Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 30-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Nijverdal, 20 december 2022 Nr. 2022-027158.

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d. maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit, als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet, bedraagt het tarief de som van de bedragen, die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a. van zuiver redactionele aard zijn;

 • b. een tariefsverlaging betreffen;

 • c. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt of is getreden;

 • met dien verstande dat het college van burgemeester en wethouders de raad zo snel mogelijk achteraf informeert over de toegepaste bevoegdheid.

Artikel 11 Overgangsrecht

De Legesverordening 2022, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2021, nr. 2021-026535, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De bekendmaking van de in onderdeel 2.1.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normbladen geschiedt door terinzagelegging.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2023".

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

TARIEVENTABEL

Behorende bij de Legesverordening 2023.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, buiten de door de ambtenaar van de burgerlijke stand bepaalde plaats, dagen en uren waarop gelegenheid wordt gegeven tot een kosteloze huwelijksvoltrekking of een registratie van een partnerschap:

1.1.1.1

in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal:

a.

op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 17.00 uur

410,00

b.

op zaterdag en zondag van 9.00 uur tot en met 13.00 uur het onder artikel 1.1.1.1a genoemde tarief verhoogd met

410,00

c.

in tegenstelling tot het gestelde onder 1.1.1.1a is het trouwen op maandag om 9.15 of 9.30 uur gratis

1.1.1.2

in het Noaberhuus te Hellendoorn:

a.

op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 17.00 uur

510,00

b.

op zaterdag en zondag van 9.00 uur tot en met 13.00 uur het onder artikel 1.1.1.2a genoemde tarief verhoogd met

410,00

1.1.1.3

in een ander als huis der gemeente aangewezen locatie:

a.

op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 17.00 uur

410,00

b.

op maandag tot en met vrijdag buiten de onder 1.1.1.3a genoemde tijdstippen

682,00

c.

op zaterdag en zondag

928,00

1.1.1.4

Het tarief voor het beschikbaar stellen van getuigen bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt per getuige

Het beschikbaar stellen van getuigen kan alleen in het Huis van Cultuur en Bestuur te Nijverdal tijdens kantooruren.

39,00

1.1.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor benoeming als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hellendoorn voor één dag bedraagt

164,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

27,25

b.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

46,90

c.

voor een duplicaat van een boekje als bedoeld onder artikel 1.1.2a

32,75

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van de lijst waarop zijn vermeld alle in één week geboren, gehuwde en overleden personen en alle in één week geregistreerde partnerschappen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, bedoeld voor één jaar, recht gevend op periodieke verstrekking van de bedoelde opgaven:

a.

omtrent overledenen alleen

228,90

b.

omtrent geborenen alleen

228,90

c.

omtrent huwelijksvoltrekkingen of geregistreerde partnerschappen alleen

228,90

d.

omtrent de drie hiervoor genoemde onderdelen tezamen

457,80

1.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de historische bevolkingsregisters, eventueel gevolgd door het geven van één of meer inlichtingen, ongeacht het resultaat van die naspeuringen, indien voor de naspeuring bijstand is verleend door een gemeenteambtenaar, voor ieder daaraan besteed kwartier

13,40

1.1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland, alsmede van het verstrekken van afschriften van of uittreksels uit de akten van die registers

5,15

1.1.5

Elk abonnement wordt gesteld op naam van de aanvrager. Het is noch geheel, noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar.

1.1.6

Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, wordt bij tussentijdse beëindiging van een abonnement, indien deze plaatsvindt voordat een half jaar van de geldigheidsduur daarvan is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen respectievelijk exemplaren van bescheiden, waarop het recht geeft, is verbruikt, op schriftelijk verzoek van de houder, ontheffing van de betaling van deze leges verleend. De ontheffing wordt verleend tot een bedrag, gelijkstaand met de helft van het verschuldigde.

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

34,25

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

53,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

44,65

1.3.2

Het tarief als genoemd in artikel 1.3.1 wordt:

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

34,10

1.3.2.2

bij een aanvraag in verband met vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met een bedrag van

22,30

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een “gezondheidsverklaring” (na voorafgaande prijsopgave)

Kostprijs

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van artikel 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een bewijs van opneming in de Basisregistratie Personen:

a.

indien het één persoon betreft

12,85

b.

indien het twee of meer tot hetzelfde gezin behorende personen betreft

19,30

1.4.3

Voor de toepassing van artikel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de Basisregistratie Personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

7,10

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

a.

voor 100 verstrekkingen

21,00

b.

voor 500 verstrekkingen

43,50

c.

voor 1.000 verstrekkingen

55,10

d.

voor 5.000 verstrekkingen

202,35

e.

voor 10.000 verstrekkingen

375,45

de rechten onder punt a. tot en met e. worden voor de automatiseringskosten, ongeacht het aantal verstrekkingen, verhoogd met

154,05

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de Basisregistratie Personen, eventueel gevolgd door het geven van één of meer inlichtingen, ongeacht het resultaat van die naspeuringen, indien voor de naspeuring bijstand is verleend door een gemeenteambtenaar, voor ieder daaraan besteed kwartier

13,40

1.4.6

Elk in dit hoofdstuk genoemd abonnement wordt gesteld op naam van de aanvrager. Het is noch geheel, noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar.

1.4.7

Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, wordt bij tussentijdse beëindiging van een abonnement, indien deze plaatsvindt voordat een half jaar van de geldigheidsduur daarvan is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen respectievelijk exemplaren van bescheiden, waarop het recht geeft, is verbruikt, op schriftelijk verzoek van de houder ontheffing van de betaling van deze leges verleend. De ontheffing wordt verleend tot een bedrag, gelijkstaand met de helft van het verschuldigde.

Hoofdstuk 5 Vervallen

Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

een volledig exemplaar van de programmabegroting inclusief meerjarenperspectief

62,40

b.

een volledig exemplaar van de gemeenterekening

46,65

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens via Kadaster-on-line, betreffende de kadastrale kaart, administratieve gegevens, hypothecaire gegevens, het bedrag dat is opgenomen in de Regeling tarieven kadaster, genoemd onder de kolom post/fax/e-mail.

Deze leges worden niet geheven ten behoeve van het aanvragen van vergunningen e.d. als bedoeld in titel 2 van deze tabel.

b.

tot het op verzoek verstrekken van informatie uit het kadastraal register via Kadaster-on-line, de door het kadaster in rekening gebrachte leges, vermeerderd per kwartier voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen met

13,40

c.

tot het verstrekken van andere informatie dan de in de productcatalogus van “Vind” beschreven informatie, per kwartier

13,40

d.

tot het verstrekken van een toelichting op het ter inzage verleende dossier, per kwartier

13,40

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, eventueel gevolgd door het geven van één of meer inlichtingen, ongeacht het resultaat van die naspeuringen, indien voor de naspeuring bijstand is verleend door een gemeenteambtenaar, voor ieder daaraan besteed kwartier

13,40

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van een uittreksel uit het WKPB-beperkingenregister, per uittreksel

14,00

b.

tot het verstrekken van een uittreksel uit de WKPB-registratie, per uittreksel

14,00

c.

tot het verstrekken van een onbelastverklaring uit het WKPB-beperkingenregister, per verklaring

14,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

a.

verklaring omtrent het gedrag

41,35

b.

bewijs van Nederlanderschap

12,85

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het legaliseren van een handtekening

5,15

b.

tot het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

5,15

c.

tot het afgeven van een verklaring dat het portret op een stuk het portret is van degene, te wiens naam het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld

5,15

1.9.3

Voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit ingevolge de bepalingen opgenomen in de Rijkswet op het Nederlandschap van 19 december 1984 (staatsblad 629) gelden de leges zoals vermeld op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gedrukte kopieën van documenten geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het ‘Besluit maximumtarieven open overheid’.

Bij de toepassing van dit artikel zijn geen leges verschuldigd indien het totaal verschuldigde bedrag niet meer is dan

3,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, eventueel gevolgd door het geven van één of meer inlichtingen, ongeacht het resultaat van die naspeuringen, indien voor de naspeuring bijstand is verleend door een gemeenteambtenaar, voor ieder daaraan besteed kwartier

13,40

1.10.3

Voor het hergebruik van informatie (artikel 9 Wet hergebruik overheidsinformatie) brengt de gemeente ten hoogste de marginale kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding in rekening.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet

152,90

b.

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid van de Leegstandwet

76,45

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met een wijziging of omzetting van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

60,70

1.13.2

Indien de wijziging of omzetting als bedoeld in artikel 1.13.1 niet wordt verleend vindt restitutie plaats van 50% van de ter zake geheven leges.

