Regeling vervallen per 31-12-2023

Verordening op de heffing en invordering van leges Vlissingen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Vlissingen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

gelet op het artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, het delegatiebesluit van de raad (24-09-2009) om de bevoegdheid tot vaststelling van de legesverordening over te dragen aan het college en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2 tweede lid en 7 van de Paspoortwet.

BESLUIT:

Vast te stellen de

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN

LEGES VLISSINGEN 2023

________________________________________________________________

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaat onder:

- dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

- jaar : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

- kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december;

- maand : het tijdvak dat loop van de ne dag in een kalendermaand tot en met de

(n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

- week : een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse

identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de met daarbij behorende tarieventabel.

c. hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. Onverminderd het bepaalde in voorgaande volzin wordt een aanvraag respectievelijk het in de gelegenheid stellen tot het uitbrengen van advies als bedoeld in artikel 2.26 van de ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’, gelijk gesteld aan de aanvraag van de dienst zoals bedoeld in voorgaande volzin

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van onvermogen;

 • b.

  minuten, afschriften of uittreksels van besluiten, akten en beschikkingen, verklaringen, houdende:

 • I.

  benoeming van ambtenaren en leden van colleges of commissies;

 • II.

  verhoging of bezoldiging van ambtenaren en leden van college of commissies;

 • III.

  benoeming tot een ambt van gelijke of mindere rang dan dat, hetwelk de benoemde reeds bekleedde;

 • IV.

  gegevens omtrent bij de gemeente doorgebrachte diensttijd;

 • c.

  stukken en legalisaties van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

 • d.

  kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • e.

  collectevergunningen op grond van artikel 5:12 van de "Algemene plaatselijke verordening voor Vlissingen (APV Vlissingen)", alsmede voor vergunningen krachtens artikel 3 der Wet op de kansspelen;

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald met dien verstande dat in afwijking van het gestelde in afdeling 6.4. Wet ruimtelijke ordening, bij toepassing van het artikel 6.2.1.a Besluit ruimtelijke ordening, de kosten via de legesverordening kunnen worden verhaald;

 • g.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers (en die voldoet aan door het college van burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden).

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Inwerkingtreding/overgangsbepalingen/citeertitel

 • 1.

  De artikelen en de tarieventabel van de "Legesverordening Vlissingen 2022" vastgesteld bij collegebesluit van 14 december 2021, vervalt met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening Vlissingen 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 December 2022.

e secretaris, de burgemeester,

R. Wiskerke, drs. A.R.B. van den Tillaar

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING VLISSINGEN 2023

Gemeente Vlissingen tarieventabel behorende bij de legesverordening 2023

 

 

 

vastgesteld tarief 2023

 

 

 

 

Titel I

Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

2023

1.1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie op:

 

 

1.1.1.1.

op maandag tot en met vrijdag

349,00

1.1.1.2.

op maandag tot en met vrijdag in de Windorgel (circa 100 personen)

454,00

1.1.1.3.

op zaterdag

631,00

1.1.1.4.

op zaterdag in de Windorgel (circa 100 personen)

736,00

1.1.1.5.

op zondag

743,00

1.1.1.6.

Huwelijk/geregistreerd partnerschap/omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk, zonder ceremonie in de Boeg van maandag tot en met vrijdag.

113,00

1.1.1.7.

Kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap/omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk ( 2 x per week, kamer stadhuis op woensdagmorgen om 08:30 en 08:45 uur zonder ceremonie).

0,00

1.1.2.

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis als bedoeld in artikel 64 Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek wordt legesbedrag op de onder 1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.1.3 en 1.1.1.4 genoemde dagen vermeerderd met:

92,00

1.1.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het gebruik maken van een onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand bij een huwelijksvoltrekking, voltrekking partnerschapsregistratie of de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk op basis van een sponsorverzoek

229,00

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.1.4.1.

een trouwboekje of geregistreerd partnerschapboekje in een normale uitvoering

11,30

1.1.4.2.

een duplicaat-trouwboekje of een duplicaat-geregistreerd partnerschapboekje als bedoeld onder 1.1.4.1.

11,30

1.1.4.3.

een trouwboekje of geregistreerd partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

26,25

1.1.4.4.

een duplicaat-trouwboekje of een duplicaat-geregistreerd partnerschapsboekje als bedoeld onder 1.1.4.3.

26,25

1.1.5.

