Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aalsmeer 2023

Geldend van 06-01-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aalsmeer 2023

Zaaknummer: Z22-098024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2022;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen mede-overheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluiten vast te stellen de:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aalsmeer 2023

Artikel 1 Kwijtschelding

De gemeente Aalsmeer verleent alleen kwijtschelding voor de volgende belastingaanslagen:

 • 1.

  de aanslag Afvalstoffenheffing en

 • 2.

  de aanslag Hondenbelasting voor alleen de 1ste hond.

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • 1.

  € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • 2.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • 3.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Intrekking en inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening kwijtscheldingsbeleid belastingen gemeente Aalsmeer 2013" van 24 januari 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aalsmeer 2023”

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aalsmeer 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2022.

De plv. griffier,

Drs. O.F. Matheijsen

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte