Regeling vervallen per 01-01-2024

Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

volgnummer : 22.111

datum raad : 20 december 2022

agendapunt :

onderwerp : vaststellen “Verordening op de heffing en invordering van leges 2023”

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2022, nr. 22.0000557;

overwegende dat de tarieven van de leges moeten worden aangepast om de kostendekking te waarborgen en de gemeentelijke inkomsten op peil te houden;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  "dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met (n-1)e in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5. Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende legestabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid beschouwd.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7. Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving.

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Teruggaaf

Geheel of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2022" van 9 november 2021, nr. 21.077, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 20 december 2022.

B.T. de Winter M.J.A. Delhez

griffier voorzitter

Bijlage

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE “LEGESVERORDENING 2023”

tarief 2023

tarief 2022

 
 
 
 
 
 
 
 

TITEL I Algemene Dienstverlening

 
 

Hoofdstuk 1 – Burgerlijke stand.

 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een ander door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 
 
 

werkdagen

€ 350,00

€ 340,00

 

zaterdagen

€ 560,00

€ 550,00

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een ander door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 
 
 

werkdagen

€ 350,00

€ 340,00

 

zaterdagen

€ 560,00

€ 540,00

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de trouwzaal waarbij slechts in algemene bewoordingen op het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt ingegaan op:

 
 
 

maandagochtend vanaf 9.30 uur

€ 130,00

€ 130,00

 

Indien het huwelijk wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand die niet in dienst is van de gemeente Veldhoven wordt het tarief zoals vermeldt onder 1.1.1.1. t/m 1.1.2.2. verhoogd met

€ 165,00

€ 160,00

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 350,00

€ 340,00

 

Het tarief voor een onderzoek naar de geschiktheid om een locatie als trouwlocatie aan te wijzen

€ 195,00

€ 190,00

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 350,00

€ 340,00

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje (inclusief uittreksel € 11,50)

 
 
 

de gewone uitvoering (getypt)

€ 55,00

€ 55,00

 

de luxe uitvoering (gekalligrafeerd)

€ 73,00

€ 72,00

 

indien het boekje onder 1.1.5.1. of 1.1.5.2. wordt geleverd in een lederen omslag wordt het tarief verhoogd met

€ 22,75

€ 22,75

 

Het tarief bedraagt voor het fungeren van een ambtenaar als getuige bij een huwelijk

€ 55,00

€ 50,00

 

Het tarief bedraagt voor het kalligrafisch bijschrijven van kinderen in een trouwboekje per kind kinderen in een trouwboekje per kind

€ 15,00

€ 13,00

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gedurende één jaar een lijst te verstrekken waarop zijn vermeld:

 
 
 

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elke op die lijst vermelde aangifte

 
 
 

alle geboorten, toezending:

 
 
 

- per dag

€ 636,25

€ 640,00

 

- per week

€ 288,30

€ 290,00

 

- per maand

€ 268,40

€ 270,00

 

alle overledenen, toezending:

 
 
 

- per dag

€ 149,10

€ 150,00

 

- per week

€ 66,60

€ 70,00

 

- per maand

€ 59,65

€ 60,00

 

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren of geregistreerde partners, als voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

 
 
 

alle huwelijksaangiften of afkondigingen, toezending:

 
 
 

- per week

€ 129,25

€ 130,00

 

- per maand

€ 99,40

€ 100,00

 

gesloten huwelijken, toezending:

 
 
 

- per week

€ 129,25

€ 130,00

 

- per maand

€ 313,15

€ 315,00

 

Indien geen overzicht wordt verlangd van alle personen, maar van een lager aantal, vindt geen correctie van de tarieven plaats

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 9,95

€ 10,00

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de tarieven zoals opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 
 
 

a. voor een afschrift van een akte van de burgerlijke stand

 
 
 

b. voor een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

 
 
 

c. voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 19a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 
 
 
 
 
 

d. voor een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

 
 
 

e. voor een (internationale) attestatie de vita

 
 
 

Indien toestemming wordt verleend voor het plaatsen van display-kaarten op de publieksbalie, bedraagt het tarief, per jaar, per display

€ 144,15

€ 145,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een reisdocument zijn de tarieven verschuldigd zoals vermeld in artikel 7 van de Paspoortwet en artikel 6 tweede lid van het Besluit paspoortgelden, zoals dit geldt op het moment van de aanvraag, met dien verstande dat de aldaar genoemde tarieven worden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden.

 
 
 

Thuisbezorgen reisdocumenten

€ 4,50

€ 4,95

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,50

€ 41,00

 

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

€ 34,10

 

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een “eigen verklaring” (inclusief leges Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen € 39,20)

€ 45,00

€ 43,00

 

Ingeval een eerder verstrekt rijbewijs niet kan worden overlegd, zullen de ter zake verschuldigde leges worden verhoogd met

€ -

€ -

 

Het tarief bedraagt voor een inlichting uit het Centraal Register Rijbewijzen:

 
 
 

indien deze mondeling wordt verstrekt

€ 6,45

€ 6,50

 

indien deze wordt toegezonden

€ 6,95

€ 7,00

 

Thuisbezorgen rijbewijzen

€ 4,50

€ 4,95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 – Verstrekkingen uit de basisregistratie personen.

