Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2023

Geldend van 31-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2023

De raad der gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen:

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering: mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;

 • b.

  eigendom: een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  aansluiting van een eigendom: het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken; onder aansluiting wordt mede verstaan het verwijderen van een aansluiting en het opnieuw tot stand brengen van een aansluiting;

 • d.

  iba: een bij de gemeente in beheer zijnde particuliere voorziening voor de individuele behandeling van afvalwater;

 • e.

  perceelaansluitleiding: het riool en de voorzieningen die deel uit maken van dit riool, tussen het openbaar riool en het aansluitpunt, in beheer bij de gemeente;

 • f.

  het recht: het eenmalig rioolaansluitrecht.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte perceelaansluitingleiding van een eigendom op de gemeentelijke riolering dan wel een iba.

Artikel 3. Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en tarief

 • 1. Het recht wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de indiening van een verzoek om aanleg, verwijdering dan wel heraansluiting van de rioolaansluiting.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Overgangsrecht

De Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2022.

De raad voornoemd,

De griffier,

mevr. drs. E.B. Hörchner

de voorzitter,

mevr. drs. C.R. Larson

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023

Onderdeel

Omschrijving

Tarief (€)

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Aansluiting op gemengde rioolstelsel

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om aanleg van een aansluiting op een gemengd rioolstelsel:

 
 

1.1.1

bij een aansluitdiameter van 125 mm of 160 mm en een afstand tussen het aansluitpunt en het hoofdriool van minder dan 40 meter, per aansluiting

€ 1.434,00

 

1.1.2

bij een aansluitdiameter groter dan 160 mm en een afstand tussen het aansluitpunt en het hoofdriool van minder dan 40 meter, per aansluiting

het bedrag van de vooraf-gaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethou-ders is opgesteld.

 

1.1.3

bij een afstand tussen het aansluitpunt en het hoofdriool van 40 meter of meer, per aansluiting

het bedrag van de vooraf-gaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethou-ders is opgesteld.

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om:

 
 

1.2.1

verwijdering van een aansluiting op een gemengd rioolstelsel, per aansluiting

€ 449,00

 

1.2.2

heraansluiting op een gemengd rioolstelsel, per aansluiting

€ 320,00

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Aansluiting op gescheiden rioolstelsel

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om aanleg van een aansluiting op een gescheiden rioolstelsel:

 
 

2.1.1

bij een aansluitdiameter van 125 mm of 160 mm en een afstand tussen het aansluitpunt en het hoofdriool van minder dan 40 meter, per aansluiting:

 
 

2.1.1.1

voor een aansluiting voor droog weer afvoer

€ 1.434,00

 

2.1.1.2

voor een aansluiting voor hemelwater afvoer

€ 1.434,00

 

2.1.1.3

voor een aansluiting voor zowel droog weer afvoer als hemelwater afvoer

€ 1.899,00

 

2.1.2

bij een aansluitdiameter groter dan 160 mm en een afstand tussen het aansluitpunt en het hoofdriool van minder dan 40 meter, per aansluiting

het bedrag van de vooraf-gaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethou-ders is opgesteld.

 

2.1.3

bij een afstand tussen het aansluitpunt en het hoofdriool van 40 meter of meer, per aansluiting

het bedrag van de vooraf-gaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethou-ders is opgesteld.

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om:

 
 

2.2.1

verwijdering van een aansluiting op een gescheiden rioolstelsel, per aansluiting

€ 449,00

 

2.2.2

heraansluiting op een gescheiden rioolstelsel, per aansluiting

€ 320,00

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Aansluiting op drukriool

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om aanleg van een aansluiting voor droog weer afvoer op een drukriolering:

 
 

3.1.1

bij een lengte van de persleiding van minder dan 40 meter, met aansluiting op een bestaande leiding of een bestaande put, inclusief het aanbrengen van een put met de benodigde pomp, per aansluiting

€ 4.159,00

 

3.1.2

waarbij de aansluiting direct op de persleiding geplaatst wordt zonder pomp, per aansluiting

€ 1.434,00

 

3.2

Het tarief in onderdeel 3.1.1 wordt, indien in verband met de aansluiting een zakelijk recht wordt gevestigd, verhoogd met

de kosten die de notaris in verband met de vestiging van dat recht in rekening brengt.

 

3.3

Het tarief in onderdeel 3.1.1 wordt, indien extra voorzieningen moeten worden getroffen, verhoogd met

het bedrag van de vooraf-gaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethou-ders is opgesteld.

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om:

 
 

3.4.1

verwijdering van een aansluiting op een drukriolering, per aansluiting

€ 449,00

 

3.4.2

heraansluiting op een drukriolering, per aansluiting

€ 320,00

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Tijdelijke rioolaansluiting

Er is sprake van een tijdelijke rioolaansluiting, als de aansluitperiode korter dan 24 weken is en de aansluiting geen schade toebrengt aan de algemene veiligheid in de omgeving.

 
 

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om aanleg van een aansluiting voor droog weer afvoer op een vrijverval riool bij een aansluitdiameter van ten hoogste 125 mm en met aansluiting op een bestaande put, per aansluiting

€ 449,00

 

4.2

Het tarief in onderdeel 4.1 wordt, indien extra voorzieningen moeten worden getroffen, verhoogd met

het bedrag van de vooraf-gaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethou-ders is opgesteld.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Bronneringswater

Er is sprake van bronneringswater bij een aansluiting voor minder dan zes maanden op een bestaande inspectieput of kolk, die in verbinding staat met een vrijverval DWA-riool, die voldoet aan de meldingsplicht van het waterschap, met een lozing van tenminste 50 m3 en ten hoogste 15.000 m3 per uur.

 
 

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om aanleg van een aansluiting voor droog weer afvoer bij een aansluitdiameter van ten hoogste 125 mm, inclusief het aanbrengen van een zandvanger, per aansluiting

€ 449,00

verhoogd met € 0,10 per m3 lozing per uur

5.2

Het tarief in onderdeel 5.1 wordt, indien extra voorzieningen moeten worden getroffen, verhoogd met

het bedrag van de vooraf-gaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethou-ders is opgesteld.

 
 
 
 
 

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2022

De griffier,

mevr. drs. E.B.Horchner