Rechtspositieregeling voor de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS), gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS), gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar:

  de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 • b.

  werkgever:

  de gemeente Ermelo, de gemeente Harderwijk of de gemeente Zeewolde.

 • c.

  Rechtspositieregeling BABS:

  de Rechtspositieregeling die van toepassing is.

 • d.

  Cao Gemeenten: de telkens geldende collectieve arbeidsovereenkomst die tot stand is gekomen na onderhandelingen met de vakbonden.

 • e.

  Personeelsreglement: het telkens geldende personeelsreglement dat van toepassing is.

 • f.

  Oproep: een verzoek van de werkgever om te komen werken op een bepaalde dag tussen bepaalde tijden, waaraan gehoor is gegeven door de oproepkracht. Eén oproep kan uit verschillende opeenvolgende opdrachten/werkzaamheden bestaan. Bijvoorbeeld één gratis huwelijk en een werkoverleg, of meerdere (gratis) huwelijken achter elkaar.

Artikel 2 Arbeidsovereenkomst (oproep)

 • 1. Indiensttreding geschiedt op basis van een oproepovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

 • 2. De Cao Gemeenten en het personeelsreglement zijn niet van toepassing, tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven dat bepaalde bepalingen van toepassing zijn.

 • 3. De buitengewoon ambtenaar wordt aangemeld als deelnemer in het pensioenreglement van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

 • 4. Alvorens een buitengewoon ambtenaar in dienst kan treden, is een verklaring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk. Een buitengewoon ambtenaar kan deze verklaring via de werkgever aanvragen. De werkgever vergoedt aan de buitengewoon ambtenaar de kosten hiervan.

 • 5. De buitengewoon ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven.

 • 6. De buitengewoon ambtenaar is gehouden zijn functie nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt.

Artikel 3 Salaris & vergoedingen

 • 1. De buitengewoon ambtenaar ontvangt salaris in de vorm van een vergoeding voor voltrekking van een regulier huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2. De vergoeding voor de werkzaamheden uit lid 1 van dit artikel is gelijk aan:

  • -

   vijfmaal het uurloon behorende bij het maximumbedrag van schaal 8 Cao Gemeenten;

  • -

   opgehoogd met het percentage vakantietoeslag: 8%;

  • -

   opgehoogd met het percentage eindejaarsuitkering: 6,75%

  • -

   opgehoogd met het percentage vakantieverlof: 9,62%

 • 3. De buitengewoon ambtenaar ontvangt salaris in de vorm van een vergoeding voor:

  • -

   voltrekking van een gratis, een € 100,- / 150,- huwelijk of geregistreerd partnerschap (1 uur);

  • -

   het bijzitten/lesgeven aan een buiten babs;

  • -

   het voeren van werkoverleg, het volgen van scholing of het verrichten van (extra) werkzaamheden in opdracht van werkgever.

 • 4. De vergoeding voor de werkzaamheden uit lid 3 van dit artikel is gelijk aan de duur van de verrichte werkzaamheden, met dien verstande dat voor een gratis, € 100,- / € 150,- huwelijk of geregistreerd partnerschap 1 uur wordt aangehouden. Indien een oproep korter dan drie uur duurt, ontvangt de babs een vergoeding over minimaal 3 uur.

  De hoogte van de vergoeding:

  • -

   het uurloon behorende bij het maximumbedrag van schaal 8 Cao Gemeenten x de gewerkte tijd (of minimaal 3 uur);

  • -

   opgehoogd met het percentage vakantietoeslag: 8%;

  • -

   opgehoogd met het percentage eindejaarsuitkering: 6,75%

  • -

   opgehoogd met het percentage vakantieverlof: 9,62%

 • 5. Indien de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap in een andere dan de Nederlandse taal wordt voltrokken ontvangt de buitengewoon ambtenaar een extra vergoeding van 3 extra uren.

 • 6. Voor het voltrekken van huwelijken op zaterdag of zondag ontvangt de buitengewoon ambtenaar een toelage. De toelage bedraagt voor de zaterdag 40% en voor de zondag 65% over de vergoeding (lid 2 en lid 4 van dit artikel).

 • 7. Leden van het college en raadsleden die benoemd zijn tot buitengewoon ambtenaar hebben geen recht op de in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel genoemde vergoedingen.

 • 8. Reiskosten worden vergoed:

  • -

   werkzaamheden op gemeentehuis (maximaal 40 kilometer enkele reis): maximale onbelaste kilometervergoeding;

  • -

   werkzaamheden op een andere locatie dan het gemeentehuis: € 0,37 per kilometer (deels belast).

Artikel 4 Oproep

 • 1. De overeenkomst is een oproepovereenkomst. De buitengewoon ambtenaar wordt opgeroepen indien en voor zover de inzet van de buitengewoon ambtenaar naar het oordeel van de werkgever nodig is voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap. De werkgever is niet verplicht om de buitengewoon ambtenaar op te roepen, als hij van mening is dat hij geen werk voor de buitengewoon ambtenaar heeft.

 • 2. Als de werkgever de buitengewoon ambtenaar oproept, doet hij dat minimaal 4 dagen voor de dag waarop het huwelijk wordt voltrokken of het geregistreerd partnerschap wordt aangegaan. Bij de oproep, maar in elk geval uiterlijk vier dagen voor de dag waarop het huwelijk wordt voltrokken of het geregistreerd partnerschap wordt aangegaan, geeft de werkgever aan op welke datum en op welk tijdstip de huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap plaatsvindt. De buitengewoon ambtenaar is bij een tijdige oproep in beginsel verplicht om de aangeboden werkzaamheden te verrichten.

