Raadsbesluit Tarievenverordening 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Raadsbesluit Tarievenverordening 2023

De raad van de gemeente Veldhoven;

11 oktober 2022, nr.22.101;

overwegende dat de tarieven wegens dienstverlening aan derden moeten worden aangepast zodat de inkomsten gelijke tred houden met de kosten;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de “Verordening op de heffing en invordering van tarieven wegens dienstverlening aan derden 2023”,

volgnummer

:

22.110/ 22bs00107

datum raad

:

8 november 2022

agendapunt

:

onderwerp

:

vaststellen Tarievenverordening 2023

Betalingsverplichting

Artikel 1

Voor de betaling van de krachtens deze verordening verschuldigde gelden is aansprakelijk diegene, die van de diensten gebruik maakt.

Vooruitbetaling

Artikel 2

Voor zover de vergoedingen bepaald zijn of vastgesteld kunnen worden, moeten zij bij vooruitbetaling worden voldaan en anders terstond nadat de aangevraagde diensten zijn verstrekt.

Betaling waarborgsom

Artikel 3

Voor het verlenen van diensten kan door of namens burgemeester en wethouders storting van een waarborgsom met nadere verrekening worden gevorderd.

Het ledigen van putten

Artikel 4

Voor het legen van beerputten en het leegzuigen van kelders, rioolputten, kolken en dergelijke met behulp van de kolkenzuiger, alsmede voor het afvoeren van de aldus verzamelde afvalstoffen is een recht verschuldigd van:

2023

2022

1.

op werkdagen (maandag tot en met vrijdag, behoudens op die dagen vallende algemeen erkende feestdagen)

€ 160,65

€ 151,25

2.

in het weekend (zaterdag en zondag en op werkdagen vallende algemeen erkende feestdagen)

€ 244,55

€ 230,25

Maken van rioolaansluitingen

Artikel 5

1.

Voor de aansluiting van een pand (niet bedrijfsmatig) op het bestaande gemeenteriool binnen de bebouwde kom met 1 of 2 leidingen (er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen gemengd of gescheiden afvoer) van 125 mm diameter is een recht verschuldigd van

€ 2.970,00

€ 1.567,60

2.

Voor de aansluiting van een pand op het bestaande gemeenteriool buiten de bebouwde kom is een recht verschuldigd van:

a.

in geval een afvoer op een bestaande pompput mogelijk is, en indien de afstand gerekend vanaf de pompput tot aan het aansluitpunt niet meer is dan 40 meter

€ 2.970,00

€ 1.567,60

b.

in geval een afvoer op een bestaande pompput mogelijk is, en indien de afstand gerekend vanaf de pompput tot aan het aansluitingspunt, meer is dan 40 meter, is het sub a. genoemde bedrag, voor elke strekkende meter meer te vermeerderen met

€ 55,00

€ 39,20

3.

Voor de aansluiting van een pand met meerdere wooneenheden (bijvoorbeeld een appartementencomplex) worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, welke vooraf aan de aanvrager op basis van een ter zake opgestelde begroting zijn medegedeeld.

4.

Voor de aansluiting van een pand buiten de bebouwde kom waarvoor geen aansluiting op een bestaande pompput mogelijk is, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, welke vooraf aan de aanvrager op basis van een ter zake opgestelde begroting zijn medegedeeld.

5.

Voor een aansluiting van een bedrijfsmatig pand op het bestaande gemeenteriool binnen de bebouwde kom met 1 of 2 leidingen (er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen gemengd of gescheiden afvoer) van maximaal 160 mm diameter is een recht verschuldigd van totaal

€ 4.280,00

€ 2.447,40

6.

Voor aansluitingen van een bedrijfsmatig pand, welke groter zijn als 160 mm diameter worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, welke vooraf aan de aanvrager op basis van een ter zake opgestelde begroting zijn medegedeeld.

Maken van een inrit

Artikel 6

1.

Voor het maken van een inrit met een breedte van maximaal 3 meter is een recht verschuldigd van

€ 2.145

€ 775,45

Voor elke meter, of een gedeelte daarvan, dat de inrit moet worden verbreed of breder moet worden aangelegd, is per meter, of gedeelte daarvan, een recht verschuldigd van

€ 792,00

€ 258,50

2.

Voor het maken van een inrit voor bedrijven met een breedte van maximaal 5 meter is een recht verschuldigd van

€ 3.714,00

€ 2.012,55

Voor elke meter, of gedeelte daarvan, dat de inrit moet worden verbreed of breder moet worden aangelegd, is per meter, of gedeelte daarvan, een recht verschuldigd van

€ 978,00

€ 412,90

3.

Voor het maken van een doorsteek in het openbaar plantsoen ten behoeve van ontsluiting van zij- of achtertuinen is een recht verschuldigd van

€ 219,00

€ 182,20

Gebruik gemeentegrond

Artikel 7

Er is een recht verschuldigd:

1.

