Subsidieregeling AED Zwolle 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling AED Zwolle 2023

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle tot vaststelling van de Subsidieregeling AED Zwolle 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle;

overwegende dat het gemeentebestuur een dekkende beschikbaarheid van AED’s wil bevorderen door het verstrekken van subsidies die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle 2022;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling AED Zwolle 2023

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. AED: Automatische Externe Defibrillator, draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand;

 • b. ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Zwolle 2022;

 • c. buitenkast: een voor buitengebruik geschikte, weersbestendige en afsluitbare kast voor een AED;

 • d. openbare locatie: een locatie binnen de grenzen van de gemeente Zwolle, die 24 uur per dag, gedurende 7 dagen per week toegankelijk is;

 • e. rode cirkel: gebied op de overzichtskaart van de Hartstichting waarvoor een goed dekkend netwerk van AED’s nog een AED ontbreekt (https://www.hartstichting.nl/aed) of andere locaties waarbinnen een straal van 500m nog geen AED is.

Artikel 2. Toepasselijkheid ASV

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregeling nadrukkelijk van wordt afgeweken.

Artikel 3. Doel

Deze subsidieregeling heeft als doel een dekkende openbare beschikbaarheid van AED’s in Zwolle te realiseren.

Artikel 4. Aanvrager

Subsidie kan worden verstrekte aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor:

  • a.

   de aanschaf van een AED inclusief een buitenkast;

  • b.

   de aanschaf van een buitenkast.

 • 2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de AED centraal wordt geplaatst in een rode cirkel.

Artikel 6. Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 35 procent van de aanschafkosten met een maximum van

€ 650 voor een AED inclusief een buitenkast en een maximum van €300 voor alleen een buitenkast.

Artikel 7. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 5.000 per kalenderjaar.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 9. Indieningsvereisten

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van het aanvraagformulier met vermelding van de locatie van de te plaatsen AED of buitenkast.

 • 2. In afwijking van artikel 9, lid 2 van de ASV wordt bij de aanvraag een offerte gevoegd van de AED of buitenkast waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 10. Verplichtingen

In aanvulling op de artikelen 15, 16 en 17 van de ASV gelden de volgende verplichtingen:

 • a. de AED dient op een openbare locatie te worden geplaatst en goed bereikbaar te zijn;

 • b. de AED dient te zijn toegelaten voor de Nederlandse markt;

 • c. de subsidieontvanger is verplicht de AED binnen 3 maanden na de toekenningsbeschikking te plaatsen;

 • d. de subsidieontvanger is verplicht de AED binnen 1 maand na plaatsing aan te melden bij de Hartstichting (https://www.hartstichting.nl/meld-je-aed-aan/aanmelden);

 • e. de subsidieontvanger draagt zorg voor een deugdelijk beheer en onderhoud van de AED en buitenkast;

 • f. de subsidieontvanger is verplicht de AED na een eventuele inzet weer inzet-gereed te maken.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2024.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling AED Zwolle 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022

P. Snijders, burgemeester

D. Emmer, secretaris.