Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de

(n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

b. het verlenen van een dienst op aanvraag; of

c. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1 inlichtingen, kopieën, afschriften, kaarten, tekeningen of dergelijke, in het openbaar belang gevraagd door openbare besturen, ambtenaren of instellingen;

2 nasporingen in het archief, welke uitsluitend geschieden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek;

3 beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

4 het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

5 stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten wachtgelden, loon, bezoldiging of riddertoelagen;

6 beschikkingen, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

7 kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of goederen worden erkend of vermeld;

8 vergunningen, als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging en de gemeentelijke verordeningen op de begraafplaatsen;

9 afdrukken van stukken, die ten behoeve van de plaatselijke nieuwsbladen of van binnen de gemeente gevestigde openbare leeszalen afgegeven worden, krachtens besluit van burgemeester en wethouders;

10 een exemplaar van raadsstukken en verordeningen, aangevraagd door een krachtens de Kieswet ingeschreven, niet in de raad vertegenwoordigde politieke groepering;

11 diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

12 diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

1 De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2 Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of onderdelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

1 onderdeel 1.1.13 (akten burgerlijke stand);

2 paragraaf 2 (reisdocumenten);

3 paragraaf 3 (rijbewijzen);

4 onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit basisadministratie personen);

5 onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

6 paragraaf 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

1 De 'Legesverordening 2022’, van de gemeente Alphen aan den Rijn, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 In afwijking van lid 1 blijven artikel 5, tweede lid en titel 2 van de tarieventabel van toepassing tot inwerkingtreding van de Omgevingswet.

3 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

4 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

5 In afwijking van lid 4 vindt hoofdstuk 2 van de tarieventabel toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

6 Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2023’.

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2023

 
 

Indeling tarieventabel

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening

 
 

Paragraaf 1

Burgerlijke stand

 
 

Paragraaf 2

Reisdocumenten

 
 

Paragraaf 3

Rijbewijzen

 
 

Paragraaf 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 
 

Paragraaf 5

Naturalisatie

 
 

Paragraaf 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 
 

Paragraaf 7

Bestuursstukken

 
 

Paragraaf 8

Vastgoedinformatie

 
 

Paragraaf 9

Overige publiekszaken

 
 

Paragraaf 10

Archief

 
 

Paragraaf 11

Huisvestingswet

 
 

Paragraaf 12

Leegstandwet

 
 

Paragraaf 13

Gemeentegarantie

 
 

Paragraaf 14

Marktstandplaatsen

 
 

Paragraaf 15

Winkeltijdenwet

 
 

Paragraaf 16

Kansspelen

 
 

Paragraaf 17

Telecommunicatie en Leidingverordening

 
 

Paragraaf 18

Verkeer en vervoer

 
 

Paragraaf 19

Diversen

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2

Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

 
 

Paragraaf 1

Algemene bepalingen

 
 

Paragraaf 2

Voorfase

 
 

Paragraaf 3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 

Paragraaf 4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

Paragraaf 5

Milieubelastende activiteiten

 
 

Paragraaf 6

Lozingsactiviteiten

 
 

Paragraaf 7

Aanlegactiviteiten

 
 

Paragraaf 8

Overige activiteiten

 
 

Paragraaf 9

Maatwerkvoorschriften

 
 

Paragraaf 10

Gelijkwaardigheid

 
 

Paragraaf 11

Overige tarieven

 
 

Paragraaf 12

Modaliteiten

 
 

Paragraaf 13

Vermindering

 
 

Paragraaf 14

Teruggaaf

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

 
 

Paragraaf 1

Horeca

 
 

Paragraaf 2

Organiseren evenementen of markten

 
 

Paragraaf 3

Prostitutiebedrijven

 
 

Paragraaf 4

Huisvestingswet

 
 

Paragraaf 5

Marktstandplaatsen

 
 

Paragraaf 6

Winkeltijdenwet

 
 

Paragraaf 7

Wijziging leidinggevende

 
 

Paragraaf 8

Speelautomatenhallen

 
 

Paragraaf 9

Deelvoertuigen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening

 
 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 
 

2023

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapsregistratie of omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk, inclusief ceremonie:

 
 

1.1.1.1

maandag tot en met donderdag in een huis der Gemeente

378,25

1.1.1.2

vrijdag in een huis der Gemeente

464,00

1.1.1.3

zaterdag of algemeen erkende feestdag (op grond van artikel 3 Algemene Termijnenwet) in een huis der Gemeente

