Tarieventabel 2023 behorende bij de ‘Legesverordening Oldambt 2023’

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Tarieventabel 2023 behorende bij de ‘Legesverordening Oldambt 2023’

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

Maandag tot en met vrijdag

1.1.01

in het gemeentehuis tussen 09.00 – 16.00 uur

€ 315,00

1.1.02

in een andere trouwlocatie tussen 09.00 – 18.00 uur

€ 191,00

Zaterdag:

1.1.05

in het gemeentehuis tussen 09.00 – 16.00 uur

€ 618,00

1.1.06

in een andere trouwlocatie tussen 09.00 – 18.00 uur

€ 369,00

Andere dagen en/of uren dan voornoemd:

1.1.10

Op zon- en feestdagen of bij Koninklijk Besluit met een algemene feestdag gelijkgestelde dag en/of andere uren dan voornoemd

€ 857,00

1.1.15

Ingevolge artikel 4, 1e lid van de Wet rechten burgerlijke stand (Wet van 23 april 1879, Stb.72, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 27 april 1997, Stb.420) wordt bepaald dat er een kosteloze huwelijksvoltrekking of een kosteloze registratie van een partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk moet zijn, dit geschiedt op dinsdagmorgen en woensdagmorgen om 09.00 uur.

Gratis

Het tarief bedraagt voor het onderzoek en aanwijzen van een huwelijkslocatie:

1.1.20

buiten het gemeentehuis (eerste keer)

€ 171,00

1.1.21

die in het verleden al eens als huwelijkslocatie aangewezen is

€ 57,00

1.1.25

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, zonder ceremonie

€ 38,00

1.1.30

Het tarief bedoeld onder 1.1.01 voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek wordt verhoogd met

€ 31,00

1.1.35

Het tarief bedoeld onder 1.1.01 voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek wordt verhoogd met

€ 31,00

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.40

een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 24,00

1.1.41

een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 24,00

Het tarief voor het kalligraferen van een trouwboekje bedraagt:

1.1.50

ambtelijke inschrijving

€ 13,50 *

1.1.51

kerkelijke inschrijving

€ 10,00 *

1.1.52

geboorte, inschrijving per kind

€ 10,00 *

1.1.53

aantekening overlijden

€ 10,00 *

1.1.54

getuigen, inschrijving per getuige

€ 2,75 *

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2, van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand:

1.1.60

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,40

1.1.65

Een (meertalig) afschrift/uittreksel van geboorte, huwelijk, registratie van partnerschap of van overlijden (lid 1 onder a, b, en e)

€ 15,70 *

1.1.66

Een afschrift van een attestatie de vita (lid 1 onder d)

€ 15,70 *

1.1.67

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid (lid 1 onder c)

€ 27,50 *

1.1.68

Een meertalig modelformulier verklaring van huwelijksbevoegdheid (lid 1 onder f)

€ 21,20 *

1.1.75

Bij toezending per fax of post van een stuk als bedoeld onder Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand wordt het wettelijk verschuldigd tarief verhoogd met

€ 4,10

Deze behandelingskosten worden niet in rekening gebracht indien de aanvraag per e-formulier is ingediend.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een:

Nationaal paspoort:

1.2.01

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85 *

1.2.02

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85 *

Zakenpaspoort (Nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.01 en 1.2.02):

1.2.05

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85 *

1.2.06

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85 *

Faciliteitenpaspoort (reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld):

1.2.10

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85 *

1.2.11

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85 *

Reisdocument:

1.2.15

voor vluchtelingen

€ 58,85 *

1.2.16

voor vreemdelingen

€ 58,85 *

Nederlandse identiteitskaart:

1.2.20

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35 *

1.2.21

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95 *

1.2.22

Voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.01 tot en met 1.2.21 genoemde document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 53,00 *

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een:

Nationaal paspoort aan niet-ingezetenen:

1.2.30

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 117,35 *

1.2.31

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 98,40 *

Zakenpaspoort aan niet-ingezetenen (Nationaal paspoort aan niet-ingezetenen, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdelen 1.2.30 en 1.2.31):

1.2.35

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 117,35 *

1.2.36

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 98,40 *

Faciliteitenpaspoort aan niet-ingezetenen:

1.2.40

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 117,35 *

1.2.41

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 98,40 *

Nederlandse identiteitskaart aan niet-ingezetenen:

1.2.45

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 113,20 *

1.2.46

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 80,80 *

1.2.50

Voor het op verzoek aangetekend toezenden van de in de onderdelen 1.2.30 tot en met 1.2.46 genoemde documenten naar een adres in Nederland, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 16,70 *

Nederlandse identiteitskaart aan ingezetenen en niet-ingezetenen:

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart aan ingezetenen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25 *

1.2.7

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart aan niet-ingezetenen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 77,05 *

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.01

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65 *

1.3.0

Het tarief genoemd in subonderdeel 1.3.01 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10 *

1.3.15

Het tarief voor een gezondheidsverklaring dat wordt vastgesteld door het CBR onder goedkeuring van onze minister, bedraagt

€ 41,00

1.3.16

Het tarief genoemd in subonderdeel 1.3.15 wordt vermeerderd met een bedrag van

€ 1,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

1.4.01

per verstrekking

€ 7,80

1.4.02

via het digitale loket

€ 5,20

Het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar voor:

1.4.05

100 verstrekkingen

€ 624,00

1.4.06

500 verstrekkingen

€ 3.121,00

Voor de toepassing van de onderdelen 1.4.10 t/m 1.4.16 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

1.4.10

per verstrekking

€ 10,20

Het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar voor:

1.4.15

100 verstrekkingen

€ 714,00

1.4.16

150 verstrekkingen

€ 1.070,00

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

1.4.20

verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 25,50

1.4.24

verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 15,70 *

1.4.25

schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen, per verstrekking

€ 5,20

Het tarief bedraagt voor het op verzoek:

1.4.30

doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,40

1.4.35

verstrekken van een persoonslijst uit de basisregistratie personen per persoonslijst

€ 7,80

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.01

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 7,80

Hoofdstuk 6 Aanvragen naturalisatie of optie

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.6.01

naturalisatie, enkelvoudig verzoek

€ 970,00 *

1.6.02

naturalisatie, gemeenschappelijk verzoek

€ 1.238,00 *

1.6.03

naturalisatie, enkelvoudig verzoek, maar met overlegging van stukken, waaruit blijkt dat er sprake is van een verminderd tarief

€ 722,00 *

1.6.04

naturalisatie, gemeenschappelijk verzoek, maar met overlegging van stukken, waaruit blijkt dat er sprake is van een verminderd tarief

€ 991,00 *

1.6.05

medeverlening van de Nederlandse nationaliteit van een minderjarig kind

€ 143,00 *

1.6.06

optie Nederlandse nationaliteit, enkelvoudig verzoek

€ 206,00 *

1.6.07

optie Nederlandse nationaliteit, gemeenschappelijk verzoek

€ 351,00 *

1.6.08

mee-opterende minderjarige

€ 23,00 *

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een:

1.7.01

verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35 *

1.7.02

legalisatie van een handtekening

€ 7,80

1.7.10

bewijs van Nederlanderschap aan de balie

€ 7,80

1.7.15

bewijs van Nederlanderschap via het digitale loket

€ 5,20

Hoofdstuk 8 Verkeer en vervoer

Onder artikel 7 (bewonersontheffingen):

Bij lid 2 (volledige) voor een:

1.8.10

half jaar

€ 57,10

1.8.11

Jaar

€ 110,15

Bij lid 3 (beperkte) voor een:

1.8.15

half jaar

€ 41,60

1.8.16

jaar

€ 82,10

Onder artikel 8 (bedrijven), ontheffing voor een:

1.8.20

half jaar

€ 57,10

1.8.21

jaar

€ 110,15

Onder artikel 9 (bedrijven), ontheffing voor een:

1.8.30

dag

€ 7,20

1.8.31

week

€ 20,80

1.8.32

maand

€ 27,00

1.8.33

kwartaal

€ 58,20

1.8.34

half jaar

€ 87,30

1.8.35

jaar

€ 116,45

1.8.40

Onder artikel 10 (beheer openbare ruimte), ontheffing voor een jaar

€ 116,45

1.8.41

Onder artikel 11, lid 3 (RK kerk), voor maximaal 20 ontheffingen per jaar

€ 58,20

1.8.42

Onder artikel 12 (taxi 't Rond), ontheffing voor een jaar

€ 116,45

1.8.43

Onder artikel 13, lid 4 (verhuizers), ontheffing voor een dag

€ 7,20

1.8.44

Onder artikel 14 (specifieke voorzieningen), bij lid 3 (RK kerk), voor maximaal 5 ontheffingen per jaar

€ 58,20

1.8.45

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 29,05

1.8.46

Indien er een indicatie-advisering GPK vereist is, wordt het in 1.8.45 genoemde bedrag vermeerderd met

€ 47,90

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, bestaat ten aanzien van de onderdelen 1.8.10 t/m 1.8.21 aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde belasting als er in dat belastingjaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Hoofdstuk 9 Leegstandwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.01