Voor de afgifte van een meertalig modelformulier zoals een akte van de burgerlijke stand

 

1.1.6.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een verklaring, bestemd tot het vervoeren van een lijk over de grenzen (laissez-passer)

11,80

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een verklaring voor uitstel van begraven of cremeren

11,80

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het vanuit de gemeente leveren van een of meerdere getuigen ten behoeve van het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap, per getuige

27,80

1.1.10

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak, wordt geannuleerd, bedraagt het tarief

169,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

1.2.1

De tarieven bedragen voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van de in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden genoemde documenten, de daarvoor in dat artikel vermelde maximumtarieven, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 

 

1.2.2.

Voor een spoedlevering worden de in onderdeel 1.2.1. genoemde tarieven verhoogd met het daarvoor in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden vermelde maximumtarief, naar beneden afgerond op € 0,05.

 

 

1.2.3

Voor het bezorgen van de in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden genoemde documenten bedraagt het tarief, per bezorging

10,00

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het maximale tarief zoals dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld dan wel recentelijk is gewijzigd.

 

 

1.3.2.

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met: het bedrag zoals dit laatstelijk wettelijk is bepaald.

 

 

1.3.3.

Het tarief bedraagt voor de opmaak van een verklaring omtrent vermissing van een rijbewijs.

17,25

1.3.4.

Voor het verstrekken van een formulier voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid als bedoeld in artikel 98 van het Reglement Rijbewijzen (gezondheidsverklaring) is van toepassing het ten tijde van de aanvraag geldende tarief zoals dat door het CBR is vastgesteld onder goedkeuring van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

 

 

1.4.1.

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.2 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1.

tot het verstrekken van een afschrift basisregistratie personen:

9,65

1.4.2.2.

tot het verstrekken van gegevens door middel van een selectie op basis van een aantal inwoners uit het bevolkingsbestand:

 

 

 

 

 

 

1.4.3.

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen of voormalige bevolkingsadministratie voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

10,40

1.4.4.

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.5 wordt onder één verstrekking verstaan: verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

1.4.5.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.5.1.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

9,65

1.4.5.2.

Indien, ten gevolge van de aard van de aanvraag tot het verstrekken van gegevens wordt gedaan, één of meer kaartverzamelingen of registers geheel of gedeeltelijk moeten worden doorgenomen, bedraagt het tarief naast het gevorderde ingevolge de voorafgaande onderdelen, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan:

10,40

1.4.6.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstekken van:

 

 

1.4.6.1.

een bewijs van Nederlanderschap

6,85

 

voor een collectieve lijst voor gezelschapsreis naar het buitenland ten name van 1-20 personen

 

 

 

ten name van 21-50 personen

 

 

 

boven 50 personen wordt het laatste bedrag verhoogd per persoon met

 

 

1.4.6.2.

een (GBA-) persoonslijst

17,35

1.4.6.3.

een gewaarmerkt geregistreerd brondocument

9,65

1.4.6.4.

een in meertalen gesteld uittreksel uit het voormalige bevolkingsregister

9,65

1.4.6.5.

elk andere verklaring dan bedoeld onder 1.4.6.1. tot en met 1.4.6.5. welke in het belang van de daarin genoemde persoon of aanvrager wordt opgemaakt

9,65

1.4.6.6.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een persoonslijst

9,65

1.4.6.7

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon-en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L200) een tarief gelijk aan het landelijke tarief voor een uittreksel burgelijke stand

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

1.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Gemeentegarantie

 

 

1.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening: (VAST TARIEF)

85,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

1.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1.

een afschrift van de gemeentebegroting met toelichting

42,60

1.7.1.2.

een afschrift van de gemeenterekening met toelichting

16,80

1.7.1.3.

een afschrift van de kadernota

12,60

1.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1.

een afschrift van een verordening, per pagina

0,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

1.8.1.1.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

3,00

1.8.1.2.

in formaat A3, per bladzijde

3,80

1.8.1.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

3,85

1.8.1.4

in digitale vorm

3,85

1.8.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen per adres of object

9,65

1.8.2.2.

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

38,10

1.8.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

 

1.8.3.1.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per bestand of deel van het bestand

63,40

1.8.3.2.

Het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

9,65

1.8.3.3.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per bestand of deel van het bestand

63,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

1.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag: het bedrag zoals dit laatstelijk wettelijk is bepaald dan wel recentelijk is gewijzigd.

 

 

1.9.2.

tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn: het bedrag zoals dit laatstelijk wettelijk is bepaald.

 

 

1.9.3.

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

5,70

1.9.4.

het waarmerken van kopieën van orginele documenten

5,70

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

1.10.1.

