Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten gemeente Emmen 2023

Geldend van 06-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten gemeente Emmen 2023

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022;

gelet op artikel 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten gemeente Emmen 2023.

Artikel 1 Definities

 • 1. Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   Gemeentelijke begraafplaatsen:

   De begraafplaatsen waar deze verordening betrekking op heeft zijn:

   • -

    het begraafpark “Oeverse Bos” in Emmen;

   • -

    de begraafplaats “Kerkhoflaan” in Emmen;

   • -

    de begraafplaats “de Wolfsbergen” in Emmen;

   • -

    de begraafplaats aan de Runde NZ in Emmer-Compascuum;

   • -

    de begraafplaats aan de Havenstraat in Erica;

   • -

    de begraafplaats aan het van Echtenskanaal NZ in Klazienaveen;

   • -

    de begraafplaats aan het Drijverspad, in Nieuw-Amsterdam,;

   • -

    de begraafplaats aan de Klazienaveensestraat in Nieuw-Dordrecht;

   • -

    de begraafplaats aan het Weerdingerkanaal ZZ in Nieuw-Weerdinge;

   • -

    de begraafplaats aan de Pastorieweg in Roswinkel;

   • -

    de begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Schoonebeek;

   • -

    de begraafplaats “de Tweeling” aan de Nieuweweg in Veenoord;

   • -

    de begraafplaats aan de Ellenbeek in Weiteveen;

   • -

    de begraafplaats aan het Verlengde van Echtenskanaal NZ in Zwartemeer.

  • b.

   beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;

  • c.

   rechthebbende: de (natuurlijke of rechts-) persoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier (urnen)graf;

  • d.

   belanghebbende: een verzamelnaam voor alle contactpersonen met een belang bij een graf, een natuurlijk of rechtspersoon, niet zijnde een rechthebbende;

  • e.

   particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van overledenen en het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

  • f.

   natuurgraf: een particulier graf op de natuurbegraafplaats – onderdeel van het begraafpark “Oeverse Bos” in Emmen – waarvoor aparte richtlijnen en een aparte uitgiftetermijn geldt en een apart tarief gerekend wordt;

  • g.

   algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waar de mogelijkheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van een of twee overledenen, afhankelijk van de begraafplaats (waaronder ook graven waarin van gemeentewege wordt begraven);

  • h.

   urnengraf: een particulier graf waarvan de rechthebbende het recht heeft een of meerdere asbussen bij te zetten en bijgezet te houden;

  • i.

   urnennis: een particuliere nis (ruimte in bijv. een urnenmuur) waarvan de rechthebbende het recht heeft een of meerdere asbussen bij te zetten en bijgezet te houden;

  • j.

   dubbel graf: twee enkele particuliere graven naast elkaar die toebehoren aan eenzelfde rechthebbende en waar plaatsing van een gezamenlijke grafbedekking is toegestaan;

  • k.

   kindergraf: een particulier graf waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven en begraven houden van een natuurlijk persoon tot 6 jaar en van levenloos geborenen;

  • l.

   grafbedekking: gedenkteken of winterharde beplanting op een graf. Onder grafbedekking wordt niet verstaan losse versiering zoals plantenpotten, kaarsenhouders en dergelijke;

  • m.

   grafkelder: een betonnen, gemetselde of andere wettelijk toegestane constructie die in de grond is geplaatst en waarin een lijk wordt begraven of asbussen worden bijgezet;

  • n.

   urnenkelder: een wettelijk toegestane constructie die in de grond is geplaatst en waarin een of meerdere asbussen worden bijgezet;

  • o.

   gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sluitplaat of ander monument ter nagedachtenis aan een overledene;

  • p.

   asbus: een omhulsel waarin de as van een overledene bewaard wordt, voorzien van een uniek onuitwisbaar identificatienummer;

  • q.

   urn: sieromhulsel waarin de as of een deel van de as van een overledene bewaard wordt;

  • r.

   strooiveld: een plaats op de begraafplaats in beheer bij de gemeente waar as wordt verstrooid;

  • s.

   bezorging van as: het bijzetten van een asbus in een urnengraf of -nis of het verstrooien van as;

  • t.

