Regeling vervallen per 30-12-2023

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 29-12-2023

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2023

Zaaknummer: Z22-095601

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op de Gemeentewet, titel 3 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen, het Organisatiebesluit, de Financiële verordening Amstelveen 2017, de Controleverordening Amstelveen 2016 en de Budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019;

gelezen het advies van de afdeling Juridische Zaken van 6 december 2022;

besluiten vast te stellen het:

Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2023

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder:

 • Attributie: het toekennen van een nieuwe bestuursbevoegdheid, zoals bedoeld in paragraaf 10.1.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Bevoegdheden: onder “organisatorische” bevoegdheden wordt aanpassingen in de structuur van de organisatie verstaan. Onder “personele” bevoegdheden wordt het aannemen, ontslaan, functiewijzigingen en dergelijk verstaan. De “inhoudelijke” bevoegdheden zijn bevoegdheden die voortvloeien vanuit de publiekrechtelijke taak;

 • Gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt;

 • Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. In dit mandaatbesluit wordt steeds gesproken over het begrip “mandaat”, ook wanneer feitelijk volmacht of machtiging is bedoeld;

 • Mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent;

 • Mandatenoverzicht: het bij dit besluit behorende overzicht, waarin alle verleende mandaten en ondermandaten zijn opgenomen;

 • Ondermandaat: de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid het mandaat door te mandateren aan een derde;

 • Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • Machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten die noch een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Bepalingen bij uitvoering mandaten

 • 1.

  Het mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer is voor de gemeente Amstelveen en voor de gemeente Aalsmeer.

 • 2.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het mandatenoverzicht worden de specifieke bepalingen, vermeld in het mandatenoverzicht, in acht genomen.

 • 3.

  De gemandateerde kan zijn in mandaat verleende bevoegdheid in ondermandaat verlenen, tenzij het bevoegde bestuursorgaan hiervoor geen toestemming wenst te geven.

 • 4.

  Mandaten worden uitgevoerd in overeenstemming met het vigerende Organisatiebesluit gemeente Amstelveen 2019.

 • 5.

  Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de lopende begroting moet zijn voorzien. De mandaatgever stelt per budgetbeheerder een maximum tekenbevoegdheid vast conform de Budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019.

 • 6.

  Bevoegdheden die voortvloeien vanuit attributie, kunnen in mandaat worden genomen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

 • 7.

  De (onder)mandaten zijn gebaseerd op specifieke functiebenamingen.

Artikel 3 Reikwijdte mandaat

Degene die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is met betrekking tot die bevoegdheid tevens bevoegd tot:

 • a.

  het verrichten van alle benodigde (voorbereidings)handelingen;

 • b.

  het voeren van correspondentie;

 • c.

  het verdagen van de beslissing;

 • d.

  het ondertekenen van de betreffende stukken;

 • e.

  het verstrekken van informatie;

 • f.

  het plaatsen van publicaties (van aanvragen, ontwerpen, concepten e.d.);

 • g.

  overige direct met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen;

 • h.

  inschrijvingen in registers.

Artikel 4 Geen mandaat

Onverminderd de (onder)mandaatverlening blijft beslissing in een bepaalde zaak voorbehouden aan de mandaatgever indien:

 • 1.

  het nemen van een besluit, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling of een feitelijke handeling, kunnen leiden tot overschrijding van het budget c.q. de begroting, of

 • 2.

  de afdoening van een zaak, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling en een feitelijke handeling (naar redelijkerwijs mag worden aangenomen), grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, precedentwerking kan oproepen, dan wel kan betekenen dat de burgemeester of een wethouder persoonlijk op het besluit zal worden aangesproken, of

 • 3.

  uit de te nemen besluiten, privaatrechtelijk rechtshandelingen of feitelijke handelingen, aanzienlijke financiële risico’s of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien, of

 • 4.

  stukken zijn gericht aan de Kroon, een minister, een staatssecretaris, de Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten, of

 • 5.

  stukken geen routinematig karakter hebben. Onder stukken met een routinematig karakter wordt mede verstaan het verstrekken van niet beleidsmatige informatie, of

 • 6.

  de mandaatgever daartoe de wens te kennen geeft.

Artikel 5 Vervallen van het (onder)mandaat

Het (onder)mandaat vervalt indien:

 • a.

  het bestuursorgaan die het (onder)mandaat heeft verleend deze intrekt; of

 • b.

  de functionaris die het ondermandaat heeft verleend deze intrekt; of

 • c.

  de functionaris niet meer werkzaam is in de functie waarvoor hij is (onder)gemandateerd.

Artikel 6 Terugkoppeling portefeuillehouder

 • 1.

  Een in mandaat namens het college te nemen besluit wordt vooraf aan de portefeuillehouder voorgelegd en een in mandaat namens de burgemeester te nemen besluit wordt vooraf aan de burgemeester voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   te verwachten valt dat de burgemeester, het college of een portefeuillehouder op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   uit het besluit aanzienlijke financiële, juridische, organisatorische, politiek-bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • d.

   het college, de burgemeester of een portefeuillehouder deze wens kenbaar heeft gemaakt.

