Raadsbesluit Verordening Rekenkamer

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Raadsbesluit Verordening Rekenkamer

volgnummer :

datum raad : 20 december 2022

agendapunt :

onderwerp : vaststellen Verordening Rekenkamer 2023

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van het Presidium dd. 18 oktober 2022;

gelet op artikel 81o van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de Verordening op de Rekenkamer gemeente Veldhoven 2023:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

 • d.

  rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Veldhoven;

 • e.

  doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

 • f.

  doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald;

 • g.

  rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1.

  De raad stelt een rekenkamer in.

 • 2.

  De rekenkamer bestaat uit 3 leden en een ambtelijk secretaris

Artikel 3 Taken rekenkamer

De rekenkamer verricht onderzoek naar en adviseert aan de raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid en beheer.

Artikel 4 Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt 3 leden.

 • 2.

  De rekenkamer benoemt de voorzitter uit de leden van de rekenkamer. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamer, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overig met het secretariaat. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het andere lid op als voorzitter.

 • 3.

  De leden van de rekenkamer worden door de raad benoemd voor een periode van zes jaar en zijn met inachtneming van de bepalingen van dit artikel herbenoembaar door de raad. De rekenkamer stelt een rooster van (gefaseerd) aftreden vast, zodanig dat de continuïteit van de werkzaamheden niet in gevaar kan komen.

 • 4.

  Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de rekenkamer pleegt de raad overleg met de rekenkamer.

Artikel 5 Eed of belofte

Ten aanzien van de leden is artikel 81g Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-activiteit.

 • 2.

  De rekenkamer bericht de raad als één van de ontslaggronden zich voordoet, bedoeld in artikel 81c, zesde of zevende lid, van de wet.

 • 3.

  De rekenkamer bericht de raad als één van de gronden voor non-actiefstelling zich voordoet bedoeld in artikel 81d, eerste of tweede lid, van de wet.

Artikel 7 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de Rekenkamer

 • 1.

  De leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamer.

 • 2.

  Ten aanzien van de vergoedingen alsmede de onkostenvergoedingen van de leden is de verordening voorzieningen raads- en commissieleden van overeenkomstige toepassing. Op grond van artikel 11 lid 4 ontvangen de externe voorzitter en het externe lid van de rekenkamer een vergoeding per vergadering van € 229,55 respectievelijk € 196,00. (prijspeil 2022).

 • 3.

  Indien door de leden onderzoekswerkzaamheden worden uitgevoerd, kunnen zij hiervoor –naast hun vergoeding per vergadering- een vergoeding per uur ontvangen. Voor 2022 bedraagt dit bedrag € 65,93.

 • 4.

  De genoemde bedragen in artikel 7.2 en 7.3 worden jaarlijks geïndexeerd.

 • 5.

  De vergoedingen genoemd in het eerste, tweede en derde lid komen ten laste van het budget van de rekenkamer.

Artikel 8 Ambtelijke secretaris

 • 1.

  De rekenkamer benoemt de ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De secretaris staat de rekenkamer bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3.

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamer over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

 • 5.

  De ambtelijk secretaris ontvangt een vergoeding van € 65,93 per productie-uur (prijspeil 2022).

 • 6.

  Het genoemde bedrag in artikel 8.5 wordt jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 9 Reglement van orde en werkwijze

De rekenkamer stelt een reglement van orde van haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement van orde en werkwijze na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 10 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamer ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 11 Budget

 • 1.

  De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

 • a.

  de vergoedingen aan de leden;

 • b.

  de ambtelijk secretaris;

 • c.

  externe deskundigen die eventueel door de rekenkamer zijn ingeschakeld;

 • d.

  eventuele overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid, van de wet.

 • 4.

  Op aanvraag verstrekt de rekenkamer een overzicht van de gedeclareerde uren per lid met daarin het doel, de activiteit en de tijdsbesteding van de onderzoeksuren.

Artikel 12 Intrekkingsbepaling

De verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2004, vastgesteld op 21 juni 2004 , wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening gemeentelijke rekenkamer’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 20 december 2022.

B.T. de Winter M.J.A. Delhez

griffier voorzitter