 
 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3. en 1.4.4., wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 13,60

€ 13,55

 

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking via het digitale kanaal

€ 9,05

€ 9,00

 

tot het op geautomatiseerde wijze verzamelen en vastleggen van inlichtingen, op de door de verzoeker aangeleverde magnetische banden of schijven:

 
 
 

voor 2.500 inlichtingen of minder

€ 387,70

€ 390,00

 

voor elk volgend honderdtal of gedeelte daarvan tot 5.000 inlichtingen

€ 19,90

€ 20,00

 

voor elk volgend honderdtal of gedeelte daarvan tot 10.000 inlichtingen

€ 15,90

€ 16,00

 

Voor elk volgend honderdtal of gedeelte daarvan boven de 10.000 inlichtingen

€ 15,90

€ 16,00

 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media of schriftelijk, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 14,90

€ 15,00

 

Het tarief bedraagt voor:

 
 
 

het op verzoek doornemen van de basisregistratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 9,95

€ 10,00

 

indien voor de gevraagde selectie inlichtingen een computerprogramma moet worden vervaardigd, worden de onder 4.2.2. genoemde tarieven verhoogd met

€ 457,30

€ 460,00

 

Indien een computerprogramma moet worden vervaardigd, wordt dit vooraf aan betrokkene medegedeeld

 
 
 

een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit het gemeentelijke beperkingen register of de gemeentelijke beperkingen registratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 13,90

€ 14,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 – Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 – Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 – Bestuursstukken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van:

 
 
 

een exemplaar van de bouwverordening/bouwbesluit

€ 94,55

€ 95,10

 

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) voor de gemeente

€ 29,45

€ 29,60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8 – Vastgoedinformatie

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het verrichten van nasporingen in het kadaster:

 
 
 

voor kadastrale informatie, per object of per adres

€ 14,80

€ 14,80

 

voor hypothecaire informatie, per object of per adres

€ 14,80

€ 14,80

 

voor informatie uit akten, per akte

€ 14,80

€ 14,80

 

voor informatie uit een kadastrale kaart, inclusief kopie op formaat A3 of A4, per object met uitzondering van een kadastrale kaart t/m A3-formaat ten behoeve van het indienen van een melding of een aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een evenement

€ 14,80

€ 14,80

 

Het tarief voor een enkele bevraging (één perceel/stuk grond) uit het geautomatiseerde bodeminformatiesysteem bedraagt per perceel

€ 30,40

€ 30,40

 

Het tarief voor een digitale hardcopy (dump) van een gedeelte of het gehele bodeminformatiesysteem bedraagt

€ 182,50

€ 182,50

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9 – Overige publiekszaken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag (inclusief kosten Rijk € 22,55)

€ 41,35

€ 41,35

 

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 13,50

€ 12,50

 

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 9,05

€ 8,75

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10 - Gemeentearchief

 
 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 9,95

€ 9,00

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 
 

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ -

€ -

 

Een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 22,30

€ 22,45

 

Voor het verstrekken van afschriften, fotokopieën, afdruk van een tekening en dergelijke uit het vergunningenarchief worden voor de eerste 20 exemplaren met een oppervlakte van A3 formaat of kleiner geen leges in rekening gebracht. De navolgende exemplaren worden in rekening gebracht overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 19 - Diversen, met een minimum van

€ 6,30

€ 6,35

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verkrijging van gegevens ten aanzien van een bestemmingsplan, bodemgesteldheid en dergelijke voor commerciële doeleinden (o.a. makelaars, architecten, bouwbedrijven, rechtsbijstand, advocaten) bedraagt

€ 42,35

€ 42,60

 

In geval van niet digitale verstrekking wordt dit bedrag verhoogd met het tarief voor het verstrekken van afschriften, fotokopieën, afdruk van een tekening en dergelijke als vermeld in Hoofdstuk 19 - Diversen.

 
 
 

Bovenstaande is niet van toepassing als het gaat om een bevraging of (digitale) hardcopy als bedoeld in artikel 1.8.2. respectievelijk 1.8.2.1.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 11 – Huisvestingswet

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een urgentiebeschikking in het kader van de "Huisvestingsverordening Veldhoven 2020-2023

€ 58,40

€ 58,75

 

Het bepaalde in artikel 1.11.1 is niet van toepassing op of onder h, van de "Huisvestingsverordening Veldhoven 2020-2023" ingediende verzoeken om urgentiebeschikking

 
 
 

De in artikel 1.11.1. bedoelde leges worden gerestitueerd als de urgentie wordt verleend

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12 – Leegstandswet

 
 
 
 
 
 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet bedraagt

€ 206,30

€ 207,50

 

Indien sprake is van twee of meer wooneenheden wordt het tarief onder 1.12 per wooneenheid verhoogd met

€ 6,15

€ 6,20

 

met een maximum verhoging van

€ 125,60

€ 126,35

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de leegstandwet.