 • 2.

  Indien de portefeuillehouder dit nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming aan het college voorgelegd. Indien de burgemeester dit nodig acht, neemt hij zelf een besluit in de zaak.

 • 3.

  Indien de gemandateerde dit nodig acht, stelt de gemandateerde het directieteam ervan op de hoogte indien een te nemen besluit als bedoeld in het eerste lid wordt voorgelegd aan een portefeuillehouder of de burgemeester.

 • 4.

  Indien er verschil van interpretatie bestaat, of zou kunnen bestaan, over de inhoud en/of reikwijdte van beleidskaders wordt de portefeuillehouder hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 7 Terugkoppeling college bij toepassing van artikel 169, vierde lid, Gemeentewet

 • 1.

  Indien een bevoegdheid als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder d, e, f en g (privaatrechtelijke rechtshandelingen, procesbesluiten, civiele verdediging en jaarmarkten) is gemandateerd, wordt de zaak vooraf aan het college voorgelegd, indien het college op grond van artikel 169, vierde en vijfde lid, van de Gemeentewet gehouden is de raad vooraf of zo snel mogelijk inlichtingen te geven;

 • 2.

  Indien een zaak als bedoeld in het eerste lid wordt voorgelegd aan het college, wordt de directie hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 8 Afstemming

Indien bij een krachtens mandaat te nemen besluit of andere handeling een andere afdeling een belang heeft of de betreffende zaak het taakgebied van een andere afdeling raakt, legt de gemandateerde de zaak vooraf aan het hoofd van die afdeling voor. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, legt de gemandateerde de zaak voor aan de directie, dan wel een lid daarvan.

Artikel 9 Niet voldoen aan terugkoppelingsplicht

Het niet voldoen aan de terugkoppelingsplicht uit de artikelen 6 en 7 van dit besluit leidt er niet toe dat het betreffende in mandaat genomen besluit onbevoegd is genomen.

Artikel 10 Plaatsvervanging

 • 1.

  Als een “personele” of “organisatorische” bevoegdheid is gemandateerd aan een afdelingshoofd, wordt deze bij diens afwezigheid uitgevoerd door het in het bij dit besluit gevoegde "Overzicht horizontale plaatsvervanging" genoemde afdelingshoofd;

 • 2.

  Als een “inhoudelijke” bevoegdheid is gemandateerd aan een afdelingshoofd, wordt deze bij diens afwezigheid uitgeoefend door de door het afdelingshoofd aangewezen plaatsvervanger binnen de afdeling en binnen de gestelde kaders van de Budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019, of door het in het bij dit besluit gevoegde "Overzicht horizontale plaatsvervanging" genoemde afdelingshoofd;

 • 3.

  Als een bevoegdheid (anders dan een personele bevoegdheid ten aanzien van de leden van de directie), is gemandateerd aan de secretaris, wordt deze bij diens afwezigheid uitgevoerd door de loco-secretaris.

Artikel 11 Wijze van ondertekenen

Een krachtens mandaat genomen besluit moet vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit moet uit de volgende ondertekening blijken:

Burgemeester en wethouders van Amstelveen/Aalsmeer,

Burgemeester van Amstelveen/Aalsmeer,

namens dezen,

namens deze,

Handtekening

handtekening

naam (onder)gemandateerde

naam (onder)gemandateerde

functie (onder)gemandateerde

functie (onder)gemandateerde

Als er sprake is van vervanging van afdelingshoofd:

Burgemeester en wethouders van Amstelveen/Aalsmeer,

Burgemeester van Amstelveen/Aalsmeer,

namens dezen,

namens deze,

handtekening

handtekening

naam vervanger (onder)gemandateerde

naam vervanger (onder)gemandateerde

hoofd van de afdeling … (plv)

hoofd van de afdeling … (plv)

Artikel 12 Verantwoording

Degene aan wie (onder)mandaat is verleend, kan hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan de mandaatgever. Hierbij worden ten minste genoemd: het aantal malen dat van de bevoegdheid gebruik is gemaakt en indien van toepassing: het aantal toe- en afwijzingen en eventuele bijzonderheden.

Artikel 13 Volmacht en machtiging

Aan de functionaris aan wie, als opgenomen in het bij dit besluit behorende mandatenoverzicht, mandaat is verleend, wordt, in relatie tot dat mandaat, volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op de hiervoor bedoelde volmacht dan wel de machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. De bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) die betrekking hebben op mandaat, zijn immers van overeenkomstige toepassing op volmachten en machtigingen (artikel 10:12 Awb).

Artikel 14 Toepassing mandaatbesluit

Dit mandaatbesluit is van toepassing op alle in het bij dit mandaatbesluit behorende mandatenoverzicht genoemde mandaten en op alle in de toekomst te verlenen mandaten.

Artikel 15 Intrekking oud Mandaatbesluit

Het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2022, vastgesteld op 14 december 2021 (Z21-088559), met bijbehorende mandaten en alle nadien verleende mandaten, behoudens de aan externen verleende mandaten, wordt ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 december 2022.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Tjapko Poppens

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022.

De burgemeester,

Tjapko Poppens