744,75

1.1.1.4

alleen woensdagochtend om 9.00 en 9.30 uur in het vergadercentrum van het Gemeentehuis zonder ceremonie met maximaal 16 personen (incl. bruidspaar)

0,00

1.1.1.5.

dinsdag en donderdagmiddag (om 14.00 uur, 14.30 uur en 15.00 uur) in het vergadercentrum van het Gemeentehuis standaard ceremonie met maximaal 16 personen (incl. bruidspaar)

188,60

1.1.2

Het tarief voor de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk zonder plechtigheid aan de balie bedraagt

64,25

1.1.3

De toeslag bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een daartoe eenmalig apart aangewezen locatie, buiten een huis der Gemeente

188,60

1.1.4

De toeslag voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek bedraagt

0,00

1.1.5

Indien het voltrekken van de huwelijkssluiting, het uitvoeren van de registratie van het geregistreerd partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk door een eigen daartoe voor één dag benoemde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt uitgevoerd, wordt een toeslag berekend van

156,45

1.1.6

Het tarief voor het benoemen van een inwoner van Alphen aan den Rijn tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag voor het voltrekken van een huwelijk in een andere gemeente (exclusief kosten die worden berekend door de gemeente waar het huwelijk wordt voltrokken), bedraagt

156,45

1.1.7

Het tarief voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige aanwezig bij de plechtigheid bedraagt per getuige:

38,55

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het uitleggen van de rode loper op:

 

0,00

1.1.8.1

maandag tot en met vrijdag locatie raadszaal in Boskoop

100,70

1.1.8.2

maandag tot en met vrijdag locatie Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn

242,15

1.1.8.3

zaterdag locatie raadszaal Boskoop

150,00

1.1.8.4

zaterdag locatie Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn

319,30

1.1.9

Het tarief voor het op verzoek laten spelen van het carillon in Boskoop bedraagt:

30,00

1.1.10

Indien de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk schriftelijk wordt geannuleerd binnen 14 dagen voor de geplande huwelijksvoltrekking, wordt voor de reeds gemaakte kosten een gereduceerd tarief in rekening gebracht van:

116,80

1.1.10.2

Indien de voltrekking van een kosteloos huwelijk, korte ceremonie stadhuis, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, schriftelijk wordt geannuleerd binnen 14 dagen voor de geplande huwelijksvoltrekking, wordt voor de reeds gemaakte kosten een gereduceerd tarief in rekening gebracht van:

57,85

1.1.10.3

Indien de aanvragers, zonder zwaarwegende redenen, niet verschijnen voor de voltrekking van het huwelijk, registratie van het partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, vindt geen teruggave en/of reductie plaats.

 
 

1.1.10.4

Indien de aanvragers, zonder zwaarwegende redenen, niet verschijnen voor de voltrekking van het kosteloze huwelijk, korte ceremonie stadhuis, kosteloze registratie van het partnerschap of kosteloze omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, wordt voor de reeds gemaakte kosten een tarief in rekening gebracht van:

€ 

113,55

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 

1.1.11.1

een trouwboekje of partnerschap boekje

34,80

1.1.11.2

een duplicaat trouwboekje

34,80

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,40

1.1.13

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt:

 
 

1.1.13.1

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

15,70

1.1.13.2

voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap, van omzetting van een huwelijk in een registratie van een partnerschap, van omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk of van overlijden

15,70

1.1.13.3

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan)

27,50

1.1.13.4

voor een attestatie de vita als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

15,70

1.1.13.5

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

15,70

1.1.13.6

voor een meertalig modelformulier van een onder 1.1.13.1, 1.1.13.2, 1.1.13.4, 1.1.13.5 genoemd stuk

15,70

1.1.13.7

voor een meertalig modelformulier van een onder 1.1.13.3 genoemd stuk

21,20

 
 
 
 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten

 
 
 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 

58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

37,95

1.2.5.3

voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart conform artikel 23b Paspoortwet

34,25

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

53,00

1.2.7.

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde bedragen:

 
 

1.2.7.1.

bezorgen één paspoort of identiteitskaart

4,95

1.2.7.2.

bezorgen meerdere paspoorten en/of identiteitskaarten tegelijk op één adres

9,90

 
 
 
 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 
 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot eerste uitgifte, vernieuwen of vervangen (categorie-uitbreiding of herafgifte na ongeldigheidsverklaring) van een rijbewijs

44,65

1.3.2

Het tarief bedraagt terzake van het omwisselen van een buitenlands (vreemd) rijbewijs

44,65

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.4

voor de afgifte van een gezondheidsverklaring geldt het door het CBR vastgestelde tarief welke staat vermeld op de gezondheidsverklaring.

