Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene plaatselijke verordening Nunspeet 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Algemene plaatselijke verordening Nunspeet 2023

De raad van de gemeente Nunspeet;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

besluit vast te stellen, de volgende regeling:

Algemene plaatselijke verordening gemeente Nunspeet 2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bebouwde kom; het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • b.

  bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: WABO);

 • c.

  bouwwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Bouwverordening gemeente Nunspeet;

 • d.

  bromfiets:  hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet daaronder wordt verstaan;

 • g.

  handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • h.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • i.

  openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;

 • j.

  openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties;

 • k.

  parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • l.

  rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht;

 • m.

  voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine wagens, zoals kruiwagens-, en kinderwagens en rolstoelen;

 • n.

  weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

Artikel 1:2 Beslistermijn

 • 1.

  Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing

  binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verlengen.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing als beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:10, eerste lid, een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, tweede lid, of een vergunning als bedoeld in artikel 4:11.

Artikel 1:3

Vervallen

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

  Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden

  voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald.

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het

 • a.

  verlenen van de vergunning of ontheffing, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het

 • b.

  belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of

 • d.

  worden nagekomen;

 • e.

  van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 1:7 Termijnen

 • 1.

  De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

 • 2.

  De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd als het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   de openbare veiligheid;

  • c.

   de volksgezondheid;

  • d.

   de bescherming van het milieu.

 • 2.

  Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

Artikel 1:9 Lex Silencio Positivo van toepassing

Vervallen

Artikel 1:10 Lex Silencio Positivo niet van toepassing

Vervallen

Hoofdstuk 2 Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu

Afdeling 1 Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op

  te dringen, of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

 • 2.

  Degene die op een openbare plaats:

  • a.

   aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;

  • b.

   aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan; of

  • c.

   zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 3.

  Het is verboden zich te begeven naar of zich te bevinden op openbare plaatsen die door het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het derde lid.

 • 5.

  Dit artikel is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.  

Artikel 2:1a Messen en andere voorwerpen als wapen

 • 1.

  Het is verboden op door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet met betrekking tot voorwerpen die zodanig zijn ingepakt, dat zij niet voor dadelijk gebruikt gereed zijn.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het onderwerp daarvan wordt voorzien bij of krachtens de Wet wapens en munitie.

Artikel 2:2

Vervallen.

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

 • 1.

  Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 48 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.

 • 2.

  De kennisgeving bevat:

  • a.

   naam en adres van degene die de betoging houdt;

  • b.

   het doel van de betoging;

  • c.

   de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

  • d.

   de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;

  • e.

   voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling; en

  • f.

   maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

 • 3.

  Hij die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving

  is vermeld.

 • 4.

  Als het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12.00 uur.

 • 5.

  De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek een (mondelinge) kennisgeving in behandeling nemen buiten deze termijn.

Artikel 2:4

Vervallen.

Artikel 2:5

Vervallen.

Artikel 2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

 • 1.

  Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

 • 2.

  Het college kan het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 5.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:7

Gereserveerd.

Artikel 2:8 Dienstverlening

Gereserveerd.

Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur

  of gids op te treden:

  • a.

   bij evenementen zoals bedoeld in artikel 2:25;

  • b.

   op de weekmarkt zoals bedoeld in artikel 160, eerste lid onder h van de Gemeentewet;

  • c.

   op door de burgemeester in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en of het milieu aangewezen wegen of gedeelten daarvan.

 • 2.

  De burgemeester kan het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4.

  Op de aanvraag om een vergunning of ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 2 Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de openbare plaats

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag als het in het eerste lid bedoelde gebruik een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j of k, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan een vergunning worden geweigerd:

  • a.

   als het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid

   van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering

   kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

  • b.

   als het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet

   aan redelijke eisen van welstand; of

  • c.

   in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de

   nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • 4.

  Het college kan in het belang van de in lid 2 genoemde belangen nadere regels vaststellen.

5.1 Het verbod is niet van toepassing op:

a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24 en 2:25;

b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17 en 5:18;

c. voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;

d. door het college aan te wijzen categorieën van voorwerpen;

e. situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het

provinciaal wegenverkeerreglement.  

5.2 De Weigeringsgrond, bedoeld in het derde lid, onder a, is niet van toepassing als in het daarin

geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 6.

  De weigeringsgrond, bedoeld in het derde lid, onder b, is niet van toepassing op bouwwerken.

 • 7.

  De weigeringsgrond, bedoeld in het derde lid, onder c, is niet van toepassing als in de voorkoming van overlast wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

 • 8.

  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegde bestuursorgaan een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, als de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing voor zover in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam werkzaamheden worden verricht.

 • 4.

  Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wegenwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur, provinciale wegenverordening, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening Nunspeet. 

 • 5.

  Op de aanvraag om een vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 wordt de vergunning slechts geweigerd:

  • a.

   ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg;

  • b.

   als de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

  • c.

   als door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast, of:

  • d.

   als er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de waterschapskeur of de provinciale wegenverordening.

Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid

 • 1.

  Het is bij vorst of dreigende vorst verboden water of andere vloeistoffen, op de weg te werpen,

  uit te storten of te doen of te laten lopen.

 • 2.

  Het bepaalde in lid 1 geldt ten aanzien van ijsvlakten, niet voor degene, die bevoegd is tot het

  doen lopen van water op een ijsvlakte.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel

  427, aanhef en onder 4 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet

  1994.

Artikel 2:14 Winkelwagentjes

 • 1.

  Een winkelier die winkelwagentjes ter beschikking stelt is verplicht deze:

  • a.

   te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken, en

  • b.

   terstond te verwijderen of te doen verwijderen uit de omgeving van dat bedrijf.

 • 2.

  Het is verboden een winkelwagentje na gebruik onbeheerd op een openbare plaats achter te laten.

 • 3.

  Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat

aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar

oplevert.

Artikel 2:16

Niet overgenomen.

Artikel 2:17

Niet overgenomen.

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

 • 1.

  Het is verboden in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of

  binnen een afstand van dertig meter daarvan:

  • a.

   te roken gedurende een door het college aangewezen periode;

  • b.

   voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen of te laten liggen.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3, van het wetboek van Strafrecht.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid, onder a, is voorts niet van toepassing voor zover het roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.

Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

 • 1.

  Het is verboden op, aan of boven het voor voetgangers of (brom)fietsers bestemde deel van

  de weg op enigerlei wijze prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe voorwerpen

  aan te brengen of te hebben hangen lager dan 2,2 meter boven dat gedeelte van de

  weg.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet ten aanzien van prikkeldraad, schrikdraad,

  puntdraad of andere scherpe voorwerpen, die op grotere afstand dan 0,25 meter uit de uiterste

  boord van de weg, op van de weg af gerichte delen van een afscheiding zijn aangebracht.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

 • 4.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt

  voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:20 Beveiliging tegen vallende voorwerpen

Vervallen.

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

 • 1.

  De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk

  voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting

  worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de

  Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet of de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Artikel 2:22

Niet overgenomen.

Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs

 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen, te versperren

   of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;

  • b.

   bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder a bedoelde ijsvlakten te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het

  Wetboek van Strafrecht of de Provinciale vaarwegenverordening.

