Regeling vervallen per 01-01-2024

TARIEVENTABEL 2023 GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

TARIEVENTABEL 2023 GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z07785/D393953

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022 met kenmerk D392157;

HEEFT BESLOTEN:

1. De Tarieventabel 2023 (D393953) vast te stellen.

Tarieventabel 2023, behorend bij de Legesverordening 2017

De tarieven gelden voor heffingen betrekking hebbende op het heffingsjaar 2023.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of partnerschapsregistratie en voor het omzetten van een partnerregistratie in een huwelijk, met ceremonie in een huis der gemeente of het gemeentehuis:

1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur

€ 399

1.1.1.2

op zaterdag tussen 10.00 en 18.00 uur

€ 640,40

1.1.1.3

op zondag tussen 10.00 en 18.00 uur

€ 876,70

1.1.1.4

In afwijking van het vorenstaande worden, binnen de gestelde beleidsregels, geen leges geheven op dinsdag bij voltrekking in het gemeentehuis tussen 09.00 en 10.00 uur, overeenkomstig artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand. Bij dit kosteloze huwelijk zijn alleen getuigen aanwezig.

1.1.1.5

Bescheiden huwelijk: het tarief voor het voltrekken van een huwelijk of partnerschapsregistratie met maximaal 10 aanwezigen inclusief getuigen (op afspraak en indien aan de voorwaarden is voldaan).

€ 129,90

1.1.1.6

De op basis van lid 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 berekende bedragen worden verhoogd indien de huwelijksvoltrekking of partnerregistratie plaatsvindt buiten de onder lid 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 genoemde uren en op algemeen erkende feestdagen.

€ 449,50

1.1.2

Het overeenkomstig paragraaf 1.1.1 berekende legesbedrag wordt verhoogd

1.1.2.1

Met

€ 182,50

indien sprake is van een eenmalig aangewezen huwelijkslocatie indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap en voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvind in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek.

1.1.2.2

Met

€ 264

indien een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag wordt aangewezen, met verplichte beëdiging, om een specifiek huwelijk te voltrekken

1.1.2.3

Met

€ 146

indien een reeds beëdigde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag wordt benoemd, om een specifiek huwelijk te voltrekken

1.1.3

Niet van toepassing

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.4.1

Een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 32

1.1.4.2

Een duplicaat

€ 32

1.1.5

Voor het verstrekken van inlichtingen uit de registers van de Burgerlijke Stand per inlichting op een persoon betrekking hebbende bedraagt het tarief:

€ 15,70

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

Voor hoofdstuk 2 en 3 gelden de landelijk maximaal vastgestelde tarieven.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1a

van een nationaal paspoort:

1.2.1b

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1a (zakenpaspoort):

1.2.1c

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.2

van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

€ 58,85

1.2.3

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.3.3

voor een vervangende identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.4

voor een versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.3 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 53,00

1.2.5

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.3.3 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.4 genoemde bedragen

€ 16,70

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Met invoering van de Wet digitale overheid, voorzien per 2021, wordt het tarief 1.3.1 verhoogd met € 3,50.

1.3.3

Het tarief genoemd onder 1.3.1 wordt verhoogd als de aanvrager al eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd. De verhoging is niet verschuldigd als uit een procesverbaal blijkt dat het om een misdrijf gaat waar aanvrager slachtoffer van was.

€34,95

1.3.4

het verkrijgen van een Eigen Verklaring: het tarief dat het CBR daarvoor in rekening brengt

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan, verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 9,80

Dit bedrag wordt verhoogd, indien een specifieke selectie van het bestand moet worden gemaakt. Deze verhoging bedraagt per specifieke selectie

€104,80

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in Behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,70

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basis- administratie, of voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bijzondere inlichtingen onafhankelijk van het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,70

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 0,00

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

Een afschrift van de gemeentebegroting, inclusief de bijlagen

€ 20,70

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening met de verantwoording van burgemeesters en wethouders

€ 20,70

1.7.1.3

Burgers en/of organisaties die door de raad worden uitgenodigd voor een raadsvergadering krijgen de beschikking over de door het college te bepalen relevante stukken, zonder dat de onder 1.7.1 genoemde leges in rekening gebracht worden