 
 

1.3.5

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.2 wordt bij het aangetekend verzenden naar de RDW vermeerderd met

10,00

1.3.6

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 en 1.3.2 wordt na inwerkingtreding van de Wet digitale overheid verhoogd met € 3,50

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 
 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

11,35

1.4.2.2.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

1.4.2.2.1.

tot 100 verstrekkingen

721,15

1.4.2.2.2.

tot 500 verstrekkingen

2.886,85

1.4.2.2.3.

tot 1.000 verstrekkingen

4.809,30

1.4.2.2.4.

tot 5.000 verstrekkingen

19.245,85

1.4.2.2.5.

tot 10.000 verstrekkingen

28.873,05

1.4.2.4

tot het vertstrekken van een meertalig modelformulier woon- en verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

11,35

1.4.3.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,40

 
 
 
 

Paragraaf 1.5 Naturalisatie

 
 
 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verzoek om optie of naturalisatie:

 
 

1.5.1.1

bij optie; enkelvoudig

206,00

1.5.1.2

bij optie; gemeenschappelijk

351,00

1.5.1.3

bij optie; mede opterende minderjarige

23,00

1.5.1.4

bij naturalisatie; enkelvoudig standaard

970,00

1.5.1.5

bij naturalisatie; gemeenschappelijk standaard

1.238,00

1.5.1.6

bij naturalisatie; enkelvoudig verlaagd

722,00

1.5.1.7

bij naturalisatie; gemeenschappelijk verlaagd

991,00

1.5.1.8

bij naturalisatie; mee naturaliserende minderjarige

143,00

 
 
 
 

Paragraaf 1.6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 
 
 

vervallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.7 Bestuursstukken

 
 
 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

68,00

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

68,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.7.3

een afschrift van enige gemeentelijke verordening

14,25

1.7.4.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening of aanvulling daarop of een afschrift van vergaderverslagen- of stukken of een voorschrift dan wel toelichting van een bestemmingsplan of uitwerkingsvoorschrift, per pagina

€ 

0,80

1.7.4.2

een digitaal afschrift van een gemeentelijke verordening of aanvulling daarop of een digitaal afschrift van vergaderverslagen- of stukken of een digitaal voorschrift dan wel toelichting van een bestemmingsplan of uitwerkingsvoorschrift, per pagina

€ 

0,25

 
 
 
 

Paragraaf 1.8 Vastgoedinformatie

 
 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie betreffende vastgoedinformatie van een plan, zoals bestemmingsplan, een voorbereidingsbesluit, structuurvisie, wegenkaart, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 
 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

2,25

1.8.1.1.2

in formaat A3

3,40

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 
 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

9,60

1.8.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

9,60

 
 
 
 

Paragraaf 1.9 Overige publiekszaken

 
 
 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

15,70

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

15,70

1.9.4

tot het verstrekken van een andere verklaring als genoemd in 1.9.1. tot en met 1.9.3 welke in het bijzonder belang van de aanvrager wordt opgemaakt, voor zover daarvoor in deze tarieventabel dan wel in een andere verordening of rechtsregel niet een ander recht is bepaald, per stuk

15,70

 
 
 
 

Paragraaf 1.10 Archief

 
 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het archief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

16,05

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 

1.10.2.1

een (digitaal) afschrift of fotokopie van een in het archief berustend stuk, per pagina A4 formaat

0,60

1.10.2.2

een (digitaal) afschrift of fotokopie van een in het archief berustend stuk, per pagina A3 formaat

1,25

1.10.2.3

een digitale scan van een in het archief berustende bouwtekening, per pagina/opname

4,35

 
 
 
 

Paragraaf 1.11 Huisvestingswet

 
 
 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet

34,70

1.11.2

tot het indelen in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 

28,80

 
 
 
 

Paragraaf 1.12 Leegstandwet

 
 
 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

54,00

 
 
 
 

Paragraaf 1.13 Gemeentegarantie

 
 
 

vervallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.14 Marktstandplaatsen

 
 
 

vervallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.15 Winkeltijdenwet

 
 
 

vervallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.16 Kansspelen

 
 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspeelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspeelspeelautomaten, een basisbedrag van

34,00

 

en voor iedere kansspeelautomaat

22,50

1.16.1.3

Indien de in 1.16.1.1 en 1.16.1.2 bedoelde vergunningen wordt verkregen voor een tijdvak korter dan twaalf maanden, dan worden de genoemde bedragen, naar evenredigheid van looptijd van de vergunning verminderd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend wordt.

