Subsidieregeling Winterfonds Energiekosten MKB & Maatschappelijke Organisaties

Geldend van 05-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Winterfonds Energiekosten MKB & Maatschappelijke Organisaties

Het college van burgemeester en wethouders van Rheden;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, tweede lid en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Rheden;

b e s l u i t :

vast te stellen de ‘Subsidieregeling Winterfonds Energiekosten MKB & Maatschappelijke Organisaties’

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening Rheden.

 • c.

  Ondernemer/Onderneming: bedrijf welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en heeft één of meer ondernemingen gevestigd in de gemeente Rheden waarin totaal per onderneming twee tot vijftig personen -inclusief eigena(a)r(en)- werkzaam zijn.

 • d.

  Maatschappelijke organisatie: organisatie zijnde een stichting of vereniging, zonder winstoogmerk, die activiteiten op het gebied van sport, bewegen, cultuur, welzijn en/of ontmoeting, die gevestigd is in de gemeente Rheden of daar haar activiteiten uitvoert.

 • e.

  De-minimisverordening: een uitzonderingsbepaling volgens de Europese regelgeving voor het geven van staatssteun.

 • f.

  Energiekosten: kosten voor elektriciteit en gas.

 • g.

  Staatssteun: het direct of indirect verstrekken van financiële steun aan ondernemingen door overheden.

 • h.

  Voorschotnota: de maandelijkse nota die de ondernemer of maatschappelijke organisatie van haar energieleverancier(s) ontvangt.

Artikel 2 Reikwijdte regeling

 • 1.

  Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van een subsidie op aanvraag door het college voor activiteiten vallend onder het in artikel 3 beschreven doel.

 • 2.

  Op de subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de bepalingen van de Algemene subsidieverordening Rheden van toepassing.

Artikel 3 Doel

Deze subsidieregeling heeft als doel om ondernemers en maatschappelijke organisaties met een hoge energierekening op korte termijn te ondersteunen door het inrichten van een regeling omtrent tegemoetkoming in de energiekosten. Deze regeling dient om de gestegen energiekosten eenmalig te compenseren voor de periode november 2022 t/m maart 2023 voor ondernemers en maatschappelijke organisaties die in acute financiële problemen zitten, als overbrugging tot de landelijke regelingen die in 2023 van kracht worden.

Artikel 4 Subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een subsidieaanvrager die:

 • 1.

  een maatschappelijke organisatie is die activiteiten op het gebied van sport en bewegen, cultuur, welzijn en/of ontmoeting organiseert in de gemeente Rheden;

 • 2.

  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; én

 • 3.

  activiteiten organiseert op een locatie in de gemeente Rheden. De activiteiten zijn in de toekomst in principe levensvatbaar, maar de maatschappelijke organisatie komt in de problemen door de gestegen energiekosten (of in het verlengde daarvan gestegen huurprijzen). Zonder overbruggingssteun tot aan landelijke regelingen in 2023 zullen de activiteiten voor inwoners per direct of op korte termijn stoppen;

 • 4.

  in de komende jaren haar pand of organisatie (verder) wil verduurzamen.

Of:

De subsidie kan worden aangevraagd door een aanvrager die:

 • 1.

  een ondernemingis waarin minimaal twee personen en maximaal vijftig personen -inclusief eigena(a)r(en)- werkzaam zijn;

 • 2.

  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • 3.

  haar bedrijfsactiviteiten in één of meerdere bedrijfspand(en) uitoefent, welke gevestigd zijn in de gemeente Rheden. De bedrijfsactiviteiten zijn in de toekomst levensvatbaar, maar de onderneming komt in de problemen door de gestegen energiekosten (of in het verlengde daarvan gestegen huurprijzen). Zonder overbruggingssteun tot aan landelijke regelingen in 2023 zullen de bedrijfsactiviteiten per direct of op korte termijn stoppen;

 • 4.

  in de komende jaar haar pand en/of bedrijfsactiviteiten wil verduurzamen.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteit komt voor subsidie in aanmerking:

eenmalige subsidie voor energiekosten, berekend over de winterperiode november 2022 t/m maart 2023.

Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

bij energiecontract op naam, het verschil tussen:

 • 1.

  de voorschotnota van de maand met de laagste energiekosten in de periode november 2021 t/m maart 2022; en

 • 2.

  de voorschotnota van de maand met de hoogste energiekosten in de periode november 2022 t/m maart 2023;

bij huurovereenkomst, het verschil tussen:

 • 1.

  de maand met de laagste huurkosten in de periode november 2021 t/m maart 2022; en

 • 2.

  de maand met de hoogste huurkosten in de periode november 2022 t/m maart 2023.

Dit verschil wordt vermenigvuldigd met het aantal maanden waarop de verhoging van energiekosten of huurkosten van toepassing is, tot een maximum van vijf maanden (november 2022 t/m maart 2023). Van dit bedrag wordt 75% gesubsidieerd tot een maximum van € 6.000,00 per aanvraag. Voor ondernemingen wordt gerekend met de notabedragen exclusief BTW. Voor maatschappelijke organisaties worden de notabedragen inclusief BTW gebruikt in de berekening.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  de subsidieaanvraag wordt ingediend via een (online) aanvraagformulier;

 • 2.

  de subsidieaanvraag gaat over één pand waarin de aanvrager zijn (bedrijfs)activiteiten uitoefent. Als de subsidieaanvrager meerdere panden heeft waarin hij zijn onderneming uitoefent dient hij voor ieder pand een separate subsidieaanvraag in;

 • 3.

  op grond van artikel 5, vierde lid, van de Asv, bepaalt het college dat de aanvrager bij de aanvraag van subsidie de volgende gegevens overlegt:

  • a.

   een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Voor ondernemers geldt dat op de inschrijving het aantal werkzame personen herkenbaar moet zijn en moet blijken dat het bedrijfspand gelegen is binnen de gemeente Rheden;

  • b.

   een duidelijk leesbare kopie van de voorschotnota van:

   • i.

    de maand met de laagste energiekosten in de periode november 2021 t/m maart 2022;

   • ii.

    de maand met de hoogste energiekosten in de periode november 2022 t/m maart 2023; of

  • een duidelijke leesbare kopie van de huurnota van:

   • i.

    de maand met de laagste huurkosten in de periode november 2021 t/m maart 2022;

   • ii.

    de maand met de hoogste huurkosten in de periode november 2022 t/m maart 2023;

  • c.

   indien aanvrager een leverancier voor gas en een andere leverancier voor elektriciteit heeft, overlegt aanvrager van beide leveranciers de gevraagde voorschotnota’s. In geval van twee leveranciers worden de bedragen bij elkaar opgeteld;

  • d.

   een toelichting waarom de gestegen energiekosten voor de aanvrager leidt tot acute problemen en de (bedrijfs)activiteiten daardoor per direct of op korte termijn dreigen te stoppen;

  • e.

   voor MKB-ondernemingen: een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring;

  • f.

   korte beschrijving van welke verduurzamende maatregelen zijn genomen of van plan zijn te gaan nemen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en artikel 8 in de Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

 • a.

  de activiteiten niet binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling passen;

 • b.

  het subsidieplafond is bereikt, zoals beschreven in artikel 12;

 • c.

  de aanvraag wordt ingediend door een individu die geen maatschappelijke organisatie of onderneming vertegenwoordigt;

 • d.

  als de aanvrager haar (bedrijfs)activiteiten (tijdelijk) stil legt of heeft gelegd (om energie te besparen);

 • e.

  subsidieverstrekking in strijd is met de de-minimisverordening van de Europese Unie.

Artikel 8 Indieningstermijn

De aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf de dag na bekendmaking tot en met 31 maart 2023. Aanvragen die na 31 maart 2023 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 9 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

Per aanvraag wordt maximaal € 6.000,00 subsidie verleend.

Artikel 10 Beoordelen subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van datum van ontvangst van de volledige aanvraag, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  Wanneer aanvragen voldoen aan de eisen uit de Algemene wet bestuursrecht, de ASV en deze subsidieregeling wordt de subsidie direct vastgesteld. Er vindt geen verantwoording achteraf plaats.

 • 2.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

Artikel 12 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vastgesteld op: € 80.000,00 voor maatschappelijke organisaties en € 100.000,00 voor MKB-ondernemingen.

 • 2.

  Als het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het college de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op de dag na bekendmaking en vervalt van rechtswege op 1 april 2023.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Winterfonds MKB & Maatschappelijke Organisaties.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 20 december 2022.

Velp, 20 december 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester.

secretaris.