1.7.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.1

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, per post

€ 68,50

1.7.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen per e-mail

€ 0,00

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1

in formaat A4, per bladzijde

€ 0,30

1.8.1.2

ander formaat A4, per bladzijde

€ 0,50

1.8.1.3

in kleur (maximaal A3 formaat)

€ 3,30

1.8.1.4

In digitale vorm

€ 20,70

1.8.1.3

schriftelijke informatie (over de onderdelen: historische bodeminformatie, publiekrechtelijke beperkingen of bestemmingsplaninformatie) aan derden inzake taxatie- /verkoopactiviteiten onroerend goed: voor één onderdeel

€ 19,60

1.8.1.4

schriftelijke informatie (over de onderdelen: historische bodeminformatie, publiekrechtelijke beperkingen of bestemmingsplaninformatie) aan derden inzake taxatie-/verkoopactiviteiten onroerend goed: voor meerdere onderdelen

€ 39,60

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

€ 15,70

1.9.3

tot het verstrekken van een verklaring van Nederlanderschap

€ 9,80

1.9.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 9,80

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,70

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,30

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 95,50

1.11.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 50,10

1.11.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.11.1.1 en 1.11.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven

[Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

Niet van toepassing

Hoofdstuk 13 Standplaatsvergunningen

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:16) tot het verlenen van een standplaatsvergunning geldig voor:

1.13.1.1

een dag tot niet langer dan een week

€ 40,90

1.13.1.2

een maand of een gedeelte van een maand langer dan een week

€ 73

1.13.1.3

een half jaar of een gedeelte van een half jaar langer dan een maand

€ 148,80

1.13.1.4

een jaar of een gedeelte van een jaar langer dan een half jaar

€ 297,80

Hoofdstuk 14 Kansspelen

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning, die geldt voor een tijdvak van 12 maanden als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.14.1.1

indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt

€ 57,90

1.14.1.2

in de vergunning voor twee of meer kansspelautomaten geldt voor de eerste kansspelautomaat

€ 57,90

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,80

1.14.2

De subonderdelen 1.14.1.1 en 1.14.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 40,40

1.15.2

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 49,90

1.15.3

De in 1.15.2 genoemde leges worden verhoogd met de externe kosten van een medische keuring met een maximum van € 92,00

1.15.4

Het verstrekken van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart in geval van vermissing

€ 31,10

1.15.5

Het tarief bedraagt ter zake van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats:

1.15.5.1

voor een personenauto tot 3500 kg

€ 253

1.15.5.2

voor bijzondere voertuigen (tractoren, aanhangers, containers enz.), voertuigen boven de 3500 kg, geldt het in rekening gebrachte tarief door de wegsleepdienst

1.15.6.1

Voor de dag van het wegslepen, worden geen kosten voor het bewaren van een voertuig in rekening gebracht

1.15.6.2

voor elk volgend etmaal (kalenderdag) of een gedeelte daarvan voor het bewaren van een voertuig tot 3500kg

€ 19

1.15.6.3

voor elk volgend etmaal (kalenderdag) of een gedeelte daarvan voor het bewaren van bijzondere voertuigen (tractoren, aanhangers, containers enz.),

voertuigen boven de 3500 kg,

€ 45,53

1.15.6.4

de voorrijkosten, als bedoeld in artikel 2.3.3. van de interne werkinstructie wegsleepregeling gemeente Brummen, of de kosten voor een loze rit

€ 121

Hoofdstuk 16 Diverse

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.16.1.1

voor het afgeven van een beschikking op aanvragen van een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt

€40,60

1.16.1.2

het tarief genoemd in 1.16.1.1 geldt niet voor stukken afzonderlijk en met name in deze tarieventabel of in een andere belastingverordening, dan wel in andere rechtsregels genoemd

1.16.1.3

onder "afgeven" genoemd in 1.16.1.1 wordt mede begrepen het uitreiken van beschikkingen van organen van rijk of provincie

1.16.1.4

voor nasporingen in registers of kadastrale stukken, ongeacht het resultaat hiervan, bedraagt per kwartier of een gedeelte daarvan

€20,60

1.16.1.5

het in 1.16.1.4 genoemde tarief geldt niet voor diensten met name, onder andere nummers van deze tarieventabel of in een andere belastingverordening dan wel in andere rechtsregels, genoemd

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.16.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€12,70