Afdeling 3 Evenementen

Artikel 2:24 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoop- en theatervoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g van de Gemeentewet;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   activiteiten als bedoeld in artikel 2:9;

  • g.

   sportwedstrijden, waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door amateursporters op de daarvoor bestemde sportlocaties, en niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder f.

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

  • a.

   een herdenkingsplechtigheid;

  • b.

   een braderie;

  • c.

   een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3;

  • d.

   een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

  • e.

   een straatfeest of buurtbarbecue;

  • f.

   een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala's.

 • 3.

  In deze afdeling wordt onder klein evenement verstaan een eendaags evenement waarbij:

  • a.

   het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen tegelijkertijd;

  • b.

   het evenement vindt tussen 08:00 en 23:00 uur plaats;

  • c.

   Niet langer dan tot 23:00 uur wordt muziek ten gehore gebracht;

  • d.

   het evenement vormt geen belemmering voor het doorgaand verkeer en hulpdiensten;

  • e.

   slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object en niet meer dan drie objecten per evenement;

  • f.

   er een organisator is.

Artikel 2:25 Evenementenvergunning

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren

 • 2.

  Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd voor zover voor het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van artikel 2:1, eerste lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • 3.

  Voor een klein evenement is geen vergunning vereist als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen tegelijkertijd.

  • b.

   Het evenement vindt tussen 08.00 en 23.00 uur plaats.

  • c.

   Niet langer dan tot 23.00 uur wordt muziek ten gehore gebracht.

  • d.

   Het evenement vormt geen belemmering voor het doorgaand verkeer en hulpdiensten.

  • e.

   Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object en niet meer dan drie objecten per evenement.

  • f.

   Er is een organisator.

  • g.

   De organisator moet het voornemen tot het organiseren van een evenement tenminste vijftien werkdagen voor de aanvang van het evenement schriftelijk op een daarvoor bestemd formulier bij de burgemeester melden.

 • 4.

  Geen vergunning is vereist voor een wandel- of fietsevenement en toertochten met motorvoertuigen waarbij geen wegen en/of weggedeelten worden afgesloten. De meldingsplicht zoals genoemd in lid 3, onder g is hierop van toepassing met toevoeging dat bij indiening van de melding de route van het evenement wordt overlegd. Ook dienen er voldoende verkeersregelaars te worden aangesteld en ingezet.

 • 5.

  Voor evenementen die vallen onder het derde en vierde lid gelden de volgende voorschriften en/of beperkingen:

  • a.

   Er wordt niet afgeweken van de gegevens die bij de meldingen bekend zijn.

  • b.

   Bij het ten gehore brengen van muziek houdt men zich aan de maximale geluidsnormen zoals die ook gelden voor incidentele festiviteiten (artikel 4:3 van deze Verordening).

  • c.

   Er blijft te allen tijde een doorgang van minimaal 3,5 meter breed en 4,5 meter hoog beschikbaar ten behoeve van de hulpverleningsdiensten.

  • d.

   Aanwijzingen die worden gegeven door ambtenaren van brandweer, politie en/of gemeente in het belang vde en/of (verkeers)veiligheid worden direct opgevolgd.

  • e.

   De organisator treft de nodige maatregelen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, als gevolg van het evenement schade leiden.

 • 6.

  Bij gebruikmaking van de openbare ruimte zorgt de organisator na afloop van het evenement ervoor dat deze schoon en zonder schade wordt opgeleverd.

 • 7.

  De burgemeester kan binnen vijf werkdagen na de datum van ontvangst van de melding besluiten een klein evenement te verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 8.

  Het verbod is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 9.

  Het derde lid is niet van toepassing op een krachtens artikel 2:24, tweede lid, aanhef en onder f aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala's.

 • 10.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning voor een vechtsportevenement als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, aanhef en onder f, weigeren als de organisator of de aanvrager van de vergunning van in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

 • 11.

  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

 • 1.

  Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

 • 2.

  Het is verboden enig gereedschap, voorwerp of middel te vervoeren of bij zich te hebben met de kennelijke bedoeling daarmee bij een evenement de orde te verstoren.

 • 3.

  Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare orde.

 • 4.

  Het verbod van lid 3 geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

 • 5.

  Het is verboden bij evenementen lachgas als bedoeld in artikel 2:48a lid 1 te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten, of al dan niet tegen betaling aan te bieden.

 • 6.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak en een herdenkingsplechtigheid.

Afdeling 4 Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2:27 Definitie

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder openbare inrichting verstaan: een hotel, restaurant, pensioen, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.

 • 2.

  Een buiten de in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval een terras, maakt voor de toepassing van deze afdeling deel uit van die besloten ruimte.

Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf

Vervallen.

Artikel 2:29 Sluitingstijd

 • 1.

  Openbare inrichtingen zijn gesloten van maandag tot en met zondag tussen 01:00 uur en 07:00 uur.

 • 2.

  Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.

 • 3.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd, met dien verstande dat in de openbare inrichting na 01:00 uur geen nieuwe bezoekers mogen worden toegelaten en dat er tussen 04:00 en 07:00 uur geen bezoekers meer in de openbare inrichting aanwezig mogen zijn.

 • 4.

  Het is de houder van een bij een openbare inrichting behorend terras verboden op het terras dranken en/of etenswaren te verstrekken of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 00:00 en 07:00 uur.

 • 5.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod genoemd in lid 4 tot 01:00 uur.

 • 6.

  De burgemeester kan in incidentele gevallen van bijzondere aard een openbare inrichting ontheffing verlenen van de verboden in lid 1, 2 en 3.

 • 7.

  In afwijking van lid 1, 2 en 3 is het op de in die leden genoemde tijden toegestaan een hotel, een pension of een andere voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin logies wordt verstrekt, voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven, mits het bezoekers betreft die aldaar nachtverblijf houden.

 • 8.

  De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod ingevolge het eerste en tweede lid aan exploitanten van openbare inrichtingen die gericht zijn op 24-uursservice ten behoeve van weggebruikers.

 • 9.

  De sluitingstijden als bedoeld in dit artikel zijn niet toepassing voor een openbare inrichting die zich bevindt in:

  • a.

   een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet en voor zover de horeca-activiteiten een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;

  • b.

   een bedrijfskantine of –restaurant.

 • 10.

  Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing in die situaties waarin bij of krachtens de Wet milieubeheer is voorzien.

 • 11.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2:29 geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2.

  Het eerste lid is niet toepassing in die situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

Artikel 2:31 Verboden gedragingen

Het is verboden in een openbare inrichting:

 • a.

  de orde te verstoren;

 • b.

  zich te bevinden na sluitingstijd, tenzij het personeel betreft, of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid;

 • c.

  op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het terras.

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen

De exploitant van een openbare inrichting staat niet toe dat een handelaar, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, of een voor hem handelend persoon in die inrichting enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig andere wijze overdraagt.

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Als een openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college bij de toepassing van de artikelen 2:28 tot en met 2:30 op als bevoegd bestuursorgaan.

Afdeling 5 Regulering paracommerciele rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de Alcoholwet

Artikel 2:34 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • alcoholhoudende drank;

 • horecabedrijf;

 • horecalokaliteit;

 • inrichting;

 • paracommerciële rechtspersoon;

 • sterke drank;

 • slijtersbedrijf;

 • zwak-alcoholhoudende drank;

dat wat daaronder wordt verstaan in de Alcoholwet.

