Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Nummer 2022R0084d

De raad van de gemeente Veendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van oktober 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

(Legesverordening 2023)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3. maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • 6. bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • f. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • i. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • ii. diensten met betrekking tot een aanvraag of verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • iii. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1. van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • b.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • c.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • d.

   onderdeel 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • e.

   hoofdstuk 10 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2022’ van 8 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3. Indien artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt, worden de onderdelen 2.3.10 en 2.3.11 van de bij deze verordening behorende tarieventabel vervangen door:

2.3.10

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 342,-

2.3.11

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 57140

 • 4. De op grond van het derde lid vervangen onderdelen blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 13, derde lid, onder b, bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van:

  • a.

   artikel 12, vierde lid, het tijdstip waarop artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2022.

De voorzitter, B.H.M. Link

De griffier, A.A. Swart

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

Hoofdstuk 9 Leegstandswet

Hoofdstuk 10 Kansspelen

Hoofdstuk 11 Telecommunicatie

Hoofdstuk 12 Wegenverkeerswetgeving

Hoofdstuk 13 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

Hoofdstuk 3 Beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 4 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 5 Vermindering

Hoofdstuk 6 Teruggaaf

Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 10 In deze titel niet genoemde beschikking

Hoofdstuk 11 Overig

Titel 3Dienstverlening vallend onder dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6 Toeslag bij te laat aanvragen vergunning

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruikgemaakt wordt van de raadszaal van het gemeentehuis op:

1.1.1.1

maandag tot en met donderdag en vrijdag tot 12.00 uur

€ 403,80

1.1.1.2

vrijdag vanaf 12.00 uur, zaterdag, zondag, algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet

€ 917,80

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een spreekkamer

€ 73,35

1.1.2.1

De huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie, in een spreekkamer, op maandagmorgen om 8.30 uur en om 9.00 uur, geschiedt kosteloos

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op één van de door het college daartoe bij besluit aangewezen permanente vaste trouwlocaties

€ 310,40

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, al dan niet met inachtneming van het bepaalde in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek, op een andere locatie dan bedoeld in 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3:

€ 482,45

1.1.4.1

Gereserveerd

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw- of registratieboekje:

1.1.5.1

voor een standaard uitvoering

€ 51,45

1.1.5.2

voor een luxe uitvoering

€ 71,95

1.1.6

Het tarief bedraagt voor:

1.1.6.1

het doen van naspeuringen in de registers van de Burgerlijke stand voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 32,75

1.1.6.2

voor een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit de registers van de Burgerlijke stand (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.1.6.3

de afgifte van een verklaring voor huwelijksbevoegdheid (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 139,45

€ 278,90

1.1.8

Overige Burgerlijke Stand

1.1.8.1

Gereserveerd

1.1.8.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand

Maximum tarief

Hoofdstuk 2Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.2.1.1

het verstrekken van

een nationaal paspoort;

een zakenpaspoort; en

een faciliteitenpaspoort;

voor personen tot en met 17 jaar; en

een reisdocument voor vluchtelingen; en

een reisdocument voor vreemdelingen,

alle met een geldigheidsduur van 5 jaar, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.1.2

het verstrekken van

een nationaal paspoort;

een zakenpaspoort; en

een faciliteitenpaspoort;

voor personen van 18 jaar en ouder, alle met een geldigheidsduur van 10 jaar, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.2.2.1

het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen tot en met 17 jaar, met een geldigheidsduur van 5 jaar (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.2.2

het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen van 18 jaar en ouder, met een geldigheidsduur van 10 jaar, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.2.3

Het verstrekken van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

Maximum tarief

1.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de teruggave van een ongeldig gemaakt reisdocument

€ 3,50

1.2.4

De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.5

De tarieven in de onderdelen 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.4 worden naar beneden afgerond met inachtneming een afronding op een veelvoud van € 0,05.

Hoofdstuk 3Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

Maximum tarief

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met:

Maximum tarief

1.3.2.2

bij een aanvraag in verband met een vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met:

Geen tarief

1.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een aanvraagformulier ter verkrijging van een Geneeskundige Verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, waarvoor een rijbewijs is vereist (zogenaamde Eigen Verklaring) bedraagt

€ 48,80

1.3.4

De tarieven in het onderdeel 1.3.1 en 1.3.2.1 wordt naar beneden afgerond met inachtneming een afronding op een veelvoud van € 0,05.