Hoofdstuk 14 Vervallen

Vervallen

Hoofdstuk 15 Vervallen

Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

1.16.1.1

vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de kansspelen

54,55

1.16.1.2

aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van 3 jaar voor één kansspelautomaat, per jaar

56,50

1.16.1.3

een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van 1 jaar voor twee of meer kansspelautomaten:

a.

voor de eerste kansspelautomaat, per jaar

56,50

b.

voor iedere volgende kansspelautomaat, per jaar

34,00

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):

a.

voor een gastouder

599,25

b.

voor een gastouderbureau, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

2.906,90

1.17.2.

In afwijking van het in 1.17.1 bepaalde, geldt dat het daar vermelde tarief niet in rekening wordt gebracht indien een aanvraag, na toepassing van art. 4:5 Awb, niet in behandeling wordt genomen indien het onderzoek zoals bedoeld in artikel 1.62, lid 1, van de Wet kinderopvang (Wko), nog niet is aangevangen.

Hoofdstuk 18 Nutsvoorzieningen

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) 2016

383,42

1.18.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestrating, alsmede gesloten verhardingen, wordt het tarief geheven dat is vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als zogenaamde straatwerkvergoedingen.

1.18.1.2

Het in artikel 1.18.1 genoemde bedrag wordt:

a.

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

154,29

b.

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.18.1.3

Indien een begroting als bedoeld in artikel 1.18.1.2 onder punt b. is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.18.1.4

Het tarief bedoeld in artikel 1.18.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet 1994 of het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, als bedoeld in:

a.

artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994

56,70

b.

artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, één aanvraag voor:

1 voertuig

18,90

2 voertuigen

37,80

3 voertuigen

42,55

4 voertuigen

47,25

5 voertuigen

52,00

>5 voertuigen

56,70

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart:

a.

wanneer het gaat om een eerste aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart, of wanneer het gaat om een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart waarvan de geldigheidstermijn met meer dan een half jaar is verstreken

133,75

b.

wanneer het gaat om een tijdige verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart, een aanvraag voor een instelling en in overige gevallen

54,55

1.19.1.3

tot ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot bepalingen van de Regeling Voertuigen, waarbij door de gemeente mandaat is verleend aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW): het landelijk bepaalde bedrag.

1.19.1.4

tot het verstrekken van een beschikking op een aanvraag op het gebied van verkeer en vervoer, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per beschikking

18,90

Hoofdstuk 20 Verordening op de verblijfsrecreatie

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Verordening op de verblijfsrecreatie voor het houden van de volgende kampeerterreinen:

1.20.1.1

reguliere kampeerterreinen:

a.

kleiner dan 5 hectare

99,40

b.

tussen 5 en 10 hectare

149,10

c.

groter dan 10 hectare

198,80

1.20.1.2

kleinschalige kampeerterreinen

49,70

1.20.1.3

natuurkampeerterreinen

49,70

1.20.1.4

paalkampeerterreinen

20,25

1.20.1.5

gereguleerde overnachtingsplaatsen

20,25

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Verordening op de verblijfsrecreatie

30,40

Hoofdstuk 21 Overige vergunningen, ontheffingen en inschrijvingen

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.21.1.1

Vervallen

1.21.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing van de van kracht zijnde omgevingsverordening Overijssel

39,35

1.21.1.3

tot het verkrijgen van een beschikking op verzoek van de vergunninghouder om gehele dan wel gedeeltelijke wijziging of intrekking van voorwaarden, verbonden aan de onder artikel 1.21.1.2 bedoelde ontheffing

39,35

1.21.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van water, niet aangeleverd door het waterleidingbedrijf

255,00

1.21.1.5

tot het verlenen van een vergunning of ontheffing, als bedoeld in de volgende bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2020 (APV 2020):

a.

artikel 4:6, tweede lid (geluidhinder) van de APV 2020 niet zijnde een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de APV 2020 of besloten feest

98,75

b.

artikel 5:34 (brandontheffing)

27,70

1.21.1.6

tot het verkrijgen van een ontheffing route gevaarlijke stoffen

73,35

1.21.1.7

Vervallen

1.21.1.8

Vervallen

1.21.1.9

tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 3 en/of 4 van de Zondagswet

54,55

1.21.1.10

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar gebruik gemeentewegen

24,50

1.21.1.11

voor het toekennen van een extra nummeraanduiding

122,90

Hoofdstuk 22 Overige verstrekkingen

1.22.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

a.

paal met 1 (dubbel) nummeraanduiding

37,15

b.

