in artikel 10 van de Verordening openbaar vaarwater 2020

 
 
 

in geval van vervanging dan wel vergroting of substantiële wijziging van een woon- of bedrijfsschip

604,15

 

met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien voor het in behandeling nemen van de aanvraag tevens leges omgevingsvergunning verschuldigd zijn

 
 

1.13.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.13.2 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na het innemen van een ligplaats

 

200%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

 
 

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een bouwdossier

10,10

1.13.5

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in een milieudossier

10,10

1.13.6

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.13.6.1.

het afgeven van een overzicht van de geluidsbelasting van gevels van woningen (met een maximum van 25 gevels per overzicht)

225,00

1.13.6.2.

het afstellen en verzegelen van geluidsbegrenzers in inrichtingen die vallen onder het Besluit horecabedrijven milieubeheer voor:

 
 

1.13.6.2.1

de eerste keer per inrichting

344,00

1.13.6.2.2

elke volgende keer

344,00

1.13.7

Het tarief bedraagt voor het uitvoeren van geluidsisolatiemetingen aan inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer op verzoek van de eigenaar of exploitant

557,80

1.13.8

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas voor een ondergrondse container in verband met verlies van een eerder uitgegeven pas:

 
 

1.13.8.1

bij contante betalingen en betalingen via een pinautomaat

21,40

1.13.8.2

bij betalingen via internet

19,40

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

bouwkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

141,09

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

 
 
 

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 

De grondslag voor de heffing van de leges wordt bepaald naar het moment van de aanvraag.

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten € 455.000,00 of minder bedragen:

47,42

 

voor elk geheel bedrag van € 1.000,00 van de bouwkosten met een minimum van

141,09

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 455.000,00 bedragen:

21.577,23

 

vermeerderd met

38,97

 

voor elk geheel bedrag van € 1.000,00 van de bouwkosten boven € 455.000,00

 
 

2.3.1.2

Indien de bouwactiviteiten worden uitgevoerd als officieel proefproject ter voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt op de op grond van de onderdelen 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 verschuldigde leges een korting verleend van 50% met een maximum van € 10.000,00

 
 

2.3.1.3

Indien de vergunninghouder binnen achttien maanden na verlening van de vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 een nieuwe aanvraag indient die strekt tot het bouwen van opties, worden de voor deze aanvraag verschuldigde leges gebaseerd op de bouwkosten van de opties, met dien verstande dat de verschuldigde leges in ieder geval € 141,09 bedragen.

 
 
 

Indien de leges overeenkomstig dit onderdeel zijn bepaald, kan geen beroep worden gedaan op Hoofdstuk 5 van Titel 2.

 
 

2.3.1.4

Indien de vergunninghouder binnen achttien maanden na verlening van de vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 een nieuwe aanvraag indient die strekt tot een - naar de omstandigheden beoordeeld - geringe wijziging van het reeds vergunde bouwplan, worden de voor deze aanvraag verschuldigde leges gebaseerd op de bouwkosten van de geringe wijziging, met dien verstande dat de verschuldigde leges in ieder geval € 141,09 bedragen.

 
 
 

Indien de leges overeenkomstig dit onderdeel zijn bepaald, kan geen beroep worden gedaan op Hoofdstuk 5 van Titel 2.

 
 

2.3.1.5

Indien de vergunninghouder binnen achttien maanden na verlening van de vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 een nieuwe aanvraag indient die strekt tot het bouwen in afwijking van de reeds verleende vergunning op hetzelfde perceel is de opslag als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1.2 de helft van het in onderdeel genoemde bedrag van € 38,97.

 
 
 

Indien de leges overeenkomstig dit onderdeel zijn bepaald, kan geen beroep worden gedaan op Hoofdstuk 5 van Titel 2.

 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

163,68

2.3.3

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid.

 
 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

384,28

2.3.3.2

De overeenkomstig het in 2.3.3.1 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de hierna genoemde bedragen indien en voor zover deze op het bouwwerk waarop de beschikking betrekking heeft, van toepassing zijn:

 
 
 

a. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;

 
 
 

b. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;

 
 
 

met een oppervlakte van:

 
 
 

minder dan 100 m²

242,98

 

100 tot 500 m²

650,27

 

500 tot 5.000 m²

2.639,60

 

5.000 tot 10.000 m²

7.605,98

 

10.000 m² of meer

9.205,84

2.3.3.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, wordt uitsluitend het in onderdeel 2.3.3.1 genoemde bedrag in rekening gebracht.

 
 

2.3.4

Handelsreclame

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge artikel 4:20 van de APVG 2021 een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder g of h, van de Wabo, en indien niet tevens sprake is van activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief

175,42

2.3.5.