Hoofdstuk 4Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

maximum tarief uittreksel burgerlijke stand

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.4.3.1

het verstrekken van gegevens per verstrekking

maximum tarief uittreksel burgerlijke stand

1.4.3.2

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.4.4.1

een uittreksel uit de BRP

maximum tarief uittreksel BRP

1.4.4.2

een internationaal uittreksel uit de BRP

€ 27,95

1.4.4.3

een gezinsuittreksel uit de BRP

€ 33,40

1.4.4.4.

een aanvraag tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of

verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191

van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering

van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde

openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr.

1024/2012 (PbEU 2016, L 200), per verstrekking

maximum tarief uittreksel burgerlijke stand

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een persoonslijst, (wettelijke tarieven):

1.4.5.1

indien het afschrift ten hoogste bestaat uit 100 pagina’s, per pagina:

met een maximum van:

€ 0,30

€ 6,25

1.4.5.2

indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina’s

€ 30,60

1.4.5.3

indien het afschrift bestaat uit een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 30,60

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

maximum tarief uittreksel burgerlijke stand

1.4.7

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

maximum tarief

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 31,25

1.4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een andere, niet in deze tarieventabel genoemde verklaring, die in het bijzonder belang van de aanvrager wordt opgemaakt

€ 27,90

Hoofdstuk 5Bestuursstukken

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.5.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 86,60

1.5.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 119,65

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

€ 0,50

1.5.2.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,50

1.5.2.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,50

1.5.2.3

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,50

1.5.2.4

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie

€ 4,85

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van de verordeningen, per verordening

€ 4,85

1.5.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.5.4.1

inlichtingen in de vorm van een zwart-wit kopie levering per afdruk

A4 formaat

€ 0,50

A3 formaat

€ 2,40

A2 formaat

€ 7,80

A1/A0 formaat

€ 11,75

1.5.4.2.

inlichtingen in de vorm van een kleurenkopie levering per afdruk:

A3/A4 formaat

€ 4,80

A0/A1/A2 formaat

€ 27,55

1.5.5

Gereserveerd

Hoofdstuk 6Vastgoedinformatie

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de administratieve kadastrale aanduiding, dan wel de geometrische kadastrale aanduiding, per inlichting

€ 12,60

1.6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan voor:

1.6.2.1

het verkrijgen en het verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoedinformatie

€ 12,60

1.6.2.2

het extra verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoedinformatie in de vorm van (al dan niet gecombineerd):

1.6.2.2.1

een zwart-wit kopie:

levering per afdruk A3/A4-formaat

voor de 1e kopie

€ 7,45

voor iedere daaropvolgende kopie

€ 0,35

levering per afdruk in groot formaat (A0/A1/A2)

voor de 1e kopie

€ 12,60

voor iedere daaropvolgende kopie

€ 7,45

1.6.2.2.2

een digitaal bestand:

per gescand document

€ 7,45

1.6.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan voor:

1.6.3.1

het verkrijgen en het verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoed-geoinformatie

€ 12,60

1.6.3.2

het extra verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoed-geoinformatie in de vorm van een grafische situatie in kleur:

levering per afdruk A3/A4-formaat

voor de 1e kopie

€ 10,40

voor iedere daaropvolgende kopie

€ 2,20

levering per afdruk in grootformaat (A0/A1/A2)

voor de 1e kopie

€ 29,75

voor iedere daaropvolgende kopie

€ 18,60

1.6.4

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van digitale inlichtingen omtrent vastgoedinformatie in de vorm van een geografische situatie:

levering digitaal (100x100m) 1 hectare

€ 13,80

bebouwd gebied: per extra hectare

€ 18,60

landelijk gebied: per extra hectare

€ 7,45

1.6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken, per kadastraal perceel of gemeentelijk adres, van:

1.6.5.1

een afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring van een publiekrechtelijke beperking, mits afgehaald

€ 13,65

1.6.5.2

een afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring van een publiekrechtelijke beperking, toegestuurd

€ 16,70

1.6.5.3

een afschrift of uittreksel van een in de gemeentelijke beperkingenadministratie opgenomen gegeven, mits afgehaald

€ 13,65

1.6.5.4

een afschrift of uittreksel van een in de gemeentelijke beperkingenadministratie opgenomen gegeven, toegestuurd

