Regeling vervallen per 01-01-2024

Raadsbesluit Verordening Toeristenbelasting 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Raadsbesluit Verordening Toeristenbelasting 2023

volgnummer : 22.112/ 22bs00108

datum raad : 8 november 2022

agendapunt :

onderwerp : “Verordening toeristenbelasting 2023”

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022, nr. 22.101

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet.

b e s l u i t :

vast te stellen de

“Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023”

Artikel 1. Belastbaar feit.

Onder de naam “Toeristenbelasting” wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 2. Begripsomschrijving.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Hotel

Een accommodatie met slaapplaatsen voor logiesverstrekking in overwegend een- en tweepersoonskamers tegen boeking per nacht, waar afzonderlijke maaltijden, kleine etenswaren en dranken kunnen worden verstrekt aan gasten en aan passanten.

 • 2.

  Groepsaccommodatie

Een accommodatie met ten minste twintig slaapplaatsen die logies overwegend aan personen in groepsverband (geen gezinsverband zijnde) verstrekt, met slaapgelegenheid in kamers, zalen, huisjes, tenthuisjes, appartementen en / of tenten, die gasten mogelijk met 'vreemden' moeten delen. Onder groepsaccommodaties worden verstaan: kampeerboerderijen, vakantiehuizen, kindervakantiehuizen, scoutinghuizen, natuurvriendenhuizen, tentenkampen en logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra en maneges.

 • 3.

  Kampeerterrein

Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto's, tenthuisjes of trekkershutten.

Artikel 3. Belastingplicht.

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1 in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 verblijf houdt.

Artikel 4. Vrijstellingen.

De belasting wordt niet geheven ter zake van verblijf:

 • 1.

  door degene die:

 • a.

  als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft;

 • b.

  tijdelijk in de gemeente verblijft in een daarvoor geoutilleerde accommodatie en die van wege een lichamelijke of sociale handicap, dan wel door financiële c.q. sociaal maatschappelijke omstandigheden in de thuissituatie voor een vakantiebeleving is aangewezen op initiatieven van derden, zoals buurthuizen, scholen en vakantiecomités;

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Artikel 5. Aanmeldingsplicht.

De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het College van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 6. Maatstaf van heffing.

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.

Artikel 7. Belastingtarief.

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting:

in hotels € 2,70

in groepsaccommodaties € 1,60

op kampeerterreinen € 1,60

Artikel 8. Belastingjaar.

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9. Wijze van heffing.

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10. Aanslaggrens.

Belastingaanslagen van minder dan € 45,38 worden niet opgelegd.

Artikel 11. Termijnen van betaling.

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen betaald worden in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 13. Kwijtschelding.

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  De “Verordening toeristenbelasting 2022” van 9 november 2021, nr. 21.078, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zijn van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening toeristenbelasting 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 8 november 2022.

B.T. de Winter M.J.A. Delhez

griffier voorzitter