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 75,85

1.9.02

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 27,00

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet (vervallen, zie hoofdstuk 6 onder titel 3)

Hoofdstuk 11 Kansspelen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een:

  • **

1.11.1

periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 57,60

1.11.2

periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

€ 83,60

1.11.3

één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 247,85

1.11.4

twee speelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 337,60

De subonderdelen 1.11.1 en 1.11.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

** In artikel 30d, derde lid, is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden vastgesteld betreffende de hoogte van de voor het afgeven van deze vergunningen te hanteren tarieven. Deze nadere regels zijn opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000 (Stb. 2000, 223). De in dat artikel opgenomen bedragen vormen voor gemeenten maximum te heffen legesbedragen. De tarieven zijn afhankelijk gesteld van de periode waarvoor de vergunning wordt afgegeven en het aantal kansspelautomaten. De maximumleges voor een aanwezigheidsvergunning zijn:

looptijd vergunning

Maximumleges

12 maanden

€ 22,50 + (aantal kansspelautomaten x € 34,-)

<12 maanden

{ € 22,50 + (aantal kansspelautomaten x € 34,-)} x (looptijd /12)

> 12 maanden < 4 jaar

{ € 22,50 + (aantal kansspelautomaten x € 34,-)} x (looptijd /12)

> 4 jaar of onbepaalde tijd

€ 90,50 + (aantal kansspelautomaten x € 136,-)

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 111,15

1.12.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

o.b.v. begrote kosten

Indien een begroting zoals in dit hoofdstuk bedoeld is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 13 Diversen (fotokopieën van bestuursstukken, bouwtekeningen en overige zaken)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van stukken:

1.13.0

per pagina op papier van A4-formaat of kleiner

€ 0,75

1.13.1

per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,50

1.13.2

per pagina op papier groter dan A3-formaat

€ 12,95

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van digitale stukken per locatie/adres:

1.13.3

per e-mail voor de eerste 10 pagina’s, formaat A4 en kleiner

Elke pagina daarna per pagina € 0,50

€ 5,10

1.13.4

per e-mail voor de eerste 5 pagina’s, formaat A3

Elke pagina daarna per pagina € 1,00

€ 5,10

1.13.5

per e-mail per pagina groter dan A3

€ 7,65

Indien er een apart formaat wordt gevraagd waarvoor een extern bureau moet worden ingeschakeld, worden de leges gesteld op de externe kosten vermeerderd met een bedrag voor gemeentelijke administratiekosten:

1.13.6

extern bureau ingeschakeld voor verstrekken apart formaat

externe kosten

1.13.7

vermeerdering voor gemeentelijke administratiekosten

€ 20,40

1.13.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 60,15

1.13.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,05

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

Aanlegkosten:

[de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

Bouwkosten:

[de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

Sloopkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloop-kosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Wabo

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Bouwactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 100.000,00:

2.3.01

voor elk geheel bedrag van € 500,00

€ 17,10

2.3.02

minimaal is verschuldigd

€ 189,00

Indien de bouwkosten € 100.000,00 of meer bedragen:

2.3.05

minimaal is verschuldigd

€ 3.501,00

2.3.06

vermeerderd voor elk geheel bedrag van € 500,00 boven de € 100.000,00

€ 11,80

2.3.07

maximaal tarief bouwactiviteiten bedraagt

€ 520.200,00

2.3.07.01

noodzakelijk is voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief

€ 0,00

Welstandstoets

De verschuldigde leges voor aanvraag bouwactiviteiten (2.3.01 t/m 2.3.07) worden verhoogd met:

2.3.10

De door de Stichting Libau, n.a.v. het door het college van burgemeester en wethouders uit een oogpunt van welstand ingewonnen advies, op basis van de door genoemde stichting vastgestelde tarieven die aan de gemeente in rekening worden gebracht

externe advies- kosten

2.3.11

Het bedrag onder 2.3.10 zal worden vermeerderd met 10% voor gemeentelijke administratiekosten

10%

Beoordeling bodemrapport

2.3.12

Indien krachtens wettelijk voorschrift voor een in hoofdstuk 3 bedoelde aanvraag een bodemrapport moet worden beoordeeld, bedragen de leges voor die beoordeling

€ 134,00

BN 5019

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning vergezeld gaat van een bouwbesluit-toets door een bedrijf, waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens de BN 5019 (dan wel recentelijk gewijzigd) is uitgereikt, wordt een korting verleend op de ingevolge de onder bouwactiviteiten verschuldigde leges (2.3.01 t/m 2.3.07):

2.3.13

korting 25% ingevolge BN 5019

25%

2.3.14

maximale korting ingevolge BN 5019

€ 10.200,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.15

Onverminderd het bepaalde t.a.v. de aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit

€ 189,00

Gewijzigd uitvoeren bouw

2.3.16

Indien blijkt dat een verleende omgevingsvergunning betreffende de activiteit bouw gewijzigd uitgevoerd gaat worden, wordt voor het beoordelen van het gewijzigde plan een bedrag in rekening gebracht van

€ 189,00

Het betreft hier wijzigingen van een geringe aard. Zo mag in ieder geval de grondslag van de omgevingsvergunning niet worden verlaten.