€ 16,70

1.6.5.5

een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenadministratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken, mits afgehaald

€ 13,65

1.6.5.6

een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenadministratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken, toegestuurd

€ 16,70

1.6.6

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van afschriften of uittreksels uit de gemeentelijke beperkingenadministratie, per kadastraal perceel of gemeentelijk adres

€ 4,50

Hoofdstuk 7Overige publiekszaken

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

de door of namens de minister vastgestelde rijksleges

1.7.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 12,80

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.7.4.1

een enkelvoudig verzoek gezinsinkomsten standaard (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.2

een gemeenschappelijk verzoek standaard (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.3

een meenaturaliserend kind (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.4

een enkelvoudig verzoek verlaagd (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.5

een gemeenschappelijk verzoek verlaagd (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.6

een verzoek ingevolge de wet betreffende de positie van Molukkers (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.7

een enkelvoudig verzoek optieverklaring (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.8

een gemeenschappelijk verzoek optieverklaring (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.4.9

een medeopterende minderjarige (wettelijk tarief)

Maximum tarief

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een adresverklaring met vermelding van het waardegegeven (WOZ-waarde) (uitgezonderd waarden die op grond Wet WOZ openbaar gemaakt zijn)

€ 18,45

1.7.6

Gereserveerd

Hoofdstuk 8Gemeentearchief

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden half uur

€ 28,20

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per

1.8.2.1

A4 pagina

€ 0,60

1.8.2.2

A3 pagina

€ 1,25

1.8.2.3

een kopie van een A0/A1/A2 tekening

€ 12,25

1.8.2.4

bestelling foto (digitaal, analoog)

€ 6,60

1.8.3

Gereserveerd

Hoofdstuk 9Leegstandswet

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 235,10

1.9.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 117,45

1.9.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.9.1.1 en 1.9.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

Hoofdstuk 10 Kansspelen

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, voor een periode van 12 maanden (alle tarieven bij regeling vastgesteld):

1.10.1.1

voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.10.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten, per kansspelautomaat:

vermeerderd met een bedrag van

€ 22,50

€ 34,00

1.10.2

De subonderdelen 1.10.1.1 en 1.10.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.10.3

De subonderdelen 1.10.1.1 en 1.10.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van 1.10.1.1 in plaats van een bedrag van € 56,50 een bedrag van € 226,50 en voor de toepassing van 1.10.1.2 in plaats van € 22,50 een bedrag van € 90,50 en in plaats van € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 54,00

Hoofdstuk 11Telecommunicatie

Werkzaamheden in verband met aanleg, instandhouding of opruiming van kabels

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet binnen de bebouwde kom

€ 289,60

1.11.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,35

1.11.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1.35

1.11.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 179,65

1.11.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 179,65

1.11.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.11.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.11.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 12Wegenverkeerswetgeving

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 73,30

1.12.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 73,30

1.12.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 73,30

1.12.3.1

De kosten van de keuring komen voor rekening van de aanvrager van de gehandicaptenparkeerkaart. Deze keuringskosten worden niet vergoed door de gemeente.

1.12.4

tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in Hoofdstuk 5, afdeling 1, van de thans geldende Algemene Plaatselijke Verordening Veendam

€ 49,15

Hoofdstuk 13Diversen

Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.13.1.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,10

1.13.1.2

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,90

1.13.1.3

geoptimaliseerde en niet gecomprimeerde grafische bestanden in digitale vorm, die niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling is opgenomen, per megabyte

€ 5,90

1.13.2

Geserveerd

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Het inzien van het bovengenoemde normblad NEN is mogelijk in het gemeentehuis van Veendam (Raadhuisplein 5). Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

balievergunning:

de overeenkomstig met artikel 2.1 Wabo vergunningplichtige bouwwerken met een beperkte omvang die voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in het besluit van het college van de gemeente Veendam d.d. 17 december 2019 inzake balievergunningen;

2.1.1.4

lijst met kruimels, kiezels en brokstukken:

lijst zoals die door het college van Veendam is vastgesteld d.d. 7 juli 2020;

2.1.1.5

kruimelafwijkingen:

afwijkingen met een zeer geringe ruimtelijke impact en die niet als politiek dan wel maatschappelijke gevoelig zijn aan te merken, zoals bedoeld in de Lijst met kruimel-, kiezel- en brokstukafwijkingen;