€ 121,75

€ 122,45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 13 – Gemeentegarantie

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 439,85

€ 442,45

 

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 439,85

€ 442,45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 14 – Winkeltijdenwet

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 15 – Kansspelen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning bedraagt:

 
 
 

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

€ 226,50

 

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat

€ 226,50

€ 226,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 90,50

€ 90,50

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 45,00

€ 45,00

 

Indien de aangevraagde vergunning ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) verleend wordt, wordt het legesbedrag als bepaald in artikel 1.15.2. met

€ 45,00

€ 45,00

 

verminderd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 16 – Kinderopvang

 
 
 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):

 
 
 

als kinderdagverblijf waarbij een inspectie door de GGD voor de aanvang plaatsvindt

€ 990,00

€ 990,00

 

als buitenschoolse opvang waarbij een inspectie door de GGD voor de aanvang plaatsvindt

€ 990,00

€ 990,00

 

als gastouderbureau (eigen bureau) waarbij een inspectie door de GGD voor de aanvang plaatsvindt

€ 990,00

€ 990,00

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag door een gastouderbureau tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):

 
 
 

van gastouders waarbij een inspectie op locatie door de GGD voor aanvang plaatsvindt

€ 495,00

€ 495,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 17 – Nuts en Telecombedrijven

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, als bedoeld in artikel 2.2, en een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 3.2 van de "Verordening Ondergrondse Infrastructuur Veldhoven 2019", waarbij de sleuflengte minder dan 100 meter is of een lasgat/montagegat met een oppervlakte van meer dan 2m2

€ 205,74

€ 200,92

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, voor een vergunning, als bedoeld in artikel 2.2, en een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 3.2 van de "Verordening Ondergrondse Infrastructuur Veldhoven 2019", waarbij de sleuflengte 100 meter of meer bedraagt.

€ 411,49

€ 401,85

 

Het tarief genoemd onder 1.17.1. en 1.17.2. wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, van

€ 1,98

€ 1,93

 

Het tarief genoemd onder 1.17.1. en 1.17.2. wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen, van

 
 
 

1. over de eerste 2000 meter, een bedrag van

€ 1,40

 
 

2. over de lengte van 2000 meter, doch kleiner dan 10.000 meter, een bedrag van

€ 0,83

 
 

3. over de lengte van 10.000 meter of meer, een bedrag van

€ 0,72

 
 

Voor degene aan wie leges als bedoeld onder

1.17.1, 1.17.2, 1.17.3.1 en 1.17.3.2 in rekening

gebracht, bestaat aanspraak op teruggaaf van de

 

leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing

 
 

is genomen, óf als de gemeente de aanvraag weigert of buiten behandeling stelt.

 
 

De teruggaaf bedraagt: 50%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 18 - Verkeer en vervoer

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 33,05

€ 33,05

 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 33,05

€ 33,05

 

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 33,05

€ 33,05

 

tot het jaarlijks verkrijgen van een ontheffing binnen het gebied dat is aangewezen als een parkeerschijfzone (blauwe zone) ingericht gebied, voor bewoners woonachtig binnen dit gebied:

 
 
 

voor één ontheffing per jaar conform Parkeerverordening

€ 18,00

€ 18,00

 

voor een tweede ontheffing per jaar conform Parkeerverordening

€ 36,00

€ 36,00

 

tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart:

 
 
 

aan een individuele burger (bedoeld worden de bestuurders- en de passagierskaart)

€ 50,00

€ 50,00

 

aan een instelling de eerste kaart, welke is bedoeld voor het gebruik van collectief vervoer

€ 50,00

€ 50,00

 

aan een instelling die aanvragen voor een tweede en volgende gehandicaptenparkeerkaart, welke is bedoeld voor het gebruik van collectief vervoer

€ 30,80

€ 30,80

 

tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart voor burgers en instellingen

€ 30,80

€ 30,80

 

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 75,00

€ 75,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 19 – Diversen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening

€ 29,30

€ 29,45

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van:

 
 
 

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:16 lid 1 van de Apv, voor zover deze geen betrekking heeft op de vrijheid van meningsuiting

€ 151,20

€ 152,10

 

een vergunning als bedoeld in artikel 2:6a, lid 1 van de Apv voor het plaatsen van containers, materiaalwagens, loodsen, keten en dergelijke getimmerten

€ 112,80

€ 113,45

 

een vergunning als bedoeld in artikel 2:6a, lid 1 van de Apv voor het aanbrengen c.q. plaatsen van spandoeken en driehoeksborden

€ 112,80

€ 113,45

 

Vervallen

 
 
 

een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5, lid 3 van de Apv voor overige geluidshinder

€ 151,10

€ 152,10

 

een ontheffing als bedoeld in artikel 5:21, lid 3 van de Apv voor het verbranden van afvalstoffen buiten de inrichtingen of voor het stoken van vuur

€ 112,80

€ 113,45

 

Een vergunning, ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in hoofdstuk 14, 15, 18 of dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 112,80

€ 113,45

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 
 

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,15

€ 0,15

 

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 
 

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,15

€ 0,15

 

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1. en 1.19.2.2. genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk met een oppervlakte van:

 
 
 

formaat A4 of kleiner

€ 2,75

€ 2,75

 

groter dan formaat A4, doch kleiner dan formaat A2

€ 6,30

€ 6,35

 

formaat A2 of groter, doch kleiner dan formaat A0

€ 9,60

€ 9,65

 

formaat A0 of groter

€ 14,60

€ 14,70

 

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 25,05

€ 25,20

 

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden gemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,15

€ 4,15

 

De in dit hoofdstuk opgenomen bedragen onder de

€ 6,55

€ 6,60

 

worden met

€ 2,00

€ 2,00

 

verhoogd, indien de gevraagde stukken en/of vergunningen moeten worden toegestuurd.