Voor het innemen van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of van voor de openbare dienst bestemd gemeentewater:

a.

met ten dienste van enig bouw- of sloopwerk, geplaatste schuttingen, steigers, materiaalwagens, loodsen, keten en dergelijke getimmerten, per m2 voor:

- een week of gedeelte daarvan

€ 1,75

€ 1,65

- voor een maand

€ 5,35

€ 5,05

b.

met puin, zand, stenen of andere ten behoeve van enig bouwwerk aanwezige materialen voor zover deze zijn opgeslagen buiten schuttingen of steigers, per m2 voor:

- een week of gedeelte daarvan

€ 1,75

€ 1,65

- voor een maand

€ 5,35

€ 5,05

2.

voor het tijdelijk gebruik maken van het openbaar

gemeenteriool of van het openbaar gemeentewater voor het afvoeren van water ten behoeve van bouwwerkzaamheden, per lozingsgelegenheid:

- per week of gedeelte daarvan

€ 43,10

€ 40,60

- per maand

€ 132,70

€ 124,95

- per jaar

€ 1.324,30

€ 1.247,00

3.

voor het afsluiten van grond voor het verkeer of alleen voor rijverkeer, ten behoeve van bouw- of sloopwerkzaamheden per dag

€ 32,30

€ 30,40

Artikel 8

Voor het innemen van voor de openbare dienst bestemde

gemeentegrond ten behoeve van het inrichten van een

terras of voor een uitstalling per m2

€ 7,50

€ 7,05

Reclames

Artikel 9

1.

Voor het hebben van reclames aan masten van de openbare straatverlichting is per reclame per jaar een recht verschuldigd.

2.

Het in lid 1 bedoelde recht bedraagt, afhankelijk van de zone waarin de reclame is aangebracht:

a.

in de rode zone

€ 992,50

€ 934,55

b.

in de blauwe zone

€ 832,45

€ 783,85

c.

in de groene zone

€ 752,10

€ 708,20

d.

in de ongekleurde zone

€ 671,80

€ 632,60

3.

De zones zijn aangegeven op een bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

4.

De bedragen zijn exclusief de kosten van stroomverbruik.

Brandmelders

Artikel 10

Voor het hebben van een directe aansluiting op de brandmeld- en alarmerings- installatie van de brandweer is een recht verschuldigd van:

1.

per hoofdmelder per jaar

€ 279,35

€ 263,05

2.

per nevenmelder per jaar

€ 11,00

€ 10,35

Aanbrengen van verkeersmaatregelen

Artikel 11

Voor het aanbrengen van verkeersmaatregelen is een recht verschuldigd van:

1.

per verkeersbord

€ 4,20

€ 3,95

2.

per afsluiting

€ 41,20

€ 38,80

Verhuur van afzethekken

Artikel 12

1.

Voor de huur van afzethekken is per dag een recht verschuldigd van

€ 0,45

€ 0,40

per meter voor de eerste 100 meter en voor iedere

volgende meter

€ 0,30

€ 0,25

exclusief vervoerskosten

2.

over de dag van het terugbrengen van de afzethekken is geen recht verschuldigd.

3.

Indien de afzethekken op dezelfde dag worden opgehaald en teruggebracht is het recht verschuldigd over één dag.

Overige diensten

Artikel 13

Voor het verhuur van vlaggenmasten is per mast per dag

een recht verschuldigd van

€ 8,05

€ 7,60

Artikel 14

Voor verhuur van diverse objecten (electrakasten, klein

materieel, bekabeling, etc.) is per uitleenbeurt per dag

een recht verschuldigd van

€ 8,05

€ 7,60

Artikel 15

Voor verhuur van een podium voor commerciële activiteiten is per uitleenbeurt een recht verschuldigd van

€ 205,15

€ 193,15

Artikel 16

Voor het huren van minicontainers is per uitleenbeurt, per

minicontainer, per dag en het nadien met of zonder inhoud inleveren, een recht verschuldigd van

€ 24,45

€ 23,00

Artikel 17

De in de artikelen 11 tot en met 16 genoemde tarieven gelden niet voor verenigingen welke statutair in de gemeente Veldhoven zijn gevestigd en/of wier activiteiten geheel of in grote mate gericht zijn op (de) Veldhoven(se inwoners).

Artikel 18

Voor het gebruik maken van de diensten, waarvoor in de voorgaande artikelen geen afzonderlijk recht is opgenomen, zal de kostprijs in rekening worden gebracht.

Voorschotheffing

Artikel 19

Indien de kostprijs voor het verlenen van diensten afwijkt van de in deze verordening vermelde tarieven, hebben burgemeester en wethouders, vooruitlopende op de aanpassing van de tarieven door de raad in zijn eerstvolgende vergadering, de bevoegdheid de gewijzigde tarieven bij voorschot te heffen.

Omzetbelasting

Artikel 20

De wettelijk verschuldigde omzetbelasting komt voor rekening van degene, die van de in deze verordening genoemde diensten gebruik maakt.

Artikel 21

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen, dit te hunner beoordeling, van de in deze verordening opgenomen tarieven afwijken.

Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 22

 • 1.

  De "Tarievenverordening 2022" van 9 november 2021, nummer 21.076, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Tarievenverordening 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 8 november 2022.

B.T. de Winter M.J.A. Delhez

griffier voorzitter