2.1.1.6

kiezelafwijkingen:

afwijkingen met enige ruimtelijke impact en die of als politiek dan wel maatschappelijke gevoelig zijn aan te merken, zoals bedoeld in de Lijst met kruimel-, kiezel- en brokstukafwijkingen;

2.1.1.7

brokstukafwijkingen:

afwijkingen met een grote tot zeer grote ruimtelijke impact en die als politiek dan wel maatschappelijke gevoelig zijn aan te merken, zoals bedoeld in de Lijst met kruimel-, kiezel- en brokstukafwijkingen.

2.1.1.8

conceptaanvraag Omgevingsvergunning:

voor het indienen van een aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning, kan een initiatiefnemer het College via het OmgevingsLoket Online (OLO) verzoeken om aan de hand van een uitgewerkt bouwplan te boordelen of het bouwplan in het kader van de Wabo vergunbaar is. Wanneer het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan kan een initiatiefnemer door het invullen van een daartoe bestemd QuickScanformulier het College verzoeken om een oordeel omtrent de kans op het verlenen van medewerking aan een afwijking op grond van de Wabo of een wijziging, dan wel herziening van het bestemmingsplan op grond van de Wro.

2.1.1.9

beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning:

het geven van een schriftelijk standpunt over het gepresenteerde bouwplan met betrekking tot het bestemmingsplan

2.1.1.10

professionals:

adviesbureaus, architecten, ontwikkelaars, bouwers en stedenbouwkundige en/of planologische adviseurs met kennis van het Omgevingsrecht dan wel enig ander die als professional op het gebied van Omgevingsrecht actief is. Hierbij kan gedacht worden aan (steden)bouw, milieu en ruimtelijke ordening;

2.1.1.11

mondeling vooroverleg:

mondeling overleg tussen een initiatiefnemer en een ruimtecoach voorafgaand aan het indienen van een conceptaanvraag of aanvraag Omgevingsvergunning, waarbij initiatiefnemer geïnformeerd wordt over het proces en de wettelijke en de beleidsmatige kaders binnen het Omgevingsrecht;

2.1.1.12

schriftelijk vooroverleg:

op schriftelijke vragen (via de mail, web-formulier of brief) van een initiatiefnemer met betrekking tot een bouwplan wordt initiatiefnemer door een medewerker van de gemeente schriftelijk geïnformeerd;

2.1.1.13

raadplegen van een ruimtecoach:

Initiatiefnemer consulteert een ruimtecoach (medewerker van de gemeente) over zijn bouwplan. De ruimtecoach bepaalt of een gesprek - bij voorkeur samen met zijn professionele begeleider - nodig is om ervoor te zorgen dat een aanvraagformulier Omgevingsvergunning en/of een QuickScanformulier zo volledig mogelijk en juist wordt ingevuld. De ruimtecoach informeert aanvrager over het proces en geeft aan waar welke (wettelijke) informatie te vinden is, welk onderzoeken uitgevoerd moeten worden en welke documenten initiatiefnemer en/of diens professional moet aanleveren bij een conceptaanvraag;

2.1.1.14

quickscanformulier:

een bij een conceptaanvraag behorend formulier voor een bouwplan waarvoor een brokstukafwijking moet worden verleend

2.1.1.15

Wro:

Wet op de ruimtelijke ordening

2.1.1.16

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.1.17

welstandstoets vooraf:

de aanvrager van een Omgevingsvergunning, niet zijnde een aanvraag voor een vergunning die voldoet aan de voorwaarden van een balievergunning, vraagt voordat het plan wordt ingediend in OLO advies aan Libau (uitvoerder van de Welstandsnota van de gemeente) hoe het bouwplan zich verhoudt tot de redelijke eisen van Welstand ;

2.1.1.18

welstandstoets achteraf:

de gemeente vraagt, nadat initiatiefnemer via OLO een aanvraag Omgevingsvergunning heeft ingediend, niet zijnde een aanvraag voor een vergunning die voldoet aan de voorwaarden van een balievergunning, Libau om advies hoe het ingediende bouwplan zich verhoudt tot de redelijke eisen van welstand;

2.1.1.19

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld;

