Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van Dronten betreffende de heffing en invordering van leges 2023 (Legesverordening 2023)

Geldend van 31-12-2022 t/m 30-06-2023

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van Dronten betreffende de heffing en invordering van leges 2023 (Legesverordening 2023)

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van Dronten van 8 november 2022 (nr. 277941);

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de paspoortwet;

gezien het advies van de raadscommissie van 16 november 2022;

B E S L U I T:

de volgende Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 vast te stellen (Legesverordening 2023).

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n 1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • c.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • d.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een openbare inzameling van geld of goederen van:

  • een organisatie die is opgenomen in de actuele lijst van erkende goede doelen met CBF-keur, zoals die jaarlijks wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving;

  • een organisatie die is opgenomen op de actuele lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals die door de rijksbelastingdienst wordt vastgesteld;

  • een plaatselijke non-profit instelling die blijkens haar statuten, of een andere organisatie waarbij uit de aanvraag blijkt dat zij activiteiten organiseert waarmee geld of goederen worden ingezameld dan wel kosteloos diensten worden verricht ten behoeve van een goed doel. De activiteiten worden hoofdzakelijk door vrijwilligers verricht en de opbrengst komt geheel ten goede aan het goede doel.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet;

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur of kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Bij betaling van leges, welke worden geheven bij wege van mondelinge kennisgeving, als bedoeld in artikel 6, wordt een gedagtekend bewijs van betaling uitgereikt.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en

  • het tarieven betreft die in de tabel zijn gemerkt met een * of **;

  • het de omschrijvingen en tarieven bedoeld in Titel III, Hoofdstuk 2 ‘Organiseren van evenementen en markten’ betreft voor zover deze in door de raad vastgesteld Evenementenbeleid zijn vastgesteld.

één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van de verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022’ laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van .. december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14 tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening 2023

Bijlage 1. Tarieventabel 2023

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Algemene verordening gegevensbescherming(gereserveerd)

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken (gereserveerd)

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie (gereserveerd)

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet (gereserveerd)

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie (gereserveerd)

Hoofdstuk 14

(Markt)standplaatsen

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kinderopvang (gereserveerd)

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie en nutsvoorzieningen

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Ruimtelijke procedures zonder Wabo-omgevingsvergunning

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte (gereserveerd)

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening (gereserveerd)

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Tarieven gemerkt met een * : dit betreft tarieven die door het Rijk zijn vastgesteld

Tarieven gemerkt met een ** : dit betreft tarieven waarvoor het Rijk een maximum tarief heeft vastgesteld

TITEL 1. ALGEMENE DIENSTVERLENING

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de trouwzaal in het gemeentehuis, De Rede 1 te Dronten op:

 

 

1.1.1.1

maandag om 09.00 en om 09.30 uur zonder ceremonie

 

Kosteloos

1.1.1.2

maandag van 10.00 tot 17.00 met een verkorte ceremonie

199,95

1.1.1.3

maandag vanaf 10.00 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag vanaf 09.00 tot 17.00 uur

529,60

1.1.1.4

zaterdag vanaf 9.00 tot 17.00 uur

672,05

1.1.1.5

administratieve omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (= zonder plechtigheid)

78,50

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een betaald huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien daarbij op verzoek van aanstaande paren/partners gebruik wordt gemaakt van een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie op:

 

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag vanaf 07.00 tot 22.00 uur

411,15

 

maandag tot en met vrijdag vanaf 22.00 tot 07.00 uur

446,10

1.1..2

zaterdag vanaf 00.00 tot 24.00 uur

465,25

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een betaald huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk welke plaats vindt in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op:

 

 

1.1.3.1

maandag tot en met vrijdag vanaf 07.00 tot 22.00 uur

411,15

 

maandag tot en met vrijdag vanaf 22.00 tot 07.00 uur

446,10

1.1.3.2

zaterdag vanaf 00.00 tot 24.00 uur

465,25

1.1.4

Het tarief bedraagt:

 

 

1.1.4.1

voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering of een duplicaat daarvan

