Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening 2023 gemeente Heusden (rectificatie)

Geldend van 04-01-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Legesverordening 2023 gemeente Heusden (rectificatie)

Deze verordening is op 27 december 2022 gepubliceerd met een bijlage (tarieventabel) als toelichting op de verordening. Die toelichting is nu als rectificatie in de hoofdtekst vermeld. Ook zijn de wijzigingen met betrekking tot het besluit 'eerste wijziging Legesverordening 2023' in deze tekst opgenomen.

De raad van de gemeente Heusden;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 (Legesverordening 2023)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de (N)e dag in een kalendermaand tot en met de (N-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de (N)e dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (N-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak van de (N)e dag in een kalenderjaar tot en met de (N-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4. van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  afgifte van attestaties de vita, nodig voor de ontvangst van pensioen.

Artikel 4a 

Vrijstelling van het betalen van leges kan worden verleend voor:

 • 1.

  a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergunning nodig voor het houden van activiteiten met een politiek, godsdienstig, sociaal, charitatief, cultureel of sportief doel, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit;

 • 1.

  b. het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergunning voor het houden van kleinschalige niet-commerciële buurtactiviteiten;

 • 2.

  de vrijstelling van leges voor het in behandeling nemen van de onder 1a en 1b genoemde aanvragen geldt voor alle aan de niet-commerciële activiteit gerelateerde vergunningen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke of digitaal beschikbaar gestelde kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur als ook digitaal kenbaar gemaakte verschuldigde bedragen. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • c.

  langs elektronische in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend met uitzondering van de in artikel 1.8.1, artikel 1.8.1.1, artikel 1.8.1.4, artikel 1.8.1.5 en artikel 1.8.1.6 van de tarieventabel opgenomen tarieven voor het verstrekken van een nationaal paspoort, vreemdelingenpaspoort, vluchtelingenpaspoort of Nederlandse identiteitskaart alsmede artikel 1.3.1 tot en met 1.3.1.10 van Hoofdstuk 3 van de tarieventabel opgenomen tarieven voor de voltrekking van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  hoofdstuk 8 (reisdocumenten);

 • 2.

  hoofdstuk 9 (rijbewijzen);

 • 3.

  onderdelen 1.4.2.1, 1.4.2.3, 1.4.3 en 1.4.4 (verstrekkingen uit Basisregistratie Personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

 • 4.

  onderdeel 1.15.1.1 (verklaring omtrent gedrag);

 • 5.

  hoofdstuk 10 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Als strikte toepassing van deze verordening zou leiden tot onvoorziene onbillijkheden van overwegende aard kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2022’ van de gemeente Heusden vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 21 december 2021 en de daarbij behorende tarieventabel en de daaropvolgende wijzigingen van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Als de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ´Legesverordening 2023´.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 20 december 2022.

De raad voornoemd,

de griffier,

drs. F.E.H.M. Backerra

de voorzitter,

drs. W. van Hees

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2023

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5 Gemeentearchief

Hoofdstuk 6 Kiezersregister

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Reisdocumenten

Hoofdstuk 9 Rijbewijzen

Hoofdstuk 10 Wet op de kansspelen

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 13 Kinderopvang

Hoofdstuk 14 Naturalisatie

Hoofdstuk 15 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 Procedure vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Evenementen

Hoofdstuk 3 Exploitatie seksinrichting

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening (vervallen)

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Bijlage 1 tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

 
 

Tarief

2023

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1.1

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,40

1.1.1.2

Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, niet zijnde de stukken genoemd in lid 1.1.1.3 van de tarieventabel, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 • a.

  per pagina, grootte maximaal A3 formaat in zwart/wit

 • b.

  per pagina, grootte maximaal A3 formaat in kleur

 • c.

  per document digitaal (b.v. email) geleverd

€ 0,70

€ 1,55

€ 0,60

1.1.1.2.1

Indien de stukken genoemd in artikel 1.1.1.1 worden afgegeven als kleurendocument wordt het genoemde tarief verhoog met een bedrag van

€ 1,40

1.1.1.3

Kaarten, tekeningen en lichtdrukken

 
 

Kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij andere in deze verordening genoemde stukken, dan wel van kopieën of lichtdrukken daarvan, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 • a.

  per kaart, tekening op papier of digitaal geleverd groter dan A3, doch maximaal A0 formaat