2.1.1.20

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2Vooroverleg

2.2

Het tarief voor mondeling of schriftelijk vooroverleg bedraagt:

geen tarief

Hoofdstuk 3Beoordeling conceptaanvraag

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag:

2.3.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij bouwen:

€ 117,40

2.3.1.2

tot het beoordelen van een omgevingsvergunning:

€ 228,00

2.3.1.3

tot het beoordelen van een omgevingsvergunning waarvoor een kruimelafwijking van het bestemmingsplan moet worden gevoerd:

€ 320,20

2.3.1.4

tot het beoordelen van een omgevingsvergunning waarvoor een kiezelafwijking van het bestemmingsplan moet worden gevoerd:

€ 533,70

2.3.1.5

tot het beoordelen van een omgevingsvergunning waarvoor een brokstukafwijking van het bestemmingsplan moet worden gevoerd:

€ 2.134,85

2.3.2

Indien aanvrager voordat het een conceptaanvraag zoals vermeld onder 2.3.1.5 heeft ingediend een ruimtecoach heeft geraadpleegd, worden de op grond van 2.3.1.5 geheven leges verminderd met:

20 %

Hoofdstuk 4Omgevingsvergunning

2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

2.4.1

Bouwactiviteiten

2.4.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (inclusief reclameobjecten, m.u.v. die genoemd zijn in art. 3.2.2.3) bedraagt het tarief:

2.4.1.1.1

indien het een balievergunning betreft:

€ 156,95

2.4.1.1.2

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,- bedragen:

van de bouwkosten, vermeerderd met:

4,35 %

€ 159,60

2.4.1.1.3

indien de bouwkosten € 200.000,- of meer bedragen:

van de bouwkosten boven de € 200.000,-:

vermeerderd met:

3,55 %

€ 8.722,35

2.4.1.1.4

Het overeenkomstig 2.4.1.1.3 berekende bedrag bedraagt maximaal:

€ 500.000,00

2.4.1.1.5

Indien het noodzakelijk is om de aanvraag buiten behandeling te stellen, zal voor de reeds verrichte werkzaamheden een tarief in rekening worden gebracht van:

€ 320,25

2.4.1.1.6

De leges voor artistieke kunstwerken (zonder functioneel nut) worden gebaseerd op de hoogte van de bouwsom voor de benodigde bouwkundige constructies (bijvoorbeeld fundering). De kosten van het kunstwerk vallen daarmee buiten de legesberekening.

2.4.1.2

Indien initiatiefnemer de welstandstoets vooraf zelf regelt of de gemeente dit achteraf doet, worden in voorkomend geval de op grond van 2.4.1.1 verschuldigde leges verhoogd met de kosten die Libau voor het uitbrengen van een welstandsadvies in rekening heeft gebracht, waarbij deze kosten bij een welstandstoets achteraf worden vermeerderd met € 300,00 voor gemeentelijke begeleidingskosten.

2.4.1.2.1

Voor woningen van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd, is de berekeningswijze zoals deze door Libau te Groningen wordt toegepast van toepassing.

2.4.1.3

Achteraf ingediende aanvraag

Indien een aanvraag wordt ingediend na aanvraag of gereedkomen van de bouwactiviteit wordt het tarief zoals bepaald in onderdeel 2.4.1.1 verhoogd (tenzij de extra kosten van de legalisering redelijkerwijs niet ten laste van de aanvrager kunnen worden gebracht) met:

50 %

2.4.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 675,10

2.4.3

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.4.3.1

indien het een kruimelafwijking betreft:

€ 362,55

2.4.3.2

indien het een kiezelafwijking betreft:

€ 557,80

2.4.3.3

indien het een brokstukafwijking betreft:

Voor bouwwerken met een bebouwd oppervlak van =< 150 m2

€ 2.668,50

Voor bouwwerken met een bebouwd oppervlak van > 150 m2 en =< 450 m2

€ 5.870,75

Voor bouwwerken met een bebouwd oppervlak van > 450 m2

€ 8.005,55

2.4.3.4

Indien aan een aanvraag Omgevingsvergunning met brokstukafwijking een positief principebesluit van het college ten grondslag ligt én tussen het principebesluit en indiening in OLO niet meer dan 26 weken ligt, worden de op grond van 2.4.3.3 geheven leges verminderd met

20 %

2.4.3.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 557,80

2.4.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 557,80

2.4.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 2.303,10

2.4.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 2.303,10

2.4.3.9

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van een voorbereidingsbesluit):

€ 581,95

2.4.3.10

Voor het voeren van een ontheffings- of wijzigingsprocedure kan het noodzakelijk zijn om onderzoeken, plannen of adviezen te laten verrichten/opstellen door externen. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld: beeldkwaliteitsplan; flora & fauna onderzoek, bodemonderzoek, geluidsonderzoek (meting/berekening), planologisch kader/bestemmingsplan/wijzigingsplan of een stedenbouwkundige onderbouwing.