 
 

1.16.2.1

voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd voor één kansspeelautomaat

226,50

1.16.2.3

voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd voor twee of meer kansspeelspeelautomaten, een basisbedrag van

136,00

1.16.2.4

en voor iedere kansspeelautomaat

90,50

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 en 28 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning en prijsvraagvergunning)

15,80

 
 
 
 

Paragraaf 1.17 Telecommunicatie en Leidingverordening

 
 
 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding/aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming/vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van leidingwerkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet (betreffende groot geprogrammeerd werk>10m2):

600,05

1.17.2

Indien met betrekking tot het verzoek om een instemmingsbesluit als bedoeld in 1.17.1 een voorbespreking plaats moet vinden tussen de gemeente en de aanbieder en eventuele andere partijen kan, conform het Handboek Ondergrondse Infrastructuur gemeente Alphen aan den Rijn, het onder 1.17.1 genoemde bedrag voor ieder overleg worden verhoogd met

123,20

1.17.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding (klein geprogrammeerd werk <10 m²/ calamiteit) als bedoeld in artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet bedraagt per melding

€ 

128,55

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding/aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming/vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van leidingwerkzaamheden als bedoeld in de Leidingverordening Alphen aan den Rijn (groot geprogrammeerd werk >10 m2):

€ 

600,05

1.17.5

Indien met betrekking tot de vergunningsaanvraag als bedoeld in 1.17.4 een voorbespreking plaats moet vinden tussen de gemeente en de leidingexploitant en eventuele andere partijen kan, conform het Handboek Ondergrondse Infrastructuur gemeente Alphen aan den Rijn, het onder 1.17.4 genoemde bedrag voor ieder overleg worden verhoogd met

123,20

1.17.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding (klein geprogrammeerd werk <10 m²/ calamiteit) bedraagt per melding

128,55

1.17.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding (groot geprogrammeerd werk >10 m²/ calamiteit) bedraagt per melding

 

600,05

1.17.8

Vergunning/instemmingsbesluit benutten Ogis

 

889,50

1.17.9

voor niet aanvragen vergunning/instemmingsbesluit/melding

 

3.505,70

1.17.10

het verlengen van een vergunning

 

88,95

1.17.11

bij meldingen die gerelateerd zijn aan een vergunning/instemmingsbesluit worden de leges op de 1e melding niet doorberekend

 
 

1.17.11.1

Op elke volgende melding ivm een vergunning wordt in rekening gebracht, per melding

 

128,55

1.17.12

Het tarief bedraagt voor het niet invullen van hoeveelheden t.b.v. afrekening melding, per keer

 

123,20

 
 
 
 

Paragraaf 1.18 Verkeer en vervoer

 
 
 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.18.1

Vervallen

 

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

35,65

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

23,85

1.18.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet, aangevraagd 3 weken of langer van tevoren (ontheffing in verband met toegang voetgangersgebied)

34,25

1.18.4.1

extra spoedleges bij aanvraag korter dan 3 weken vantevoren

47,15

1.18.5

tot het verkrijgen van een ontheffing van het nachtelijk rijverbod, ingevolge artikel 62 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, volgens het bord E10 (C7) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeertekens 1990

47,15

1.18.6

tot het verkrijgen van een bijzondere toestemming voor het laden of lossen van gevaarlijke goederen op grond van hoofdstuk 7.5.11 en 8.5. ADR (Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg).

47,15

1.18.7

tot het afgeven van een wedstrijdvergunning, ingevolge artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1990

34,60

1.18.8

Vervallen

 

1.18.9

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.8 van de APV, voor het plaatsen van (bouw)kranen en vrachtwagens

23,55

1.18.10

Aanstellingsbesluit voor verkeersregelaars

 
 

1.18.10.1

aanvraag minimaal 10 werkdagen of langer van tevoren

16,05

1.18.10.2

aanvraag 9 werkdagen of korter vantevoren

34,25

1.18.11

tot het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een E-laadpaal als bedoeld in artikel 2:10 lid 7 van de Algemene plaatselijke verordening

108,20

1.18.12

tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar tot het mogen opstijgen of landen van een luchtballon, ingevolge artikel 10 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen of een helikopter of ander luchtvaartuig, ingevolge de Wet Luchtvaart en artikel 2 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen

23,75

1.18.13

Afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor een recreatieve/toer of prestatietocht/wedstrijd

 
 
