Regeling vervallen per 31-12-2023

1e WIJZIGING LEGESVERORDENING RUCPHEN 2022

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

1e WIJZIGING LEGESVERORDENING RUCPHEN 2022

Besluit van de raad van de gemeente Rucphen tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 (Legesverordening Rucphen 2022)

De raad van de gemeente Rucphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 1 december 2022;

besluit vast te stellen de:

VEORDENING TOT EERSTE WIJZIGING VAN DE LEGESVERORDENING RUCPHEN 2022 (1e WIJZIGING)

Artikel 1

De tarieventabel behorende bij de Legesverordening Rucphen 2022 wordt als volgt gewijzigd:

a.

De Tarieventabel 2022 behorend bij de Legesverordening Rucphen 2022 wordt vervangen door de bijgevoegde Tarieventabel 2023 waarin de tarieven 2023 zijn opgenomen en de hierna onder b tot en met g voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt.

b.

Titel 1, Hoofdstuk 2 Burgerlijke Stand, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Na onderdeel 1.2.2.4 in Titel 1, Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand, wordt een nieuw subonderdeel toegevoegd, luidende

 • 1.2.2.5

  voor het beoordelen van een pand als geschikte locatie voor de voltrekking van een plechtigheid vermeerderd met:

  € [];

 • 2.

  De (sub)onderdelen 1.2.4.2, 1.2.4.3, 1.2.4.4, 1.2.5 en 1.2.5.1 vervallen.

c.

Na onderdeel 1.5.4 in Titel 1, Hoofdstuk 5 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen, wordt een nieuw subonderdeel toegevoegd, luidende:

 • 1.5.4.1

  Het op grond van onderdeel 1.5.4 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

   

d.

In Titel 1, Hoofdstuk 12 Telecommunicatie en ondergrondse infrastructuur wordt na onderdeel 1.12.2 toegevoegd:

 • 1.12.3

  Het tarief bedraagt voor het op aanvraag houden van vooroverleg, eventueel gecombineerd met de afhandeling van een vaanvraag tot bezichtiging, om een indicatie te krijgen van de mogelijkheden voor medegebruik van publieke infrastructuur van de gemeente voor de plaatsing van small cells als bedoeld in artikel 5c.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

  []%

   

  van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag tot medegebruik overeenkomstig onderdeel 1.12.4 zouden worden vastgesteld.

   

  1.12.4

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot medegebruik van publieke infrastructuur van de gemeente voor de plaatsing van small cells als bedoeld in artikel 5c.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

   

  1.12.4.1

  voor medegebruik van 1 tot en met 20 gemeentelijke objecten:

  € [];

  1.12.4.2

  voor medegebruik van 21 tot en met 40 gemeentelijke objecten:

  € [];

  1.12.4.3

  voor medegebruik van 41 tot en met 60 gemeentelijke objecten:

  € [];

  1.12.4.4

  voor medegebruik van 61 tot en met 80 gemeentelijke objecten:

  € [];

  1.12.4.5

  voor medegebruik van 81 tot en met 100 gemeentelijke objecten:

  € [];

  1.12.4.6

  voor medegebruik van 101 tot en met 120 gemeentelijke objecten:

  € [];

  1.12.4.7

  voor medegebruik van 121 tot en met 140 gemeentelijke objecten:

  € [];

  1.12.4.8

  voor medegebruik van 141 tot en met 160 gemeentelijke objecten:

  € [];

  1.12.4.9

  voor medegebruik van 161 tot en met 180 gemeentelijke objecten:

  € [];

  1.12.4.10

  voor medegebruik van 181 of meer gemeentelijke objecten:

  € [].

  1.12.5

  Als de aanvraag bedoeld in onderdeel 1.12.4 is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in onderdeel 1.12.3, bestaat aanspraak op teruggaaf van

  []%

   

  van de voor het vooroverleg geheven leges als de aanvraag:

  hetzelfde medegebruik betreft als waarop het vooroverleg betrekking had;

  in overeenstemming is met de uitkomsten van het vooroverleg; en

  is gedaan binnen 12 weken na het laatste vooroverleg.

   

e.

In Titel 1, Hoofdstuk 15 Diversen wordt na onderdeel 1.15.2 toegevoegd:

 • 1.15.3

  tot het verkrijgen van een duplicaat-milieupas

  € [];

f.

In Titel 2, hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen wordt onderdeel 2.1.1.2 vervangen door:

 • 2.1.1.2

  bouwkosten:

   
   
   

  de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. De opgegeven bouwkosten worden getoetst aan de geldende vastgestelde lijst van Regionaal overleg Eindhoven bouwtoezicht (ROEB), zoals bijgevoegd bij deze tarieventabel als bijlage 1. Indien de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de Bouwkosten ROEB 2023 zijn de Bouwkosten ROEB 2023 uitgangspunt voor de leges.

  Wanneer de ROEB-lijst niet toepasbaar is, wordt door de behandelend ambtenaar een onderbouwde berekening opgesteld.

  Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfredzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

g.

De Bouwkosten ROEB 2023 wordt als bijlage 1 bij de tarieventabel 2023 behorende bij de Legesverordening Rucphen 2022 gevoegd.

Artikel 2.

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor de datum van ingang van heffing als bedoeld in lid 2 hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 3.

Deze verordening wordt aangehaald als 1e wijziging Legesverordening Rucphen 2022.

 • Aldus vastgesteld door

  de raad van de gemeente Rucphen

  in zijn openbare vergadering van 14 december 2022,

   

  de griffier,

  de voorzitter,

   
   
   

  J.J.H. Lahaije.

  mr. M. van der Meer Mohr.