1.16.2.2

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.16.2.2.1

op papier van A4-formaat, enkelzijdig

€ 0,30

1.16.2.2.2

op papier van A4-formaat, dubbelzijdig

€ 0,60

1.16.2.2.3

per pagina in kleur (maximaal A3-formaat)

€ 3,20

1.16.2.3

kaarten, tekeningen, scans en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in subonderdelen 1.16.2.1 tot en met 1.16.2.3 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening, scan of lichtdruk

€20,60

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV2012)( Staatscourant 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

Bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV2012) (Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De leges worden berekend over de bouwkosten exclusief BTW.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie in hoeverre een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is of in het kader van de Wro planologische medewerking wordt verleend, in geval van een:

2.2.1

Principe-uitspraak over planologisch strijdig gebruik:

2.2.1.1

Toepassing artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o van de Wabo (binnenplanse afwijking)

€ 72,10

2.2.2.2

Toepassing artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o van de Wabo (buitenplanse ‘kleine’ afwijking):

€ 144,30

2.2.2.3

Toepassing artikel 2.12, tweede lid van de Wabo (tijdelijke afwijking):

€ 144,30

2.2.2.4

Toepassing artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wabo (buitenplanse ‘grote’ afwijking):

€ 710,10

2.2.2

Principe-uitspraak over medewerking aan een herziening of wijziging van een bestemmingsplan (hoofdstuk 7):

€ 710,10

2.2.3

Principe-uitspraak over een conceptaanvraag omgevingsvergunning, voor zover niet eerder in dit artikel genoemd:

€ 100,80

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

2.3.1

Bouwactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief het volgende percentage van de bouwkosten (exclusief BTW):

2.3.1.1

- indien de bouwkosten minder dan €1.000.000 bedragen:

van de bouwkosten met een minimum van

2,5%

€ 145,20

2.3.1.2

- indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

van de bouwkosten tot € 1.000.000, plus

van de bouwkosten vanaf € 1.000.000

2,5%

1,8%

2.3.1.3

Welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief voor de Welstandstoets het percentage dat door het Gelders Genootschap in rekening wordt gebracht

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor de Welstandstoets, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandtoets noodzakelijk is, het percentage dat door het Gelders Genootschap in rekening wordt gebracht

2.3.1.5

indien het de aanleg van een zonnepark (grootschalig grondgebonden veldsysteem) betreft bedraagt het tarief met inachtneming van onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 maximaal

€10.000,00

2.3.1.6

Constructieve veiligheid

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het ingewonnen advies omtrent de bij de bouwaanvraag te overleggen tekeningen en berekeningen van constructies, de werkelijk in rekening gebrachte externe advieskosten

2.3.1.7

Verplicht advies agrarische commissie, of daarmee gelijk te stellen advies.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie, of daarmee gelijk te stellen advies, nodig is en wordt beoordeeld, de werkelijk in rekening gebrachte advieskosten

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 247,10

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik al dan niet in combinatie met een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, al dan niet in combinatie met een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 72,10

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 144,80

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse grote afwijking, voorheen projectbesluit):

Zie onder deze titel Hoofdstuk 7

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 144,80

2.3.4

Vervallen

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.5.1

• Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van 1-100 m²

€ 522,60

2.3.5.2

• Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van 101-250 m²

€ 1.343,20

2.3.5.3

• Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van 251-1.000 m²

€ 2.017,50

2.3.5.4

• Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m²

€ 3.062,90

2.3.5.5

• Voor het in behandeling nemen van een aanvraag die een geringe wijziging van een reeds eerder verleende vergunning tot gevolg heeft en waarbij niet het gehele bouwwerk opnieuw hoeft te worden beoordeeld:

€ 97,10

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Brummen aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.2

Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 40,90

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 118

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg / uitweg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg/uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d/e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 187,10

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening, bestemmingsplan of artikel 4.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief voor:

2.3.10.1

- het kappen van bomen:

per boom

elke volgende boom

tot maximaal (25 bomen)

€ 166,30

€ 12,50

€ 465,60

2.3.10.2

- het kappen van hakhout:

- tot en met 25 m2 oppervlakte

voor elke m2 boven 25 m2

met een maximum van

€ 49,40

€ 7,40

€ 161,30

2.3.10.3

Indien de omgevingsvergunning voor het vellen of te doen vellen van houtopstand tevens betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, wordt alleen het tarief voor het kappen in rekening gebracht