paal met 2 (dubbele) nummeraanduidingen

63,00

c.

paal met 3 (dubbele) nummeraanduidingen

74,15

d.

officiële gemeentegids of plattegrond van de gemeente Hellendoorn, voor commerciële doeleinden, per stuk

10,85

e.

inentingsboekje (na voorafgaande prijsopgave)

Kostprijs

Hoofdstuk 23 Overige inlichtingen

1.23.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

a.

opgave van gegevens omtrent leerlingen van de in de gemeente gevestigde onderwijsinstellingen, anders dan aan die instellingen zelf, per inlichting

0,45

Onder één inlichting wordt verstaan het verstrekken van gegevens omtrent één leerling, betreffende diens naam, adres, leeftijd, de school die hij bezoekt, de klas waarin hij geplaatst is e.d.

b.

opgave van de adressen van de in de gemeente gevestigde onderwijsinrichtingen en hun besturen

5,45

1.23.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in het bijzonder belang van de aanvrager verstrekken van schriftelijke inlichtingen betreffende plaatsgehad hebbende aanrijdingen en andere ongevallen, per inlichting, omvattende de gegevens van één aanrijding of ander ongeval

8,65

Hoofdstuk 24 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, beschikking of verstrekking

1.24.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een verstrekking of het verstrekken van een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per verstrekking of beschikking

36,05

Hoofdstuk 25 Publicatie

1.25.1

De rechten in deze titel worden per geplaatste advertentie verhoogd met

35,25

Hoofdstuk 26 Spoedafhandeling

1.26

Voor een spoedafhandeling van de in hoofdstuk 16 en de onderdelen 1.19.1.1 a, 1.21.1.5, 1.21.1.6, 1.21.1.9 en 1.21.1.10 genoemde aanvragen, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met éénmaal de in die onderdelen genoemde leges.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning)

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

Aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, dat wil zeggen het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.2

Bouwkosten

A.

Uitgangspunten “standaard” bouwwerken:

Bij het berekenen van de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt voor in onderstaande tabel genoemde bouwwerken voor de legesbepaling het legesbedrag afgeleid van de kubieke meters of de oppervlakte berekend volgens NEN 2580 (oppervlakte- en inhoudsberekening bouwwerken) vermenigvuldigd met de in onderstaande tabel naar de aard van het bouwwerk opgenomen standaardbouwkosten exclusief omzetbelasting:

I Woningen

rijtjeswoningen

€ 200,00 per m3

twee onder één kapwoningen

€ 225,00 per m3

vrijstaande woning tot en met 600 m3

€ 260,00 per m3

vrijstaande woning > 600 m3

€ 290,00 per m3

appartement, één of meer bouwlagen

€ 260,00 per m3

kelders onder woningen

€ 235,00 per m3

II Bijgebouwen bij woningen

latere aanbouw zoals erker

€ 350,00 per m3

garage/berging/tuinhuisje:

-

hout

€ 95,00 per m3

-

halfsteens met plat dak

€ 125,00 per m3

-

halfsteens met kap

€ 135,00 per m3

-

spouw met plat dak

€ 150,00 per m3

-

spouw met kap

€ 170,00 per m3

dakkapel

€ 1.000,00 per m1

carport

€ 150,00 per m2

schuttingen en hekwerken

€ 70,00 per m1

III Agrarische bouwwerken

stallen

-

rundvee

€ 25,00 per m3

-

varkens

€ 60,00 per m3

-

kippen

€ 62,00 per m3

werktuigenberging/schuur:

-

damwandprofiel

€ 25,00 per m3

-

metselwerk

€ 48,00 per m3

mestkelders onder de stallen

€ 83,00 per m3

kassen

€ 31,00 per m2

IV Niet agrarische bouwwerken

opslagloodsen:

-

plaatstaal/damwandprofiel

€ 19,00 per m3

-

metselwerk

€ 52,00 per m3

kantoren/showroom/winkel/horeca

€ 273,00 per m3

scholen/sporthal/verkoophal (grootschalige detailhandelsvestiging)

€ 258,00 per m3

noodschool/kleedgebouw (sportvereniging)/semi–permanente unit

€ 185,00 per m3

industriehal:

-

plaatstaal geïsoleerd

€ 62,00 per m3

-

metselwerk

€ 105,00 per m3

B.