23,35

1.1.4.2

voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering of een duplicaat daarvan

38,30

1.1.4.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum, een administratief gegeven, een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand of locatie voor de (kosteloze) huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te wijzigen, nadat deze definitief is bevestigd

38,80

1.1.4.4

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de (kosteloze) huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren voor dat het gesprek met de trouwambtenaar heeft plaats gevonden

78,50

1.1.4.5

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de (kosteloze) huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren na dat het gesprek met de trouwambtenaar heeft plaats gevonden

183,15

1.1.4.6

voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

27,65

 

 

 

 

1.1.4.7

voor de fysieke beoordeling van een externe locatie op geschiktheid om huwelijken/partnerschappen te voltrekken/registreren

78,50

1.1.4.8

voor het eenmalig aanwijzen van een huwelijkslocatie

26,20

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt:

 

1.1.5.1

voor een verlof tot het uitstellen van de termijn voor de uitvaart overeenkomstig artikel 17 van de wet op de lijkbezorging

23,60

1.1.5.2

voor een verlof tot het bespoedigen van de termijn voor uitvaart overeenkomstig artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging

26,60

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort,

 

 

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85**

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85**

 

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85**

1.2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85**

1.2.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

 

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85**

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85**

1.2.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,85*

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 

70,35**

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

37,95**

1.2.2.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

34,25**

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.- tot en met 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

53,00**

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

44,65**

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10*

1.3.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een Gezondheidsverklaring geldt het tarief zoals dat is vastgesteld door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

 

 

 

a. per uittreksel;

10,90

 

b. per uittreksel internationaal

10,90

 

c. per inlichting

10,90

 

d. betrekking hebbende op een persoonslijst per verstrekking

15,35

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10 van de Regeling basisregistratie personen

7,50**

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen en andere bestanden, voor ieder daaraan besteed kwartier

16,15

1.4.4.2

voor het vervaardigen van een bevolkingsstatistiek, voor ieder daaraan besteed kwartier

16,15

1.4.4.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag: massaal geselecteerde inlichtingen met behulp van het geautomatiseerde bestand: voor het maken van selecties uit het geautomatiseerde bevolkingsbestand, inclusief de levering daarvan, per besteed kwartier

41,35

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 10,90

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Algemene verordening gegevensbescherming (gereserveerd)

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken (gereserveerd)

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie (gereserveerd)

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) geldt het tarief zoals dat is vastgesteld door Justis

 

 

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.9.2.1

tot het verstrekken van een legalisatie van een handtekening

10,90

1.9.2.2

tot het waarmerken van kopieën

10,90

1.9.3

Voor het in behandeling nemen van een verzoek als bedoeld in artikel 13 van de Rijkswet op het Nederlanderschap geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden.

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.10.1

het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken

31,75

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (gereserveerd)

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

125,15

1.12.2

op grond van artikel 15, vijfde lid, tot het verlengen van een eerder op grond van de Leegstandwet verleende vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

62,55

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (gereserveerd)

 

Hoofdstuk 14 (Markt)standplaatsen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

1.14.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Marktverordening Dronten 2013 (individuele vergunning)

247,10

1.14.2

overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 4 van het Marktreglement Dronten 2013

123,60

1.14.3

een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening voor het innemen van een standplaats op een openbare plaats en in de open lucht, niet zijnde een markt

47,05

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijden

163,90

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,00**

 

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

 

 

1.16.1.2

voor de eerste kansspelautomaat

56,00**

1.16.1.3

en voor iedere volgend kansspelautomaat

34,00*

1.16.2

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de in het eerste lid bedoelde maximumbedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

1.16.3

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderdeel 1.16.1.1 in plaats van € 56,00 een bedrag van € 224,00 en voor de toepassing van onderdeel 1.16.1.2 in plaats van € 56,00 een bedrag van € 90,00 en voor toepassing van onderdeel 1.16.1.3 in plaats van € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.