   verlof tot begraven: de schriftelijke toestemming voor het begraven van de overledene, die de gemeente afgeeft bij de aangifte van overlijden. Dit verlof moet worden overhandigd aan de begraafplaats waar de uitvaart plaatsvindt;

  • u.

   administratie van de begraafplaats: ambtenaar die onder andere belast is met de planning van graven en asbestemmingen, de uitvaarten en het bijhouden van het register;

  • v.

   ruimen: het leegmaken van een graf, waarbij de resten van een overledene opnieuw op een begraafplaats ter aarde worden besteld of worden gecremeerd;

  • w.

   samenvoegen: het op verzoek van de rechthebbende samenvoegen van twee lagen in een graf tot op de onderste laag, bij graven met meerdere lagen;

  • x.

   schudden: een vorm van ruimen waarbij de stoffelijke resten na afloop of afstand van het grafrecht verdiept worden begraven, tot onder de onderste laag en waarbij het graf daarna weer opnieuw kan worden uitgegeven;

  • y.

   overledene: een lijk zoals bedoeld in de wet op de Lijkbezorging;

  • z.

   onbepaalde tijd: uitgiftetermijn van een graf waarvan de duur vooralsnog onbepaald is, maar waaraan het college een aantal voorwaarden heeft gesteld waarbij de rechten kunnen eindigen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • a. De rechten worden geheven naar de maatstaf en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • b. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • a. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving. De dagtekening is maximaal 30 dagen na de begrafenisdatum.

 • b. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022’, en de bijbehorende tarieventabel, vastgesteld bij raadsbesluit van 3 maart 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het 3 lid genoemde datum na ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in lid c. genoemde datum van de heffing, blijft de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die tussenperiode plaatsvindt.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2022.

de wnd griffier,

S. Engelen

de voorzitter,

H.F. van Oosterhout

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van Lijkbezorgingsrechten 2023

Hoofdstuk 1 Particuliere graven volwassenen

 

Het tarief bestaat uit grafrecht en het onderhoud, zoals beschreven in de geldende Beheerverordening begraafplaatsen.

1.1

Tweediep graven

 
 

Volwassen graven op de begraafplaatsen in Emmen en het uitbreidingsdeel op de begraafplaats van Klazienaveen. Op deze plekken worden alleen ‘tweediep’ graven uitgegeven. Op de andere begraafplaatsen worden ook tweediep graven uitgegeven wanneer dit zowel mogelijk is als gevraagd wordt.

 

1.1.1

Graf volwassene, termijn 20 jaar

€ 4.083,00

1.1.2

Verlenging termijn met 5 of 10 jaar; aantal jaren maal

€ 188,00

 
 
 

1.2

Eendiep graven

 
 

Volwassen graven op de overige begraafplaatsen en gedeelten

 
 

Op deze plekken wordt alleen eendiep begraven

 

1.2.1

Graf volwassene, termijn 20 jaar

€ 2.576,00

1.2.2

Verlenging termijn met 5 of 10 jaar; aantal jaren maal

€ 113,00

1.2.3

Dubbel graf (naast elkaar) volwassene, termijn 20 jaar

€ 4.406,00

1.2.4

Verlenging termijn met 5 of 10 jaar; aantal jaren maal

€ 188,00

1.3

Verlenging in het kader van de wettelijke grafrusttermijn

 
 

Aantal jaren X verlengingstarief

 

1.4

Overgangsregeling verlenging eendiep en dubbele eendiep graven uitgegeven voor 1-1-2019

 
 

Het gaat hier om verlenging van eendiep graven op plaatsen waar tweediep werd begraven. Verlenging is mogelijk met 5 of 10 jaar.

 

1.4.1.

Verlenging uitgifte eendiep; aantal jaren maal

€ 166,00

1.4.2

Verlenging uitgifte twee maal eendiep; aantal jaren maal

€ 293,00

 
 
 

Hoofdstuk 2 Particuliere natuurgraven

 

Het tarief bestaat uit grafrecht en het onderhoud, zoals beschreven in de geldende Beheerverordening begraafplaatsen.

2.1

Natuurgraven

 

2.1.1

Natuurgraf

€ 4.138,00

2.1.2

Boomschijf inclusief inscriptie

€ 159,00

 
 
 

Hoofdstuk 3 Particuliere kindergraven

 

Het tarief bestaat uit grafrecht en het onderhoud, zoals beschreven in de geldende Beheerverordening begraafplaatsen.

