Regeling vervallen per 01-01-2024

LEGESVERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 03-04-2023

Intitulé

LEGESVERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2023

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit

vast te stellen de volgende verordening:

LEGESVERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4. Vrijstellingen

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • b.

   diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend; de stukken en inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

  • c.

   het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand als bedoeld in onderdeel 2.3.10 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening voor zover de activiteit of dienst wordt verricht in opdracht van gemeentelijke ambtenaren en ten behoeve van de uitoefening van hun functie dan wel in opdracht van de gemeente als rechtspersoon zelf;

  • d.

   het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel Titel 1, hoofdstuk 10 geheel, hoofdstuk 19 tot en met onderdeel 1.19.2.5; Titel 3 hoofdstuk 2 geheel, hoofdstuk 6 geheel, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8, de onderdelen 3.8.1, 3.8.2, 3.8.4.1 en 3.8.4.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

  • e.

   het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in Titel 1, hoofdstuk 17 voor de aanleg van glasvezel, indien dit een tracé met een lengte van 10.000 strekkende meter of meer betreft. In dat geval wordt een door burgemeester en wethouders bepaald bedrag in rekening gebracht dat is opgenomen in de projectbegroting.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Bij betaling in contant geld worden verschuldigde bedragen normaal afgerond op € 0,05 nauwkeurig (tot en met € 0,02 naar beneden en € 0,03 en hoger naar boven).

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Kwijtschelding van de leges op voet van artikel 26 Invorderingswet 1990 wordt niet verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht

De "Legesverordening 2022” en de “Tarieventabel 2022” behorende bij de Legesverordening 2022 van 2 december 2021, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 6 juli 2022, worden met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3.

  De in titel 2 “Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen” genoemde normbladen NEN en UAV worden bekendgemaakt door terinzagelegging op Gemeentekantoor Bunnik, Singelpark 1 te Odijk, alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening gemeente Bunnik 2023”.

Ondertekening

___

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 22 december 2022.

De griffier,

……………………,

De voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de legesverordening gemeente Bunnik 2023

 

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING GEMEENTE BUNNIK 2023

 

 

Vastgesteld door de raad bij besluit van 22 december 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand

2023

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap voor de volgende diensten:

 

1.1.1.1

administratieve behandeling door de ambtenaar van de burgerlijke stand

178,95

1.1.1.2

inzet van de bodedienst van de gemeente (per half uur)

178,95

1.1.1.3

inzet van een vaste door de gemeente bezoldigde “buitengewoon” ambtenaar van de burgerlijke stand (per half uur)

187,50

1.1.1.4

voltrekking op eenmalige trouwlocatie

222,60

1.1.1.5

voltrekking op een vaste trouwlocatie, anders dan het gemeentehuis

51,15

1.1.1.6

juridische controle door de vaste door de gemeente bezoldigde (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand bij voltrekking door een eenmalig aangewezen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die niet als zodanig werkzaam is (per half uur)

90,85

1.1.1.7

de toeslag voor andere tijdstippen en/of dagen dan van maandag tot en met vrijdag dagelijks van 09:00 uur tot 17:00 uur, behoudens op de tijden welke zijn aangewezen voor kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie per in te zetten gemeentefunctionaris

68,15

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

55,00

1.1.2.1

van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, behoudens de tijden welke zijn aangewezen voor kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie, indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte of dienst dan door de ambtenaar van de burgerlijke stand

15,10

1.1.2.2

Indien wel gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte of dienst, zijn de tarieven genoemd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.7 van toepassing.

 

1.1.3

Wanneer voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap de hulp wordt ingeroepen van gemeentepersoneel als getuige bedraagt het tarief daarvoor per getuige:

32,50

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje of duplicaat daarvan in een normale uitvoering

15,30

1.1.4.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje of duplicaat daarvan in een luxe uitvoering

34,00

1.1.5

Vervallen

 

1.1.6

Vervallen

 

1.1.7

Vervallen

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.9.1

door een eenmalige aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die reeds in een andere gemeente als trouwambtenaar optreedt

245,05

1.1.9.2

door een eenmalige aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die niet in een andere gemeente als trouwambtenaar optreedt

