Aanwijzingsbesluit evenementenaantal Land van Cuijk 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit evenementenaantal Land van Cuijk 2023

De burgemeester van de gemeente Land van Cuijk,

Gelet op artikel 2:25, lid 9, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Land van Cuijk 2022 (APV), waarin staat dat de burgemeester bevoegd is om gebieden en periodes aan te wijzen waarvoor beperkingen worden gesteld aan het aantal te houden evenementen;

besluit:

 • I.

  In te trekken het Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Land van Cuijk 2022.

 • II.

  Vast te stellen het navolgend Aanwijzingsbesluit evenementenaantal Land van Cuijk 2023:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Land van Cuijk 2022;

 • b.

  Evenement: een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de APV;

 • c.

  A-evenement: een evenement als bedoeld in artikel 2:24, lid 5 onder a van de APV;

 • d.

  B-evenement: een evenement als bedoeld in artikel 2:24, lid 5 onder b van de APV;

 • e.

  C-evenement: een evenement als bedoeld in artikel 2:24, lid 5 onder c van de APV;

 • f.

  Kalenderjaar: de tijdsinterval van 1 januari tot en met 31 december;

 • g.

  Klein evenement: een evenement als bedoeld in artikel 2:24, lid 3 en 4 van de APV;

 • h.

  Geluidsrelevant evenement: een evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van een of meerdere geluidsversterkende apparaten anders dan voor het doen van korte mededelingen en aankondigingen;

 • i.

  Locatie: een plein, een grasveld of enig ander gedeelte van de openbare ruimte waar alles staat opgesteld of aanwezig is dat direct te maken heeft met het evenement, zoals tenten, podia, aggregaten, de deelnemers en bezoekers, enz.

Artikel 2

 • 1. Ten behoeve van het voorkomen van een al te grote druk en het beheersbaar houden van overlast worden het aantal evenementen als volgt genormeerd:

  • a.

   Maximaal 12 (meerdaagse) evenementen per locatie per kalenderjaar, waarvan maximaal 6 (meerdaagse) geluidsrelevante evenementen ;

  • b.

   Een geluidsrelevant evenement mag per locatie maximaal 3 opeenvolgende dagen duren. Dit uitgangspunt is niet van toepassing op de carnavalsdagen vanaf de vrijdag tot en met de dinsdag daarop volgend, de kermisdagen in de betreffende kern, de vierdaagse feesten in Cuijk en gedurende de plaatsing van de tijdelijke ijsbanen in de betreffende kern.

  • c.

   Per locatie zijn er per kalendermaand minimaal twee weekenden (vrijdag/zaterdag/zondag) waarop geen evenement plaatsvindt.

  • d.

   Na een geluidsrelevant evenement vindt gedurende minimaal 2 daaropvolgende weekenden geen ander geluidsrelevant evenement op de betreffende locatie plaats.

 • 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op:

  • a.

   kleine evenementen;

  • b.

   A-evenementen met een bezoekersaantal van maximaal 500 personen;

  waarbij geen gebruik wordt gemaakt van geluidsversterkende apparaten – anders dan voor het doen van korte mededelingen en aankondigingen – en het evenement voor 22.00 uur zal zijn beëindigd. Tevens mag hierbij geen sprake zijn van afsluitingen van wegen.

 • 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 zijn aanvullend op hetgeen is vastgelegd in een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, voorbereidingsbesluit of omgevingsvergunning. Wanneer op de betreffende locatie hierin een maximum aantal evenementen is opgenomen, dan is dit leidend.

Artikel 3

Evenementen waarvoor nog geen melding is ingediend of aanvragen voor evenementen die voor inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit zijn ingediend, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze beleidsregel, worden afgehandeld overeenkomstig dit aanwijzingsbesluit.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit evenementenaantal Land van Cuijk 2023.

 • III.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Ondertekening

Cuijk, 20 december 2022

De waarnemend burgemeester,

mr. W.A.G. Hillenaar