Het tarief bedraagt voor het op schriftelijk verzoek doen van onderzoek in de bij het gemeentearchief berustende archieven en verzamelingen, ongeacht het resultaat, en voor het vervaardigen van afschriften en uittreksels, per daaraan besteed kwartier

8,00

1.10.2.

Het tarief bedraagt:

 

 

1.10.2.1.

voor een fotokopie in A-4 formaat in zwart wit, per kopie

0,40

1.10.2.2.

voor een fotokopie in A-3 formaat in zwart wit, per kopie

0,55

1.10.2.3.

voor een fotokopie in A-4 formaat in kleur, per kopie

0,75

1.10.2.4.

voor een fotokopie in A-3 formaat in kleur, per kopie

1,85

1.10.2.5.

voor een digitale afbeelding, per afbeelding

6,55

1.10.3.

Bij gebruik voor commerciële doeleinden worden de in 1.10.2 genoemde tarieven per kopie of afbeelding verhoogd met

16,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

 

1.11.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1.

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

304,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

1.12.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur ex artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet

 

 

1.12.1.1.

voor één woning (basisbedrag)

164,50

1.12.1.2.

voor meerdere woningen (bijvoorbeeld een complex), wordt het tarief onder 1.12.1.1. per woning voor elke tweede en volgende woning vermeerderd met

54,80

1.12.2.

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

82,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Gevaarlijke stoffen

 

 

1.13.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar, een ontheffing of een vergunning op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of de Wet explosieven voor civiel gebruik of uitvoeringsbesluiten van deze wetten:

 

 

1.13.1.1.

voor het bezigen van springstoffen wordt het tarief bepaald op de op basis van artikel 4 lid 2 van de Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik genoemde vergoeding.

 

 

1.13.1.2.

een ontheffing route gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

 

 

1.13.1.2.1.

enkelvoudige ontheffing of ontheffing voor twee afleveradressen, kosten per afleveradres

84,40

1.13.1.2.2.

meervoudige ontheffing of ontheffing propaan buitengebied (meer dan twee afleveradressen)

253,50

1.13.1.3.

een andere verklaring van geen bezwaar, ontheffing of vergunning

87,20

1.13.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkopen van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:63 van de APV

87,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Kansspelen

 

 

1.15.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30c van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.15.1.1.

een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.15.1.2.

een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.15.1.3.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning als bedoeld onder 1.15.1. geldend voor een kortere of langere periode dan twaalf maanden geldt een naar tijdsduur evenredig tarief, afgeleid van de onder 1.15.1.1 en 1.15.1.2 genoemde tarieven.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Algemene Verordening Ondergrondse infrastructuren - AVOI

 

 

1.16.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit of vergunning voor het leggen, in stand houden, onderhouden, verleggen of verwijderen van kabels en leidingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene Verordening Ondergrondse infrastructuren - AVOI € 403,00 en € 1,30 per strekkende meter bodemsleuf.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17

Algemene plaatselijke verordening Vlissingen

 

 

1.17.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

1.17.1.1.

afgifte van een exemplaar van de APV Vlissingen

75,10

1.17.1.2.

een abonnement op de losbladige aanvulling van de APV Vlissingen per bladzijde

0,75

1.17.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning op grond van artikel 5:17 of voor een ventvergunning op grond van artikel 5:14 van de APV Vlissingen

 

 

1.17.2.1.

het afgeven van een vergunning voor een periode langer dan 1 dag (bijvoorbeeld maand, kwartaal of een jaar)

120,70

1.17.2.2.

in tegenstelling tot hetgeen is bepaald in 1.17.2.1. bedraagt het tarief voor het afgeven van een vergunning, indien het gaat om het ongewijzigd verlengen van een vergunning die eerder voor een langere periode dan 1 dag (bijvoorbeeld maand, kwartaal of een jaar) is afgegeven

38,40

1.17.2.3.

het afgeven van een vergunning voor de duur van 1 dag

41,70

1.17.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of beschikking op basis van de APV Vlissingen, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen

38,40

1.17.4.

Uitweg / inrit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met (de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement) of (artikel 2:7 van de Algemene plaatselijke verordening), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

279,00

1.17.4.1.

Indien voor het verkrijgen van de vergunning als bedoeld in artikel 1.17.4 een rioolkolk moet worden verplaatst of vervangen wordt het tarief per rioolkolk die moet worden verplaatst of vervangen verhoogd met

260,50

1.17.4.2.

Indien voor het verkrijgen van de vergunning als bedoeld in artikel 1.17.4 een lichtmast moet worden verplaatst wordt het tarief per lichtmast die moet worden verplaatst verhoogd met de werkelijk gemaakte kosten.