 • 3. Zowel de werkgever als de buitengewoon ambtenaar heeft het recht om een oproep tot vier dagen voor aanvang af te zeggen. Als de werkgever de oproep op een kortere termijn afzegt, is hij verplicht om aan de buitengewoon ambtenaar het loon uit te betalen alsof de werkzaamheden wel zijn verricht.

 • 4. Een buitengewoon ambtenaar mag een huwelijk niet weigeren wegens principiële redenen, het voltrekken van homohuwelijken of geregistreerd partnerschap.

 • 5. Indien gedurende een periode van 6 maanden de buitengewoon ambtenaar tenminste 3 maal heeft geweigerd een huwelijk te voltrekken en niet verhinderd was werkzaam te zijn wegens ziekte, kan deze omstandigheid gelden als ontslaggrond.

 • 6. Na elke 12 maanden zal werkgever aan de buitengewoon ambtenaar een aanbod doen zoals bedoeld in artikel 7:628a lid 5 BW.

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

 • 1. Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar, die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt zijn de artikelen 7.1 Cao Gemeenten (recht op salaris bij ziekte), 7.4 (Geneeskundig onderzoek) en hoofdstuk 29 van het personeelsreglement van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Voor toepassing van lid 1 wordt onder salaris verstaan: de gemiddelde vergoeding over 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het ziekteverzuim. Voor zover de buitengewoon ambtenaar op deze datum nog geen 12 maanden heeft gewerkt, wordt gerekend met de gemiddeld ontvangen vergoeding per maand gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst.

 • 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 6 Ontslag, schorsing en sancties

Ontslag, schorsing of het opleggen van sancties geschiedt naar de regels van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7 Beëindiging

 • 1. Een tijdelijke oproepovereenkomst loopt van rechtswege af door het verstrijken van de tijd. Zowel de werkgever als de werknemer kan een tijdelijke oproepovereenkomst tussentijds beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

 • 2. De oproepovereenkomst eindigt van rechtswege met ingang van de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Artikel 8 Overige rechten en verplichtingen

 • 1. Hoofdstuk 11 van de cao is van overeenkomstige toepassing.

 • 2. De hoofdstukken 9 (gedragscode), 13 (kleding en uniformen), 14 (nevenwerkzaamheden), 15 (ongewenste omgangsvormen), 18 (personele gebeurtenissen en attenties), 26 (vermoeden misstanden) uit het personeelsreglement zijn van overeenkomstige toepassing. Deze hoofdstukken uit het personeelsreglement zijn in te zien via het Selfserviceportaal/HRM/Salaris en vergoedingen/Naar CAO en personeelsreglement.

Artikel 9 Beoordeling buitengewoon ambtenaar

 • 1. Het college kan bepalen, dat met inachtneming van door het college te stellen regelen over de buitengewoon ambtenaar periodiek een beoordeling wordt uitgebracht omtrent de wijze waarop hij zijn functie vervult en omtrent zijn gedragingen tijdens de uitoefening daarvan.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt met de ambtenaar zijn gedrag besproken tijdens de uitoefening van zijn functie of de wijze waarop hij zijn functie vervult, voor zover deze aanleiding geven tot aanmerkingen, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan de wijze waarop het gedrag of de wijze waarop hij zijn functie vervult naar het oordeel van het college verbeterd kan worden.

Ondertekening

Bijlage 1 Overgangsrecht gemeente Harderwijk

Voor de buitengewoon ambtenaar die reeds voor 1 juli 2021 bij de gemeente Harderwijk in dienst was, geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht is in bijlage 1 opgenomen.

Inwerkingtreding

De Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand treedt per 1 januari 2023 in werking.

BIJLAGE 1: Overgangsbepalingen Gemeente Harderwijk: alleen geldig voor de buitengewoon ambtenaar die voor 1 juli 2021 in dienst is getreden

I. Arbeidsongeschiktheid

De buitengewoon ambtenaar behoudt het recht op de 18% aanvullingsregeling bij arbeidsongeschiktheid. Aan de buitengewoon ambtenaar die wordt ontslagen wegens volledige arbeidsongeschiktheid wordt door de gemeente een aanvullende uitkering boven op het pensioen inzake de arbeidsongeschiktheid toegekend. De uitkering bedraagt 18% over de toegekende WIA-uitkering. De uitkering wordt toegekend tot het moment dat de buitengewoon ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

II. Hardheidsclausule

 • 2.

  De beloning van de buitengewoon ambtenaar bedraagt minimaal € 6.663,68 bruto per jaar. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • -

   15 uur per maand / 180 uur per jaar, zijnde € 5.341,68 bruto per jaar (peildatum juli 2022, dit bedrag stijgt mee met eventuele toekomstige cao-verhogingen);

  • -

   halen en brengen van de akte, zijnde € 422 bruto per jaar;

  • -

   onkostenvergoeding (€ 45,38 netto per maand, gebruteerd € 75,00 per maand), zijnde € 900,00 bruto per jaar.

 • 3.

  Elke maand zal een garantiebedrag van € 555,30 bruto (€ 6.663,68 : 12) aan de buitengewoon ambtenaar worden doorbetaald.

 • 4.

  Na afloop van een kalenderjaar wordt er een financieel overzicht gemaakt van hetgeen bruto is betaald (garantiebedrag) en afgezet tegen de ingediende declaraties. Indien de declaraties betreffende de belaste bedragen hoger uitvallen dan het reeds betaalde garantiebedrag, dan zal hetgeen te weinig is betaald worden nabetaald.

 • 5.

  Onbelaste vergoedingen voor woon-werk reizen en dienstreizen vallen niet onder het financieel overzicht en worden na ontvangst van de declaratie met het salaris uitgekeerd.

III. Bedrijfskleding

De door de werkgever ter beschikking gestelde bedrijfskleding bestaat uit een toga.