Aanlegactiviteiten

2.3.20

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 313,00

2.3.20.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, en noodzakelijk is voor kappen, waarvoor tevens een omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo vereist is, bedraagt het tarief

€ 0,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.21

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.20 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de aanlegactiviteit

€ 189,00

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 'Bouwactiviteiten en Aanlegactiviteiten':

2.3.25

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 189,00

2.3.26

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

€ 313,00

2.3.27

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 1.213,00

2.3.28

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 313,00

2.3.29

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 313,00

2.3.30

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 1.213,00

2.3.31

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 1.313,00

2.3.32

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 1.213,00

2.3.35

Indien in rekening gebracht aan de gemeente worden alle externe advies-kosten die het gevolg zijn van artikel 2.12 van de Wabo (Planologisch strijdig gebruik) in rekening gebracht, naast de verschuldigde leges 2.3.25 t/m 2.3.32.

externe advies - kosten

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.40

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.25 t/m 2.3.35 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang van het strijdig gebruik

€ 189,00

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

2.3.41

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 298,00

Monumenten, archeologie

2.3.53

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief

€ 189,00

Advisering en beoordeling monumenten

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, wordt het tarief genoemd onder 2.3.53 verhoogd met:

2.3.54

De door Stichting Provinciaal Groningse Welstandszorg, n.a.v. het door het college van burgemeester en wethouders uit een oogpunt van monumentenzorg ingewonnen advies, in rekening gebrachte advieskosten

externe advies – kosten

2.3.55

Het bedrag onder 2.3.54 zal worden vermeerderd met 10% voor gemeentelijke administratiekosten

10%

Advisering en beoordeling archeologie

Voor de advisering m.b.t. en beoordeling van archeologische onderzoeken en rapporten en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden, bedraagt het tarief:

2.3.56

De door de Stichting Provinciaal Groningse Welstandszorg, n.a.v. het door het college van burgemeester en wethouders uit een oogpunt van archeologie ingewonnen advies in rekening gebrachte kosten

externe advies – kosten

2.3.57

Het bedrag onder 2.3.56 zal worden vermeerderd met 10% voor gemeentelijke administratiekosten

10%

Sloopactiviteiten in een beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.58

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads-of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief

€ 189,00

2.3.59

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 189,00

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2020 een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief voor het vellen of doen vellen van:

2.3.60

1 tot en met 4 bomen

€ 60,00

2.3.61

5 tot en met 19 bomen

€ 177,00

2.3.62

20 of meer bomen

€ 288,00

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

Behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving als bedoeld in:

2.3.62

artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 189,00

Behoort tot een bij gemeentelijke verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in:

2.3.63

artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 189,00

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaats-vindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de:

1e fase:

Het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

2e fase

Het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Advies begroot

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief:

2.3.65

Indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

o.b.v. begrote kosten

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.65 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.70

Indien een verklaring van geen bedenkingen is vereist van de gemeenteraad

€ 1.213,00

2.3.71

Indien een verklaring van geen bedenkingen van een ander bestuursorgaan is vereist: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

o.b.v. begrote kosten

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.71 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Advies overig

2.3.75

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, het bedrag dat daartoe door het betreffende bestuursorgaan of instantie is vastgesteld.

externe advies – kosten

Uitweg/inrit

2.3.76

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 93,00

Wet geluidhinder

2.3.80

Indien bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning een procedure tot het vaststellen van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder moet worden gevolgd bedraagt het tarief

€ 1.213,00

Publicatie Staatscourant

2.3.85

Indien bij een aanvraag om een omgevingsvergunning sprake is van planologisch strijdig gebruik in welk kader publicatie in de Staatscourant vereist is, bedraagt het tarief voor de publicatie

€ 189,00

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

2.3.86

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 189,00

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

2.3.87

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 189,00

Hoofdstuk 5 Teruggaaf Wabo

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.01 t/m 2.3.07, 2.3.20, 2.3.53 en 2.3.58 intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, maar nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges:

2.5.01

Indien de aanvraag ingetrokken wordt binnen 1 week na indiening bedragen de leges

€ 189,00

2.5.02

Indien de aanvraag ingetrokken wordt na 1 week na indiening bedraagt de teruggaaf: 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal € 180,00 blijft verschuldigd. Het maximum bedrag dat in rekening wordt gebracht bedraagt € 50.000,-.

