Raadsbesluit Verordening Afvalstoffenheffingen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Raadsbesluit Verordening Afvalstoffenheffingen 2023

volgnummer : 22.103/ 22bs00100

datum raad : 8 november 2022

agendapunt :

onderwerp : vaststellen Verordening Afvalstoffenheffingen 2023

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022, nr.22.101;

overwegende dat het noodzakelijk is de tarieven van de afvalstoffenheffing aan te passen om de kostendekking te waarborgen;

gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

b e s l u i t :

vast te stellen de “Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffingen 2023”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • “gebruik maken”: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;

 • groene mini-container: een container bestemd voor de afvoer van groente-, fruit- en tuinafval alsmede etensresten (GFT+E);

 • grijze container: een container bestemd voor het huishoudelijk restafval (niet zijnde plastic, metaal en drankkartons), met een maximale inhoud van 240 liter.

Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "Afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3. Voorwerp van de belasting.

 • 1.

  Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2.

  Als perceel wordt aangemerkt:

 • a.

  de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f van de Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

 • c.

  een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

 • d.

  een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar horen.

 • e.

  het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 4. Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief 2023 2022

 • 1.

  de belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

 • a.

  als het perceel op 1 januari door één persoon wordt bewoond € 207,69 € 192,87

 • b.

  als het perceel op 1 januari door meer dan één persoon wordt

 • bewoond € 296,70 € 275,53

 • 2.

  De belasting voor het op 1 januari van het belastingjaar of,

 • indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de

 • belastingplicht, in bruikleen hebben van één extra grijze of

 • groene mini-container, bedraagt per belastingjaar € 100,00 € 100,00

 • 3.

  De belasting voor het op aanvraag omwisselen van een

container naar een container van een ander volume bedraagt

per keer € 25,00 € 25,00

(na het betrekken van een nieuwe woning wordt de omwisseling

op verzoek éénmaal gratis uitgevoerd, mits dit verzoek is gedaan

binnen 6 weken nadat de woning in gebruik is genomen).

 • 4.

  Voor het inleveren van afval op de milieustraat Veldhoven gelden de tarieven zoals opgenomen in de tarieventabel behorende bij deze verordening,

 • 5.

  De belasting bedoeld in het derde en vierde lid wordt geheven door middel van

een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending

of uitreiking van een schriftelijke kennisgeving aan de belasting-

schuldige bekendgemaakt,

 • 6.

  Belastingaanslagen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd.

 • 7.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het vijfde lid wordt het totaal van de op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 5a. Lastenvermindering

De belastingen, genoemd in artikel vijf, eerste lid onder a en b, worden verminderd met een bedrag van € 0,93 indien de belastingplicht is aangevangen op 1 januari 2023.

Artikel 6. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

Artikel 9. Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijn drie maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, dat zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande, dat het aantal termijnen tenminste vijf en ten hoogste elf bedraagt. De eerste termijn vervalt een maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffingen.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening afvalstoffenheffingen 2022" van 9 november 2021, nummer 21.069, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffingen 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 8 november 2022.

B.T. de Winter M.J.A. Delhez

griffier voorzitter

Tarieventabel Milieustraat Veldhoven, behorende bij de Verordening afvalstoffenheffingen 2023

afvalsoort

prijs

afgewerkte olie (maximaal 10 liter)

gratis

asbest

gratis

autobanden met of zonder velg (max. 4 stuks), tot 1 m3

autobanden met of zonder velg (max. 4 stuks), tot 2 m3

€ 7,-

€ 13,-

bouw- en sloopafval, tot 1 m3

bouw- en sloopafval, tot 2 m3

€ 7,-

€ 13,-

frituurvet

gratis

grof restafval, niet-vervuilde grond, tot 1 m3

grof restafval, niet-vervuilde grond, tot 2 m3

€ 7,-

€ 13,-

huishoudelijke en elektronische apparaten

gratis

ijzer en andere metalen

gratis

klein chemisch (gevaarlijk) afval

gratis

kleine dode huisdieren

gratis

kringloopspullen

gratis

matras, t/m 90 cm breed (per stuk)

matras, breder dan 90 cm (per stuk)

€ 6,-

€ 12,-

papier en karton

gratis

tuinafval

gratis

vuilniszakken met huishoudelijk afval, tot 1 m3

vuilniszakken met huishoudelijk afval, tot 2 m3

€ 7,-

€ 13,-

Behorende bij raadsbesluit van 8 november 2022

B.T. de Winter

griffier