Uitrit/inrit

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.9 van de APVG 2021 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

307,74

2.3.6

Kappen

 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4:9 van de APVG 2021 een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

82,78

2.3.6.2

Indien de aanvraag meer dan één boom betreft, bedraagt het tarief voor iedere extra boom

62,52

2.3.6.3

Indien de aanvraag meer dan één are bosplantsoen of (lint)begroeiing betreft, bedraagt het tarief voor iedere extra are bosplantsoen of (lint)begroeiing

69,74

2.3.7

Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.6 bedraagt het tarief, indien de in deze onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de activiteit van de op grond van deze onderdelen verschuldigde leges

 

200%

2.3.8

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.8.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de beschikking voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.8.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de beschikking voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

2.3.9

Advies

 
 

2.3.9.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.9.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.9.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.3.10

Verklaring van geen bedenkingen

 
 
 

Indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 met dien verstande dat tenminste het minimumbedrag van € 141,09 verschuldigd blijft. Dit onderdeel vindt uitsluitend toepassing indien er tussen het vooroverleg en het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning niet meer dan één jaar is verstreken.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en binnen acht weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na acht weken na het in behandeling nemen ervan

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:26 van de APVG 2021 (exploitatievergunning horecabedrijf)

 
 

3.1.1.1

indien het betreft een coffeeshop

2.509,50

3.1.1.2

indien het betreft een ander horecabedrijf dan een coffeeshop

1.074,40

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet (het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf)

711,40

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet

 
 

3.1.3.1

indien het betreft een wijziging van de leidinggevende(n) die in het horeca- of slijtersbedrijf werkzaam is (zijn)

247,60

 

met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien sinds het verstrekken van de initiële vergunning minder dan zes maanden zijn verstreken

 
 

3.1.3.2

indien het betreft een wijziging van de inrichting van de lokaliteit waarin het horeca- of slijtersbedrijf wordt uitgeoefend

247,60

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of toevoegen van terrasgegevens op de drank- en horecavergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet (het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf)

107,60

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

 
 

3.1.5.1

indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de bevoegdheid tot het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank bij een evenement als bedoeld in artikel 2:15 van de APVG 2021 en waarvoor de vergunningplicht geldt als bedoeld in artikel 2:16 van de APVG 2021

475,80

3.1.5.2

indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de bevoegdheid tot het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank bij een evenement als bedoeld in artikel 2:15 van de APVG 2021 waarvoor de uitzondering van de vergunningplicht geldt als bedoeld in artikel 2:19 van de APVG 2021 of bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard, niet zijnde een evenement als bedoeld in artikel 2:15 van de APVG 2021

90,40

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de APVG 2021 (terrasvergunning)

585,40

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:16 van de APVG 2021 (het organiseren van een evenement)

 
 

3.2.1.1

indien het betreft een evenement met 0 tot 200 bezoekers

57,00

3.2.1.2

indien het betreft een evenement met 200 tot 1.000 bezoekers

312,00

3.2.1.3

indien het betreft een evenement met 1.000 tot 2.000 bezoekers

965,00

3.2.1.4

indien het betreft een evenement met 2.000 tot 10.000 bezoekers

2.368,00

3.2.1.5

indien het betreft een evenement met 10.000 tot 25.000 bezoekers

5.679,00

3.2.1.6

indien het betreft een evenement met meer dan 25.000 bezoekers

6.814,00

 

met dien verstande dat de leges niet worden geheven indien de aanvraag van de vergunning betrekking heeft op straat- en wijkfeesten, kinderactiviteiten en de buitenspeeldag

 
 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:6 van de APVG 2021 (het geven van een vertoning of het ten gehore brengen van muziek of zang)

50,40

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3.

Het tarief bedraagt voor:

 
 

3.3.1

het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning

 
 
 

als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG 2021 voor het uitoefenen van een seksbedrijf in de vorm van een prostitutiebedrijf

2.671,30

3.3.1.1

het tarief van onderdeel 3.3.1 wordt per seksinrichting van het betreffende seksbedrijf vermeerderd met

849,60

3.3.2

het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3, zesde lid, van de APVG 2021 voor een seksbedrijf zijnde een prostitutiebedrijf

2.251,70

3.3.2.1

het tarief van onderdeel 3.3.2 wordt per seksinrichting van het betreffende seksbedrijf vermeerderd met

849,60

3.3.3

het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning (of een verlenging daarvan) als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG 2021 voor een seksbedrijf niet zijnde een prostitutiebedrijf

2.122,90

3.3.3.1

het tarief van onderdeel 3.3.3 wordt per seksinrichting van het betreffende seksbedrijf vermeerderd met

849,60

3.3.4

het verlenen van een gewijzigde vergunning vanwege gewijzigde omstandigheden als bedoeld in artikel 3:9 van de APVG 2021

571,20

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

3.4.1.1

om een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

2.752,29

3.4.1.2

om een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

2.752,29

3.4.1.3

om een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

2.752,29

3.4.1.4

om een vergunning tot verbouw van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

2.752,29

3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014, voor elk appartementsrecht dat door de splitsing ontstaat

279,07

3.4.3

In afwijking van onderdeel 3.4.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014, waarbij bij de aanvraag is gevoegd een concept van de splitsingsakte, de opzet van een onderhoudsfonds en een meerjarenonderhoudsplanning van tien of meer jaar

533,84

3.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

3.4.4.1

om een vergunning tot exploitatie van een kamerverhuurbedrijf als bedoeld in artikel 5:35 van de APVG 2021

379,92

3.4.4.2

om een vergunning tot exploitatie van een kamerbemiddelingsbedrijf als bedoeld in artikel 5:41 van de APVG 2021

379,92

3.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

3.4.5.1

om een vergunning om een woonruimte in gebruik te geven binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

379,92

3.4.5.2

om een ontheffing van het verbod om een woonruimte in gebruik te geven binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, vierde lid, van de Huisvestingswet 2014

379,92

3.4.6

Onverminderd het bepaalde in de vorige onderdelen bedraagt het tarief, indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de activiteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

 

200%

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

3.5

Het tarief bedraagt voor:

 
 

3.5.1

het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

62,10

3.5.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een in onderdeel 3.5.1 bedoelde ontheffing

62,10

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.

13,30