Uitgangspunt “niet-standaard” bouwwerken:

Voor bouwwerken die niet in bovenstaande tabel (onder A) zijn genoemd, worden de bouwkosten als uitgangspunt genomen. Onder bouwkosten wordt in deze gevallen verstaan: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, dat wil zeggen het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.3

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, hetgeen gesteld is onder artikel 2.3.1.1, doch de vermeerdering bedraagt in alle gevallen

188,60

2.2.2

Het gestelde onder artikel 2.3.12.2 en 2.3.12.3 is van dienovereenkomstige toepassing voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het houden van vooroverleg.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten:

2.3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

188,60

2.3.1.1.1

Het onder artikel 2.3.1.1 genoemde bedrag wordt vermeerderd met 2,58% van de bouwkosten.

2.3.1.1.2

Indien bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat het een vergunningvrij project betreft als bedoeld in artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, bedraagt de vermeerdering niet hetgeen is gesteld onder artikel 2.3.1.1.1, doch

0,00

2.3.1.1.3

Indien bij de beoordeling van de aanvraag blijkt dat het een vergunningvrij project betreft als bedoeld in artikel 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, bedraagt de vermeerdering niet hetgeen is gesteld onder artikel 2.3.1.1.1, doch

188,60

2.3.1.2

Vervallen

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk worden, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht door de aanvrager ingediend moet worden, de overeenkomstig de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk berekende bedragen, verhoogd met

72,10

2.3.1.4

De in dit artikel genoemde leges worden verhoogd met de leges zoals genoemd in artikel 2.10.2.

2.3.2

Welstandstoets:

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag, die ter beoordeling moet worden voorgelegd aan de Stadsbouwmeester of de Welstandscommissie van “Het Oversticht” voor een:

2.3.2.1

omgevingsvergunning, ongeacht het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning en boven de overige in dit hoofdstuk genoemde en ter zake de omgevingsvergunning verschuldigde tarieven, per advies:

3 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 0,00 tot en met € 230.000,00 vermeerderd met

1/2 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 230.000,00 tot en met € 455.000,00 vermeerderd met

1/4 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 455.000,00 tot en met € 680.000,00, vermeerderd met

1/8 ‰ van het deel van de bouwkosten dat € 680.000,00 te boven gaat;

2.3.2.2

vergunning tot wijziging van een bouwplan waarvoor reeds vergunning is verleend:

het uit artikel 2.3.2.1 volgende bedrag berekend over de totale bouwkosten, verminderd met het reeds krachtens deze artikelen in rekening gebrachte bedrag voor het oorspronkelijke bouwplan, tenzij de wijziging van zodanige omvang is, dat deze als een nieuw bouwplan moet worden aangemerkt, in welk geval de leges voor een nieuwe vergunning verschuldigd zijn naar de totale bouwkosten van het gehele gewijzigde plan;

2.3.2.3

een ander plan dan een aanvraag om omgevingsvergunning, ongeacht de inhoud van dat advies en boven de overige in dit hoofdstuk genoemde en ter zake van die aanvraag verschuldigde tarieven, per advies

90,00

2.3.2.4

de krachtens artikel 2.3.2 berekende bedragen worden naar boven afgerond op hele euro's, met een minimum van

90,00

2.3.3

Aanlegactiviteiten:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

176,45

2.3.3.1

De in artikel 2.3.3 genoemde leges worden verhoogd met de leges zoals genoemd in artikel 2.10.2.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet tevens sprake is van een bouwactiviteit:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en al dan niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

201,30

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

201,30

2.3.4.3

a.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

7.028,80

b.

indien voor de aangevraagde omgevingsvergunning toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) nodig is, doch dit wordt geweigerd

1.757,20

c.

het tarief als bedoeld onder a. en b. wordt verhoogd met de advieskosten gemaakt door een intern en/of extern adviseur, welke kosten vooraf worden berekend aan de hand van een door het college van burgemeester en wethouders opgestelde kostenbegroting en medegedeeld aan de aanvrager.