490,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30

1.2.4

voor een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

36,95

1.2.6

Vervallen

 

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

51,60

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

13,95

1.4.4

Vervallen

 

1.4.4.1

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 - Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 - Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 - Bestuursstukken

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 - Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.1.1

een kopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of bouwplan per bladzijde:

 

1.8.1.1.1

- in formaat A4 of kleiner in zwart/wit

0,40

1.8.1.1.2

- in formaat A3 in zwart/wit

0,70

1.8.1.1.3

- in formaat A4 of kleiner in kleur

0,85

1.8.1.1.4

- in formaat A3 in kleur

1,65

1.8.1.1.5

- in formaat > A3 tot een grootte ≥ A1 in zwart/wit

8,65

1.8.1.1.6

- in formaat > A1 tot een grootte ≥ A0 in zwart/wit

11,00

1.8.1.1.7

- in formaat > A0 in zwart/wit

13,25

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

1.8.2.1

Vervallen

 

1.8.2.2

Vervallen

 

1.8.2.3

Vervallen

 

1.8.2.4

Vervallen

 

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

19,40

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

8,85

1.8.3.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

8,85

1.8.3.3

het adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

8,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 - Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

voor het verkrijgen een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

13,95

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

10,35

1.9.4

tot het waarmerken van documenten

10,35

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 - Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, door een ambtenaar van de gemeente, voor ieder daaraan besteed kwartier

19,40

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina:

 

1.10.2.1.1

- in formaat A4 of kleiner in zwart/wit

0,40

1.10.2.1.2

- in formaat A3 in zwart/wit

0,70

1.10.2.1.3

- in formaat A4 of kleiner in kleur

0,85

1.10.2.1.4

- in formaat A3 in kleur

1,65

1.10.2.1.5

- in formaat > A3 tot een grootte ≥ A1 in zwart/wit

8,65

1.10.2.1.6

- in formaat > A1 tot een grootte ≥ A0 in zwart/wit

11,00

1.10.2.1.7

- in formaat > A0 in zwart/wit

13,25

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

17,95

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 - Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

53,40

1.11.2

het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet voor een periode van één jaar

26,70

1.11.3

het verlengen van een inschrijving in het register van woningzoekenden als bedoeld onder 1.11.2

8,55

1.11.4

het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

427,45

1.11.5

het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

427,45

1.11.6

het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet.

427,45

1.11.7.1

Het verkrijgen van een medische indicatie voor een urgentie voor woningzoekenden, op grond van artikel op grond van artikel 2.5.1.b van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2022, gemeente Bunnik, worden de kosten verbonden aan het daarvoor uit te voeren medisch onderzoek, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager meegedeeld.

 

1.11.7.2

Indien een mededeling van kosten als bedoeld onder 1.11.7.1 heeft plaats gevonden, wordt een aanvraag voor het verkrijgen van een medische indicatie voor een urgentie voor woningzoekenden zonder tegenbericht in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de mededeling van de kosten heeft plaats gevonden.

 

1.11.7.3

Bij de toepassing van 1.11.7.1 wordt een tarief voor keuring op locatie bij de daartoe aangewezen keuringsinstantie, voor huisbezoek, voor herkeuring bij bezwaar, gehanteerd. Daarnaast wordt dit tarief in rekening worden gebracht indien aanvrager niet verschijnt voor de (her)keuring.

214,95

1.11.7.4

Indien de medische indicatie als bedoeld in onderdeel 1.11.7.1 wordt toegekend, wordt aan de aanvrager het betaalde bedrag terugbetaald.

 

1.11.7.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning opkoopbescherming als bedoeld in artikel 41 Huisvestingswet 2014

568,70

 

en artikel 3.3.4 van de Huisvestingsverordening’;

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

181,80

1.12.1.2

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 - Gemeentegarantie

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

128,45

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

128,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 - Marktstandplaatsen

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 - Winkeltijdenwet

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 - Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van maximaal twaalf maanden voor één kansspelautomaat

60,30

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

60,30

1.16.1.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

36,30

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

241,75

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

241,75

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

145,15

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 - Telecommunicatie

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet of van een vergelijkbare melding m.b.t. andere kabels en leidingen voor stroom, water, gas en andere voorzieningen:

 

 

Tracé met een lengte tot 10 m

791,95

 

Tracé met een lengte vanaf 10 tot 100 m

1.170,00

 

Tracé met een lengte vanaf 100 m per 100 m extra:

281,65

 

Tracé met een lengte vanaf 10000 meter middels een apart projectvoorstel. Deze aanvraag wordt in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 

1.17.1.3

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 - Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.18.1

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

60,75

1.18.2

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

60,75

1.18.3.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij eerst een keuring moet plaatsvinden

205,10

1.18.3.2

tot het vernieuwen van een gehandicaptenparkeerkaart indien geen keuring of medisch advies hoeft te worden ingewonnen (bij verlies en/of bij progressieve of stabiele ziekte of gebrek) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

70,75

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 - Diversen

 

1.19.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,10

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde:

 

1.19.2.2.1

- in formaat A4 of kleiner in zwart/wit

0,40

1.19.2.2.2

- in formaat A3 in zwart/wit

0,70

1.19.2.2.3

- in formaat A4 of kleiner in kleur

0,85

1.19.2.2.4

- in formaat A3 in kleur

1,65

1.19.2.2.5

- in formaat > A3 tot een grootte ≥ A1 in zwart/wit

8,65

1.19.2.2.6

- in formaat > A1 tot een grootte ≥ A0 in zwart/wit

11,00

1.19.2.2.7

- in formaat > A0 in zwart/wit

13,25

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

18,55

1.19.2.5

stukken of uittreksels, die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,10

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een container voor de afvoer van huishoudelijke afvalstoffen bij vermissing of diefstal

65,45

 

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.19.4.1

Een aanvraag tot verkrijgen van een vergunning voor het aansluiten van een perceel op de gemeentelijke riolering, per aan te sluiten perceel

586,10

1.19.4.2

Het in 19.4.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met het bedrag van per meter aan te sluiten rioolbuis in de openbare grond, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.19.4.3

Indien een begroting als bedoeld in 19.4.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de eerstvolgende werkdag na de dag waarop het bedrag vermeld in de begroting bij de gemeente is ontvangen.

 

1.19.4.4

Indien de werkelijke aansluitkosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting als bedoeld in 19.4.1 geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

1.19.5

Vervallen

 

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een toegangspasje voor de toegang tot de milieustraat op de gemeentewerf bij vermissing of diefstal

28,95

1.19.7

De leges voor het op aanvraag ter inzage geven van bescheiden betreffende een beschikt bouwwerk bedragen per bouwdossier

10,85

1.19.8

Het tarief voor het terugkrijgen van een door de gemeente Bunnik verwijderde foutgestalde fiets.

25,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 20 - Lozingenbesluit bodembescherming

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 21 - Beoordelen bodemsanering

 

1.21.1

Beoordeling bodemsanering

 

 

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van de resultaten van een saneringsplan:

 

 

Bij saneringskosten tot € 100.000,-:

 

1.21.1.1

voor beoordeling nader saneringsonderzoek

346,05

1.21.1.1

voor beoordeling saneringsplan

346,05

 

Bij saneringskosten tussen € 100.000,- en € 500.000,--

 

1.21.1.2

voor beoordeling nader saneringsonderzoek

678,55

1.21.1.2

voor beoordeling saneringsplan

678,55

 

Bij saneringskosten hoger dan € 500.000,-

 

1.21.1.3

voor beoordeling nader saneringsonderzoek

1.343,05

1.21.1.3

voor beoordeling saneringsplan

1.343,05

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 - Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag: de gemeente heeft de aanvraag in behandeling genomen, na ontvangst van die aanvraag.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 - Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek:

 

2.2.1.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo 2:12, lid 1, onder a, onder 3 vergunbaar is of Wro mogelijk is (voorbereiding op een project/ wijzing bestemmingsplan incl. indien gewenst standpunt raad en college)

1.465,20

2.2.1.2

 

2.2.1.2.1

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 30.000

188,60

2.2.1.2.2

indien de bouwkosten € 30.000 of meer bedragen

440,25

2.2.1.2.3

Verplicht advies agrarische beoordelingscommissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische beoordelingscommissie nodig is en wordt beoordeeld:

1.050,00

2.2.1.2.4

Onderzoekskosten

 

Het in onderdeel 2.2.1.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten voor het tot stand brengen van het (partiële, wijzigen of uit te werken) bestemmingsplan (kosten beoordelen en/of opstellen ruimtelijke onderbouwing). Hiervoor wordt aan de aanvrager opgaaf van de begrote kosten gedaan. De aanvrager kan gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de begrote kosten zijn aanvraag kosteloos intrekken.