 

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.1.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

33,10

1.18.2.

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart, eerste aanvraag, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

150,55

1.18.3

tot het verstrekken van een verlenging gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 1.18.2 bedraagt

39,95

1.18.4

Het tarief voor het vervangen (na verlies of diefstal) van de gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 1.18.2 en het verstrekken van een duplicaat-parkeerkaart bedraagt

39,95

Hoofdstuk 19

Diversen

 

 

1.19.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.19.1.1.

gewaarmerkte afschriften van stukken, lichtdrukken of uittreksels uit stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

 

1.19.1.1.1.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

3,00

1.19.1.1.2.

in formaat A3, per bladzijde

3,80

1.19.2.2.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

 

 

1.19.2.2.4

in digitale vorm

 

 

1.19.1.2.

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.19.1.2.1.

per pagina op papier van A4-formaat in zwart wit

0,40

1.19.1.2.2.

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

0,55

1.19.1.2.3.

per pagina op papier van een ander formaat in zwart wit

0,75

1.19.1.2.4.

per pagina op papier van een ander formaat in kleur

1,80

1.19.1.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van camerakopieën:

 

 

1.19.1.3.1.

per pagina op papier van A4-formaat

5,90

1.19.1.3.2.

per pagina op papier van een ander formaat

7,45

1.19.1.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

38,40

1.19.1.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van stukken per e-mail, per bijlage

6,95

1.19.1.6.

Indien het noodzakelijk is de gevraagde stukken onder 1.19.1.5. te digitaliseren dan wordt het bedrag, volgens vooraf verstrekte opgave, verhoogd met per kwartier werk

7,70

1.19.1.7.

Indien de stukken bedoeld onder 1.19.1.1. in druk worden uitgegeven, bedraagt het bedrag per bladzijde geheel of gedeeltelijk bedrukt

0,75

 

Onder gedeeltelijk bedrukte stukken worden verstaan voor een deel bedrukte en overigens hetzij geschreven hetzij blanco gelaten stukken.

 

 

1.19.2.

Voor het verrichten van straatherstelwerkzaamheden als gevolg van het gedogen van werkzaamheden in gemeentegrond, met uitzondering van de werkzaamheden die onder de Telecommunicatiewet vallen, wordt het tarief berekend op grond van de laatstelijk door het “Nutsoverleg” vastgestelde tarieven.

 

 

1.19.3.

Het tarief bedraagt voor het aansluiten van een object op de gemeentelijke riolering per aansluiting met een buisdikte van maximum doorsnede van 160 mm:

671,00

1.19.3.1.

Indien de aansluiting als bedoeld in artikel 1.19.3. een grotere buisdikte nodig is dan 160 mm, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, gebaseerd op een niet-bindende prijsopgave vooraf.

 

 

1.19.4.

Het tarief bedraagt voor het aanbrengen van een niet-parkeren vak ten behoeve van het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats:

370,00

1.19.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 110a, derde lid, van de Wet geluidshinder:

682,00

1.19.5.1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van digitale milieu-informatie per locatie (kadastraal perceel) en per milieu-aspect (bijv. bodem, geluid)

39,30

1.19.5.2.

Het tarief bedraagt voor een actualisatie van de eerder verstrekte, onder 1.19.5.1. bedoelde informatie 5% van de genoemde bedragen.

 

 

1.19.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het waarmerken van registers als bedoeld in de artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht voor de eerste tien bladzijden:

4,00

 

Vermeerderd voor elke volgende tien bladzijden of gedeelten daarvan met

1,85

1.19.7.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek schriftelijk verstrekken van inlichtingen uit het bestemmingsplan of inlichtingen over de bodemgesteldheid (Wet bodembescherming) ten behoeve van taxaties onroerende zaken:

41,80

1.19.8.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een “ship sanitation certificate” voor schepen die op basis van de gestelde eisen van de World Health Organisation wordt afgegeven, geldt het tarief zoals dat laatstelijk is bepaald door de GGD:

 

 

1.19.9.

Indien met betrekking tot een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing een advies van het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) nodig is, wordt het legesbedrag voor het verkrijgen van de vergunning/ontheffing verhoogd met:

vervallen

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

 

 

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1.

Aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) (Staatscourant 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen ((de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.2.

Bouwkosten: De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) (Staatscourant 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.3.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

 

 

2.1.2.

in deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3.

in deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

 

 

2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1.

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is.

70,00

 

Er is sprake van een vooroverleg als u het formulier “Vooroverleg gemeente Vlissingen” met bijbehorende bijlagen indient.