 

 

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang (gereserveerd)

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en nutsvoorzieningen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2018 (AVOI 2018) omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

530,25

1.18.1.1

Vermeerderd per strekkende meter tussen de 25 en 10.000 meter van het toegewezen tracé in door de gemeente beheerde of in eigendom zijnde grond met

0,90

1.18.1.2

Vermeerderd per strekkende meter boven de 10.000 meter van het toegewezen tracé in door de gemeente beheerde of in eigendom zijnde grond met

0,10

1.18.1.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

533,25

1.18.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de AVOI 2018, omtrent plaats, tijdstip, en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1

96,00

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en Vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

90,80

1.19.1.2

Het tarief voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart bedraagt

€ 

11,60

1.19.1.3

tot verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart zonder gewijzigde omstandigheden

Kosteloos

1.19.1.4

tot verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart bij gewijzigde omstandigheden

90,80

1.19.1.5

voor het verstrekken van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart bij verlies, diefstal, dermate beschadiging dat de kaart niet meer bruikbaar is of bij wijziging van kenteken, voor de resterende tijd van de oorspronkelijk afgegeven gehandicaptenparkeerkaart

11,60

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.2.1

tot het verstrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

95,75

1.19.2.2

het plaatsen van een verkeersbord behorende bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

208,75

1.19.2.3

indien voor de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats de plaats moet worden aangelegd, verlengd en/of verbreed worden de kosten voor het aanleggen als genoemd in 1.19.2.2 verhoogd met de daadwerkelijke kosten die de verlenging of verbreding met zich meebrengen.

 

 

1.19.2.4

het vervangen van het onderbord bij wijziging kenteken (inclusief onderbord)

96,75

1.19.2.5

het aanpassen of verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats binnen de gemeente

74,00

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.3.1

voor een ontheffing ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 en/of

46,40

1.19.3.2

voor een ontheffing ingevolge het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

46,40

1.19.3.3

-in geval het een kortdurende ontheffing (maximaal vijf dagen) voor het winkelcentrum Suydersee betreft

10,80

1.19.3.4

-in geval het een kortdurende ontheffing (maximaal 1 dag) overige gebieden betreft

10,80

1.19.3.5

Hulpdiensten, artsen, geld- en waarde transporteurs en taxi's zijn vrijgesteld van de verplichting tot het aanvragen van een ontheffing.

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.20.1.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een terras

46,30

1.20.1.2

tot het verlenen van een vergunning of daarmee vergelijkbarebeschikking als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid (sluitingstijd) van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

a. geldig voor ten hoogste: één dag

47,15

 

b. geldig voor ten hoogste: één week

61,35

 

c. geldig voor ten hoogste: één maand

87,20

 

d. voor meerdere achtereenvolgende maanden of gedeelten van maanden, per maand of een dergelijk gedeelte

87,20

 

met een maximum van

520,10

1.20.1.3

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening voor een openbare inzameling van geld of goederen

47,05

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.20.2.1

al dan niet gewaarmerkte afschriften of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

 

1.20.2.1.1

per pagina in A4-formaat in zwart-wit

0,95

1.20.2.1.2

per pagina in A3-formaat in zwart-wit

1,40

1.20.2.1.3

per pagina in A4-formaat in kleur

1,80

1.20.2.1.4

per pagina in A3-formaat in kleur

2,45

1.20.2.2

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in het onderdeel 1.20.2.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk, in zwart-wit

9,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2.1

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting is daarin niet inbegrepen.

 

De bouwkosten zijn niet lager dan het referentiebedrag dat voortvloeit uit een berekening aan de hand van de kengetallen voor soortgelijke bouwwerken in het Bouwkostenkompas, zoals deze ten tijde van het indienen van de aanvraag golden. De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van de benchmark ‘basis’. Indien het in de aanvraag opgegeven bedrag lager is dan het referentiebedrag, wordt het bedrag aan bouwkosten vastgesteld op het referentiebedrag, tenzij de afwijking met de benchmark “basis” kleiner is dan 10%.