 

2.2.1.2.5

Welstandstoets

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief van de advieskosten voor het toetsen aan welstandsnota en/of beeldkwaliteitsplannen door de welstandscommissie volgens de op dat moment geldende tarieven van Welstand en MooiSticht. (zie bijlage tarieven welstandstoets)

 

2.2.1.2.6

Doorbelasten begeleidingskosten aan aanvrager

 

 

Onverminderd het genoemde in onderdeel 2.2.1.1. brengt de gemeente de kosten bij de aanvrager van een vooroverleg/concept aanvraag in rekening die zij maakt voor de begeleiding van het vooroverlegplan in de vooroverlegfase. Hierbij worden door de gemeente de aantoonbaar daadwerkelijk gemaakte (interne en externe) kosten periodiek aan de aanvrager doorbelast, nadat voorafgaand aan de werkzaamheden een kostenraming is overlegd.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 216.60, vermeerderd met 2,95% van de bouwkosten met een maximum van € 500.000,-

 

 

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief van de advieskosten voor het toetsen aan welstandsnota en/of beeldkwaliteitsplannen door de welstandscommissie volgens de op dat moment geldende tarievenstructuur van Welstand en MooiSticht. (zie bijlage tarieven welstandstoets)

 

 

 

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

1.050,00

 

 

 

2.3.1.4

Reserveren

 

2.3.1.5

Reserveren

 

2.3.1.6

Beoordeling constructieberekeningen en tekeningen

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief indien de ingediende constructieberekeningen en tekeningen moeten worden gecontroleerd:

 

2.3.1.6.1

met een bouwsom < € 30.000,-

224,50

2.3.1.6.2

met een bouwsom van € 30.000,- tot € 150.000,-

449,95

2.3.1.6.3

met een bouwsom van € 150.000,- tot € 500.000,-

675,05

2.3.1.6.4

met een bouwsom van € 500.000,- tot € 1.500.000

891,00

2.3.1.6.5

met een bouwsom van € 1.500.000,- en meer

1.350,20

 

 

 

2.3.1.7

Beoordeling geluidsonderzoeken

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief indien de ingediende geluidsonderzoeken moeten worden gecontroleerd:

443,25

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, berekend overeenkomstig de tarieven vermeld in onderdeel 2.3.1 (bouwactiviteiten). Voor bouwkosten zoals genoemd in onderdeel 2.1.1.2 wordt aanlegkosten zoals genoemd in onderdeel 2.1.1.1 gelezen.

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º en 2º , van de Wabo moet worden overwogen (binnenplanse of buitenplanse afwijking):

€ 458,95, vermeerderd met 0,5% van de bouwkosten tot een maximum van

 

 

5.600,00

 

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt aangevraagd en/of op grond van artikel 2.10, tweede lid, van de Wabo moet worden overwogen (buitenplanse afwijking/ project):

€ 6771,30 vermeerderd met 0,5% van de bouwkosten tot een maximum van € 39.000,--

2.3.3.4

Het in onderdeel 2.3.3.3 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten voor het tot stand brengen van dit product (zoals kosten beoordelen onderbouwing).

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

688,40

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

688,40

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

688,40

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo moet worden overwogen (afwijking van voorbereidingsbesluit):

688,40

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º en 2º , van de Wabo moet worden overwogen (binnenplanse of buitenplanse afwijking):

€ 573,70 vermeerderd met

 

 

€ 1,00 per m2 van het gebied wat voor de afwijking in aanmerking komt tot een maximum van

 

 

€ 5.600,--

2.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o en 2o , van de Wabo moet worden overwogen (binnenplanse of buitenplanse afwijking) en de afwijking een incidenteel karakter heeft met een beperkte tijdsduur van maximaal één week.