Het inwinnen van informatie, telefonisch of aan de balie valt niet onder vooroverleg en is gratis. Wanneer u een advies wilt van de welstandscommissie zult u wel een Vooroverleg in moeten dienen.

 

 

2.2.2.

Bij meer dan twee adviezen van de welstandscommissie zal bij de uiteindelijke aanvraag om een omgevingsvergunning één of meerdere extra welstandstoets(en) worden opgevoerd.

(Het tarief voor een extra welstandstoets bij de aanvraag omgevingsvergunning vindt u in paragraaf 2.3.1.2)

 

 

2.2.3

Principeverzoek

 

 

2.2.3.1

Een verzoek van een initiatiefnemer aan het college van burgemeester en wethouders om, voorafgaand aan het indienen van een formele aanvraag, duidelijkheid te krijgen of het college al dan niet bereid is om af te wijken van het bestemmingsplan.

 

 

2.2.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek:

675,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1.

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1.

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1.

indien de bouwkosten niet meer dan € 5.000,- bedragen:

30,00

 

vermeerderd met € 18,00 per € 500,- of gedeelte daarvan

 

 

 

met een minimaal bedrag van:

142,00

2.3.1.1.2.

indien de bouwkosten meer dan € 5.000,- bedragen en minder dan € 500.000,-

118,00

 

vermeerderd met € 9,20 per € 500,- of gedeelte daarvan

 

 

2.3.1.1.3.

indien de bouwkosten € 500.000,- of meer bedragen

2.568,00

 

vermeerderd met € 6,75 per € 500,- of gedeelte daarvan tot een maximum van € 275.000,--

 

 

2.3.1.2.

Extra welstandstoets

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien voor een onderdeel van een aanvraag een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

 

2.3.1.2.1.

Indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen:

52,00

2.3.1.2.2.

Indien de bouwkosten € 5.000,- t/m € 500.000,- bedragen: bouwkosten gedeeld door € 500,- x € 1,00 plus een standaard tarief van:

42,00

2.3.1.2.3.

Indien de bouwkosten meer dan € 500.000,- bedragen: bouwkosten gedeeld door € 500,- x € 0,25 plus een standaard tarief van:

792,00

 

Met een maximum bedrag van

1.558,00

2.3.1.3.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

 

 

2.3.1.3.1.

voor een advies van de adviescommissie Zeeland (excl. BTW):

875,00

2.3.1.3.2.

en daarnaast per bedrijfsbezoek (excl. BTW)

€ 

65,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4.

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het extra tarief, indien de in dat onderdeel / die onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de WABO-activiteit: 50% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

 

50%

 

met een minimum bedrag van

316,00

 

en een maximum bedrag van

1.158,00

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.5.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

 

20%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

2.3.1.6.

Provincie bevoegd gezag

 

 

 

Voor een aanvraag waarbij de provincie bevoegd gezag is worden bovenop de gemeentelijke leges de provinciale leges geheven. De provinciale leges bedragen 10% van de gemeentelijke leges, met een minimumbedrag van:

404,00

2.3.2.

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief; € 12,60 per € 500,00 van de aanlegkosten, met een minimum van:

326,00

2.3.2.2

De in artikel 2.3.2.1 genoemde bedragen worden met 15% verminderd indien het hieraan ten grondslag liggende bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar

 

15%

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking bestemmingsplan):

326,00

2.3.3.2.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast en het een afwijking betreft op grond van artikel 4, lid 1 t/m 8 en 10, bijlage II, Besluit omgevingsrecht:

326,00

2.3.3.3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast en het een afwijking betreft op grond van artikel 4, lid 9 en lid 11 bijlage II, Besluit omgevingsrecht:

 

 

2.3.3.3.1.

de oppervlakte van het bouwwerk is minder of gelijk aan 100 m2

326,00

2.3.3.3.2.

de oppervlakte van het bouwwerk is groter dan 100 m2 en minder of gelijk aan 250 m2:

434,00

2.3.3.3.3.

de oppervlakte van het bouwwerk is groter dan 250 m2 en minder of gelijk aan 500 m2

651,00

2.3.3.3.4.

de oppervlakte van het bouwwerk is groter dan 500 m2 en minder of gelijk aan 1.000 m2

868,00

2.3.3.3.5.

de oppervlakte van het bouwwerk is groter dan 1.000 m2

1.085,00

2.3.3.4.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast en het een afwijking betreft op grond van artikel 4, lid 11, bijlage II, Besluit omgevingsrecht en

Vervallen

2.3.3.5.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), waarbij:

 

 

2.3.3.5.1.