 

wandelen, hardlopen, fietsen, wielrennen, motor, auto, oldtimers e.d

 
 
 

met meer dan 10 deelnemers

 
 

1.18.13.1

aanvraag minimaal 8 weken of langer van tevoren

34,25

1.18.13.2

extra spoedleges bij aanvraag korter dan 8 weken van tevoren

47,15

1.18.13.3

in geval van belangeloze organisatie en/of opbrengst voor goed doel

16,25

 
 
 
 

Paragraaf 1.19 Diversen

 
 
 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Afvalstoffenverordening, ter zake van de inzameling van andere categorieën afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen door bedrijven, per jaar van geldigheid

€ 

283,95

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

9,00

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

1.19.2.2.1

per pagina op papier of digitaal van A4-formaat

0,60

1.19.2.2.2

per pagina op papier of digitaal van A3-formaat

1,25

1.19.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

8,45

 

vermeerderd met voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 5 dm2 te boven gaat;

0,95

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in titel 1,2 of 3 of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, zoals een vergunning of ontheffing of ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager, per beschikking

65,35

1.19.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

8,35

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor een standplaats als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning, niet zijnde een marktstandplaats als bedoeld in Hoofdstuk 14), voor:

 
 
 

a. een seizoen standplaats

68,55

 

b. een vaste standplaats

86,00

 

c. incidentele standplaatsen: niet-commercieel en promotie

68,10

 

d. incidentele standplaatsen: commerciële winkelstandplaatsen

84,15

1.19.6

Het tarief bedraagt tot het afgeven van een vergunning ingevolge artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening niet vallende onder 1.19.5

58,90

1.19.12

Het tarief bedraagt tot het afgeven van een ontheffing ingevolge artikel 4.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening

71,00

1.19.13

Het tarief bedraagt tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge de artikelen 4.6 t/m 4.6e van de Algemene plaatselijke verordening (geluidhinder) indien de ontheffing geldig is voor een periode van:

 
 
 

a1. een dag

18,85

 

a2. een dag voor een commercieel B of C evenement

42,65

 

b. een week

61,20

 

c. een maand

70,20

 

d. een kwartaal

87,70

 

e. een jaar

197,15

1.19.14

voor spoedleveringen van een beschikking (minder dan 3 weken van tevoren) wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met

47,15

1.19.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van ontheffing voor het gebruik van de openbare weg (containers e.d.), langer dan 3 weken van tevoren

 
 
 

voor een oppervlakte tot 15 m2

42,85

 

voor een oppervlakte van 15 m2 tot 25 m2

73,90

 

voor een oppervlakte van 25 m2 of meer

169,70

 

extra spoedleges voor aanvraag korter dan 3 weken van tevoren

 

1.19.16

Vervallen

 
 

1.19.17

Vervallen

 
 

1.19.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het collecteren

19,80

1.19.19

Het verlenen van een ontheffing voor artikel 3 of 4 van de Zondagswet

34,25

1.19.20

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas voor een ondergrondse container in verband met verlies van een eerder uitgegeven pas:

14,45

1.19.20

Het tarief bedraagt tot het afgeven van een vergunning ingevolge artikel 2:28a van de Algemene plaatselijke verordening (terrasvergunning)

65,35

 
 
 
 

 
 
 
 

Hoofdstuk 2

Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet : treedt

 
 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

dit hoofdstuk treedt in werking als de Omgevingswet in werking treedt

 
 
 

Artikel 2.1 Definities

 
 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

-

Cultuurhistorisch waardevol object: Een bouwwerk, element of ensemble dat wegens zijn cultuurhistorische waarde is opgenomen in de cultuurhistorische waardenkaart van Gemeente Alphen aan den Rijn.

 
 

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving: - onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567; - onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk; - onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

omgevingsoverleg;

 
 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 
 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 
 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 
 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 
 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 
 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 
 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 
 
 
 

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 
 
 

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

1.

voor een eerste overleg :

 
 
 

a) Voor een eenvoudig vooroverleg

200,00

 

b) Voor een vooroverleg met intaketafel

350,00

 

c) Voor een vooroverleg met een omgevingstafel

1.000,00

2.

voor elk volgend overleg:

1.000,00

3.