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 40,90

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 40,90

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet Natuurbescherming (Natura 2000 gebieden)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit Omgevingsrecht bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, het bedrag dat door de Provinciale Staten in rekening wordt gebracht

2.3.13

Projecten of handelingen in het kader van de Wet Natuurbescherming (Flora en Fauna)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit Omgevingsrecht bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, het bedrag dat door de Provinciale Staten in rekening wordt gebracht het bedrag dat door de Provinciale Staten in rekening wordt gebracht

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in art 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 40,90

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 40,90

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 40,90

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 179,70

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 179,70

2.3.17

Advies en/of onderzoek

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

de werkelijk in rekening gebrachte kosten voor het externe advies- of onderzoek met een maximum van

€32.087

2.3.18

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven de werkelijk daarvoor in rekening gebrachte kosten

Hoofdstuk 4 Vermindering/vermeerdering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, met uitzondering van de leges voor een principebesluit, zoals bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.7.1 en 2.7.2.

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

5%

2.4.2.1

bij 5 of meer activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Achteraf ingediende aanvraag

2.4.2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit ,het zgn. ‘legaliseren’

van de op de grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van

50%

€ 145,20

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt of gedeeltelijk intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen drie jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

25%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een bij rechterlijke uitspraak vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 135,00 wordt niet gerestitueerd

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, wordt als volgt berekend: de leges als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 worden verrekend met de leges die voor de gewijzigde omgevingsvergunning verschuldigd zijn, met dien verstande dat zij niet minder bedragen dan

€145,20

Hoofdstuk 7 Bestemmingsplannen

2.7.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het herzien (artikel 3.1, eerste lid van de Wro) of wijzigen (artikel 3.6, eerste lid van de Wro) van een bestemmingsplan of een aanvraag om een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo (buitenplanse ‘grote’ afwijking) wordt bepaald op basis van een begroting met een minimum van € 5100,- en een maximum van € 15.300,-

2.7.2

Dit artikel is niet van toepassing ingeval reeds toepassing is gegeven aan afdeling 6.4 van de Wro. Advies en/of onderzoek.

2.7.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, danwel het wijzigingsplan of herziening van het bestemmingsplan, de werkelijk in rekening gebrachte kosten vanuit het aangewezen bestuursorgaan of de werkelijk in rekening gebrachte kosten voor benodigd extern advies of onderzoek , met een maximum van

€32.087

Achteraf ingediende aanvraag

2.7.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.7.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit ,het zogenoemde ‘legaliseren’, van de op grond hiervan verschuldigde leges

25%

2.7.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanmeldnotitie Milieu effect rapportage bedraagt:

€ 256,70

Hoofdstuk 8 Diversen

2.8.1

Publicatiekosten

het ingevolge het bepaalde in de onderdelen 2.3.3, 2.3.4, 2.7.1 en verschuldigde tarief wordt verhoogd met de terzake verschuldigde publicatiekosten met een maximum van

€ 3.509,40

2.8.2

Ondergrondse kabels en leidingen

2.8.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2017 gemeente Brummen bedraagt:

€ 484,40

2.8.2.2

Indien het werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, betreft, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het in onderdeel 2.8.2.1 genoemde tarief per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,60

2.8.2.3

Indien het werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke betreft, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief van onderdeel 2.8.2.1 per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 0,50

2.8.2.4

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder, worden de tarieven als genoemd in onderdelen 2.8.2.1, 2.8.2.2 en 2.8.2.3 verhoogd met

€ 484,40

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 40,90

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 708,70

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 62,40

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 27,90

3.1.8

voor geringe wijzigingen waarvoor geen nader onderzoek nodig is, zoals beschrijving van een terras, zijn geen leges verschuldigd

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV, bedraagt tot 500 personen

vanaf 500 t/m 2500 personen

vanaf 2500 personen

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.2.1 ten aanzien van een evenement bedraagt:

€ 71

€ 118,20

€ 467,70

3.2.2

het tarief voor het treffen van verkeersmaatregelen (oa. afsluiten openbare weg)

€ 44,70

3.2.2.1

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tijdelijke gebruiksvergunning (oa. brandveiligheid tent)

€ 93,50

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 839,60

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 839,60

3.3.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 839,60

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 839,60

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Niet van toepassing

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het Verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 40,70

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, D.D. Balduk

De voorzitter A.J. van Hedel