133,45

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt aangevraagd en/of op grond van artikel 2.10, tweede lid, van de Wabo moet worden overwogen (buitenplanse afwijking/ project):

€ 6.803,50, vermeerderd met

 

 

€ 5,00 per m2 van het gebied wat voor de afwijking in aanmerking komt tot een maximum van

 

 

€ 39.000,--

2.3.4.4

Het in onderdeel 2.3.4.3 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten voor het tot stand brengen van dit product (zoals kosten beoordelen onderbouwing).

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

917,95

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

917,95

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

917,95

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo moet worden overwogen (afwijking van voorbereidingsbesluit):

917,95

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief:

315,25

 

vermeerderd met:

 

 

voor een inrichting met een vloeroppervlakte van:

 

2.3.5.1.1

0 tot 100 m²

507,60

2.3.5.1.2

100 tot 500 m²

1.171,20

2.3.5.1.3

500 tot 2.000 m²

1.835,20

2.3.5.1.4

2.000 tot 5.000 m²

2.498,95

2.3.5.1.5

5.000 tot 15.000 m²

3.826,70

2.3.5.1.6

15.000 tot 25.000 m²

4.407,55

2.3.5.1.7

25.000 tot 50.000 m²

5.071,40

2.3.5.1.8

50.000 tot meer m²

6.316,05

2.3.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de volgens artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo of conform voorgaande regelingen afgegeven vergunning, wanneer het aantal m2 vloeroppervlak van de oorspronkelijke vergunning niet wordt overschreden:

258,45

2.3.5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitbreiding van de volgens artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo of conform voorgaande regelingen afgegeven vergunning, waarbij alleen leges worden berekend conform 2.3.5.1.1 tot en met 2.3.5.1.8 over het aantal m2 van de uitbreiding. Eventuele wijzigingen worden om niet meegenomen.

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo (o.a. rijksmonument), bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

917,95

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo (gemeentelijk monument), bedraagt het tarief:

 

2.3.6.2.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

344,20

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

458,95

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

458,95

2.3.8.1

Het in onderdeel 2.3.8 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten voor het realiseren van het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg. Hiervoor wordt aan de aanvrager opgaaf van de begrote kosten gedaan. De aanvrager kan gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de begrote kosten zijn aanvraag kosteloos intrekken.

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

458,95

2.3.9.1

Het in onderdeel 2.3.9 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten voor het realiseren van het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg. Hiervoor wordt aan de aanvrager opgaaf van de begrote kosten gedaan. De aanvrager kan gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de begrote kosten zijn aanvraag kosteloos intrekken.

 

 

 

 

2.3.10

Vervallen

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken beschermen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

458,95

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

458,95

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

 

2.3.12.1

Vervallen

 

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming

917,95

 

 

 

2.3.12.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 3.3 en  3.8 van de Wet natuurbescherming en artikel 3.8 gelezen in samenhang met artikel 3.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming ontheffing of vrijstelling nodig is, bedraagt het tarief:

917,95

 

 

 

2.3.13.1

Reclame

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en/of i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

458,95

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

458,95

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

348,50

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

348,50

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14.2.3

als het een gemeentelijke verordening betreft, bedraagt het tarief voor administratieve handelingen, wijziging tenaamstelling etc.:

348,50

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

348,50

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

858,45

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

440,25

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

817,55

2.3.18.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

817,55

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 - Vermindering (reserveren)

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 - Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.3.4.1, 2.3.4.3, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

90% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

2.5.2

Vervallen

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentactiviteiten

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.3.4.1, 2.3.4.3, 2.3.5 of 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het niet compleetverklaring (4:5 Awb) van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentactiviteiten

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.3.4.1, 2.3.4.3, 2.3.5 en 2.3.6 niet compleet verklaard, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 75% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges tot een maximum van € 2.000,-.

