Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Meierijstad 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Meierijstad 2023

De raad van de gemeente Meierijstad;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Meierijstad 2023"

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor de volgende gemeentelijke belastingen:

 • 1.

  OZB niet woningen;

 • 2.

  Rioolheffing niet woningen;

 • 3.

  Reinigingsrecht;

 • 4.

  Marktgelden;

 • 5.

  Leges (met uitzondering van leges verschuldigd bij aanvragen voor invalideparkeerkaarten en invalideparkeerplaatsen);

 • 6.

  Scheepvaartrechten;

 • 7.

  Begraafplaatsrechten

 • 8.

  Toeristenbelasting (recreanten en arbeidsmigranten)

 • 9.

  Baatbelasting;

 • 10.

  Reclamebelastingen;

 • 11.

  BIZ-heffing.

Artikel 2. Beperkte kwijtschelding

Voor belastingaanslagen Afvalstoffenheffing verleent de gemeente geen kwijtschelding voor het variabel deel (DIFTAR).

Artikel 3. Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  € 2.000,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Meierijstad 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023;

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Meierijstad 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 15 december 2022

De raad voornoemd,

De griffier,

A.F.J. Franken

De voorzitter,

ir. C.H.C. van Rooij