 • b.

  per kaart, tekening of kopie op diskette of CD geleverd

 • c.

  per kaart, tekening of kopie digitaal (b.v. via email) geleverd

€ 15,70

€ 34,00

€ 0,60

1.1.1.4

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

€ 3,15

1.1.1.5

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 19,90

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 
 

Tarief

2023

1.2.1

Gemeentebegroting, gemeenterekening en voorjaarsnota

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

1.2.1.1

een afschrift van de programbegroting

€ 17,00

1.2.1.2

een afschrift van het jaarverslag behorende bij de gemeenterekening

€ 17,00

1.2.1.3

een afschrift van de voorjaarsnota

€ 17,00

 
 
 

1.2.2.

Raads- en commissiestukken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag terzake van een abonnement voor een kalenderjaar op:

 

1.2.2.1

een afschrift van de agenda van de raadsvergadering of van één van de informatievergaderingen

 

1.2.2.1.1

als deze wordt afgehaald

€ 3,75

1.2.2.1.2

als deze wordt toegezonden

€ 11,00

 
 
 

1.2.2.2

een afschrift van de stukken, inclusief de verslagen, behorende bij de raadsvergadering,

 

1.2.2.2.1

als deze worden afgehaald

€ 43,70

 
 
 

1.2.2.2.2

als deze worden toegezonden

€ 87,35

 
 
 

1.2.2.3

een afschrift van de stukken, inclusief de verslagen, behorende bij één van de informatievergaderingen

 

1.2.2.3.1

als deze worden afgehaald

€ 11,00

1.2.2.3.2

als deze worden toegezonden

€ 25,35

 
 
 

1.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.3.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 14,85

 

een afschrift van de toelichting op de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 80,35

 
 
 

1.2.4

Bouwverordening

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.4.1

een afschrift van de bouwverordening

€ 28,50

1.2.4.2

een afschrift van de toelichting op de bouwverordening

€ 43,50

 
 
 

1.2.5

Welstandsnota gemeente Heusden

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de Welstandsnota gemeente Heusden

€ 164,55

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 
 

Tarief

2023

1.3.1

Huwelijksvoltrekking of voltrekking geregistreerd partnerschap

 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, Stb. 72, voor kosteloze huwelijksvoltrekking is bepaald:

 

1.3.1.1

 • a.

  op dinsdag, indien niet zijnde een algemeen erkende feestdag, tussen 10.00 en 16.00 uur

€ 272,00

 
 • b.

  op maandag en woensdag t/m vrijdag, indien niet zijnde een algemeen erkende feestdag, tussen 09.00 en 16.00 uur

€ 272,00

 
 • c.

  op zaterdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur

€ 423,00

 
 
 

1.3.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap op een aangewezen externe huwelijkslocatie:

 
 

op maandag en op woensdag t/m vrijdag, indien niet zijnde een algemeen erkende feestdag, tussen 09.00 uur en 23.00 uur en op dinsdag, indien niet zijnde een algemeen erkende feestdag, tussen 10.00 en 23.00 uur

€ 158,60

 
 
 
 

op zaterdag en zondag, indien niet zijnde een algemeen erkende feestdag, tussen 09.00 en 23.00 uur

€ 158,60

 
 
 

1.3.1.3

Voor het voltrekken van een huwelijk in een bijzonder huis zoals bedoeld in artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek wordt het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in artikel 1.3.1.1 geheven

 

1.3.1.4

Voor het registreren van partnerschap of het omzetten van geregistreerd partnerschap in een huwelijk worden de tarieven overeenkomstig 1.3.1.1 en 1.3.1.2 van deze tarieventabel in rekening gebracht indien van de reguliere huwelijksfaciliteiten gebruik wordt gemaakt.