 

 

 

 

2.5.6

In afwijking van 2.5.1 enkel voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit planologisch strijdig gebruik / project als bedoeld in de onderdelen 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.3.4.1, 2.3.4.3, indien de aanvraag binnen 8 weken na indiening wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 95% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 - Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentenactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.3.4.1, 2.3.4.3, 2.3.5 en 2.3.6 intrekt, bestaat tot en met 12 maanden na verlening van de vergunning aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.6.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager voor bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentenactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik, gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, of monumentenactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.3.4.1, 2.3.4.3, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt op verzoek van de aanvrager conform 2.33, tweede lid, onder b Wabo bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 - Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 216,60, vermeerderd met 0,2% van de bouwkosten

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 - Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (zoals een partiële herziening

10.326,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (wijzigen)

5.736,70

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening (uitwerken)

5.736,70

2.8.4

Indien sprake is van aanvullend onderzoek of meerkosten, bij genoemde aanvragen onder artikel 2.8.1, 2.8.2 en 2.8.3, dan zullen deze via een extra opdracht uitgezet worden bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Deze extra kosten zullen, na instemming door de aanvrager van een voorafgaande overlegde kostenraming, één op één in rekening worden gebracht bij de aanvrager of initiatiefnemer.

 

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening

2.294,75

2.8.6

Het in onderdeel 2.8.1, 2.8.2 of 2.8.3 genoemde bedrag wordt verhoogd met de kosten voor het tot stand brengen van het (partiële, wijzigen of uit te werken) bestemmingsplan (kosten beoordelen en/of opstellen ruimtelijke onderbouwing). Hiervoor wordt aan de aanvrager opgaaf van de begrote kosten gedaan. De aanvrager kan gedurende 5 werkdagen na het overleggen van de begrote kosten zijn aanvraag kosteloos intrekken.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 - Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 - In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

188,60

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 - Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van:

 

3.1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet (primaire vergunning horeca/ slijterij)

427,45

3.1.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijzing van de inrichting)

183,55

3.1.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30a, eerste lid van de Drank- en Horecawet

183,55

3.1.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet

91,80

3.1.1.5

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet (o.a. alcohol tijdens evenement)

91,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen

 

3.2

Wat in dit hoofdstuk wordt verstaan onder evenementen categorie A, B en C is vastgelegd in het vigerende evenementenvergunningsbeleid van de gemeente Bunnik.

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.2.1.1

Categorie A-evenement

133,40

3.2.1.2

Categorie B-evenement

266,80

3.2.1.3

Categorie C-evenement

480,30

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 - Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

2.124,95

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

1.426,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 - Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

427,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 - Leefmilieuverordening - Reserveren

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 - Brandbeveiligingsverordening

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

259,00

 

vermeerderd met:

 

 

voor een inrichting met een vloeroppervlakte van:

 

3.6.1.1

0 tot 100 m²

259,00

3.6.1.2

100 tot 500 m²

342,35

3.6.1.3

500 tot 2.000 m²

508,60

3.6.1.4

2.000 tot 5.000 m²

675,00

3.6.1.5

5.000 tot 15.000 m²

841,40

3.6.1.6

15.000 tot 25.000 m²

1.007,80

3.6.1.7

25.000 tot 50.000 m²

1.174,10

3.6.1.8

50.000 tot meer m²

1.340,50

3.6.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de volgens artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening afgegeven vergunning, wanneer het aantal m2 vloeroppervlak van de oorspronkelijke vergunning niet wordt overschreden:

259,00

3.6.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitbreiding van de volgens artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening afgegeven vergunning, waarbij alleen leges worden berekend conform 3.6.1.1 tot en met 3.6.1.8 over het aantal m2 van de uitbreiding. Eventuele wijzigingen worden om niet meegenomen.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

189,15

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 - Overige vergunningen

 

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor en ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

131,15

3.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

133,80

3.8.2.1

Vervallen

 

3.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor het aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening

67,25

3.8.4.1

Vervallen

 

3.8.4.2.

Vervallen

 

3.8.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt e.d. als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

34,70

3.8.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor het verbranden van afval als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening

232,90

3.8.5

Niet genoemde vergunning of ontheffing

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van overige hiervoor niet genoemde vergunningen, beschikkingen en ontheffingen verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening of andere bijzondere wetten

37,75

3.8.6

Exploitatievergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.8.6.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

428,45

3.8.6.2

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning ingevolge artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

183,65

3.8.6.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

92,10

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 22 december 2022