Indien er voor het vooroverleg een quick-scan van de Omgevingsdienst Midden Holland nodig is wordt het bedrag voor het vooroverleg vermeerderd met

1.250,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 
 
 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 200.000:

 

1,55%

 

van de bouwkosten, met een minimum van

50,00

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 2.500.000:

 

1,75%

 

van de bouwkosten;

 
 

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000

 

1,45%

 

van de bouwkosten, met een maximum van:

400.000,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

1.

a) over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 200.000:

 

0,6%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

50,00

 

b) over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 2.500.000:

 

0,6%

 

van de bouwkosten;

 
 
 

c) over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000:

 

0,6%

 

van de bouwkosten, met een maximum van:

100.000,00

2.

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet en hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met:

25,00

3.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

150,00

4.

Als er sprake is van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht, onverminderd het bepaalde in de aanhef en de overige leden van dit artikel:

 
 
 

a) voor een wijzigingsbevoegheid

250,00

 

b) voor een uitwerkingsplicht

500,00

.

Als er sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, onverminderd het bepaalde in de aanhef en de overige leden van dit artikel

 
 
 

a) voor een bouwactiviteit, waarvoor geen vergunning voor een bouwtechnische activiteit nodig is (klein).

325,00

 

b) voor een bouwactiviteit waarvoor een bouwmelding moet worden gedaan (middel)

650,00

 

c) voor een bouwactiviteit waarvoor een vergunning voor de bouwtechnische activiteit benodigd is (groot)

1.000,00

 

d) voor overige activiteiten

325,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 
 

N.V.T.

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 
 
 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten en cultuurhistorisch waardevol objecten

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, cultuurhistorisch waardevolle objecten, archeologisch monument of voorbeschermd gemeentelijk monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

voor een omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 11 van de Erfgoedverordening 2021 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 
 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument, voorbeschermd monument of cultuurhistorisch waardevol object;

50,00

voor het herstellen of gebruiken van een monument, cultuurhistorisch waardevol object of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

50,00

2.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening 2021 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 
 
 

a. als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 
 
 

b. als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

50,00

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

50,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 
 

N.V.T.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 
 

N.V.T.

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 
 
 
 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor de activiteit verwerken polyesterhars:

3.000,00

b.

voor de activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem:

3.000,00

c.

voor de activiteit kweken maden van vliegende insecten:

3.000,00

d.

voor de activiteit opslaan propaan of propeen:

3.000,00

e.

voor de activiteit tanken met LPG:

3.000,00

f.

voor de activiteit antihagelkanonnen:

3.000,00

g.

voor de activiteit biologische agens:

3.000,00

h.

voor de activiteit genetisch gemodificeerde organismen:

3.000,00

i.

voor de activiteit opslaan dierlijke meststoffen:

3.000,00

j.

voor de activiteit lozen in de bodem (vangnetvergunning):

3.000,00

k.

voor de activiteit lozen in schoonwaterriool (vangnetvergunning):

3.000,00

l.

voor een andere activiteit dan genoemd in de onderdelen a tot en met k:

3.000,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

3.000,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.100,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

1.800,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

3.000,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.100,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

1.800,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

3.000,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.100,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

1.800,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

3.000,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.100,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

1.800,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

3.000,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit actitiviteiten leefomgeving)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

3.000,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.100,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

1.800,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

3.000,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 
 

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 
 
 
 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

3.000,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

3.000,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 
 
 
 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 
 

N.V.T.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 
 

N.V.T.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 
 

N.V.T.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

1,0%

 

van de aanlegkosten met een minimum van

100,00

 

en een maximum van

10.000,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

150,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

1,0%

 

van de aanlegkosten met een minimum van

100,00

 

en een maximum van

10.000,00

b.

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

150,00

c.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

750,00

d.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

825,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 
 
 
 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 
 
 

N.V.T.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samen0hang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

45,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 
 

N.V.T.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg

 
 
 

N.V.T.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 
 
 

N.V.T.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 
 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

125,00

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

125,00

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

450,00

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

125,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 
 
 
 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op: 1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of 4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; per aanvraag:

500,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

500,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 
 

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

2000,00

b.

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit:

1400,00

c.

vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit:

1200,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

2000,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

250,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 
 
 
 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 
 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 
 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

100,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

100,00

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

100,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

100,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 
 
 
 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

250,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

250,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een verleende omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

0,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 
 
 

N.V.T.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 
 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan (in het geval er geen anterieure overeenkomst wordt gesloten)

15000,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

250,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 
 
 
 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

 

10%

 

Met een maximum van:

1000,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

12000,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

500,00

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

400,00

c.

voor de beoordeling van een geluidrapport betreffende de geluidbelasting:

500,00

d.

voor de beoordeling van een luchtrapport betreffende de luchtbelasting:

200,00

e.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

500,00

f.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

700,00

g.