 
 
 

Kosten voor het postkamertraject, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting t.b.v. buitengemeentelijke afnemers (zonder no-hit-bericht) en bijzondere derden

€ 2,25

€ 2,25

 

Kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van periodieke gegevens op alternatieve media aan afnemers die volgens autorisatiebesluit deze bevoegdheid hebben

€ 22,70

€ 22,70

 

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 
 

Hoofdstuk 1 – Begripsomschrijvingen

 
 

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1.

gebruiksfunctie:

 
 
 

de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2003;

 
 

2.1.1.2.

gebruiksoppervlakte:

 
 
 

gebruiksoppervlakte in vierkante meter (m2) wordt bepaald zoals omschreven in NEN 2580;

 
 

2.1.1.3.

vooroverleg:

 
 
 

een vooroverleg volgende uit een verzoek hierom en daarmee als zodanig erkend door gemeente en aanvrager/verzoeker

 
 

2.1.1.4.

behandeladvies:

 
 
 

een behandeladvies is een verzoek en daarmee als zodanig erkend door gemeente en aanvrager/verzoeker tot advisering inzake één of meerdere deelaspecten van een voorgenomen project voordat er sprake is van een aanvraag tot een (omgevings)vergunning

 
 

2.1.1.5.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 - Vooroverleg

 
 
 
 
 
 

2.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vooroverleg in het kader van de Wabo en/of de Wet ruimtelijke ordening

€ 100,00

€ 100,00

2.2.2.

Onverminderd het bepaalde in 2.2.1. bedraagt het tarief voor de beoordeling van een principeverzoek om tot een formele aanvraag te komen voor een procedure op grond van artikel 2.12.1.a.3 Wabo (Wabo-projectbesluit), artikel 3.1. Wro(bestemmingsplan) of 3.6 Wro (wijzigingsplan):

€ 800,00

€ 800,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunning

 
 

2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 

Heffingsgrondslag

 
 
 

Dit is de grondslag op basis waarvan leges worden geheven. Er worden meerdere grondslagen gebruikt, afhankelijk van het te leveren product:

 
 
 

a. Gebruiksoppervlakte (m2) per gebruiksfunctie waar de aanvraag betrekking op heeft, als omschreven onder artikel 2.1. van deze titel;

 
 
 

b. vast tarief per product, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel;

 
 
 

c. overige grondslagen, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.1.

 
 

2.3.1.

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief bepaald op basis van de gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte daarvan. Wanneer een bouwactiviteit meer dan één gebruiksfunctie kent wordt het tarief bepaald op basis van de som van de tarieven per gebruiksfunctie en daaraan gekoppelde gebruiksoppervlakte.

 
 
 

Er kan naast een nieuwe gebruiksfunctie ook sprake zijn van activiteiten binnen een bestaande gebruiksfunctie. In het laatste geval wordt gerekend met de gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteiten (bijvoorbeeld interne wijzigingen, dakkapel) plaatsvinden ook al blijft de gebruiksfunctie in aard ongewijzigd.

 
 
 

Dit alles is te berekenen aan de hand van het onderstaande.

 
 

2.3.1.1.1.

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfuncties:

 
 
 

- bijeenkomstfunctie;

 
 
 

- gezondheidsfunctie;

 
 
 

- logiesfunctie;

 
 
 

- onderwijsfunctie;

 
 
 

wordt voor de betreffende gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de gebruiksoppervlakte bepaald en aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde kleiner is dan 20m2, bedragen de kosten:

€ 245,00

€ 245,00

 

indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde 20m2 of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 200 m2, bedragen de kosten:

€ 245,00

€ 245,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 30,25

€ 27,45

 

per meter voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2.

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 200m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 500m2, bedragen de kosten:

€ 5.690,00

€ 5.186,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 26,05

€ 23,65

 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2.

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 500m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 2000m2, bedragen de kosten:

€ 13.505,00

€ 12.218,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met.

€ 20,50

€ 18,60

 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 500m2.

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 2000m2 bedragen de kosten:

€ 44.255,00

€ 40.181,00

 

deze kosten worden vermeerderd met

€ 19,05

€ 17,30

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2, met een maximum van:

€ 500.000,00

€ 500.000,00

2.3.1.1.2.

Wanneer sprake is één of meer van de volgende gebruiksfunctie:

 
 
 

- celfunctie;

 
 
 

- kantoorfunctie;

 
 
 

- sportfunctie;

 
 
 

- winkelfunctie;

 
 
 

wordt voor de betreffende gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de gebruiksoppervlakte bepaald en aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde kleiner is dan 20m2, bedragen de kosten:

€ 245,00

€ 245,00

 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde 20 m2 of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 200 m2, bedragen de kosten:

€ 245,00

€ 245,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 28,45

€ 25,80

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 200m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 500 m2, bedragen de kosten:

€ 5.366,00

€ 4.889,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 24,50

€ 22,25

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2.

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 500m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 2000m2, bedragen de kosten:

€ 12.716,00

€ 11.564,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 19,30

€ 17,50

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2.

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 2000m2 bedragen de kosten:

€ 41.666,00

€ 37.814,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 18,05

€ 16,40

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2 , met een maximum van:

€ 500.000,00

€ 500.000,00

2.3.1.1.3.

Wanneer sprake is één of meer van de volgende gebruiksfunctie:

 
 
 

- woonfunctie;

 
 
 

wordt voor de betreffende gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de gebruiksoppervlakte bepaald en aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde kleiner is dan 20m2, bedragen de kosten:

€ 245,00

€ 245,00

 

indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde 20 m2 of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 200 m2, bedragen de kosten:

€ 245,00

€ 245,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 24,75

€ 22,45

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 200m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 500m2, bedragen de kosten:

€ 4.700,00

€ 4.286,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 21,30

€ 19,35

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 500m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 2000m2, bedragen de kosten:

€ 11.090,00

€ 10.091,00

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 16,70

€ 15,15

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 2000m2 bedragen de kosten:

€ 36.140,00

€ 32.816,00

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 15,65

€ 14,20

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2, met een maximum van:

€ 500.000,00

€ 500.000,00

2.3.1.1.4.