Artikel 2:34A Schenktijden paracommerciële inrichtingen

In paracommerciële inrichtingen wordt uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekt tussen 15:00 uur en 24:00 uur.

Artikel 2:34B Bijeenkomsten in paracommerciële inrichtingen

 • 1.

  Het is in paracommerciële inrichtingen verboden om alcoholhoudende drank te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard of die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 2.

  In afwijking op lid 1 hebben paracommerciële inrichtingen de mogelijkheid om alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens ten hoogste 6 bijeenkomsten per jaar van persoonlijke aard of die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 3.

  De paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk 5 werkdagen vóór een bijeenkomst als bedoeld in het tweede lid hiervan schriftelijk melding op een daarvoor bestemd formulier aan de burgemeester.

Artikel 2:34C Schenken van sterke drank

Het is verboden in paracommerciële inrichtingen sterke drank te verstrekken.

Artikel 2:34D Prijsacties

 • 1.

  Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager ligt dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

 • 2.

  Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van een week of korter lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 2:34E Ontheffingen

 • 1.

  De burgemeester kan op aanvraag permanent, dan wel tijdelijk, ontheffing verlenen van de in artikelen 2:34A, 2:34B en 2:34C gestelde verboden.

 • 2.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de aanvraag van ontheffingen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 2:34F Intrekkingsgronden ontheffing

De in artikel 2:34E bedoelde ontheffingen kunnen worden ingetrokken of gewijzigd indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt, of

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist, of

 • c.

  zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid, of

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen, of

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn, of

 • f.

  indien de houder van de ontheffing dit verzoekt.

Artikel 2:34G Proeverij in slijtlokaliteit

 • 1.

  Slijtersbedrijven zijn vrijgesteld van het in artikel 3, eerste lid, en het in artikel 14, eerste lid, van de Alcoholwet vervatte verbod, ten behoeve van het tegen betaling organiseren van een proeverij in hun slijtlokaliteit.

 • 2.

  De vrijstelling geldt buiten de dagen en tijden dat de slijtlokaliteit bij of krachtens de Winkeltijdenwet regulier is opengesteld.

Afdeling 6. Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2:35 Definitie

In deze afdeling wordt onder inrichting verstaan elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft.

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

Artikel 2:37 Nachtregister

Vervallen.

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

Artikel 2:38a Tegengaan overlast groepsaccommodatie

 • 1.

  Een inrichting met één of meerdere groepsaccommodaties moet, zolang er gasten op het

  terrein aanwezig zijn, zowel overdag als ’s nachts voldoende met leiding en toezicht belast

  personeel aanwezig zijn.

 • 2.

  De in de lid 1 bedoelde inrichting beschikt over huis- en/of gedragsregels die op een voor ieder toegankelijke en in het oog lopende plaats op het terrein worden opgehangen.

Afdeling 7 Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2:39 Definities

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder speelgelegenheid verstaan een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

 • 2.

  In deze afdeling voorkomen begrippen die in de Wet op de kansspelen zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in die wet.

Artikel 2:40 Kansspelautomaten

 • 1.

  In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee kansspelautomaten toegestaan.

 • 2.

  In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

Afdeling 8 Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

 • 1.

  Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 2.

  Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 3.

  Deze verboden zijn niet van toepassing op personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal of een daarbij behorend erf wegens dringende reden noodzakelijk is.

Artikel 2:42 Plakken en kladden

 • 1.

  Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die

  plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 2.

  Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare

  plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

  • a.

   een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

  • b.

   met kalk, teer of een kleur- of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

 • 3.

  Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing voor zover gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4.

  De houder van de schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

 • 5.

  Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 6.

  Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud daarvan.

Artikel 2:42a Verwijderen van teksten en afbeeldingen

 • 1.

  Het is verboden om teksten of afbeeldingen die discriminerend zijn of in strijd zijn met de zedelijkheid op een roerende of onroerende zaak, die vanaf een openbare plaats zichtbaar is, te plaatsen.

 • 2.

  Het college kan de rechthebbende van een roerende of onroerende zaak verplichten om de teksten of afbeeldingen als bedoeld in het eerste lid te laten verwijderen.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing als dit strijdig is met artikel 7 van de Grondwet.

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en dergelijke

 • 1.

  Het is verboden op de weg of openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing als de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42.

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing als de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.

Artikel 2:44a Verbod op het vervoeren van geprepareerde voorwerpen

 • 1.

  Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben

  een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van (winkel)diefstal te vergemakkelijken.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden

  aangenomen dat de in dat lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde

  handelingen.

Artikel 2:45

Niet overgenomen.

Artikel 2:46

Niet overgenomen.

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats:

  • a.

   te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

  • b.

   zich op te houden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of hinder veroorzaakt.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de artikelen 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

 • 1.

  Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats:

 • alcoholhoudende drank te nuttigen en/of

 • aangebroken flesjes, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • en hierdoor hinder te veroorzaken.

 • 2.

  Het college kan gebieden aanwijzen , gelegen buiten de bebouwde kom, waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;

  • b.

   een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Alcoholwet.

Artikel 2:48a Verkoop en gebruik lachgas

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.

 • 2.

  Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.

 • 3.

  Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde tijden.

Artikel 2:49

Vervallen

Artikel 2:49a Zich vermomd of onkenbaar ophouden voor publiek toegankelijke plaatsen

 • 1.

  Het is verboden zich gedurende een nader door het college te bepalen gebied anders dan als

  deelnemer aan een geoorloofde optocht, vermomd of onkenbaar gemaakt op te houden op

  voor publiek toegankelijke plaatsen.

 • 2.

  Het college is bevoegd van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing te verlenen.

 • 3.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze ruimte is bestemd. Onder deze ruimten worden in elk geval verstaan portalen, telefooncellen, wachtlokalen voor het openbaar vervoer, parkeergarages en rijwielstallingen.

Artikel 2:50a

Vervallen

Artikel 2:51

Niet overgenomen.

Artikel 2:52

Niet overgenomen.

Artikel 2:53 Bespieden van personen

 • 1.

  Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon dan wel een gebouw, woonwagen of

  woonschip op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon dan wel een zich in dit

  gebouw, deze woonwagen of dit woonschip bevindende persoon, te bespieden.

 • 2.

  Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch instrument een zich in

  een gebouw, woonwagen of woonschip bevindende persoon te bespieden.

Artikel 2:54

Vervallen.

Artikel 2:55

Vervallen.

Artikel 2:56

Vervallen.

Artikel 2:57 Loslopende honden

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden:

  • a.

   binnen de bebouwde kom op een openbare plaats een hond los te laten of los te hebben;

  • b.

   buiten de bebouwde kom op nader door het college aan te wijzen en ter openbare kennis te brengen gebieden, een hond los te laten lopen of los te hebben;

  • c.

   buiten de bebouwde kom zonder onmiddellijke toezicht een hond los te laten of los te hebben;

  • d.

   in een weiland of op een terrein, zonder toestemming van de rechthebbende een hond los te laten lopen of los te hebben.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid aanhef en onder a is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 3.

  De verboden in het eerste lid aanhef en onder a, b, c en d zijn niet van toepassing op politiehonden zolang zij in functie zijn.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

 • 1.