De gemeente is in de praktijk (in overleg met de aanvrager) veelal opdrachtgever voor deze activiteiten, waarvoor de aanvrager primair verantwoordelijk is. De kosten worden dan ook verhaald op de aanvrager, naast de andere leges. Over de werkzaamheden en de hiermee samenhangende kosten zal vooraf een begroting worden opgesteld door de betrokken partijen.

Variabel

2.4.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.4.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 572,75

2.4.4.2

Voor het wijzigen of intrekken van de voorwaarden waaronder de vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo is verleend, bedraagt het tarief:

€ 228,00

2.4.4.3

Het in 2.4.4.1 genoemde bedrag moet worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 2.4.4.4 indien en voor zover deze op het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft van toepassing zijn.

2.4.4.4

De opslag als bedoeld in 2.4.4.3 bedraagt voor:

bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;

bouwwerken waarin aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;

met een oppervlakte van:

minder dan 100 m2

100 tot 200 m2

200 tot 300 m2

300 tot 500 m2

500 tot 1.000 m2

1.000 tot 2.000 m2

2.000 tot 3.000 m2

3.000 tot 4.000 m2

4.000 tot 5.000 m2

5.000 tot 6.000 m2

6.000 tot 7.000 m2

7.000 tot 8.000 m2

8.000 tot 9.000 m2

9.000 tot 10.000 m2

10.000 tot 15.000 m2

15.000 tot 20.000 m2

20.000 tot 30.000 m2

30.000 tot 40.000 m2

40.000 tot 50.000 m2

50.000 m2 of meer

€ 255,25

€ 385,45

€ 640,60

€ 1.028,80

€ 1.568,95

€ 2.211,10

€ 3.033,25

€ 3.353,60

€ 3.675,25

€ 4.203,10

€ 4.546,95

€ 4.770,45

€4.850,50

€ 5.268,45

€ 6.145,20

€ 6.466,85

€ 8.084,60

€ 8.626,15

€9.170,30

€ 9.703,65

2.4.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.4.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de geldende Erfgoedverordening Gemeente Veendam aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 14, eerste lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.4.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

Geen Tarief

2.4.5.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 936,10

2.4.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of het op grond van de geldende Erfgoedverordening Gemeente Veendam aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 228,00

2.4.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.4.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 513,50

2.4.6.2

Asbesthoudende materialen

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.4.6.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 110,20

2.4.7

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Veendam een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 228,00

2.4.8

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3 van de thans geldende Bomenverordening gemeente Veendam een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.4.8.1

voor 25 bomen of minder

€ 157,55

2.4.8.2

voor meer dan 25 bomen

€ 470,05

2.4.9

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Veendam een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

2.4.9.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

€ 629,70

2.4.9.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

€ 629,70

2.4.10

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 342,00

2.4.11

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 571,40

2.4.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.4.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.4.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.4.12.3

voor het wijzigen van de tenaamstelling van de omgevingsvergunning

€ 71,95

2.4.13

Beoordeling bodemrapport

Indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dit hoofdstuk bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld, wordt geheven:

2.4.13.1

voor een milieukundig bodemrapport

€ 373,45

2.4.13.2

voor een archeologisch bodemrapport

€ 373,45

2.4.13a

Leveren bodeminformatie

2.4.13a.1

Voor het leveren van een specifiek bestaand bodemrapport

€ 12,55

2.4.13a.2

Verzoek tot het aanleveren van bodeminformatie met onderzoek

€ 157,25

2.4.14

Advies

2.4.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning

€ 899,60

2.4.15

Verklaring van geen bedenkingen

2.4.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.4.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 1.696,45

2.4.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.4.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.4.15.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 5Vermindering

2.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning maximaal een jaar daarvoor is voorafgegaan door een beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 3, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 6Teruggaaf

2.6.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, sloop- of kapactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6 en 2.4.8 intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De hierbij toegepaste tariefsberekening wordt als volgt uitgevoerd:

2.6.1.1

Indien de aanvraag die ziet op bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten wordt ingetrokken, worden de leges verminderd naar het overeenkomstig artikel 2.3 geldende tarief, met dien verstande dat reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld externe adviezen blijven verschuldigd.