Wanneer sprake is van de volgende gebruiksfunctie:

 
 
 

- industriefunctie (niet agrarisch);

 
 
 

- industriefunctie (agrarisch);

 
 
 

- overige gebruiksfunctie;

 
 
 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde kleiner is dan 20m2, bedragen de kosten:

 
 

€ 245,00

€ 245,00

 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde 20m2 of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 200 m2, bedragen de kosten:

€ 245,00

€ 245,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 23,85

€ 21,65

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2.

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 200m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 500m2, bedragen de kosten:

€ 4.538,00

€ 4.142,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 10,10

€ 9,15

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2.

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 500m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 2000m2, bedragen de kosten:

€ 7.568,00

€ 6.887,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 5,10

€ 4,65

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2.

 
 
 

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 2000m2 bedragen de kosten:

€ 15.218,00

€ 13.862,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met

€ 3,40

€ 3,10

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2, met een maximum van:

€ 500.000,00

€ 500.000,00

2.3.1.1.5.

Wanneer sprake is van de volgende gebruiksfunctie:

 
 

- bouwwerk geen gebouw zijnde;

 
 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 

voor gevelwijzigingen bedragen de kosten:

€ 230,00

€ 230,00

 

voor overkappingen bedragen de kosten per overkapping:

€ 230,00

€ 230,00

 

voor wanden/muren en andere (erf)afscheidingen bedragen de kosten, per wand/muur en (erf)afscheiding:

€ 230,00

€ 230,00

 

overige bouwwerken geen gebouw zijnde die hierboven niet genoemd zijn per bouwwerk:

 
 
 

ongeacht hoogte het grondoppervlakte kleiner dan 2 m2 is:

€ 230,00

€ 230,00

 

indien het grondoppervlakte 2 of meer m2 bedraagt dan wordt het legesbedrag als volgt bepaald:

 
 
 

het aangevraagde niet hoger dan één meter is:

€ 230,00

€ 230,00

 

vermeerderd met

€ 2,40

€ 2,20

 

per m2 van het grondoppervlakte waar de aanvraag op van toepassing is met een maximum van:

€ 460,00

€ 460,00

 

het aangevraagde hoger dan één meter is maar niet hoger dan drie meter:

€ 260,00

€ 260,00

 

vermeerderd met

€ 3,10

€ 2,80

 

per m2 van het grondoppervlakte waar de aanvraag op van toepassing is met een maximum van:

€ 780,00

€ 780,00

 

het aangevraagde hoger dan drie meter is maar niet hoger dan vijf meter:

€ 350,00

€ 350,00

 

vermeerderd met

€ 6,10

€ 5,55

 

per m2 van het grondoppervlakte waar de aanvraag op van toepassing is met een maximum van:

€ 1.400,00

€ 1.400,00

 

het aangevraagde hoger dan vijf meter is maar niet hoger dan tien meter:

€ 545,00

€ 545,00

 

vermeerderd met

€ 9,25

€ 8,40

 

per m2 van het grondoppervlakte waar de aanvraag op van toepassing is met een maximum van:

€ 2.725,00

€ 2.725,00

 

het aangevraagde hoger dan tien meter is:

€ 650,00

€ 650,00

 

vermeerderd met

€ 12,30

€ 11,15

 

per m2 van het grondopper- vlakte waar de aanvraag op van toepassing is met een maximum van:

€ 3.900,00

€ 3.900,00

 

Alle bouwwerken geen gebouw zijnde niet genoemd zijn in 2.3.1.1.5. geldt het tarief van:

€ 230,00

€ 230,00

2.3.1.2.

Indien het cumulatieve legesbedrag zoals bepaald in de artikelen in 2.3.1.1. meer bedraagt dan € 500.000,- wordt deze vast gesteld op

€ 500.000,00

 

2.3.1.3.

n.v.t.

 
 

2.3.1.4.

Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 

Vervallen

 
 

2.3.1.5.

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 
 

Vervallen

 
 

2.3.1.6.

Vervallen

 
 

2.3.1.7.

Relatie legestarief bouwactiviteiten en bouwkosten

 
 

2.3.1.7.1

Indien de aanvrager kan aantonen dat de berekende leges uit voorgaande artikelen in 2.3.1.1 meer dan 5% van de bouwkosten (excl. BTW) bedragen, waarbij inbegrepen kosten bouwkundige werken, kosten installaties en kosten van vaste inrichting, bedraagt het tarief: 5% van de bouwkosten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1.7.2

Artikel 2.3.1.7.1 is enkel van toepassing in die gevallen waarbij:

 
 
 

- de in artikel 2.3.1.1 bepaalde legeskosten € 2.000,- of meer bedragen, en;

 
 
 

- sprake is van een gebruiksfunctie waarbij in afwijking van de voor deze gebruiksfunctie gebruikelijke bouwwijze wordt gebouwd, dan wel sprake is van een (agrarische) industriefunctie of in hoofdzaak sprake is van een verbouwing van een bestaande functie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.2.

 
 

2.3.2.

Aanlegactiviteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 429,85

€ 390,05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.3.

 
 

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief voor dit onderdeel:

 
 

2.3.3.1.