In dat geval worden de door de aanvrager opgegeven bouwkosten vastgesteld. Indien het Bouwkostenkompas niet voorziet in kentallen voor de aangevraagde werkzaamheden, kan een onderbouwing worden opgevraagd die beoordeeld wordt op aannemelijkheid en worden de bouwkosten ambtshalve vastgesteld.

 

 

2.1.1.2.2

bouwkosten grondgebonden zonnepark:

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.1.1.2.1 hiervoor wordt bij het bepalen van de bouwkosten van een grondgebonden zonnepark uitgegaan van de kosten van de constructieve werken, bestaande uit de stellingen waarop de zonnepanelen worden geplaatst, de onderstations en eventuele andere bouwwerken, maar uitgezonderd de zonnepanelen zelf en de elektrische installaties (omvormers en schakelingen in de onderstations).

 

 

2.1.1.3

Bij de opgave van de bouwkosten wordt uitgegaan van de kosten van nieuwe materialen en uitvoering van het werk door derden.

 

 

2.1.1.4

Bij het achterwege blijven van een opgave, dan wel wanneer deze kennelijk onjuist is, stelt de heffingsambtenaar de bouwkosten vast.

 

 

2.1.1.5

kunstobject:

onder kunstobject wordt verstaan een bouwplan dat uitsluitend is bedoeld als kunstuiting.

 

 

2.1.1.6

civieltechnisch werk:

onder civieltechnisch werk wordt verstaan een bouwplan zoals een brug, tunnel, viaduct, sluis, grondkerende constructies en dergelijke.

 

 

2.1.1.7

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.1.8

vooroverleg:

verzoek dat is ingediend via het OLO ter verkrijging van een indicatie of een voorgenomen project op grond van de Wabo vergunbaar is (inclusief het eerste advies welstand).

 

 

2.1.1.9

principeverzoek:

verzoek om een schriftelijke voorlopige standpuntbepaling door het college of een voorgenomen project planologisch realiseerbaar is.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

2.1.4

Wkb:

Wet Kwaliteitsborging

 

 

2.1.5

zonnepark:

een vorm van duurzame energieopwekking, waarbij in veldopstelling op de grond, een groot oppervlak zonnepanelen wordt geplaatst, die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg /en principeverzoek

2.2.1

Dit hoofdstuk ziet op het in behandeling nemen van een aanvraag om een vooroverleg of principeverzoek:

 

 

2.2.1.1

Het tarief in verband met het aanvragen van een vooroverleg, met uitzondering van een voorgenomen project waarop artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3e, van de Wabo (projectafwijkingsbesluit) van toepassing is, of een toetsing of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunningvrij is, bedraagt:

128,90

2.2.1.2

Indien indiener van een principeverzoek expliciet verzoekt om een beoordeling van een voorgenomen project op grondslag van artikel 2.1.2, eerste lid, onder a, onder 3e, van de Wabo (projectafwijkingsbesluit), bedraagt het tarief 50% van de in de onderdelen 2.3.2.3, 2.3.2.3.a, 2.3.3.3 en 2.3.3.3.a genoemde tarieven.

 

 

2.2.1.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vooroverleg inzake een omgevingsvergunningsprocedure als bedoeld in artikel 2.3.10 (omgevingsvergunning in twee fasen) bedraagt € 112,50 en voor een principeverzoek bedraagt het tarief 50% van de in de onderdelen 2.3.10.1 en 2.3.10.2 genoemde tarieven.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 5.000 bedragen:

205,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 5.000 tot € 50.000 bedragen

97,00

 

vermeerderd met

18,60

 

van de bouwkosten;

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 250.000 bedragen

159,60

 

vermeerderd met

18,05

 

van de bouwkosten;

 

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 250.000 of meer bedragen

1.275,20

 

vermeerderd met

15,20

 

van de bouwkosten;

 

 

2.3.1.1.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit voor een kunstobject als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: de werkelijke kosten van het externe welstandsadvies.