  De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet:

  • a.

   op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van voetgangers;

  • b.

   op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of gemeentelijk gazon;

  • c.

   op een andere dan door het college aangewezen plaats.

 • 2.

  De eigenaar of houder van een hond is verplicht buiten de bebouwde kom ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd is voor het verkeer van voetgangers.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 4.

  De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 3 is eenieder die zich met een hond op de weg bevindt verplicht een deugdelijk middel ter onmiddellijke verwijdering van hondenuitwerpselen bij zich te hebben.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

 • 1.

  Als de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan hij de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.

 • 2.

  De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijngebod is opgelegd, is verplicht de hond kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.

 • 3.

  De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is naast de verplichting bedoeld in het tweede lid verplicht de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

  • a.

   vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

  • b.

   door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en

  • c.

   zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

 • 4.

  Onverminderd artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder d, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de minister die het aangaat op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze hond op zijn terrein zonder muilkorf te laten loslopen als de burgemeester een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod heeft opgelegd als bedoeld in artikel 2:59, eerste lid, dan wel als de hond is opgeleid voor bewakings-, opsporings- en verdedigingswerk.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet als:

  • a.

   op een vanaf de weg zichtbare plaats een naar het oordeel van de burgemeester duidelijk leesbaar waarschuwingsbord is aangebracht.

  • b.

   het mogelijk is een brievenbus te bereiken en aan te bellen zonder het terrein te betreden; en

  • c.

   het terrein voorzien is van een zodanig hoge en deugdelijke afrastering dat de hond niet zelfstandig buiten het terrein kan komen.

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

 • 1.

  Het is verboden op door het college ter voorkoming of beëindiging van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

  • a.

   aanwezig te hebben;

  • b.

   aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college in het aanwijzingsbesluit gestelde regels;

  • c.

   aanwezig te hebben in een groter aantal dan in het aanwijzingsbesluit is aangegeven.

 • 2.

  Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het eerste lid aangewezen plaats ontheffing verlenen van een of meer verboden als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2:61

Vervallen.

Artikel 2:62 Loslopend vee

De rechthebbende op herkauwende of eenhoevige dieren of varkens (vee)die zich bevinden in een weiland of op een terrein dat niet van die weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.

Artikel 2:63

Niet overgenomen.

Artikel 2:64 Bijen

 • 1.

  Het is verboden bijen te houden:

  • a.

   binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven;

  • b.

   binnen een afstand van 30 meter van de weg.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet als op een afstand van ten hoogste 6 meter

  vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van 2 meter hoogte of zo veel hoger

  als noodzakelijk is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen.

 • 3.

  Het in het eerste lid, aanhef en onder a gestelde verbod geldt niet voor zover de bijenhouder

  rechthebbende is op de woningen of gebouwen zoals bedoeld in dat lid.

 • 4.

  Het in het eerste lid, aanhef en onder b gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin

  geregelde onderwerp wordt voorzien door het Gelders wegenreglement.

 • 5.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

Artikel 2:64a Nachtvissen

Vervallen, is opgenomen in de Visserijwet.

Artikel 2:65 Bedelarij

Niet overgenomen

Afdeling 9 Bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:66 Definitie

In deze afdeling wordt onder handelaar verstaan de handelaar aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437 , eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

 • 1.

  De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door de burgemeester gewaarmerkt register, en daarin onverwijld op te nemen:

  • a.

   het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

  • b.

   de datum van verkoop of overdracht van het goed;

  • c.

   een omschrijving van het goed, voor zover van toepassing daaronder begrepen soort, merk en nummer van het goed;

  • d.

   de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; en de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

 • 2.

  De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen.

 • 3.

  Op de aanvraag om een vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

 • a.

  de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:

 • 1.

  dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;

 • 2.

  van een verandering van de onder a, sub 1, bedoelde adressen;

 • 3.

  dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

 • 4.

  dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan;

 • b.

  de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;

 • c.

  aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

 • d.

  een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen

[gereserveerd]

Afdeling 10 Consumentenvuurwerk

Artikel 2:71 Definitie

In deze afdeling wordt onder consumentenvuurwerk verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in het Vuurwerkbesluit.

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

 • 1.

  Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking

  te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning

  van het college.

 • 2.

  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

 • 1.

  Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken binnen een afstand van 200 meter van

  bejaardentehuizen en van gebouwen waarin openbare godsdienstuitoefeningen plaatsvinden,

  alsmede op door het college in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast

  aangewezen plaatsen.

 • 2.

  Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dit gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 • 3.

  De verboden zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Artikel 2:73a Carbidschieten

 • 1.

  Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden (carbidschieten).

 • 2.

  In afwijking van in het eerste lid gestelde verbod is het carbidschieten toegestaan als:

  • a.

   het gebruik plaats vindt buiten de bebouwde kom op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar en;

  • b.

   daar gebruik wordt gemaakt van bussen tot een maximale inhoud van 30 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving; en

  • c.

   er geen gebruik gemaakt wordt van metalen deksels of andersoortige afsluitingen die schade aan mens, dier of goed kunnen veroorzaken; en

  • d.

   het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen; wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en

  • e.

   de desbetreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:

   • I.

    200 meter van bejaardentehuizen/verzorgingshuizen; en

   • II.

    200 meter van gebouwen waarin openbare godsdienstuitoefeningen plaatsvinden; en

   • III.

    75 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden; en

  • f.

   degene die carbidschiet niet onder kennelijke invloed van drank of drugs is.

 • 3.

  De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.

 • 4.

  De burgemeester kan op verzoek ontheffing verlenen van het verbod zoals in het eerste lid wordt genoemd.

 • 5.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

 • 6.

  Op de vergunning of ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Afdeling 11 Drugsoverlast

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om, al dan niet tegen betaling, middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

Afdeling 12 Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats als deze personen het bepaalde in artikel 2:1, 2:3, 2:47, 2:48, 2:50 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Nunspeet groepsgewijs niet naleven.

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de

openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan

daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen

en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

 • 1.

  De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 • 2.

  De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid eveneens ten aanzien van andere (door de gemeenteraad aan te wijzen) plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn.

Artikel 2:78 Gebiedsontzegging

 • 1.

  De burgemeester kan aan een persoon die een of meerdere van de hierna genoemde artikelen overtreedt, een bevel geven zich gedurende ten hoogste 48 uur niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden:

- artikelen 2:1 (samenscholing en ongeregeldheden), 2:26 (ordeverstoring bij een evenement), 2:31 (verboden gedragingen in een openbare inrichting), 2:41(betreden gesloten woning of lokaal), 2:42 (plakken en kladden), 2:43 (vervoer plakgereedschap en dergelijke), 2:44 (vervoer inbrekerswerktuigen), 2:44a (geprepareerde voorwerpen), 2:47 (hinderlijk gedrag op openbare plaatsen), 2:48 (verboden drankgebruik), 2:53 (bespieden van personen), 2:74 (drugshandel op straat), 2:74a (hinderlijk drugsgebruik), 2:79 (woonoverlast)

- artikelen 141 (openlijke geweldpleging), 184 (niet voldoen aan bevel of vordering), 300 en 302 (mishandeling), 306 (deelnemen aan vechtpartijen), 350 (vernieling en vandalisme), 424 (baldadigheid), 426 (dronken de orde verstoren) van het Wetboek van Strafrecht

- artikel 2 en 3 van de Opiumwet

- artikel 13, 26 en 27 van de Wet Wapens en munitie.