voor de beoordeling van externe veiligheid

400,00

h.

voor de beoordeling van een ROM aanvraag

400,00

i.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

2500,00

j.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

750,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.50 Advies

 
 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

0,00

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de “Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Alphen aan den Rijn” dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

 
 
 

1) voor bouwkosten tot € 25.000

61,00

 

2) voor bouwkosten tussen € 25.000 en € 2.000.000

 

0,242%

 

van de bouwkosten

 
 
 

3) voor bouwkosten vanaf € 2.000.000

4840,00

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de “Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Alphen aan den Rijn” in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

127,00

d.

voor een advies van de Agrarische adviescommissie

 
 
 

1) voor een standaardadvies voor bestaande bedrijven

1050,00

 

2) voor een advies inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

1230,00

 

3) voor een advies waarin ook uitspraken van een commissie voor bezwaar- en beroep en/of gerechtelijke uitspraken worden betrokken

1300,00

 

4) voor een nader advies op een eerder uitgebracht advies

650,00

 

5) voor een second opinion

1600,00

e.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met d: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.51 Instemming

 
 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

a.

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

0,00

b.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

 
 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 
 
 
 

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

 

100%

 

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

 
 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 
 
 

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 
 
 

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 
 
 

c. binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 
 

3.

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

50,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 
 

N.V.T.

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 
 
 
 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, met een maximum van:

1.950,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

 

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

 

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

 

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

 

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

 

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

 

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 
 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 
 

Een bedrag minder dan € 50 wordt niet teruggegeven.

 
 

 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

 
 

Paragraaf 3.1 Horeca

 
 
 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet, inclusief opvragen uittreksel Kamer van Koophandel en een inrichtingscontrole

429,05

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

62,15

3.1.2.1

Extra spoedleges bij aanvraag als bedoeld onder punt 3.1.2 indien de aanvraag korter dan 3 weken van tevoren is gedaan

47,15

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

53,90

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning

189,00

 
 
 
 

Paragraaf 3.2 Organiseren evenementen of markten

 
 
 

Defintiebepaling:

Evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Zie nadere specificaties in artikel 2:24 APV Alphen aan den Rijn 2014. Hier vallen ook activiteiten (eventueel met overnachting) op eigen terrein of in eigen gebouwen onder, die niet onder de gebruiksmelding vallen en/of getoetst moeten worden op het gebied van de (brand)veiligheid.

 
 
 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder (een overwegend) commercieel evenement: Evenementen die uitsluitend of overwegend worden gehouden met het doel winst te maken, dan wel evenementen die georganiseerd worden door instellingen, stichtingen en/of (winkeliers)verenigingen met winstoogmerk. Criteria die hierbij van toepassing zijn: kaartverkoop, entreegeld, deelnamegeld, sponsors, afdracht horeca, regionaal/landelijk karakter.

 
 
 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder een niet-commercieel evenement: evenementen met een sociaal-cultureel karakter, dan wel evenementen die georganiseerd worden door instellingen, stichtingen en/of verenigingen met sociaal-culturele doelstellingen of viering van een landelijke feestdag (Koningsdag, Bevrijdingsdag, Sinterklaasintocht etc) binnen de gemeente. Denk aan Oranjeverenigingen, scholen, evenementen met meer dan 60% afdracht aan een goed doel, sportverenigingen, wijk/buurt/bewonersverenigingen, kerken, culturele instellingen, sinterklaasintochten etc.

 
 
 

A ,B-, B+, en C evenementen: De evenementenaanvragen worden ingedeeld in de categorieën, A, B-, B+, C en meldingen. Criteria die hierbij een rol spelen zijn o.a.: oppervlakte, bezoekersaantal en- leeftijd, tijdstip, muzieksoort, alcoholconsumptie, specifieke omstandigheden van evenementenlocatie, gelijktijdige andere evenementen, verminderde bereikbaarheid van wijk/stad, lokaal of regionaal/landelijk evenement, kans op calamiteiten en openbare orde verstoringen etc. De classificatie is gebaseerd op de nota Kader evenementenbeveiliging van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

 
 
 
 
 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 
 
 

Een (overwegend) commercieel evenement:

 
 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel C

378,05

3.2.1.2

een middelgroot evenement of een evenement met gemiddeld tot hoog risicoprofiel B+ (risicovol)

216,00

 

een middelgroot evenement of een evenement met gemiddeld tot laag risicoprofiel B- (regulier)

129,65

3.2.1.3

een klein evenement of een evenement met een laag risicoprofiel A

75,65

 

Een niet-commercieel evenement:

 
 

3.2.1.4

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel C

189,00

3.2.1.5

een middelgroot evenement of een evenement met gemiddeld tot hoog risicoprofiel B+ (risicovol)

108,20

 

een middelgroot evenement of een evenement met gemiddeld tot laag risicoprofiel B- (regulier)

64,80

3.2.1.6

een klein evenement of een evenement met een laag risicoprofiel A

37,80

3.2.1.7

een klein evenement of een evenement met een laag risicoprofiel A met een straat-, buurt- of wijkkarakter en/of met een educatief karakter, voor kinderen (verkeersles e.d.)