 
 
 
 

1.3.1.5

voor het voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap/ omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de reguliere huwelijksfaciliteiten op de gemeentehuizen te Vlijmen, Drunen en Heusden:

 
 
 • a.

  op maandag en woensdag t/m vrijdag, indien niet zijnde een algemeen erkende feestdag, tussen 09.00 en 12.30 uur

€ 201,90

 
 • b.

  op dinsdag, indien niet zijnde een algemeen erkende feestdag, tussen 10.00 en 12.30 uur

€ 201,90

 
 
 

1.3.1.6

Het tarief genoemd in artikel 1.3.1.1 t/m 1.3.1.4 wordt verhoogd met het tarief voor de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke stand (BABS) zoals vastgesteld in de Rechtspositieregeling voor de Buitengewoon Ambtenaar van de burgerlijke stand 2016

 
 
 
 
 

Het tarief bedraagt:

 

1.3.1.7

voor het aanwijzen van een externe trouwambtenaar voor een eenmalige huwelijksvoltrekking

€ 225,60

1.3.1.8

voor het aanwijzen van een externe trouwlocatie voor een eenmalige huwelijksvoltrekking

€ 377,00

1.3.1.9

voor het aanwijzen van een externe trouwlocatie voor meerdere huwelijksvoltrekkingen

€ 530,50

1.3.1.10

voor de afgifte van een duplicaat trouw- of partnerschapsboekje

€ 40,20

1.3.1.11

Voor het wijzigen van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, voordat het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt

€ 25,00

 
 
 

1.3.2

Verstrekking inlichtingen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.3.2.1

het verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand, voor zover niet vallende onder 1.3.3 per inlichting op één persoon betrekking hebbende

€ 15,70

 
 
 

1.3.3

Verstrekking stukken

 
 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 

1.3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand voor ieder daarvan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 21,65

 
 
 

1.3.5

Teruggaaf

 
 

Indien een voorgenomen huwelijk wordt geannuleerd, wordt op verzoek een teruggaaf verleend van de verschuldigde legeskosten.

Het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend gelijktijdig met het bericht tot annulering van het huwelijk.

 

1.3.5.1

De teruggaaf bedraagt 75% van de verschuldigde legeskosten wanneer de annulering wordt gedaan tot 2 maanden voor de huwelijksdatum

 

1.3.5.2

De teruggaaf bedraagt 50% van de verschuldigde legeskosten wanneer de annulering wordt gedaan tot 2 weken voor de huwelijksdatum

 

1.3.5.3

De teruggaaf bedraagt 25% van de verschuldigde legeskosten wanneer de annulering wordt gedaan tot één dag voor de huwelijksdatum

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 
 

Tarief

2023

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.2.2. en 1.4.2.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

 
 

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,20

1.4.2.2

Voor de toepassing van de onderdelen 1.4.2.2. en 1.4.2.3 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.2.3

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 16,00

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,70

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen, het wettelijk tarief zoals opgenomen in de regeling Basisregistratie Personen

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de

basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,65

Hoofdstuk 5 Gemeente-archief

 
 

Tarief

2023

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeente-archief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 21,65

1.5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek opzoeken van stukken, nasporingen doen in lopende dossiers, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 21,65

1.5.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een verzoek om beschikbaarstelling van een digitaal dossier

€ 43,25

Hoofdstuk 6 Kiezersregister

 
 

Tarief

2023

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot mededeling of verzoeker als kiezer is geregistreerd

€ 9,80

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

 
 

Tarief

2023

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

1.7.1.1

een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen over de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 21,65

1.7.1.2

een aanvraag tot het afgeven van een verklaring met betrekking tot de bestemming van een pand en/of perceel

€ 26,00

1.7.1.3

wordt naast het afgeven van een verklaring, als bedoeld in artikel 1.7.1.2 verzocht om afgifte van een kopie van het desbetreffende deel van de bestemmingsplankaart en een afschrift van het betreffende deel van de bestemmingsplanvoorschriften dan worden de leges genoemd onder 1.7.1.2 verhoogd met een bedrag van

€ 43,85

1.7.1.4

wordt naast het afgeven van een verklaring, als bedoeld in artikel 1.7.1.2 verzocht om afgifte van een verklaring c.q. het verstrekken van informatie over de bodem (de aanwezigheid van tanks, bodemvervuiling)van een pand en/of een perceel dan worden de leges genoemd onder 1.7.1.2 verhoogd met een bedrag van

€ 43,85

Hoofdstuk 8 Reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

Tarief

2023

1.8.1

van een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.8.1.1

van een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.8.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld onder 1.8.1 (zakenpaspoort) voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.8.1.3

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld onder 1.8.1 (zakenpaspoort) voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.8.1.4.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,10

1.8.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

1.8.1.6

van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.8.1.7

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 37,95

1.8.1.8

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.8.1 tot en met 1.8.1.7 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 53,01