2.6.1.2

Indien de aanvraag die ziet op kapactiviteiten wordt ingetrokken, worden de verschuldigde leges, als bedoeld in onderdeel 2.4.8, verminderd met 50%.

2.6.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Indien de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5 en 2.4.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. De hierbij toegepaste tariefberekening wordt als volgt uitgevoerd:

2.6.2.1

Indien binnen één jaar na verlening van de vergunning deze door de houder schriftelijk wordt ingetrokken onder indiening van de originele vergunning, wordt:

regulier teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat minimaal € 132,55 verschuldigd blijft;

bij intrekken van de niet uitgevoerde meerwerkopties bij de seriematige bouw teruggaaf verleend van 100% van de geheven leges m.u.v. de op basis van 2.4.1.2 geheven leges en met dien verstande dat:

het verzoek tot intrekking binnen 26 weken na oplevering wordt ingediend;

een minimum van € 132,55 verschuldigd blijft.

2.6.2.2

Indien na één jaar, maar binnen drie jaar na verlening van de vergunning deze door de houder schriftelijk wordt ingetrokken onder indiening van de originele vergunning, wordt teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat minimaal € 132,55 verschuldigd blijft.

2.6.2.3

In afwijking van hetgeen is bepaald in 2.6.2.2 kan de gemeente op verzoek restitutie geven tot 50% van de bouwleges voor bouwvergunningen die zijn verleend voor de peildatum van 1 januari 2004.

2.6.2.4

In afwijking van hetgeen is bepaald in 2.6.2.2 kan de gemeente op verzoek restitutie geven tot 50% van de bouwleges voor projecten die afhankelijk zijn van de SDE+ regeling, wanneer het project geen SDE+ subsidie heeft gekregen en het project zonder deze subsidie niet te realiseren is, onder voorwaarde dat de vergunning binnen twee jaar na het verlenen van de vergunning door de houder schriftelijk wordt ingetrokken.

2.6.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en/of het vellen of doen vellen van een houtopstand

2.6.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

2.6.3.1.1

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5 of 2.4.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij minimaal € 122,95 verschuldigd blijft.

2.6.3.1.2

het vellen of doen vellen van een houtopstand, als bedoeld in onderdeel 2.4.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van onderdeel 2.4.8 verschuldigde leges.

2.6.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.6.3.1.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

2.6.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggegeven.

2.6.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.4.14 en 2.4.15 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 7Intrekking omgevingsvergunning

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken, als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, van een omgevingsvergunning, niet zijnde een omgevingsvergunning voor een kapactiviteit , tenzij onderdeel 2.6.2 van toepassing is:

€ 186,90

2.7.2

Indien de omgevingsvergunning die ziet op kapactiviteiten wordt ingetrokken, als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, worden de verschuldigde leges, als bedoeld in onderdeel 2.4.8, verminderd met 50%.

Hoofdstuk 8Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld geringe wijziging in het project, wordt het tarief bepaald als bedoeld in 2.3.1.2.

Hoofdstuk 9Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.9.1

tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

2.9.1.1

Voor bouwwerken met een bebouwd oppervlak van =< 150 m2

€ 2.668,50

2.9.1.2

Voor bouwwerken met een bebouwd oppervlak van > 150 m2 en =< 450 m2

€ 5.870,75

2.9.1.3

Voor bouwwerken met een bebouwd oppervlak van > 450 m2

€ 8.005,55

2.9.2

Indien voor een juiste behandeling initiatiefnemer een volledig en juist concept-bestemmingsplan aanlevert wordt de op grond van 2.9.1 geheven leges verminderd met