 • 2.

  Bij overtredingen als bedoeld in het eerste lid kan de burgemeester aan een persoon aan wie ten minste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die opnieuw één of meer van de bovengenoemde overtredingen begaat, een bevel geven zich gedurende ten hoogste acht weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.

 • 3.

  Een bevel als bedoeld in het tweede lid kan slechts worden gegeven als de overtreding binnen zes maanden na het geven van een eerder bevel, gegeven op grond van het eerste of tweede lid, plaats vindt.

 • 4.

  De burgemeester beperkt de krachtens het eerste of tweede lid gegeven bevelen, als hij dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijke oordeelt. De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel.

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  De burgemeester kan een last onder bestuursdwang wegens overtreding van het eerste lid in ieder geval opleggen bij ernstige en herhaaldelijke:

  • a.

   Geluid- of geurhinder;

  • b.

   Hinder van dieren;

  • c.

   Hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

  • d.

   Overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

  • e.

   Intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

Afdeling 13 Tegengaan van ondermijning

Artikel 2:80 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  exploitant: natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, indien van toepassing, de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijke persoon, voor wiens rekening en risico de bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend;

 • b.

  beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding over de bedrijfsmatige activiteiten;

 • c.

  bedrijf: de bedrijfsmatige activiteit die plaatsvindt in een voor het publiek toegankelijk gebouw, niet zijnde een seksinrichting, of een daarbij behorend perceel of enig andere ruimte, niet zijnde een woning die als zodanig in gebruik is.

Artikel 2:81 Sluiting van voor het publiek toegankelijke gebouwen

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, gezondheid, het woon- en leefmilieu of als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, de sluiting van een voor het publiek toegankelijke ruimte en/of de daarbij behorende erven bevelen. Hij brengt het besluit terstond ter kennis van de houder van de ruimte die het betreft.

 • 2.

  De burgemeester kan de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid in ieder geval toepassen, als er in het voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet:

 • a.

  Wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie aanwezig zijn waarvoor geen ontheffing, vergunning of verlof is verleend;

 • b.

  Is gehandeld in strijd met artikel 1 van de Wet op de kansspelen;

 • c.

  Door misdrijf verkregen zaken voorhanden, bewaard of verborgen zijn dan wel zijn verworven of overgedragen; of

 • d.

  Discriminatie heeft plaatsgevonden op grond van ras, geslacht, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook;

 • e.

  Zich andere feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die naar het oordeel van de burgemeester de vrees wettigen dat het geopend blijven van het voor publiek toegankelijk gebouw en/of het bij dat gebouw behorende erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid.

 • 3.

  Het is de houder van een voor publiek toegankelijke ruimte verboden deze voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven gedurende de tijd dat de ruimte krachtens een op grond van het eerste lid door de burgemeester genomen besluit voor publiek gesloten dient te zijn.

Artikel 2:82 Aanwijzing vergunningplichtige gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten

 • 1. De burgemeester kan gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten aanwijzen waar(op) het verbod uit het eerste lid van artikel 2:83 van toepassing is.

 • 2. Een gebouw of gebied wordt uitsluitend aangewezen als in of rondom dat gebouw dan wel in dat gebied naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid onder druk staat.

 • 3. Een aanwijzing van een gebouw of gebied kan zich tot één of meer bedrijfsmatige activiteiten beperken.

 • 4. Een bedrijfsmatige activiteit wordt uitsluitend voor de gehele gemeente aangewezen als naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of openbare orde en veiligheid onder druk staat. De gemeenteraad wordt hierover geconsulteerd.

Artikel 2:83 Vergunning uitoefening bedrijf

 • 1. Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een bedrijf uit te oefenen:

 • a. In een door de burgemeester op grond van het eerste lid van artikel 2:82 aangewezen gebouw of gebied voor door de burgemeester benoemde bedrijfsmatige activiteiten; of

 • b. Indien de uitoefening van het bedrijf een door de burgemeester op grond van het eerste lid van artikel 2:82 aangewezen bedrijfsmatige activiteit betreft.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning als bedoeld in het eerste lid weigeren:

 • a. In het belang van het voorkomen of beperken van overlast of strafbare feiten;

 • b. Indien de leefbaarheid in het gebied door de wijze van exploitatie nadelig wordt beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed;

 • c. De exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is;

 • d. Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

 • e. Indien er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 200 bepaalde;

 • f. Als niet voldaan is aan de bij of krachtens in artikel 2:84 gestelde eisen met betrekking tot de aanvraag.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester een vergunning als bedoeld in het eerste lid indien de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan, een geldend ruimtelijk exploitatieplan, een geldende beheersverordening, een geldend voorbereidingsbesluit of de Wet milieubeheer.

Artikel 2:84 Vergunningaanvraag

 • 1. De vergunning als bedoeld in het eerste lid van artikel 2:83 wordt aangevraagd door de exploitant.

 • 2. Een aanvraag om een vergunning wordt ingediend door gebruikmaking van een door de burgemeester vastgesteld formulier.

 • 3. Bij de aanvraag om een vergunning wordt vermeld voor welke bedrijfsmatige activiteiten de vergunning wordt gevraagd, en worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

 • a. De persoonsgegevens en een geldig identiteitsbewijs van de exploitant of beheerder;

 • b. Het adres en telefoonnummer waar de bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend;

 • c. Het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;

 • d. Indien van toepassing de verblijftitel van de exploitant of beheerder;

 • e. Een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant of beheerder gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten;

 • f. Een document waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is over de ruimte te beschikken waarin het bedrijf wordt gevestigd.

 • 4. Indien de burgemeester dat nodig acht voor de beoordeling van een aanvraag kan hij verlangen dat aanvullende gegevens worden overgelegd.

Artikel 2:85 Intrekking en wijziging van een vergunning

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan de burgemeester een vergunning als bedoeld in het eerste lid van artikel 2:83 intrekken of wijzigen indien:

 • a. Door het bedrijf de openbare orde wordt aangetast of dreigt te worden aangetast; of

 • b. Door het bedrijf de leefbaarheid in het gebied door de wijze van de exploitatie nadelig wordt beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed; of

 • c. De voorschriften verbonden aan de vergunning of de plichten voortvloeiend uit deze afdeling niet worden nageleefd; of

 • d. De exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is; of

 • e. De exploitant of beheerder betrokken is of ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten of strafbare feiten in of vanuit het bedrijf dan wel toestaat of gedoogt dat strafbare feiten of activiteiten worden gepleegd waarmee de openbare orde nadelig wordt beïnvloed; of

 • f. Er strafbare feiten in het bedrijf hebben plaatsgevonden of plaatsvinden; of

 • g. Er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde; of

 • h. De bedrijfsmatige activiteiten door de exploitant zijn beëindigd dan wel sprake is van een gewijzigde exploitatie; of

 • i. Redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de vergunning vermelde in overeenstemming is; of

 • j. De vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan, een geldend ruimtelijk exploitatieplan, een geldende beheersverordening, een geldend voorbereidingsbesluit, de Wet milieubeheer of een gebiedsplan.