Hoofdstuk 9 Rijbewijzen

(Deze tarieven zijn onder voorbehoud van formele vaststelling door het ministerie van I&W)

 
 

Tarief

2023

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,60

1.9.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.9.1 geldt tot aan de verhoging van de rijkskostencomponent door de invoering van de Wet digitale overheid (34.792). Vanaf de inwerkingtreding van bovengenoemde wet geldt dan het tarief zoals vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

€ 38,60

1.9.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 7,00

1.9.4

voor het met spoed behandelen van een aanvraag om afgifte van een rijbewijs wordt het tarief als bedoeld onder 1.9.1 en 1.9.2 verhoogd met

€ 34,10

Hoofdstuk 10 Wet op de kansspelen

 
 

Tarief

2023

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.1.1

een loterijvergunningen zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen

€ 19,25

1.10.1.2

een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen voor een periode van 12 maanden

 • a.

  indien de vergunning geld voor één speelautomaat

 • b.

  indien de vergunning geldt voor twee speelautomaten

€ 58,20

€ 81,40

1.10.1.3

Indien de vergunning als bedoeld onder 1.10.1.2 voor kortere of langere

tijd wordt verleend, dan worden de genoemde legesbedragen naar

evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd cq

verhoogd

 

1.10.1.4

een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

 • a.

  voor één speelautomaat

 • b.

  voor twee speelautomaten

€ 233,30

€ 326,50

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

 
 

Tarief

2023

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 133,90

1.11.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 133,90

1.11.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.11.1 en 1.11.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw,

zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer

 
 

Tarief

2023

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.12.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 39,75

1.12.2

een voertuig gebonden ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 86,50

1.12.3

een voertuig ongebonden ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 86,50

1.12.4

een aanvraag voor het wijzigingen van een bewijs van ontheffing, zoals bedoeld in de onderdelen 1.12.1 t/m 1.12.3.

€ 43,90

Hoofdstuk 13 Kinderopvang

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

Tarief

2023

1.13.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang, waarvoor een onderzoek door de GGD benodigd is

€ 786 ,00

1.13.2

het in exploitatie nemen van een gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang, waarvoor een onderzoek door de GGD benodigd is

€ 786 ,00

1.13.3

het bieden van een voorziening voor gastouderopvang (door gastouders) als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang, waarvoor een onderzoek door de GGD benodigd is

€ 262,00

1.13.4

het bieden van een voorziening voor gastouderopvang indien een reeds geregistreerde voorziening voor gastouderopvang op een ander adres op gaat vangen en sprake is van een verkort inspectiebezoek

€ 210 ,00

1.13.5

Een overname dan wel houderwijziging wordt behandeld als een nieuwe aanvraag met bijbehorend onderzoek en waarvoor leges zoals genoemd in de artikelen 1.13.1 tot en met 1.13.4 in rekening worden gebracht.

 

Hoofdstuk 14 Naturalisatie

 
 

Tarief

2023

1.14.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlandschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden conform de Rijkswet op het Nederlanderschap.

 

Hoofdstuk 15 Diversen

 
 

Tarief

2023

1.15.1

Diversen Burgerzaken:

 

1.15.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 42,60

1.15.1.2

Legalisatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,20

1.15.1.3

Waarmerken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van een document

€ 7,20

1.15.1.4

Vervallen

 

1.15.1.5

Bewijs Nederlanderschap

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van Nederlanderschap

€ 9,80

1.15.1.6

Statistische informatie

 

1.15.1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een statistisch jaarboek burgerzaken

€ 34,55

1.15.1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van statistische informatie uit de administratie van burgerzaken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 21,65

 
 
 

1.15.2

Standplaatsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen locatie voor de verkoop van waren:

Vaste en periodieke standplaatsen

Incidentele standplaatsen

Naast het legestarief kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van gemeentegrond en/of energiekosten

€ 110,20

€ 38,90

 
 
 

1.15.3

Vervallen

 
 
 
 

1.15.4

Gemeentegarantie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 21,65

 
 
 

1.15.5

Vervallen

 
 
 
 

1.15.6

Aanvraag/Melding voor instemming/vergunning voor werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

 

1.15.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag/melding in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 Telecommunicatiewet, artikel 4, eerste lid, AVOI gemeente Heusden en artikel 3:26 verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022 per locatie

€ 862,10

1.15.6.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,95

1.15.6.1.2

Indien het werkzaamheden betreft in gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,95

1.15.6.1.3

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,95

 
 
 

1.15.6.1.4

Indien met betrekking tot een aanvraag/melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld.