de bouwkosten minder dan € 500.000,- bedragen

8.692,00

2.3.3.5.2.

de bouwkosten gelijk zijn aan of meer dan € 500.000,- bedragen en minder dan € 1.000.000,- bedragen:

14.124,00

2.3.3.5.3.

de bouwkosten gelijk zijn aan of meer dan € 1.000.000,- bedragen en minder dan € 2.000.000,- bedragen:

19.556,00

2.3.3.5.4

de bouwkosten gelijk zijn aan of meer dan € 2.000.000,- bedragen en minder dan € 5.000.000,- bedragen:

24.987,00

2.3.3.5.5.

de bouwkosten gelijk zijn aan of meer dan € 5.000.000,- bedraagt het minimale tarief

32.594,00

 

vermeerderd met 0,5% van het deel van de bouwkosten boven de € 5.000.000,- met een maximum van € 60.000,--

62.340,00

2.3.3.6.

indien artikel 3.1 of 3.6, eerste lid, onder a of b van de Wro wordt toegepast waarbij:

 

 

2.3.3.6.1.

de bouwkosten minder dan € 500.000,- bedragen

8.692,00

2.3.3.6.2.

de bouwkosten gelijk zijn aan of meer dan € 500.000,- bedragen en minder dan € 1.000.000,- bedragen:

14.124,00

2.3.3.6.3.

de bouwkosten gelijk zijn aan of meer dan € 1.000.000,- bedragen en minder dan € 2.000.000,- bedragen:

19.556,00

2.3.3.6.4.

de bouwkosten gelijk zijn aan of meer dan € 2.000.000,-bedragen en minder dan € 5.000.000,- bedragen

24.987,00

2.3.3.6.5

de bouwkosten gelijk zijn aan of meer dan € 5.000.000,- bedraagt het minimale tarief

32.594,00

 

vermeerderd met 0,5% van het deel van de bouwkosten boven de € 5.000.000,- met een maximum van € 60.000,--

62.340,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

326,00

2.3.3.8

indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van provinciale regelgeving)

6.616,45

2.3.3.9

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van nationale regelgeving)

6.518,00

2.3.4.

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

326,00

2.3.4.2.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

326,00

2.3.4.3

Indien artikel 3.38, vierde lid van de Wro wordt toegepast:

326,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) bedraagt het tarief:

8.692,00

2.3.4.5

indien artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

326,00

 

 

 

 

2.3.5.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, bij het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan:

 

 

2.3.5.1.1

11 tot 25 personen:

725,00

2.3.5.1.2.

26 tot 50 personen:

1.452,00

2.3.5.1.3.

meer dan 50 personen:

2.904,00

2.3.5.2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief bij het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal worden verschaft aan:

 

 

 

meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar dan wel aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen:

725,00

2.3.6.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel (14) van de (citeertitel gemeentelijke erfgoedverordening), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.6.1.1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

350,00

2.3.6.1.2.

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

350,00

2.3.6.2.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel (20) van de (citeertitel gemeentelijke erfgoedverordening), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

350,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

330,00

2.3.8.

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met (de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement) of artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

20,70

2.3.9.

Uitweg / inrit (verplaatst naar 1.17.4)

 

 

2.3.10.

Kappen

 

 

2.3.10.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met (de provinciale bodemverordening of) artikel 4:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

39,20

2.3.11.

Reclame

 

 

2.3.11.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met (de provinciale reclameverordening) of artikel 4.18a van de Algemene plaatselijke verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1. (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

40,80

 

verhoogd met

 

 

2.3.11.2.

per m2 oppervlakte van de reclame-uiting

40,80

2.3.12.

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 2000

 

 

2.3.12.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2 aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

64,90

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1,eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

vervallen

2.3.13.

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2a, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

64,90

2.3.14.

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1.

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

32,40

2.3.14.2.

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.14.2.1.

als het een gemeentelijke verordening betreft

20,80

2.3.14.2.2.

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

20,80

2.3.15.

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.16.

Beoordeling rapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

140,00

2.3.16.2.

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

280,00

2.3.16.3

Voor de beoordeling van een aeriusrapport (stikstofberekening)

280,00

2.3.17.

Advies

 

 

2.3.17.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.17.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitbrengen van een advies als bedoeld artikel 2.26 van de Wabo: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft. In het kader van het adviesverzoek worden de in deze

tarieventabel opgenomen tarieven toegepast als ware de activiteit, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft rechtstreeks in behandeling is genomen.

 

 

2.3.18.

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1.

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

390,00

2.3.18.1.2.