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

201,30

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

201,30

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

201,30

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

201,30

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

201,30

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, tot het verlenen van vergunning voor het in gebruik hebben of houden van bouwwerken zoals bedoeld in:

2.3.5.1

I.

artikel 2.2, eerste lid onder a van het Besluit omgevingsrecht:

307,20

-

voor een bouwwerk met een oppervlakte van 0 tot 100 m2 verhoogd met

203,80

-

voor een bouwwerk met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 verhoogd met

142,70

en vermeerderd per m2 oppervlakte met

0,59

-

voor een bouwwerk met een oppervlakte van 500 tot 1000 m2 verhoogd met

209,65

en vermeerderd per m2 oppervlakte met

0,52

-

voor een bouwwerk met een oppervlakte van 1000 tot 3000 m2 verhoogd met

378,10

en vermeerderd per m2 oppervlakte met

0,40

-

voor een bouwwerk met een oppervlakte van 3000 tot 5000 m2 verhoogd met

681,45

en vermeerderd per m2 oppervlakte met

0,38

-

voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 5000 m2 verhoogd met

976,45

en vermeerderd per m2 oppervlakte met

0,32

II.

artikel 2.2, eerste lid onder b van het Besluit omgevingsrecht:

307,20

-

voor een bouwwerk met een oppervlakte van 0 tot 100 m2 verhoogd met

307,20

-

voor een bouwwerk met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 verhoogd met

153,25

en vermeerderd per m2 oppervlakte met

1,48

-

voor een bouwwerk met een oppervlakte van 500 tot 1000 m2 verhoogd met

406,25

en vermeerderd per m2 oppervlakte met

1,00

-

voor een bouwwerk met een oppervlakte van 1000 tot 1500 m2 verhoogd met

675,40

en vermeerderd per m2 oppervlakte met

0,75

-

voor een bouwwerk met een oppervlakte van 1500 tot 2500 m2 verhoogd met

1.061,95

en vermeerderd per m2 oppervlakte met

0,42

-

voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 2500 m2 verhoogd met

1.564,25

en vermeerderd per m2 oppervlakte met

0,40

2.3.5.2

Indien een aanvraag om ontheffing of vergunning tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken, worden de volgens artikel 2.3.5.1. berekende leges met 50% verminderd.

2.3.5.3

Indien een gebouw onder meerdere invloedssferen valt van artikel 2.2, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht, geldt het hoogste tarief voor het gehele gebouw.

2.3.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning die betrekking heeft op activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

71,90

2.3.6.1

De in artikel 2.3.6 genoemde leges worden verhoogd met de leges zoals genoemd in artikel 2.10.2.

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht:

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

176,45

2.3.7.2

De in artikel 2.3.7.1 genoemde leges worden verhoogd met de leges zoals genoemd in artikel 2.10.2.

2.3.8

Vervallen

2.3.9

Vervallen

2.3.10

Andere activiteiten:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

36,05

2.3.11

Omgevingsvergunning in twee fasen:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.12

Bodemgesteldheidsonderzoek, historisch onderzoek en geluidsberekeningen:

2.3.12.1

Het tarief bedraagt, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van:

a.

de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de bouwverordening

112,20

b.

een verklaring op grond van historisch onderzoek als bedoeld in artikel 2.1.5, vierde lid van de bouwverordening

46,10

2.3.12.2

Het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag waarvoor een gevelbelasting ten gevolge van wegverkeer-, railverkeer- en/of industrielawaai moet worden bepaald voor:

a.

bouwaanvragen ten behoeve van verbouw/uitbreiding van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen ingevolge de Wet geluidhinder

107,85

b.

bouwaanvragen ten behoeve van nieuwbouw van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen ingevolge de Wet geluidhinder

179,75

c.

aanvragen waarvoor een procedure voor een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder moet worden gevolgd

287,60

vermeerderd met het bedrag, genoemd onder a of b, en de kosten voor de registratie van de hogere waarde, als bedoeld in artikel 110i van de Wet geluidhinder

Het tarief als bedoeld onder a. en b. wordt bij woongebouwen per wooneenheid verhoogd met

71,90

2.3.12.3

Indien een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanherziening/-wijziging/-ontheffing, dan wel een aanvraag om omgevingsvergunning met bouwactiviteiten, wordt het onder artikel 2.3.12.2 bedoelde tarief verhoogd met de werkelijke kosten door een externe adviseur aan de gemeente in rekening gebracht. Voorafgaand aan de opdrachtverstrekking door de gemeente wordt hiervan aan betrokkene prijsopgaaf gedaan.

2.3.13

Advies:

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.13.2

Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.3.13.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.13.3

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, bedraagt het tarief:

-

indien krachtens wettelijk voorschrift een advies van de commissie voor de milieueffectrapportage nodig is en wordt afgegeven; of

-

indien op grond van een besluit van het bevoegde gezag, als bedoeld in het besluit milieueffectrapportage, een vrijwillig advies van de commissie voor de milieueffectrapportage gewenst is en wordt afgegeven

het volgende percentage van de externe advieskosten

100%

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen:

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

a.

indien de gemeente een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven aan een ander bestuursorgaan

7.028,80

(dit bedrag is inclusief de kosten voor aanpassing van het bestemmingsplan)

b.