Artikel 2:86 Sluiting bedrijf

 • 1. Indien een bedrijf in strijd met het verbod uit het eerste lid van artikel 2:83 wordt geëxploiteerd of indien een van de situaties als bedoeld in artikel 2:85, sub a tot en met i, van toepassing is, kan de burgemeester de sluiting van het bedrijf bevelen.

 • 2. Het is een ieder verboden een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gesloten bedrijf te betreden of daarin te verblijven.

 • 3. De sluiting kan door de burgemeester worden opgeheven indien later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Artikel 2:87 Geboden en verboden exploitant

 • 1.

  De exploitant is verplicht elke verandering in de uitoefening van zijn bedrijf waardoor deze niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning, zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 2:83, opgenomen gegevens zo spoedig mogelijk aan de burgemeester te melden.

 • 2.

  De burgemeester verleent een gewijzigde vergunning, als het bedrijf aan de vereisten voldoet.

 • 3.

  Het is verboden een bedrijf voor bezoekers geopend te hebben zonder dat de exploitant of beheerder aanwezig is.

 • 4.

  De exploitant en de beheerder zien erop toe dat in het bedrijf geen strafbare feiten plaatsvinden.

Artikel 2:88 Uitgestelde werking aanwijzingsbesluiten voor bestaande gevallen

In afwijking van het eerste lid van artikel 2:83 geldt het aldaar gestelde verbod voor de exploitant die op het moment van inwerkingtreding van het in artikel 2:82 genoemde aanwijzingsbesluit reeds onder het aanwijzingsbesluit vallende bedrijfsmatige activiteiten verricht, voor die bestaande activiteiten op bestaande locaties eerst drie maanden na inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit of met ingang van inwerkingtreding van het besluit tot weigering of intrekking van een door hem aangevraagde vergunning, voor zover dat eerder is.

Artikel 2:89 Positieve beschikking bij niet tijdig beslissen

Op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:83 is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie en

Afdeling 1 Begripsbepalingen

Artikel 3:1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • b.

  prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • c.

  seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

 • d.

  escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

 • e.

  sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;

 • f.

  exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen;

 • g.

  beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent, dan wel uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf;

 • h.

  bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

 • de exploitant;

 • de beheerder;

 • de prostituee;

 • het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;

 • toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6.2 van deze verordening;

 • andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het

betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel

174 van de Gemeentewet, de burgemeester.

Artikel 3:3 Nadere regels

Met het oog op de in artikel 3:13 genoemde belangen, kan het college over de uitoefening van de

bevoegdheden zoals genoemd in dit hoofdstuk nadere regels vaststellen.

Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke

Artikel 3:4 Seksinrichtingen

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

  • a.

   de persoonsgegevens van de exploitant;

  • b.

   de persoonsgegevens van de beheerder; en

  • c.

   de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf;

  • d.

   de plaatselijke en kadastrale ligging van de inrichting door middel van een situatietekening

   met een schaal van ten minste 1:1000;

  • e.

   bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;

  • f.

   bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de ruimte bestemd

   voor de seksinrichting.

 • 3.

  Op de vergunning of ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder

 • 1.

  De exploitant en beheerder:

  • a.

   staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

  • b.

   zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

  • c.

   hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

 • 2.

  Naast de gestelde eisen in het eerste lid, is/zijn de exploitant en/of de beheerder niet:

  • a.

   met toepassing van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

  • b.

   binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, inclusief de drie openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;

  • c.

   binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500,-- of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

   • bepalingen gesteld bij of krachtens de Alcoholwet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

   • de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273f, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;

   • de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

   • de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de kansspelen;

   • de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;

   • de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

 • 3.

  Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

  • a.

   vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid, onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan € 375,-- bedraagt;

  • b.

   een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

 • 4.

  De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

  • a.

   bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de

   aanvraag van de vergunning;

  • b.

   bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van

   deze vergunning.

 • 5.

  De exploitant en/of de beheerder zijn binnen de laatste vijf jaar geen exploitant en/of beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter zake geen verwijt treft.

Artikel 3:6 Sluitingstijden

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 01.00 en 07.00 uur.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan door middel van een voorschrift als bedoeld in artikel 1:4

  voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.

 • 3.

  Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd

  dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3.7, eerste

  lid, gesloten dient te zijn.

 • 4.

  Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet voor zover in de daarin geregelde

  onderwerpen wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting

 • 1.

  Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen of in geval van strijdigheid

  met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:

  • a.

   tijdelijke andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende sluitingsuren

   vaststellen;

  • b.

   van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting

   bevelen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht, maakt het

  bevoegd bestuursorgaan het in het eerste lid bedoelde besluit openbaar bekend overeenkomstig

  artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de ingevolge

  artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant of beheerder in de seksinrichting aanwezig

  is.

 • 2.

  De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:

  • a.

   geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titels

   XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX

   (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van

   Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

  • b.

   geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet

   arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3:9 Straatprostitutie

 • 1.

  Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten tot

  prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan wel aan te lokken.

 • 2.

  Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan door politieambtenaren

  het bevel worden gegeven zich onmiddellijk (in een bepaalde richting) te verwijderen.

Artikel 3:10 Sekswinkels

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren

in door het college van burgemeester en wethouders in het belang van de openbare orde of de

woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

 • 1.

  Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-

  pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:

  • a.

   indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de

   wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon-en leefomgeving in gevaar brengt;

  • b.

   anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de

   openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden

  of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken

  dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld

  in artikel 7, eerste lid van de Grondwet.

Afdeling 3 Beslissingstermijn; weigeringsgronden

Artikel 3:12 Beslissingstermijn

 • 1.

  Het bevoegd bestuursorgaan neemt het besluit op de aanvraag om vergunning bedoeld in

  artikel 3.4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

Artikel 3:13 Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd als:

  • a.

   de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;

  • b.

   de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, voorbereidingsbesluit, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening; of

  • c.

   er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht, of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde;

  • d.

   een geschiktheidsverklaring als bedoeld in de door burgemeester en wethouders op grond van artikel 3:3 vastgestelde nadere regels ontbreekt.

 • 2.

  Voor seksinrichtingen en in Nederland gevestigde escortbedrijven kan, onverminderd het bepaalde in artikel 1:8; de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid worden geweigerd dan wel de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3:9, eerste lid, achterwege gelaten, in het belang van:

  • a.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • b.

   het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat;

  • c.

   de veiligheid van personen of goederen;

  • d.

   de verkeersvrijheid of -veiligheid;

  • e.

   de gezondheid of zedelijkheid;

  • f.

   de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

Afdeling 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie

 • 1.

  De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant,

  de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.

 • 2.

  Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan

  schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3:15 Wijziging beheer

 • 1.

  Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3:1, onder g het beheer in de seksinrichting of het

  escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke

  beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid,

  aanhef en onder a is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend

  door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid

  heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

Artikel 3:16 Overgangsbepaling

Vervallen

Afdeling 5 Overige onderwerpen betreffende de openbare zedelijkheid

Artikel 3:17 Vloeken

 • 1.