20 %

2.9.3

tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 917,45

2.9.4

tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 917,45

Hoofdstuk 10In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 228,00

Hoofdstuk 11Overig

2.11

Overige

Reproductiekosten

2.11.1

De reproductiekosten voor een aanvraag omgevingsvergunning bedragen per

2.11.1.1

A4 of A3 formaat

€ 2,85

2.11.1.2

A2 formaat

€ 9,05

2.11.1.3

A1 formaat of groter

€ 13,80

2.11.2

Ligplaats

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ligplaatsvergunning voor een woonschip bedraagt:

per half uur:

met een maximum van:

€ 48,35

€ 197,90

2.11.3

Informatie ten behoeve van vastgoedtaxaties (makelaars)

Het tarief voor het verstrekken van informatie voor vastgoedtaxaties indien de gevraagde informatie wordt verzonden

€ 98,35

2.11.4

Ontheffing geluidhinder

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing hogere grenswaarde geluid bedraagt:

2.11.4.1

voor gevallen van enkelvoudige aard (één woning, één soort geluidhinder)

€ 405,60

2.11.4.2

voor overige gevallen

€ 807,50

Titel 3DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER TITEL 2

Hoofdstuk 1Horeca

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 962,45

3.1.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 335,45

3.1.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 335,45

3.1.1.4

een melding, niet zijnde een melding als bedoeld in artikel 30 en artikel 30a van de Alcoholwet

€ 75,25

3.1.1.5

een ontheffing genoemd in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 121,45

Exploitatie openbare inrichting

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

3.1.2.1

exploitatievergunning genoemd in artikel 2:28 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Veendam

€ 364,40

3.1.3

Indien een vergunning of melding als bedoeld in dit hoofdstuk niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de leges verleend.

Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markt

Organiseren evenement

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, lid 1, van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Veendam (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel (Klasse C, 32 t/m 53 punten van de risicoanalyse)

€ 837,80

3.2.1.2

Een gemiddeld evenement of een evenement met een gemiddeld risicoprofiel (klasse B+, 22 t/m 31 punten van de risicoanalyse)

€ 410,60

3.2.1.3

een kleinschalig evenement of een evenement met een laag risico (klasse B, 19 t/m 21 punten van de risicoanalyse)

€ 161,20

3.2.1.4

een ontheffing genoemd in artikel 4:6b, lid 2 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Veendam voor het produceren van geluid

€ 242,85

3.2.1.5

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 2:25, lid 2 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Veendam (klasse A, 1 t/m 18 punten van de risicoanalyse)

€ 94,10

Organiseren markt

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

3.2.2.1

vergunning genoemd in artikel 5:23 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Veendam voor het organiseren van beurzen

€ 263,40

3.2.2.2

vergunning genoemd in artikel 5:13 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Veendam voor het houden van een collecte of kledinginzameling

€ 121,45

3.2.2.3

vergunning genoemd in artikel 2:10 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Veendam voor het plaatsen van voorwerpen ten behoeve van reclame

€ 265,20

3.2.2.4

vergunning genoemd in artikel 5:15 en 5:18 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Veendam voor het innemen van een standplaats

€ 242,85

3.2.2.5

vergunning genoemd in artikel 2:10 van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Veendam voor het plaatsen van uitstallingen op of aan de openbare weg

€ 242,85

Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, lid 1, van de thans geldende Algemene plaatselijke verordening Veendam:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.214,65

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 1.052,15

3.4

Gereserveerd

Hoofdstuk 4Kinderopvang

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.4.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 1.156,55

3.4.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 533,75

3.4.1.3

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 1.156,55

Hoofdstuk 5Winkeltijdenwet

Ontheffing winkeltijden

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.1.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet en de thans geldende Winkeltijdenverordening Veendam

€ 193,95

3.5.1.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.7 bedoelde ontheffing

€ 193,95

Hoofdstuk 6Toeslag bij laat aanvragen vergunning

3.6.1

Voor de in deze titel opgenomen aanvragen geldt een verhoging bij te late indiening. Deze verhoging bedraagt:

25% indien er nog minimaal 75% rest van de wettelijke indieningstermijn;

50% indien er nog minimaal 50% rest van de wettelijke indieningstermijn;

75% indien er nog minimaal 25% rest van de wettelijke indieningstermijn;

100% indien er minder rest dan 25% van de wettelijke indieningstermijn.

Hoofdstuk 7In deze titel niet benoemd besluit

Niet benoemd besluit op aanvraag

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 90,65

Behorende bij het raadsbesluit van 7 november 2022,

De griffier,

A.A. Swart