 

1.15.6.2

Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag/melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde dag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.15.6.3

Indien het betreft werkzaamheden van minder ingrijpende aard, spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, AVOI gemeente Heusden, is geen leges verschuldigd.

 
 
 
 
 

Vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening of Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022

 
 
 

Tarief

2023

1.15.7

een vergunning voor het houden van een inzamelingsactie voor kleding als bedoeld in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening

€ 38,75

1.15.8

Vervallen

 

1.15.8.1

Vervallen

 

1.15.9

een exploitatievergunning zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

1.15.9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een

exploitatievergunning bedraagt

€ 154,50

1.15.9.2

Het tarief voor het op aanvraag wijzigen van een bestaande

exploitatievergunning bedraagt

€ 22,15

1.15.10

een ontheffing bij of krachtens artikel 2.60, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het houden van meer dan het aantal toegestane honden

€ 192,60

1.15.11

Bruikbaarheid van de weg:

 

1.15.11.1

een vergunning zoals genoemd in artikel 3.26 van de Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022 of zoals bedoeld in artikel 2:28, van de A.P.V. voor het plaatsen c.q. geplaatst hebben van een terras

€ 32,95

1.15.11.2

een vergunning zoals genoemd in artikel 3.26 van de Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022. voor het plaatsen van obstakels op de openbare weg niet zijnde een terras of een reclame-uiting

€ 38,75

1.15.12

een ontheffing van het verbod op het gebruik van toestellen en geluidapparatuur, zoals bedoeld in artikel 3.17 van de Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022

€ 39,75

1.15.13

een ontheffing van de schenk- en/of sluitingstijden, zoals bedoeld in artikel 2:30 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 171,50

1.15.14

een ontheffing of vergunning op basis van de APV of Verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022 die in deze legesverordening niet specifiek is genoemd

€ 37,10

 
 
 

1.15.15

Gedenktekens slachtoffers ongevallen

Voor het in behandeling nemen van een aanvrage tot plaatsing van een gedenkteken ter nagedachtenis van een slachtoffer van een ongeval wordt in rekening gebracht voor:

 

1.15.15.1

a. het plaatsen, registreren, beheren en ruimen na afloop van de periode van een tegel met inscriptie voor de 1e periode van 5 jaar

b. het verlengen van de plaatsingsperiode met 5 jaar

€ 650,95

€ 116,40

1.15.15.2

a. het plaatsen, registreren, beheren en ruimen na afloop van de periode van een hardhouten paal met plaquette voor de 1e periode van 5 jaar

b. het verlengen van de plaatsingsperiode met 5 jaar

€ 650,95

€ 116,40

1.15.15.3

a. het planten, registreren, beheren en ruimen na afloop van de periode van klimop tegen een bestaande boom voor de 1e periode van 5 jaar

b. het verlengen van de plaatsingsperiode met 5 jaar

€ 480,00

€ 116,40

1.15.15.4

a. het planten, registreren, beheren en zonodig ruimen na afloop van de periode van een boom voor de 1e periode van 5 jaar

b. het verlengen van de plaatsingsperiode met 5 jaar

€ 926,00

€ 116,40

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 
 
 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

[de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

[[de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen; De opgegeven geraamde bouwkosten worden getoetst aan de eenheidsprijzen zoals bepaald in het “Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwlegestoets” opgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) voor het jaar 2022.

 

2.1.1.2.1

Bouwkosten grondgebonden zonneveld

 
 

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.1.1.2 wordt hiervoor bij het bepalen van de bouwkosten van een grondgebonden zonneveld uitgegaan van de kosten van de constructieve werken, bestaande uit de stellingen waarop de zonnepanelen worden geplaatst, de onderstations en eventuele andere bouwwerken, maar uitgezonderd de zonnepanelen zelf en de elektrische installaties (omvormers en schakelingen in de onderstations)

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,

eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de

uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Als het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.5

Zonnevelden:

 
 

Grootschalige zonnevelden (grondgebonden veldsystemen) zoals bedoeld in de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Visie zonne-energie’.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben

dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

 
 

Tarief

2023

2.2.1

Vervallen

 