Indien de bedoelde aanvraag tevens toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o van de Wabo (binnenplanse afwijking) inhoudt:

€ 455,65

€ 413,45

2.3.3.2.

Indien de bedoelde aanvraag tevens toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking) inhoudt:

€ 512,55

€ 465,10

2.3.3.3.

Indien de bedoelde aanvraag tevens toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wabo (buitenplanse afwijking) inhoudt:

€ 5.296,60

€ 4.806,10

2.3.3.4.

Indien de bedoelde aanvraag tevens toepassing van artikel 2.12, tweede lid van de Wabo (tijdelijke afwijking) inhoudt:

€ 558,15

€ 506,45

2.3.3.5.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 956,80

€ 868,20

2.3.3.6.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 956,80

€ 868,20

2.3.3.7.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 956,80

€ 868,20

2.3.3.8.

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 956,80

€ 868,20

2.3.3.9.

Indien tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2,1, eerste lid, onder a, van de Wabo en de betreffende activiteit heeft betrekking op meer dan 100 m2 gebruiksoppervlak (GO), zoals bedoeld in artikel 2.3.1.1.1., 2.3.1.1.2., 2.3.1.1.3. en 2.3.1.1.4. (cumulatief) wordt het bepaalde in artikel 2.3.3.1. tot en met 2.3.3.8., per m2 GO, verhoogd met

€ 3,75

€ 3,40

 

welke de 50 m2 GO te boven gaat.

 
 
 

De verhoging bedraagt maximaal

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Hoofdstuk 3.4.

 
 

2.3.4.

Vervallen

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.5.

 
 

2.3.5.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

2.3.5.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verkrijgen, wijzigen en/of uitbreiden van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief indien:

 
 
 

de betreffende gebruiksoppervlakte bedraagt:

 
 
 

a. tot en met maximaal 20 m²

€ 383,80

€ 348,25

 

b. meer dan 20 m² tot en met 200 m²

€ 383,80

€ 348,25

vermeerderd met

€ 2,65

€ 2,40

 

voor elke m2 vanaf 20 m2.

 
 
 

c. meer dan 200 m² tot en met 500 m²

€ 860,80

€ 780,25

vermeerderd met

€ 2,65

€ 2,40

 

voor elke m2 vanaf 200 m2.

 
 
 

d. meer dan 500 m² tot en met 2.000 m²

€ 1.655,80

€ 1.500,25

vermeerderd met

€ 1,20

€ 1,10

 

voor elke m2 vanaf 500 m2.

 
 
 

e. meer dan 2.000 m²

€ 3.455,80

€ 3.150,25

vermeerderd met

€ 0,40

€ 0,35

 

voor elke m2 vanaf 2000 m2.

 
 
 

met een maximum van

€ 7.500,00

€ 7.500,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.6.

 
 

2.3.6.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.3.6.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Erfgoedverordening 2008 Gemeente Veldhoven aangewezen monument, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedaagt het tarief:

 
 

2.3.6.1.1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 123,40

€ 111,95

2.3.6.1.2.

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals in 2.3.6.1 voorafgegaan wordt door een vooroverleg en/of behandeladvies dan vervalt de legesheffing zoals genoemd in 2.3.6.1.1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.7.

 
 

2.3.7.

Vervallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.8.

 
 

2.3.8.

Aanleggen of veranderen van een weg

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:7 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 119,00

€ 108,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.9.

 
 

2.3.9.

Uitweg/inrit

 
 
 

Vervallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.10.

 
 

2.3.10.

Kappen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:10, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 119,00

€ 108,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.11.

 
 

2.3.11.

Vervallen

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.12.

 
 

2.3.12.

Natura 2000-activiteiten

 
 

2.3.12.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 202,55

€ 183,80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.13.

 
 

2.3.13.

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 202,55

€ 183,80

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.14.

 
 

2.3.14.

Vervallen

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.15.

 
 

2.3.15.

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.15.1.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

 
 
 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.15.2.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

 
 
 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.16.

 
 

2.3.16.

Vervallen

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.17.

 
 

2.3.17.

Advies

 
 

2.3.17.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo, het bedrag dat aan de aanvrager wordt medegedeeld, blijkend uit een specificatie van bovengenoemde bestuursorganisatie of instantie.

 
 

2.3.17.2.

Indien de specificatie als bedoeld in 2.3.17.1. is uitgebracht, wordt een aanvraag (verder) in behandeling genomen. Indien de aanvrager voor de vijfde werkdag na mededeling de aanvraag schriftelijk intrekt wordt het bedrag volgende uit de specificatie als bedoeld in 2.3.17.1. niet in rekening gebracht.

 
 

2.3.17.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld, het tarief van deze commissie doorberekend aan de aanvrager.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3.18.

 
 

2.3.18.

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.18.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.18.1.1.

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 559,15

€ 507,35

2.3.18.1.2.

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag dat aan de aanvrager wordt medegedeeld, blijkend uit een specificatie van bovengenoemde bestuursorganisatie of instantie.

 
 

2.3.18.2.

Indien de specificatie als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag (verder) in behandeling genomen. Indien de aanvrager voor de vijfde werkdag na mededeling de aanvraag schriftelijk intrekt wordt het bedrag volgende uit de specificatie als bedoeld in 2.3.18.1. niet in rekening gebracht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 – Vermindering

 
 

2.4.1.