50%

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling stellen van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.01 t/m 2.3.07, 2.3.20, 2.3.53 en 2.3.58 buiten behandeling stelt bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges:

2.5.10

De teruggaaf bedraagt 50 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal € 180,00 blijft verschuldigd. Het maximum bedrag dat in rekening wordt gebracht bedraagt € 50.000,-.

50%

2.5.11

Indien binnen twaalf maanden na het intrekken of buiten behandeling stellen van een aanvraag een zelfde aanvraag wordt ingediend, worden de reeds betaalde leges in mindering gebracht bij/verrekend met de legeskosten voor de hernieuwde aanvraag.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.01 t/m 2.3.07, 2.3.20, 2.3.53 en 2.3.58 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges:

2.5.20

De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal € 183,00 blijft verschuldigd.

25%

Teruggaaf als gevolg van het vernietigen van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.01 t/m 2.3.07, 2.3.20, 2.3.53 en 2.3.58 heeft verleend, doch deze is vernietigd door de Raad van State, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges:

2.5.22

Indien de vergunning is vernietigd door de Raad van State bedraagt de teruggaaf 75% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. Het maximaal verschuldigde bedrag zal niet meer dan € 50.000,- bedragen.

75 %

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen:

1)

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.65 t/m 2.3.85 wordt geen teruggaaf verleend.

2)

Van de leges verschuldigd voor een extern advies of een ontheffingsprocedure op grond van de onderdelen 2.3.25 t/m 2.3.35 en 2.3.54 t/m 2.3.57 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.6.01

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.213,00

2.6.02

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening.

€ 1.213,00

2.6.03

Het bedrag van onderdeel 2.6.01 en 2.6.02 wordt vermeerderd met het bedrag aan externe advieskosten die voorafgaand aan de aanvrager zijn meegedeeld en voor zover deze bij de gemeente in rekening zijn gebracht.

externe advieskosten

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

2.7.01

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie, zoals deze wordt genoemd op het formulier “aanvraagformulier vastgoedinformatie” (makelaarsvragen).

€ 81,00

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

2.8.01

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 92,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.1.01

tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 270,00

3.1.02

Voor plaatselijke niet-commerciële verenigingen en/of stichtingen tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

€ 134,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.1.05

het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 80,00

3.1.06

het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 54,00

3.1.07

het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 54,00

3.1.08

Het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oldambt 2020

€ 134,00

3.1.09

Het tarief bedraagt voor een wijziging van de exploitatievergunning openbare inrichting met betrekking tot een naamswijziging van een beheerder

€ 80,00

Hoofdstuk 2 Evenementen

3.2.01

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 2:25, lid 1, (en artikel 2:24 definitie evenement) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2020

€ 106,00

Hoofdstuk 3 Wet kinderopvang (Wko)

3.3.01

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 eerste en tweede lid, Wko en opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

€ 30,00

3.3.02

Aanvullend op 3.3.01 bijdrage in de kosten van het advies van de GGD voor een kindercentrum of gastouderbureau

€ 758,00

3.3.03

Aanvullend op 3.3.01 bijdrage in de kosten van het advies van de GGD voor het bieden van gastouderopvang

€ 473,00

Hoofdstuk 4 Seksbedrijven

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente

Oldambt 2020:

3.4.01

voor een seksinrichting voor één jaar

€ 385,00

3.4.02

voor een seksinrichting voor twee jaar

€ 633,00

3.4.03

Het tarief bedraagt voor een wijziging van de exploitatievergunning seksbedrijf met betrekking tot een naamswijziging van een beheerder

€ 81,00

Hoofdstuk 5 Ligplaatsen

3.5.01

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikelen 6 en 6a Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt

€ 184,00

3.5.02

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7 Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt

€ 184,00

3.5.03

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 9 Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt

€ 63,00

3.5.04

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 15 Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt

€ 63,00

3.5.05

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 17, lid 2, Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt

€ 63,00

3.5.06

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 21, lid 3, Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt

€ 63,00

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een:

3.6.01

ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 60,00

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking

3.7.01

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of tot nemen van een andere beschikking

€ 189,00

Behorende bij raadsbesluit van 21 december 2022.

De griffier van de gemeente Oldambt,

Jelte van der Meer

Ondertekening