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

c.

indien een begroting als bedoeld onder b. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten,

61,15

2.3.15.1

De in artikel 2.3.15 genoemde leges worden verhoogd met de leges zoals genoemd in artikel 2.10.2.

Hoofdstuk 4 Vermindering

Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt teruggaaf verleend van 25% van de betaalde leges, als bedoeld in artikel 2.3.1.1. Van betaalde leges in verband met publicatie zoals genoemd in artikel 2.10.2 vindt geen teruggaaf plaats.

2.5.2

Op verzoek wordt teruggaaf verleend van de in artikel 2.3.1.1 (dan wel het dienovereenkomstige artikel in voorgaande verordeningen) bedoelde en betaalde leges voor vergunningen die:

-

reeds verleend, doch ingetrokken of vervallen zijn en die opnieuw aangevraagd en verleend zullen worden, een en ander voor zover er in de nieuwe aanvraag geen sprake zal zijn van uitbreiding of verandering ten opzichte van de ingetrokken of vervallen vergunning;

-

vervangen zullen worden door dezelfde doch voor bepaalde proeftijd verleende vergunningen, een en ander voor zover er in de nieuwe aanvraag geen sprake zal zijn van uitbreiding of verandering ten opzichte van de oorspronkelijke vergunning;

met dien verstande dat de teruggaaf niet meer bedraagt dan 70% van de in artikel 2.3.1.1 (dan wel het dienovereenkomstige artikel in voorgaande verordeningen) bedoelde en betaalde leges en onder de voorwaarde dat:

-

de ingetrokken of vervallen vergunning niet meer dan 5 jaren voor de datum van ontvangst van de nieuwe aanvraag is ingetrokken of is vervallen en

-

de voor de nieuwe aanvraag verbindende voorschriften nog geheel gelijk zijn aan de verbindende voorschriften van de ingetrokken of vervallen vergunning.

2.5.3

Op verzoek wordt teruggaaf verleend van de in artikel 2.3.1.1 (dan wel het dienovereenkomstige artikel in voorgaande verordeningen) bedoelde en betaalde leges indien de aanvraag om (omgevings)vergunning van een bouw is ingetrokken voordat op de aanvraag is beslist:

a.

en er daarna een aanvraag is ingediend die niet een uitbreiding of verandering is ten opzichte van de ingetrokken aanvraag. In dit geval bedraagt de totale teruggaaf (inclusief de teruggaaf als bedoeld in artikel 2.5.1) 70% van de in artikel 2.3.1.1 bedoelde en betaalde leges;

b.

omdat een onlosmakelijke activiteit, zoals bedoeld in de Wabo, niet was aangevraagd en daarna een aanvraag is ingediend waarin wel die onlosmakelijke activiteit is aangevraagd. In dit geval bedraagt de totale teruggaaf (inclusief de teruggaaf als bedoeld in artikel 2.5.1) 90% van de in artikel 2.3.1.1 bedoelde en betaalde leges.

2.5.4

Indien een vooroverleg leidt tot een aanvraag om omgevingsvergunning, wordt teruggaaf verleend van 50% van de vermeerdering als bedoeld in artikel 2.2.1.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplannen

2.8.1

Het tarief bedraagt

a.

ter zake van het uitvoeren van een besluit tot het verlenen van medewerking aan een herziening, wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan in het persoonlijk belang van de aanvrager

5.590,20

b.

het onder punt 2.8.1.a verschuldigde tarief wordt gehalveerd indien er sprake is van een omgevingsvergunning voor van het bestemmingsplan afwijkend gebruik op basis van de planologische kruimelregeling als bedoeld in artikel 4, lid 9 van Bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht.

2.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het uitvoeren van een besluit tot het weigeren van medewerking aan een herziening, wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan in het persoonlijk belang van de aanvrager

1.397,55

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek (dat wil zeggen een beoordeling of medewerking kan worden verleend aan een herziening, wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan)

753,15

2.8.4

Het tarief onder artikel 2.8.1 en/of 2.8.2 of 2.8.3 wordt verhoogd met de advieskosten gemaakt door een intern en/of extern adviseur, welke kosten vooraf worden berekend aan de hand van een door het college van burgemeester en wethouders opgestelde kostenbegroting en medegedeeld aan de aanvrager.