Indien de aanvraag van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder a, van de Wabo vergezeld gaat van een gecertificeerde Bouwbesluittoets van een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen en het toezicht hierop aan alle relevante scopes volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt het bepaalde in artikel 2.3.1.1 of indien van toepassing artikel 2.3.1.2. verminderd met

12%

12%

 
 

2.4.1.1.

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wabo en deze aanvraag vergezeld gaat van een bewijs (burenakkoord) waaruit blijkt dat het bouwinitiatief goedkeuring heeft van de buurt (belanghebbenden) wordt het legesbedrag zoals bepaald in 2.3.1.1.1., 2.3.1.1.2., 2.3.1.1.3., 2.3.1.1.4. of indien van toepassing 2.3.1.2, verminderd met

€ 100,00

€ 100,00

2.4.1.2.

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wabo en deze aanvraag vergezeld gaat van een bewijs (burenakkoord) waaruit blijkt dat het bouwinitiatief goedkeuring heeft van de buurt (belanghebbenden) wordt het legesbedrag zoals bepaald in 2.3.1.1.5 verminderd met

€ 50,00

€ 50,00

2.4.2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning volledig en direct ontvankelijk is, en dus voldoet aan de wettelijke indieningsvereisten wordt het legesbedrag als bepaald in 2.3. verminderd.

 
 
 

De vermindering bedraagt:

 
 
 

indien het legesbedrag zoals bepaald in artikel 2.3. € 1000,- of minder bedraagt:

10%

10%

 

van het in artikel 2.3. bepaalde legesbedrag

 
 
 

indien het legesbedrag zoals bepaald in artikel 2.3. meer dan € 1000,- bedraagt:

1%

1%

 

van het in artikel 2.3. bepaalde legesbedrag verhoogd met € 90,-

 
 

2.4.2.1.

Vervallen

 
 

2.4.2.2.

Vervallen

 
 

2.4.3.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend en er nog geen sprake is van aanvang of gereedkomen van het aangevraagde wordt het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 verminderd

 
 
 

deze vermindering bedraagt:

 
 
 

indien het legesbedrag zoals bepaald in artikel 2.3. € 1000,- of minder bedraagt:

 
 
 

van het in artikel 2.3. bepaalde legesbedrag

15%

15%

 

indien het legesbedrag zoals bepaald in artikel 2.3. meer dan € 1000,- bedraagt:

 
 
 

van het in artikel 2.3. bepaalde legesbedrag verhoogd met € 140,-

1%

1%

 

2.4.4.

Vervallen

 
 

2.4.5.

Ongeacht de uitkomst van vorenstaande verminderingen resteert er altijd een minimaal tarief van

 
 

€ 75,00

€ 75,00

2.4.6.

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2.3.1.7 Relatie legestarief bouwactiviteiten en bouwkosten wordt geen toepassing gegeven aan de verminderingen als bedoeld in dit hoofdstuk.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 – Teruggaaf

 
 

2.5.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 
 
 

als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten met betrekking tot bouw, aanleg, planologisch strijdig gebruik, brandveiligheid of monumenten als bedoeld in de de onderdelen 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.5 en 2.3.6., intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 
 

De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.1.1.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van de in 2.5.1, genoemde onderdelen verschuldigde leges

60%

60%

2.5.1.2.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, doch voor het verlenen van de omgevingsvergunning, van de op grond van de in 2.5.1, genoemde onderdelen verschuldigde leges

40%

40%

2.5.1.3.

Indien teruggaaf wordt verleend op basis van artikel 2.5.1. vervallen de aanspraken op de verminderingen als bedoeld in hoofdstuk 4.

 
 

2.5.2.

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1., 2.3.2. en 2.3.6. , intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op gedeeltelijke teruggaaf van het betreffende deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 5 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 
 

De teruggaaf bedraagt:

30%

30%

met een maximum teruggaaf van

€ 15.000,00

€ 15.000,00

van de op grond van de in 2.5.2. genoemde onderdelen verschuldigde leges.

 
 

Van teruggaaf is geen sprake wanneer er toepassing is gegeven aan artikel 2.5.6. tenzij de intrekking tevens geldt voor de activiteiten waarop artikel 2.5.6. van toepassing is.

 
 

2.5.3.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren of niet (verder) in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 
 

2.5.3.1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1., 2.3.2., 2.3.6. en 2.3.7., weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

De teruggaaf bedraagt:

30%

30%

van de op grond van de in 2.5.3.1. genoemde onderdelen verschuldigde leges.

 
 

2.5.3.2.

Indien op basis van wettelijke onvolledigheid/niet ontvankelijkheid het verzoek als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 niet (verder) in behandeling wordt genomen.

 
 

De teruggaaf bedraagt:

65%

65%

2.5.3.3.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1. wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

2.5.3.4.

Indien er sprake is van het weigeren van een omgevingsvergunning bestaat geen recht op teruggave van het in Titel 3 onderdeel 3.1.4 genoemde bedrag

 
 

2.5.3.5.

Indien een aanvraag één of meerdere activiteiten/onderdelen als bedoeld in de Wabo bevat welke bij behandeling vergunningsvrij blijken te zijn bedraagt het tarief

€ 100,00

€ 100,00

 

voor iedere vergunningsvrije activiteit (onderdeel).

 
 

2.5.3.6.

vervallen

 
 

2.5.3.7.

De verminderingen als bedoeld in hoofdstuk 4 worden evenals de teruggaaf apart berekend over het in artikel 2.3. bepaalde bedrag. Indien sprake is van vergunningsvrije activiteiten (als bedoeld in 2.5.3.5.) bestaat er geen aanspraak op vermindering.

