Regeling vervallen per 01-01-2024

Addendum minimabeleid gemeente Bronckhorst 2023

Geldend van 31-12-2022 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Addendum minimabeleid gemeente Bronckhorst 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

Overwegende dat:

het wenselijk is om de nadere regels die gesteld zijn naar aanleiding van de op 29 september door de voltallige gemeenteraad aangenomen motie “aanvullend armoedebeleid 2022” in het geheel geldig te laten zijn tot 1 januari 2024. Deze nadere regels te stellen voor het beleid over en de uitvoering van de bijzondere bijstandsverstrekking en de energietoeslag als bedoeld in de Participatiewet;

gelet op:

de Participatiewet, de verordening maatschappelijke participatie en toeslagen Participatiewet gemeente Bronckhorst 2021, Verordening sociaal domein Gemeente Bronckhorst en het beleidskader sociaal domein 2019-2022;

Besluit vast te stellen het:

Addendum minimabeleid gemeente Bronckhorst 2023

Artikel 1. Als aanvulling op de Beleidsregels eenmalige energietoeslag Bronckhorst 2022 geldt het volgende.

 • 1. Daar waar een bedrag van € 800 wordt genoemd geldt een bedrag van € 1300.

 • 2. Ook in 2023 ontvangen de rechthebbende huishoudens die deze toeslag in 2022 hebben ontvangen ditzelfde bedrag opnieuw per huishouden.

 • 3. Daar waar een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm wordt genoemd wordt deze vervangen voor 130% van de bijstandsnorm.

 • 4. Waar 31 december 2022 staat wordt dit gewijzigd naar 31 december 2023.

Artikel 2. Als aanvulling op de van toepassing zijnde: Verordening sociaal domein Gemeente Bronckhorst, Verordening maatschappelijke participatie en toeslagen Participatiewet gemeente Bronckhorst 2021, Beleidsregels maatschappelijke participatie en toeslagen gemeente Bronckhorst 2015, Beleidsregels kindpakket gemeente Bronckhorst, minimaregeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Beleidsregels tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering gemeente Bronckhorst 2021, Jeugdfonds sport en cultuur geldt het volgende.

 • 1. Daar waar de inkomensgrens van de hierboven genoemde minimaregelingen op 110% of 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm staat geldt 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 2. Huishoudens worden vooral op basis van vertrouwen beoordeeld, als een huishouden hulp vraagt gaan we ervan uit dat dit ook nodig is.

Artikel 3. Aanvullende regels bij de individuele bijzondere bijstand voor de toegenomen energiekosten. In aanmerking komen huishoudens die:

 • 1. een vermogen hebben dat minder bedraagt dan de geldende bedragen van de vermogensgrenzen als bedoeld in artikel 34, lid 3 van de Participatiewet. Bij de vaststelling van het vermogen wordt voor de bezittingen alleen uitgegaan van de lopende en spaarrekeningen van de ouders en inwonende kinderen tot 18 jaar. Koopwoning, auto/motor/caravan/boot, waardepapieren, enzovoort tellen niet mee.

  Met schulden wordt alleen rekening gehouden als deze aantoonbaar en opeisbaar zijn of;

 • 2. een schuldhulptraject via de Stadsbank of Vroeg Erop af volgen en daardoor een laag besteedbaar inkomen hebben of;

 • 3. steun ontvangen via de voedselbank

 • 4. De eventueel toegekende energietoeslag wordt als voorliggend beschouwd en in mindering gebracht op toe te kennen bijzondere bijstand.

 • 5. Alleen de meerkosten worden vergoed, (ten opzichte van de eerdere energielasten) en alleen als deze meerkosten zijn ontstaan buiten toedoen door aanvrager.

 • 6. Wanneer de meerkosten niet zijn vast te stellen op basis van een eerder contract wordt het nibud normbedrag voor energiekosten aangehouden om de meerkosten te berekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal personen in de huishouding.

Artikel 4. Duur en inwerkingtreding addendum minimabeleid Bronckhorst.

 • 1. Dit addendum treedt in werking de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.

 • 2. Dit addendum vervalt op 1 januari 2024.

 • 3. Met inwerkingtreding van dit addendum wordt addendum minimabeleid Bronckhorst vastgesteld 4 oktober 2022 ingetrokken.

Artikel 5: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Addendum minimabeleid Bronckhorst 2023.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Bronckhorst op 20 december 2022.

Burgemeester en wethouders van gemeente Bronckhorst

de secretaris,

B. Drewes

de burgemeester,

M. Besselink