2.2.2

Verzoek om beoordeling informele aanvraag (voorafgaand aan een aanvraag om een omgevingsvergunning). Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

2.2.2.1.1

een verzoek nieuwe woningbouw omtrent de mogelijkheden tot meewerken aan dat verzoek

€ 676,00

2.2.2.1.2

een verzoek nieuwe bedrijvigheid omtrent de mogelijkheden tot meewerken aan dat verzoek

€ 427,00

2.2.2.1.3

overige verzoeken, zoals principeverzoek

€ 242,00

2.2.2.1.4

een verzoek voor het aanwijzen van een projectlocatie (zoals opgenomen in de ‘Visie zonne-energie’) voor een zonneveld

€ 2.609,00

2.2.2.2

een verzoek om een principe-uitspraak over een projectvoorstel (zoals opgenomen in de ‘Kadernotitie windenergie Heusden) voor windturbines.

€ 2.609,00

2.2.2.3

Een verzoek om vooroverleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit over een geplande bouwontwikkeling, waarvoor nog geen bouwvergunning is aangevraagd c.q. nog geen omgevingsvergunning is aangevraagd

€ 122,00

2.2.2.4

Vervallen

 

2.2.2.5

Een verzoek tot intrekking tot de activiteiten en/of handelingen in artikel 2.2.2.1.1, 2.2.2.1.2 en 2.2.2.1.3 (of een verzoek tot intrekking tot de activiteiten en/of handelingen als bedoeld in onderdeel 2.2.2)

€ 178,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 
 

Tarief

2023

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde

leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project

geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en

de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de

aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en

overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze

titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of

andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

t/m met bouwkosten van € 50.000,- 2,39% van de bouwkosten met een minimum van € 272,-

2,39%

 
 
 

2.3.1.1.2

bouwkosten van € 50.001,- t/m € 150.000,- een vast bedrag van € 1.210,- vermeerderd met 2,15% van het bedrag boven € 50.000,-

2,15%

 
 
 

2.3.1.1.3

bouwkosten van € 150.001,- t/m € 250.000,- een vast bedrag van € 3.416- vermeerderd met 1,99% van het bedrag boven € 150.000,-

1,99%

 
 
 

2.3.1.1.4

bouwkosten van € 250.001,- t/m € 2.000.000,- een vast bedrag van

€ 5.454,- vermeerderd met 1,83% van het bedrag boven € 250.000,-

1,83%

 
 
 

2.3.1.1.5

bouwkosten van € 2.000.001,- t/m € 5.000.000,- een vast bedrag van

€ 38.254,- vermeerderd met 1,61% van het bedrag boven € 2.000.000,-

1,61%

 
 
 

2.3.1.1.6

bouwkosten hoger dan € 5.000.000,- een vast bedrag van € 87.863,- vermeerderd met 1% van het bedrag boven € 5.000.000,-

1,00%

 
 
 

2.3.1.2

Welstandstoets/Monumententoets

 

2.3.1.2.1

Als de aanvraag betrekking heeft op bouwactiviteiten en hiervoor advies

van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.1 tot en met artikel 2.3.1.1.6 berekende bedrag verhoogd met

€ 122,00

 
 
 

2.3.1.2.2

Vervallen

 
 
 
 

2.3.1.3

Advies Agrarische Commissie

 
 
 
 

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 825,00

 
 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, als de in

dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of

gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met 25% van dit legesbedrag met een minimum van € 272,00 en een maximum van € 5.000,-.

 
 
 
 
 

Publicatiekosten

 

2.3.1.5

Vervallen

 
 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,

bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 307,00

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.3.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de Wabo,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt

toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 386,25

2.3.3.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 386,25

2.3.3.3

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 10.670,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 386,25

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 386,25

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 386,25

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 386,25

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 386,25

2.3.3.9

Indien paragraaf 3.3 van hoofdstuk 3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure) wordt toegepast):

€ 386,25

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 
 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, indien de bruto vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten :

 
 
 
 

2.3.5.2

minder dan 250 m2

€ 579,00

2.3.5.3

251 m2 tot en met 500 m2

€ 894,00

2.3.5.4

501 m2 tot en met 1000 m2

€ 1.159,00

2.3.5.5

1001 m2 tot en met 2500 m2

€ 1.740,00

2.3.5.6

2501 m2 tot en met 4000 m2

€ 2.035,00

2.3.5.7

Bij een aanvraag tot het aanpassen van een bestaande gebruiksvergunning, ten gevolge van b.v. een kleine aanbouw of gedeeltelijk ander gebruik, waarbij de bestaande gebruiksvergunning met een kleine toevoeging of aanpassing geldend blijft bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 288,00