3.1

Kindergraf 0-1 jaar

 

3.1.1

Kindergraf 0-1 jaar, termijn 20 jaar

€ 816,00

3.1.2

Verlenging termijn met 5 of 10 jaar; aantal jaren maal

€ 38,00

3.2

Kindergraf 1-6 jaar

 

3.2 1

Kindergraf 1-6 jaar, termijn 20 jaar

€ 1.225,00

3.2.2

Verlenging termijn met 5 of 10 jaar; aantal jaren maal

€ 56,00

 
 
 

Hoofdstuk 4 Algemene graven

 

4.1

Algemene graven, termijn 10 jaar

 

4.1.1

Algemeen graf

€ 1.432,00

 
 
 

Hoofdstuk 5 Begraven

 

Voor het begraven van stoffelijke overschotten worden de volgende rechten geheven:

 

5.1

Begraven

 

5.1.1

Volwassene

€ 663,00

5.1.2

Kind 0-1 jaar

€ 168,00

5.1.3

Kind 1-6 jaar

€ 431,00

5.1.4

Voor een begraving indien deze meer dan 30 minuten later arriveert op de begraafplaats dan de afgesproken tijd, per half uur een extra recht

€ 34,00

5.2

Begraven op zaterdag

 
 

Tarief voor een begraving op een zaterdag, behalve indien deze valt direct voor of na een algemeen erkende christelijke feestdag

 

5.2.1

Volwassene

€ 1.160,00

5.2.2

Kind 0-1 jaar

€ 360,00

5.2.3

Kind 1-6 jaar

€ 753,00

5.3

Opgraven en herbegraven

 

5.3.1

Het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot in hetzelfde graf

€ 837,00

5.3.2

Het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot in een ander graf op dezelfde begraafplaats of een andere gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Emmen

€ 1.368,00

5.3.3

Het opgraven van een stoffelijk overschot om te worden herbegraven op een andere begraafplaats dan in de gemeente Emmen of om te worden gecremeerd

€ 837,00

 
 
 

Hoofdstuk 6 Asbestemmingen

 

Het tarief bestaat uit grafrecht en het onderhoud opgenomen zoals beschreven in de geldende Beheerverordening begraafplaatsen.

6.1

Particulier urnengraf

 

6.1.1

Particulier urnengraf, termijn 20 jaar

€ 2.223,00

6.1.2

Verlenging particulier urnengraf met 5 of 10 jaar; aantal jaren maal

€ 104,00

6.2.

Bijzetten

 

6.2.1

Bijzetten asbus in een particulier graf

€ 81,00

6.2.2

Bijzetten op zaterdag

€ 144,00

6.3

Verstrooien

 

6.3.1.

Het verstrooien op de gemeentelijke begraafplaats

€ 81,00

6.3.2

Tarief voor het verstrooien op zaterdag

€ 144,00

6.3.3

Voor het plaatsen van een gedenkplaatje op een verstrooimonument, voor een periode van 15 jaar, inclusief verstrooien

€ 200,00

6.3.4

Wanneer de termijn van een urnengraf op de gemeentelijke begraafplaats verstreken is kan de as verstrooid worden op de gemeentelijke begraafplaats. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

 

6.4

Asbuskelder

 

6.4.1

Levering van een asbuskelder

€ 202,00

 
 
 

Hoofdstuk 7 Aktes

 

Voor elke akte van overschrijving van een recht van een particulier graf of een algemeen graf, wordt een recht geheven.

7.1

Akte van overschrijving

 

7.1.1

Akte van overschrijving

€ 15,00

 
 
 

Hoofdstuk 8 Kelders

 

8.1

Vergunning grafkelder

 

8.1.1

Vergunning grafkelder: 2 kubieke meter, buitenwerks gemeten

€ 326,00

8.1.2

Per halve kubieke meter

€ 82,00

8.2

Grafkelder nieuwe gedeelte Klazienaveen

 

8.2.1

Gebruik grafkelder nieuwe gedeelte begraafplaats van Echtenskanaal NZ Klazienaveen, voor een periode van 20 jaar

€ 1.477,00

 
 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2022.

de wnd. griffier,

S. Engelen

de voorzitter,

H.F. van Oosterhout