  Het is verboden in het openbaar de naam van God vloekende te gebruiken.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover gedachten of gevoelens worden

  geopenbaard als bedoeld in artikel 7 van de Grondwet, of voor zover het Wetboek van Strafrecht

  van toepassing is.

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon

Afdeling 1 Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting

Artikel 4:1 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

 • gevoelige gebouwen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • gevoelige terreinen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

 • incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;

 • inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, met dien verstande dat de artikelen 4:2 tot en met 4:5 uitsluitend van toepassing zijn op inrichtingen type A of type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

 • 1.

  De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 2.

  De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de

  buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 3.

  In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer delen van de gemeente Nunspeet.

 • 4.

  Het college maakt de aanwijzing zo mogelijk ten minste vier weken voor het begin van een

  nieuw kalenderjaar bekend.

 • 5.

  Als een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, kan het college een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

 • 6.

  Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan [aantal] dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

 • 7.

  De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.

 • 8.

  Op de dagen, bedoeld in het eerste lid, wordt het ten gehore brengen van extra muziek hoger dan de geluidsnorm, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5, uiterlijk om 0.00 uur te worden beëindigd.

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

 • 1.

  Het is een inrichting toegestaan op maximaal vier dagen per kalenderjaar incidentele festiviteiten te houden waarbij de geluidsnormen, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college.

 • 2.

  Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 4 dagen per kalenderjaar in verband met de viering van incidentele festiviteiten, de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college.

 • 3.

  Het college stelt een formulier vast voor het doen van de melding.

 • 4.

  De melding is gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheidingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

 • 5.

  De melding wordt geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de

  houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

 • 6.

  Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 20

  dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

 • 7.

  De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.

 • 8.

  Op de dagen, bedoeld in het eerste lid, wordt het ten gehore brengen van extra muziek hoger dan de geluidsnorm, bedoeld in de artikelen 2.17, 1.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5, uiterlijk om 24.00 uur beëindigd.

 • 9.

  De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid, geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte.

 • 10.

  Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddelijk doorlaten van personen of goederen.

Artikel 4:4 Verboden incidentele festiviteiten

Vervallen

Artikel 4:5 Onversterkte muziek

 • 1.

  Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid

  onder f en vijfde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer binnen inrichtingen is de in het tweede lid opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:

  • a.

   de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden als de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor

   het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

  • b.

   de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de

   grens van het terrein;

  • c.

   de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft,

   gelden in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en verblijfsruimten als bedoel in artikel 1.1, onder d, van het Besluit geluidhinder;

  • d.

   bij het bepalen van de geluidsniveaus als vermeld in de tabel geen bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.

 • 2.

  Tabel

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

Lar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

Lar,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

 • 3.

  Voor de duur van 10 uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste

  lid.

 • 4.

  Als versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt

  het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

 • 5.

  Het eerste lid is niet van toepassing op collectieve en incidentele festiviteiten als bedoeld in de artikelen 4:2 en 4:3.

Artikel 4:5b Geluidhinder in de openlucht

Niet overgenomen

Artikel 4:6 Overige geluidhinder

 • 1.

  Het is verboden buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit 2012 of de Provinciale Milieuverordening Gelderland.

Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4:7 Reclamemateriaal

Degene, die op of aan de weg reclamemateriaal of geschriften onder het publiek verspreidt of laat

verspreiden, is verplicht deze, voor zover deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de

weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen of

op andere wijze worden achtergelaten, terstond te verwijderen.

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te

doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 4:9 Verbod oplaten ballonnen

 • 1.

  Onder "ballon" wordt verstaan: een licht omhulsel van welk materiaal dan ook gevuld meteen gas dat lichter is dan lucht of gevuld met hete lucht afkomstig van vuur of een brandstofelement.

 • 2.

  Het is verboden om ballonnen op te laten in de open lucht. Het is tevens verboden het oplaten van ballonnen in de open lucht te organiseren.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.

 • 4.

  Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing op:

  • a.

   ballonnen waarbij de richting en/of hoogte door menselijk ingrijpen wordt bepaald; en

  • b.

   ballonnen die noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld meteorologische of andere wetenschappelijke waarnemingen.

Afdeling 3 Het beschermen van de natuurschoon

Artikel 4:10 Paddenstoelen

Vervallen

Artikel 4:11 Ruiters

 • 1.

  Het is ruiters verboden zich te bevinden in voor het publiek toegankelijke bossen, heidevelden,

  parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken en andere voor het publiek toegankelijke

  terreinen, met inbegrip van de daarin gelegen paden, wegen of brandgangen.

 • 2.

  Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor:

  • a.

   openbare wegen als bedoeld in de Wegenwet of de Wegenverkeerswet 1994;

  • b.

   de als zodanig aangeduide ruiterpaden;

  • c.

   de paden en wegen, gelegen in door burgemeester en wethouders aan te wijzen gebieden

   als bedoeld in lid 1, met uitzondering van de in deze gebieden gelegen paden, die als

   voet- en/of fietspad plegen te worden gebruikt.

 • 3.

  Het college kan van het bepaalde in lid 1 ontheffing verlenen.

 • 4.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke

 • 1.

  Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of beëindiging van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

  • a.

   onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

  • b.

   bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

  • c.

   kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, voor zover het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel; of

  • d.

   mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

 • 2.

  Het college kan bij de aanwijzing nadere regels stellen.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door of krachtens de Omgevingswet of de provinciale omgevingsverordening.

Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen

Vervallen.

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

 • 1.

  Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het activiteitenbesluit milieubeheer.

Artikel 4:16 Vergunningsplicht lichtreclame

Vervallen.

Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4:17 Definitie

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: Een onderkomen of voertuig waarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrechts is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden geweigerd in het belang

  van de bescherming van:

  • a.

   Natuur en landschap:

  • b.

   Een stadsgezicht.

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

 • 1.

  Het verbod van artikel 4:18, eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 2.

  Het college kan daarbij nadere regels stellen ter bescherming van de belangen genoemd in artikel

  4:18, vierde lid.

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Afdeling 1 Parkeerexcessen en stopverbod

Artikel 5:1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1, onder al van het Reglement verkeersregels enverkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens zoals: kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen;

 • b.

  parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).

 • c.

  weesfiets: een langere tijd niet gebruikte, maar nog wel bruikbare fiets die blijkbaar in de steek is gelaten door de eigenaar/houder ervan.

 • d.

  fietswrak: een fietswrak:

 • verkeert in onvoldoende staat van onderhoud (er is niet mee te rijden; en

 • verkeert in verwaarloosde toestand (er is lang niet meer op gereden, de voormalige eigenaar heeft er kennelijk afstand van gedaan); en

 • heeft een geringe economische waarde (er moeten meer kosten worden gemaakt voor het opknappen dan de waarde van de fiets is).

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

 • 1.

  Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan:

  • a.

   het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen; of

  • b.

   het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

 • 2.

  Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel worden niet gerekend:

  • a.

   voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal

   niet meer dan drie uur vergen, en dit gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor

   deze werkzaamheden; of

  • b.

   voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in het derde lid bedoelde persoon.

 • 3.

  Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te

  stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

  • a.

   drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren

   binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt een van deze voertuigen;

  • b.

   de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 5.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:3

Niet overgenomen.

Artikel 5:4 Defecte voertuigen

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken

niet kan of mag worden gereden, langer dan één week op de weg te parkeren.