2.8.5

De in artikel 2.8.1, 2.8.2 en/of 2.8.4 genoemde leges worden verhoogd met de leges zoals genoemd in artikel 2.10.2.

2.8.6

Het tarief ter zake het verstrekken van een exemplaar van de bij een bestemmingsplan behorende regels (Wet ruimtelijke ordening) en/of voorschriften (Wet ruimtelijke ordening) is gelijk aan het tarief genoemd in artikel 1.10.1.

Hoofdstuk 9 Vervallen

Vervallen

Hoofdstuk 10 Diversen

2.10.1

Vervallen

2.10.2

Publicatie:

a.

de rechten bedoeld in artikel 2.8.1 en 2.8.2 en verband houdende met de gemeentelijke inspraakverordening, worden per geplaatste advertentie verhoogd met

151,20

b.

de overige rechten in deze titel worden per geplaatste advertentie verhoogd met

35,25

2.10.3

Vervallen

2.10.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie met betrekking tot de fysieke leefomgeving:

a.

na raadpleging van computergegevens, per locatie

36,05

b.

na raadpleging van computergegevens en door dossieronderzoek in het archief, per locatie

72,10

2.10.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening, milieu en brandpreventie

1.908,90

2.10.5.2

In situaties waarin sprake is van calamiteiten, overmacht of omstandigheden, die niet aan de vergunningplichtige kunnen worden toegerekend, is het tarief van artikel 2.10.5.1 niet van toepassing, maar bedraagt het tarief

190,95

2.10.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een openstellingsvergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels bedraagt het tarief

150.000,00

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, beschikking of verstrekking

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een verstrekking of het verstrekken van een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per verstrekking of beschikking

36,05

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

493,70

b.

tot het aanbrengen van een wijziging in de omschrijving van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

177,80

c.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

98,75

d.

tot het toevoegen van één of meer leidinggevenden aan een bestaande vergunning op grond van de Alcoholwet

177,80

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het, op grond van artikel 2:29 van de APV 2020, vaststellen van een tijdelijk andere sluitingstijd dan de reguliere sluitingstijd krachtens artikel 2:29 van de APV 2020, per keer

27,70

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.2.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV 2020 voor een evenement met:

a.

minder dan 1.000 bezoekers

39,15

b.

1.000 tot en met 5.000 bezoekers

185,15

c.

meer dan 5.000 bezoekers

431,95

3.2.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid (geluidhinder) van de APV 2020 ten behoeve van een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de APV 2020 en besloten feest

61,70

3.2.1.3

tot het uitvoeren van een wijziging op een reeds verleende beschikking

27,70

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de APV 2020 voor een:

a.

escortbedrijf

569,70

b.

seksinrichting met niet meer dan één werkruimte

1.228,75

c.

seksinrichting met meer dan één werkruimte

1.473,05

3.3.1.2

tot wijziging van een vergunning als hiervoor bedoeld, in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van de beheerder (artikel 3:10 van de APV 2020)

244,20

Hoofdstuk 4 Huisvestigingswet 2014

Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het innemen van een standplaats in de gemeente, geldig:

a.

voor een dagstandplaats (één tot maximaal tien dagen)

31,00

b.

voor een jaarstandplaats, per vergund jaar

38,60

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ten behoeve van een standplaats:

a.

gebruik van gemeentegrond, per dag

9,15

b.

gebruik van elektra, per dag

3,65

c.

gebruik van water, per dag

1,95

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of vrijstelling, als bedoeld in de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

25,35

Hoofdstuk 7 Gedoogbeschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking op het gebied van APV/Bijzondere wetten

1.908,90

Hoofdstuk 8 Toezicht op openbare inrichtingen

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 en 2:80 van de APV 2020

227,10

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, beschikking of verstrekking

3.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een verstrekking of het verstrekken van een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per verstrekking of beschikking

36,05

Hoofdstuk 10 Publicatie

3.10.1

De rechten in deze titel worden per geplaatste advertentie verhoogd met

35,25

Hoofdstuk 11 Spoedafhandeling

3.11.1

Voor een spoedafhandeling van de in hoofdstuk 1, 2 en 5 genoemde aanvragen, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met éénmaal de in die onderdelen genoemde leges.

Behoort bij raadsbesluit van 20 december 2022, nr. 2022-027158.

De griffier,

Ondertekening