 
 

2.5.4.

Ongeacht de uitkomst van vorenstaande teruggaaf/-gaven resteert er altijd een minimaal tarief van

€ 75,00

€ 75,00

2.5.5.

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen.

 
 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17. en 2.3.18. wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

2.5.6.

Indien een aanvraag tot wijziging van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7, die reeds is verleend maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden enkel de leges welke betrekking hebben op de wijziging berekend volgens de in 2.3 genoemde heffingsgrondslagen. De oorspronkelijke omgevingsvergunning wordt gezien als huidige toestand.

 
 
 

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld in essentie een nieuwe bouwplan sprake is.

 
 

2.5.6.1.

Indien de oorspronkelijk (te wijzigen) aanvraag/vergunning meer dan

€ 500,00

€ 500,00

 

aan leges vertegenwoordigt, wordt het bepaalde in 2.5.6. verhoogd met

5%

5%

 

van dat legesbedrag met een maximum verhoging van

€ 1.000,00

€ 1.000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 – Intrekking omgevingsvergunning

 
 

Vervallen

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 – Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project.

 
 

2.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project wat niet leidt tot een nieuwe omgevingsvergunning

€ 101,30

€ 91,90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8 – Bestemmingswijziging zonder activiteiten.

 
 

2.8.1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening zal geregeld worden via een exploitatieovereenkomst of een exploitatieplan.

 
 

2.8.2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening zal geregeld worden via een exploitatieovereenkomst of een exploitatieplan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9 – Sloopmelding

 
 

2.9.

vervallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10 – In deze titel niet benoemde beschikking.

 
 

2.10.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 101,30

€ 91,90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn.

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 – Horeca

 
 
 

3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 532,60

€ 421,80

 

3.1.1.1.

Vervallen

 
 
 

3.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 4 van de Alcoholwet:

€ 579,00

€ 458,55

 

3.1.2.1.

vervallen

 
 
 

3.1.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het exploiteren van een openbare inrichting, zoals bedoeld in artikel 2:14, lid 1 van de Apv:

€ 353,30

€ 279,80

 

3.1.4.

Vervallen

 
 
 

3.1.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

 
 
 

€ 179,50

€ 142,15

 

3.1.5.1.

Vervallen

 
 
 

3.1.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 144,75

€ 114,65

 

3.1.7.

Het tarief bedraagt voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:6a, lid 1 van de Apv voor het in gebruik nemen van openbare gemeentegrond voor het inrichten van een terras:

€ 144,75

€ 114,65

 

3.1.8.

In afwijking van het in de vorige leden bepaalde bedraagt het tarief, indien de aanvraag het wijzigingen van het aanhangsel op grond van de Alcoholwet betreft:

 
 
 

3.1.8.1.

voor de aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in3.1.8. voor één

€ 69,55

€ 55,10

 
 

toevoeging/wijziging:

 
 
 

3.1.8.2.

voor meer dan één wijziging/toevoeging wordt het tarief als bedoeld in artikel 3.1.8.1. in rekening gebracht en tevens

€ 17,35

€ 13,75

 
 

voor iedere volgende verhoogd met:

 
 
 

3.1.9.

Vervallen

 
 
 

3.1.10.

Vervallen

 
 
 

3.1.11.

Indien de aanvraag/aanvragen als bedoeld in artikel 3.1.1. tot en met 3.1.4.1. op alle

 
 
 
 

onderdelen direct bij indiening volledig is,

 
 
 
 

wordt op het in artikel 3.1.1. tot en met 3.1.4.1. bepaalde tarief in mindering

40%

40%

 
 

gebracht

 
 
 

3.1.12.

Indien een aanvraagprocedure als bedoeld in artikel 3.1.1. tot en met 3.1.4.1. wordt

 
 
 
 

beëindigd (bijv. door buiten behandeling

 
 
 
 

stelling of intrekking) worden de volgende

 
 
 
 

percentages van de tarieven behorend bij deze artikelen gerestitueerd:

 
 
 

3.1.12.1.

indien de aanvraagprocedure wordt beëindigd voordat de aanvrager in kennis

 
 
 
 

is gesteld over de volledigheid

80%

80%

 

3.1.12.2.

indien de aanvraagprocedure wordt beëindigd nadat de aanvrager in kennis

 
 
 
 

is gesteld over de volledigheid maar

 
 
 
 

voorafgaand aan besluitvorming

50%

50%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 – Organiseren evenementen of markten.

 
 
 

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het organiseren van een evenement op basis van artikel 2:13, lid 1, van de Apv:

€ 138,20

€ 116,15

 

3.2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding ter verkrijging van een acceptatie van de melding voor het organiseren van een evenement op basis van artikel 2:13, lid 2, van de Apv:

€ 43,20

€ 36,30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 – Prostitutiebedrijven.

 
 
 

3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

3.3.1.

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Apv, voor een seksinrichting of escortbedrijf:

€ 314,40

€ 307,05

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 – Splitsingsvergunning woonruimte

 
 
 
 
 
 
 
 

N.v.t.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 – Leefmilieuverordening

 
 
 
 
 
 
 
 

N.v.t.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 – Brandbeveiligingsverordening

 
 
 

N.v.t.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 – In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of ander beschikking.

 

3.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 117,80

€ 115,05

 
 
 
 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.T. de Winter

griffier