Artikel 5:5 Voertuigwrakken

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens

  in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de

  Wet milieubeheer.

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

 • a.

  langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben;

 • b.

  op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Gelderse Wegenverordening.

 • 4.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:7 Reclamevoertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de

  weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:8 Grote voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan

  6 meter of een hoogte van 2,4 meter te parkeren op:

  • a.

   een weg, gelegen binnen de bebouwde kom;

  • b.

   een door het college bij een openbaar bekend te maken besluit aangewezen weg, gelegen

   buiten de bebouwde kom.

 • 2.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

 • 4.

  Het tweede lid is voorts niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van de verboden.

 • 6.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan

  6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning

  of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht vanuit

  dat gebouw voor bewoners of gebruikers op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins

  hinder of overlast wordt aangedaan.

 • 2.

  Het bepaalde in lid 1 geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het

  uitvoeren van werkzaamheden, waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

Artikel 5:10

Vervallen

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

 • 1.

  Het is verboden met een voertuig te rijden door een park of plantsoen of groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   de weg:

  • b.

   voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam;

  • c.

   voertuigen waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel

   zijn bestemd.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets

 • 1.

  Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 • 2.

  Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan.

 • 3.

  Het is verboden fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud

  en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen omtrent het bepaalde in lid 1 tot en met 3.

Afdeling 2 Collecteren

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, dan wel in het openbaar leden of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 2.

  Onder een inzameling als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan het aanvaarden van geld of goederen bij het aanbieden van diensten of goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor een inzameling of werving die wordt gehouden:

  • a.

   in besloten kring, of

  • b.

   door een instelling die is ingedeeld in het door het college voor het betreffende kalenderjaar vastgestelde collecte- en wervingsrooster, mits de inzameling of werving overeenkomstig dat collecte- en wervingsrooster en met inachtneming van de door het college gegeven voorschriften plaats vindt; of

  • c.

   door een andere, door het college aangewezen instelling.

 • 4.

  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 3 Venten

Artikel 5:14 Definitie

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel

  te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op

  een openbare en in de openlucht gelegen plaats of aan huis;

 • 2.

  Onder venten wordt niet verstaan:

  • a.

   het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie

   van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

  • b.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van

   diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g van de Gemeentewet;

  • c.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17.

Artikel 5:15 Ventverbod

 • 1.

  Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de

  volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 2.

  Het is verboden te venten op zondagen en maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en

  06.00 uur.

 • 3.

  Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

  wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting/oftewel venten met gedrukte stukken

 • 1.

  Het verbod als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid geldt niet voor venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in

  artikel 7, eerste lid van de Grondwet.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het venten van gedrukte en geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet verboden:

  • a.

   op door het college aangewezen openbare plaatsen; of

  • b.

   op door het college aangewezen dagen en uren.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het tweede lid.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 4 Standplaatsen

Artikel 5:17 Definitie

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder standplaats verstaan: het vanaf een vaste plaats op een openbare

  en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen

  dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een

  wagen of een tafel.

 • 2.

  Onder standplaats wordt niet verstaan:

  • a.

   een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en

   onder g van de Gemeentewet;

  • b.

   een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2.

  Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit of wegens strijd met het geldende beleid.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd als:

  • a.

   de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan

   eisen van redelijke welstand; of

  • b.

   een kwantitatieve of territoriale beperking als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente noodzakelijk is in verband met een dwingende reden van algemeen belang.

 • 4.

  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen

 • 1.

  Artikel 5:18, eerste lid, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Gelderse Wegenverordening.

 • 2.

  De weigeringsgrond van artikel 5:18, derde lid, onder a, is niet van toepassing op bouwwerken.

Artikel 5:21 Aanhoudingsplicht

Vervallen, daar dit afdoende is geregeld in de Wet Milieubeheer.

Afdeling 5

Artikel 5:22-5:23

Niet overgenomen.

Afdeling 6 Openbaar water en waterstaatswerken

Artikel 5:24-5:31

Niet overgenomen.

Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

Artikel 5:32 crossterreinen

 • 1.

  Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets te crossen buiten wedstrijdverband, een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

  • a.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • b.

   de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

  • c.

   de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, de Zondagswet of Besluit geluidproductie sportmotoren.

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden

 • 1.

  Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of

  voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, een bromfiets of een paard.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

  • a.

   het voorkomen van overlast;

  • b.

   de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

  • c.

   de veiligheid van het publiek.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en paarden:

  • a.

   ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens

   artikel 29, eerste lid van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door

   de bevoegde minister aangewezen hulpverleningsdiensten;

  • b.

   die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als

   in het eerste lid bedoeld;

  • c.

   die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden

   uitgevoerd;

  • d.

   van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen

   de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

  • e.

   voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde

   personen.

 • 4.

  Het verbod is voorts niet van toepassing:

  • a.

   op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

  • b.

   op wegen die gelegen zijn binnen de in het eerste lid bedoelde gebieden of terreinen;

  • c.

   binnen de bij of krachtens de Provinciale verordening 'Stiltegebieden' aangewezen stiltegebieden, ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als 'toestel'.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Afdeling 8 Vuurverbod

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 • 1.

  Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de

  Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2.

  Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:

  • a.

   verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

  • b.

   sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand;

  • c.

   vuur voor koken, bakken en braden.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming

  van de flora en fauna.

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de provinciale milieuverordening Gelderland.

Afdeling 9 Asverstrooiing

Artikel 5:35 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt onder incidentele asverstrooiing verstaan: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een daartoe bestemd terrein.

Artikel 5:36 Verboden plaatsen (van asverstrooiing)

 • 1.

  Incidentele asverstrooiing is verboden op:

  • a.

   verharde delen van de weg;

  • b.

   gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen;

  • c.

   gemeentelijke sportterreinen;

  • d.

   alle voor het publiek openstaande recreatieterreinen, speelterreinen, parken, plantsoenen

   en bermen.

 • 2.

  Het college kan voor een bepaalde termijn verbieden dat op andere plaatsen dan die genoemd worden in het eerste lid asverstrooiing plaats vindt.

 • 3.

  Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op grond van

  bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder a.

 • 4.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:37 Hinder of overlast

Incidentele asverstrooiing is verboden als daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1 Sanctiebepaling

 • 1.

  Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de daarbij op grond van artikel 1:4 gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

 • 2.

  Overtreding van enige bepaling van deze verordening kan voorts worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 1a van de Wet op de economische delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:10 en 2:11, als sprake is van een omgevingsvergunningplichtige activiteit en artikel 2:12, eerste lid.

 • 4.

  In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio's gestelde regels kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de geldboete, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's.

Artikel 6:2 Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Nunspeet;

 • 2.

  Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

 • 3.

  Onverminderd het eerste en tweede lid zijn de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 141, onder b. van het Wetboek van Strafvordering, eveneens belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6:4 Intrekking oude verordening

De Algemene plaatselijke verordening Nunspeet 2022 wordt ingetrokken per 1 januari 2023.

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 6:6 Inwerkingtreding

Deze Algemene plaatselijke verordening Nunspeet 2023 treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 6:7

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene plaatselijke verordening Nunspeet 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2022

de griffier, de voorzitter,