Regeling vervallen per 01-01-2024

Raadsbesluit Verordening marktgelden 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Raadsbesluit Verordening marktgelden 2023

volgnummer : 22.107/ 22bs00103

datum raad : 8 november 2022

agendapunt :

onderwerp : vaststellen Verordening marktgelden 2023

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022, nr.22.101;

overwegende dat de tarieven voor de marktgelden moeten worden aangepast om voldoende inkomsten te genereren;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de “Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023”,

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de voor de markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de mark aangewezen tijd.

Artikel 2 Belastingplicht

De marktgelden, als bedoeld in artikel 1, worden geheven van degene die de standplaats inneemt of de toewijzing van de standplaats heeft gekregen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing, tarief en belastingtijdvak

 • 1.

  Voor het éénmaal in de week innemen van een standplaats bedraagt het tarief per strekkende meter met een maximale diepte van 2,50 meter:

2023

2022

per week

€ 2,02

€ 1,90

per kalenderkwartaal, per abonnement

€ 22,27

€ 20,97

 • 2.

  Indien van een standplaats, waarvoor het marktgeld per abonnement is betaald, geen gebruik is gemaakt, dan wel gedurende een kortere tijd dan waarvoor het abonnement geldig is gebruik is gemaakt, wordt op verzoek ontheffing van het teveel betaalde marktgeld verleend, met dien verstande, dat dan over de dagen, gedurende welke de standplaats wel is gebruikt, marktgeld verschuldigd is naar het weektarief, vermeld in lid 1, onder a van dit artikel.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 5 Termijn van betaling

 • 1.

  De marktgelden moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Indien de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de marktgelden worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgelden 2022" van 9 november 2021, nummer 21.073 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 8 november 2022.

B.T. de Winter M.J.A. Delhez

griffier voorzitter