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.18.3

voor het in behandeling van een aanvraag voor een verklaring van geen bedenking (VVGB gebiedsbescherming en/of VVGB soortenbescherming)

1.529,00

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

2.4.1.

Indien de locatie van de aanvraag om een omgevingsvergunning valt onder, volgens de welstandsnota, ambitieniveau 4 (welstandsvrij) of wanneer het een tijdelijk bouwwerk betreft, zal een deel van de leges in mindering worden gebracht, de vermindering bedraagt:

 

 

2.4.1.1.

Indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen:

52,00

2.4.1.2.

Indien de bouwkosten € 5.000,- t/m € 500.000,- bedragen: bouwkosten gedeeld door € 500,- x € 1,00 plus een standaard tarief van:

42,00

2.4.1.3.

Indien de bouwkosten meer dan € 500.000,- bedragen: bouwkosten gedeeld door € 500,- x € 0,25 plus een standaard tarief van:

792,00

 

Met een maximum bedrag van € 1.558,-

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.2.3, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, wordt 50% de ter zake van het principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning. Voorwaarde is dat de aanvraag omgevingsvergunning binnen 6 maanden na het principebesluit wordt ingediend en past binnen de kaders die in het principebesluit zijn vastgelegd.

 

50%

2.4.3

Indien de aanvraag om een wijziging, uitwerking of herziening van een bestemmingsplan is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.2.3 , waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, wordt 50% de ter zake van de beoordeling van het principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om wijziging, uitwerking of herziening van het bestemmingsplan. Voorwaarde is dat een dergelijk verzoek binnen 6 maanden na het principebesluit wordt ingediend en past binnen de kaders die in het principebesluit zijn vastgelegd.

 

50%

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

2.5.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

75%

2.5.1.1.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan

 

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

50%

2.5.1.2.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken na het in behandeling nemen ervan

 

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.2.

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- aanleg- of sloopactiviteiten

 

50%

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, planologisch strijdig gebruik-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

50%

2.5.3.1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4.

Minimumbedrag voor teruggaaf Een bedrag minder dan € 150,00 wordt niet teruggegeven

 

 

2.5.5.

Teruggaaf bij het niet behandelen op grond van art. 4:5 van de Awb

 

 

 

Wanneer de gemeente besluit een aanvraag voor een omgevingsvergunning niet verder te behandelen (als bedoeld in art. 4:5 van de Awb) wordt 75%

van de verschuldigde leges teruggegeven. Met dien verstande dat de minimale bouwleges (zie artikel 2.3.1.1.1) niet worden teruggegeven.

 

 

2.5.6.

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6.

Het percentage bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing:

 

50%

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning

 

 

2.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

40,80

2.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning:

40,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

135,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Overig

 

 

2.10.

Het tarief bedraagt voor extra werkzaamheden voor het gereed maken, wijzigen of bijwerken van stukken en tekeningen, benodigd bij aanvragen om een omgevingsvergunning, alsmede voor het verlenen van hulp hierbij: voor elk half uur of een gedeelte daarvan:

22,10

2.10.1.

Het tarief bedraagt voor het doen van onderzoek in het archief van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving per kwartier:

9,10

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

233,30

3.1.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:24 van de APV (exploitatievergunning)

116,60

3.1.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:25 van de APV (terras)

38,40

3.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet in combinatie met een vergunning op grond van artikel 2:24 van de APV (DHW, exploitatievergunning)

295,20

3.1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet in combinatie met een vergunning op grond van artikel 2:24 en artikel 2:25 van de APV (DHW, exploitatievergunning en terras)

316,30

3.1.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:24 van de APV in combinatie met een vergunning op grond van artikel 2:25 van de APV (exploitatievergunning en terras)

129,80

3.1.1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een tijdelijke vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet en/of artikel 2:24 en/of artikel 2:25 van de APV (DHW, exploitatievergunning en terras). Een dergelijke tijdelijke vergunning is slechts mogelijk op grond van bijzondere/incidentele omstandigheid zoals COVID-19. Daarbij is dit slechts mogelijk voor maximaal 1 seizoen (lopend van 1 maart tot 1 november). Dit tarief is per onderdeel van de vergunningen en kan maximaal drie keer zijn.

62,30

3.1.1.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet

38,40

3.1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in artikel 25e ,van de Alcoholwet

236,70

3.1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van afdeling 17 APV artikel 2:80 lid 3

233,30

3.1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van afdeling 18 APV artikel 2:84

233,30

3.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

87,20

3.1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet per dag

38,40

3.1.3.2.