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of

Dorpsgezichten

Tarief

2023

2.3.6.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld

in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een

krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen

monument, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of

ontheffing is vereist, bedraagt het tarief (inclusief de behandeling door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

voor een gemeentelijk monument

voor een rijksmonument

€ 281,00

€ 394,00

2.3.6.1.1

Vervallen

 

2.3.6.1.2

voor het slopen van een monument:

€ 355,00

2.3.6.1.3

Vervallen

 
 
 
 

2.3.6.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht,

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van

een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening

aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,

onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of

gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,

bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 355,00

 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of

voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g,

van de Wabo:

€ 355,00

2.3.7.1.2

Vervallen

 

2.3.7.1.3

Vervallen

 
 

Vervallen

 
 
 
 
 

Reclamevergunning

 
 
 

Tarief

2023

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of een artikel van de Algemene plaatselijke verordening of de verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022 een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

€ 69,75

2.3.8.1

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

€ 158,50

 
 
 

2.3.8.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning zoals genoemd in artikel 3:26 van de verordening Fysieke Leefomgeving Heusden 2022 voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingen voor evenementen of activiteiten op de openbare weg bedraagt het tarief:

€ 39,00

2.3.9

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of een artikel van de Algemene plaatselijke verordening of de verordening fysieke leefomgeving Heusden 2022 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 307,00

 
 
 

2.3.10

Uitweg

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3.28 van de verordening Fysieke Leefomgeving Heusden 2022 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Naast de legeskosten worden (indien van toepassing) de kosten van de aannemer voor de aanleg of wijziging van de uitweg en de uren van de opzichter van de gemeente in rekening gebracht.

€ 121,50

2.3.11

Opslag van roerende zaken (gereserveerd)

 
 
 
 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 95,80

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 95,80

 
 
 

2.3.14

Andere activiteiten (gereserveerd)

 
 
 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt

het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met

betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met

betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 118,50

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 118,50

2.3.16.3

voor de beoordeling van een beplantingsplan/landschapsplan

€ 118,50

 
 
 

2.3.17

Toetsing zorgvuldige veehouderij (Verordening ruimte 2014) Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het extra tarief, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning of het ter plaatse geldende bestemmingsplan op grond van de Verordening ruimte 2014 getoetst moet worden aan de Toetsing zorgvuldige veehouderij en/of de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV):

€ 1.566,00

 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, lid 1 van de Wabo;

 

2.3.18.1.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet

afgeven:

€ 157,00

2.3.18.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen

moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling

nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1.2 is

uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde

werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is

ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 
 
 

2.4.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een

beoordeling van een concept als bedoeld in hoofdstuk 2, met uitzondering van artikel 2.2.2.1.4, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 
 

Tarief

2023

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, planologisch strijdig gebruik met inbegrip van monumenten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.10, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De leges voor publicatie, welstands-/monumentencommissie, beoordeling bodemrapporten komen niet voor teruggaaf in aanmerking.

De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 3 weken na het in behandeling nemen ervan, 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat de leges niet minder bedragen dan

€ 118,50

 
 
 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 3 weken na het in behandeling nemen ervan, 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat de leges niet minder bedragen dan

€ 146,25

2.5.1.3

Indien intrekking als bedoeld in 2.5.1.1 en 2.5.1.2 geschiedt met het oog op het niet verlenen van de aangevraagde omgevingsvergunning voor een bouw-, aanleg- of sloopactiviteit, en binnen 3 maanden na de intrekking een nieuwe aanvraag, voor een nagenoeg gelijk project wordt ingediend, dan worden de leges van de eerste aanvraag geheel verrekend met die van de latere aanvraag.