19,15

 
 
 
 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor een klein evenement waar geen vergunning voor is vereist als bedoeld in artikel 2.25 tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening: hiervoor volstaat een melding

0,00

3.2.3

Het tarief bedraagt tot het afgeven van een vergunning tot het mogen houden van een een- of tweedaagse snuffelmarkt, ingevolge artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening

37,80

3.2.4

Bij een evenement dat 3 dagen of meer duurt wordt het legestarief genoemd in 3.2.1.1 tot en met 3.2.1.6 verhoogd met 30 procent van het geldende legestarief

 
 

3.2.5

Bij een reeks soortgelijke evenementen/snuffelmarkten op verschillende data wordt het legestarief genoemd in 3.2.1.1. t/m 3.2.1.6. verhoogd.

 
 
 

Bij 3-5 data: + 30%.

 
 
 

Bij 6-9 data: + 50%.

 
 
 

Bij 10 of meer data: + 75%.

 
 

3.2.6

Voor aanvragen voor evenementen die later dan de minimale aanlevertermijn ingediend worden wordt een opslag in rekening gebracht van 30 procent van het geldende legestarief (spoedtarief)

 
 

3.2.6.1

Voor een aanvraag die voor het einde van de behandeltermijn wordt ingetrokken, wordt 50% van het geldende legestarief doorberekend.

 
 

3.2.6.2

Voor een (tekening)wijzigingsverzoek van een aanvraag nadat de vergunning is verleend, wordt per wijziging 30 procent van het geldende legestarief extra berekend

 
 
 

Voor een aanvraag die na vergunningverlening wordt ingetrokken, wordt geen teruggaaf van de geheven leges verleend

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.3 Prostitutiebedrijven

 
 
 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning voor een seksinrichting of een escortbedrijf

1.468,05

 
 
 
 

Paragraaf 3.4 Huisvestingswet

 
 
 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning of samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a en b van de Huisvestingswet 2014

510,05

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c van de Huisvestingswet 2014

510,05

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning tot het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

510,05

3.4.4

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet

535,75

 
 
 
 

Paragraaf 3.5 Markstandplaatsen

 
 
 

3.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de marktverordening Alphen aan den Rijn:

 
 

3.5.1.

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning

33,50

3.5.2.

tot het verlenen van een bedienvergunning

33,50

3.5.3.

tot het overschrijven van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander

25,35

3.5.4.

tot het inschrijven op de wachtlijst

24,30

3.5.5.

tot het toestaan van vervanging van de vergunninghouder

24,30

 
 
 
 

Paragraaf 3.6 Winkeltijdenwet

 
 
 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

3.6.1.

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

81,40

3.6.2.

tot het verlenen van toestemming om een ontheffing over te dragen aan een ander, in te trekken of te wijzigen

17,10

 
 
 
 

Paragraaf 3.7 Wijziging leidinggevende

 
 
 

3.7.

Het basistarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bijschrijven of wijzigen van één leidinggevende van een drank- en of horeca onderneming of een seksinrichting

86,75

 
 
 
 

Paragraaf 3.8 Speelautomatenhallen

 
 
 

3.8.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal op basis van de Verordening op de speelautomatenhallen Alphen aan den Rijn 2021

315,15

3.8.1.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bijschrijven of wijzigen van een beheerder in het aanhangsel bij de exploitatievergunning voor een speelautomatenhal, zoals bedoeld in de Verordening op de speelautomatenhallen Alphen aan den Rijn 2021

86,75

 
 
 
 

Paragraaf 3.9 Deelvoertuigen

 
 
 

3.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor deelvoertuigen (m.u.v. deelauto’s)

1.105,15

 
 
 
 
 

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2022

 
 
 
 
 
 
 

De griffier,

 
 
 
 
 
 

Ondertekening

Vastgesteld door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in de openbare vergadering van 15 december 2022.

De griffier, de voorzitter.