Het tarief als vermeld onder 3.1.3.1. wordt met een factor twee vermenigvuldigd als de ontheffingsaanvraag binnen drie weken voor de aanvang van het evenement schriftelijk is ingediend.

 

 

3.1.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

3.1.4.1.

een ontheffing van de algemeen geldende sluitingstijd (a.g.s.) als bedoeld in artikel 2:27 lid 3 sub c van de APV (nachtontheffing)

807,00

3.1.4.2.

Een ontheffing van de a.g.s. als bedoeld in artikel 2:27 lid 3 sub d van de APV (broodjesontheffing)

174,50

3.1.4.3.

Een ontheffing van de a.g.s. als bedoeld in artikel 2:27 lid 3 sub b van de APV per nacht (incidentele ontheffing)

69,80

3.1.4.4

Een ontheffing van de a.g.s. als bedoeld in artikel 2:27 lid 3 sub a van de APV (eenrichtingsverkeer ontheffing)

174,50

3.1.4.5.

Een vergunning, ontheffing, verlof of combinatie hiervan ingevolge afdeling 8, hoofdstuk 2 van de APV voor zover niet genoemd

116,60

3.1.4.6.

Het aanpassen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet, door bijschrijven van een leidinggevende per leidinggevende, waarbij maximaal 3 maal dit tarief is verschuldigd.

52,70

3.1.4.7.

Het aanpassen van een exploitatievergunning ingevolge afdeling 8, hoofdstuk 2 van de APV door bijschrijven van een leidinggevende per leidinggevende, waarbij maximaal 3 maal dit tarief is verschuldigd.

38,40

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

3.2.

Voor evenementen die vallen onder 0 ( 0 - evenementen ) geldt geen vergunningsplicht meer en er worden derhalve geen leges geheven. Wel geldt voor deze evenementen een meldingsplicht.

0,00

3.2.1.

Voor evenementen die worden ingedeeld in categorie A kan een (verzamel)vergunning worden verleend tegen een eenmalig tarief van

38,90

3.2.2.

Voor evenementen die worden ingedeeld in categorie B kan een (verzamel) vergunning worden verleend tegen een eenmalig tarief van

83,30

3.2.3.

Voor evenementen die worden ingedeeld in categorie C kan een (verzamel) vergunning worden verleend tegen een eenmalig tarief van

333,40

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van de onderstaande zaken tijdens evenementen

 

 

3.2.4.1

Tot en met 50 dranghekken bedraagt het tarief per dranghek, met een minmum bedrag van € 25,--

 

vervallen

3.2.4.2

vanaf 50 tot en met 100 dranghekken bedraagt het tarief per dranghek

€ 

vervallen

3.2.4.3

Vanaf 100 dranghekken bedraagt het tarief per dranghek

vervallen

3.2.5

De tarieven genoemd in artikel 3.2.4 tot 3.2.4.3 worden niet in rekening gebracht indien de dranghekken zelf worden opgehaald en teruggebracht

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.1.

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.1.1.

voor een seksinrichting

1.948,00

3.3.1.2.

voor een escortbedrijf

1.601,00

3.3.2.

Wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer/leidinggevende in een seksinrichting of een escortbedrijf als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

535,10

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

374,60

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

 

 

3.4.

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet 2014

1.045,00

3.4.1.

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet 2014

535,10

3.4.2

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

1.070,30

3.4.3.

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

1.070,30

3.4.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

535,10

3.4.5.

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22, van de Huisvestingswet 2014

535,10

3.4.6.

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning of ontheffing om woonruimte voor toeristische verhuur in gebruik te geven als bedoeld in artikel 23c, eerste en tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

535,10

3.4.7

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een revisievergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet 2014

802,70

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.6.1

voor een ontheffing, behoudens een ontheffing als bedoeld in onderdeel 3.6.2. in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit

141,70

3.6.2.

voor een ontheffing in het kader van artikel 3, vierde lid, van de Winkeltijdenwet

532,00

3.6.3.

Het tarief bedraagt voor het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

141,70

3.6.4

Het tarief bedraagt ter zake een intrekking of wijziging van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

70,85

Hoofdstuk 7

Exploitatie Huisvesting (inter)nationale werknemers

 

 

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:41a van de APV (exploitatievergunning HIW)

 

321,10

7.2

Het aanpassen van een exploitatievergunning ingevolge artikel 2:41a van de APV door wijzigingen van een beheerder per persoon, waarbij maximaal 3 maal dit tarief is verschuldigd.

 

53,50

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of ander beschikking

 

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

39,00

secretaris

 

 

R. Wiskerke