 

2.5.1.4

Indien intrekking als bedoeld in 2.5.1.1 en 2.5.1.2 geschiedt met het oog op het niet verlenen van de aangevraagde omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, en binnen 2 jaar na de intrekking een nieuwe aanvraag, voor een nagenoeg gelijk project wordt ingediend, dan worden de leges van de eerste aanvraag geheel verrekend met die van de latere aanvraag. Dit geldt alleen voor die gevallen waarbij voor de bouwactiviteit een planologische procedure nodig is als bedoeld in één van de volgende artikelen van de legesverordening: 2.8.1, 2.8.2 of 2.8.3.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten met inbegrip van monumenten

 
 

Als de gemeente een onherroepelijke omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na onherroepelijk worden van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat de leges niet minder bedragen dan

€ 280,00

 

.

 
 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten met inbegrip van monumenten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.10 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De leges voor publicatie, welstands-/monumentencommissie, beoordeling bodemrapporten komen niet voor teruggaaf in aanmerking. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat de leges niet minder bedragen dan

€ 280,00

 
 
 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan

een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij

rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 118,50 wordt niet teruggegeven met uitzondering van de leges conform artikel 2.3.10.1.

€ 118,50

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning (gereserveerd)

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning

 
 

Tarief

2023

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 296,50

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 

Tarief

2023

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste

lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.858,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,

onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 7.519,00

2.8.3

Voor elke aanpassing aan een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan die een nadere ruimtelijke onderbouwing vergt bedraagt het tarief

€ 4.490,00

2.8.4

Indien voor een aanvraag genoemd in de artikelen 2.8.1 t/m 2.8.3 een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld is het tarief overeenkomstig artikel 2.3.1.3.1 van hoofdstuk 3 onverminderd van toepassing

 

2.8.5

Indien voor een aanvraag genoemd in de artikelen 2.8.1 t/m 2.8.3 een archeologisch bodemrapport moet worden beoordeeld is het tarief overeenkomstig artikel 2.3.16.2 van hoofdstuk 3 onverminderd van toepassing

 

2.8.6

Indien voor een aanvraag genoemd in de artikelen 2.8.1 t/m 2.8.3 een beplantingsplan/landschapsplan moet worden beoordeeld is het tarief overeenkomstig artikel 2.3.16.3 van hoofdstuk 3 onverminderd van toepassing

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (gereserveerd)

Hoofdstuk 10 Procedure vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder

 
 

Tarief

2023

2.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere

grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder

€ 963,00

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 
 

Tarief

2023

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

of het buiten behandeling laten van de aanvraag met de reden vergunningvrij:

€ 295,50

€ 88,50

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 
 

Tarief

2023

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en

Horecawet

€ 309,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en

Horecawet

€ 55,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en

Horecawet

€ 55,50

Hoofdstuk 2 Evenementen

 
 

Tarief

2023

3.2.1

Evenementen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.2.1.1

een vergunning voor het houden van een regulier evenement (categorie A) zoals bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening en het evenementenbeleid van de gemeente Heusden

€ 166,00

3.2.1.2

een vergunning voor het houden van een aandacht evenement (categorie B) zoals bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening en het evenementenbeleid van de gemeente Heusden

€ 276,00

3.2.1.3

een vergunning voor het houden van een risico evenement (categorie C) zoals bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening en het evenementenbeleid van de gemeente Heusden

€ 552,00

Hoofdstuk 3 Exploitatie seksinrichting

 
 

Tarief

2023

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.3.1

een vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 505,75

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

 
 

Tarief

2023

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning om woonruimte aan de bestemming tot bewoning te onttrekken of onttrokken te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder a, (respectievelijk tweede lid,) van de Huisvestingswet 2014

€ 218,25

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning om woonruimte met andere woonruimte samen te voegen of samengevoegd te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder b, (respectievelijk tweede lid,) van de Huisvestingswet 2014

€ 218,25

3.4.3

t tot het verlenen van een vergunning om zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte om te zetten of omgezet te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder c, (respectievelijk tweede lid,) van de Huisvestingswet 2014

€ 218,25

3.4.4

tot het verlenen van een vergunning om woonruimte tot twee of meer woonruimten te verbouwen of in die verbouwde staat te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder d, (respectievelijk tweede lid,) van de Huisvestingswet 2014

€ 218,25

3.4.5

tot het verlenen van een vergunning om een recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 22, eerste (, respectievelijk tweede) lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 218,25

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

Vervallen

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet

 
 

Tarief

2023

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van vrijstelling of ontheffing bij of krachtens de Winkeltijdenwet

€ 129,00

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 

Tarief

2023

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 62,25