 

 

2.3.1.1.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit voor een civieltechnisch werk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

11,35

 

van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.7

Indien de bouwactiviteit wordt uitgevoerd onder kwaliteitsborging vanuit de wkb, dan wordt op grond van 2.3.1.1 geheven leges een korting verleend van:

%

25

 

 

 

 

2.3.2

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

168,15

2.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

168,15

2.3.2.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijkingsbesluit) en een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is van de raad:

3.195,00

2.3.2.3.a

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijkingsbesluit) en geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is van de raad:

2.396,25

2.3.2.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijk projectafwijkingsbesluit):

311,00

2.3.2.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

622,15

2.3.2.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) wordt het tarief van 2.3.1 verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.2.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) wordt het tarief van 2.3.1 verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.2.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) wordt het tarief van 2.3.1 verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.2.9

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.2.6, 2.3.2.7 of 2.3.2.8 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 

462,45

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 

462,45

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijkingsbesluit) en een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is van de raad:

4.061,05

2.3.3.3.a

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijkingsbesluit) en geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is van de raad:

3.045,75

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijk project afwijkingsbesluit)

€ 

462,45

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.3.9

Het in behandeling nemen van een (principe) verzoek tot afwijking van een bestemmingsplan zonder feitelijke procedure

1.259,80

 

 

 

 

2.3.4

Gebruiksvergunning

 

 

 

Voor de toepassing van dit onderdeel van de tarieventabel wordt verstaan onder:

bouwwerk:

overeenkomstig het gestelde in de Bouwverordening, artikel 1.1, onder e: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaats te functionerenterreinoppervlakte:

als definitie geldt het gestelde in NEN 2580,hoofdstuk 3. vloeroppervlakte:

als definitie geldt het gestelde in NEN 2580, hoofdstuk 4

 

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het basistarief

462,15

2.3.4.2

Het basistarief wordt verhoogd met:

een soort bouwwerk, vloer- c.q. grondoppervlakte en periode afhankelijk tarief, genoemd onder 2.3.4.2.1

 

 

2.3.4.2.1

De verhoging als bedoeld onder 2.3.4.2, bedraagt voor:

loodsen, vemen, fabrieken, gebouwen voor mijnbouw, energie en communicatie, land- en tuinbouwgronden, pakhuizen, op- en overslagruimten, magazijnen, remises, maneges, studio's, spoorweggebouwen, gemalen, gebouwen voor het luchtverkeer, garagebedrijven en tankstations:

voor de eerste 100 m2

103,50

 

Daarbovenop voor de vierkante meters vanaf 101 tot 500 m²; per m²

1,10

 

Daarbovenop voor de vierkante meters vanaf 500 tot 2.000 m²; per m²

0,55

 

Daarbovenop voor de vierkante meters vanaf 2.000 tot 5.000 m²; per m²

0,10

 

Daarbovenop voor de vierkante meters vanaf 5.000 tot 50.000 m²; per m²

0,05

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van meer dan 50.000 m²; per m²

0,05

2.3.4.2.2

De verhoging als bedoeld onder 2.3.4.1 bedraagt voor:

 

 

 

overige bouwwerken: voor de eerste 100 m²

205,00

 

Daarbovenop voor de vierkante meters vanaf 101 tot 500 m²; per m²

2,10

 

Daarbovenop voor de vierkante meters vanaf 500 tot 2.000 m²; per m²

0,85

 

Daarbovenop voor de vierkante meters vanaf 2.000 tot 5.000 m²; per m²

0,25

 

Daarbovenop voor de vierkante meters vanaf 5.000 tot 50.000 m²; per m²

0,10

 

Daarbovenop voor de vierkante meters van meer dan 50.000 m²; per m²

0,05

2.3.4.3

Ingeval van overdracht van het bouwwerk, waarbij geen sprake is van een wijziging van de bestemming van het bouwwerk, of van een bouwkundige wijziging of wijziging van de indeling, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, als bedoeld onder 2.3.4

420,15

 

 

 

 

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2016 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 

Kosteloos

2.3.5.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 

Kosteloos

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2016 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

Kosteloos

 

 

 

 

2.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:

440,10

 

 

 

 

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

205,00

 

 

 

 

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening <of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 

291,65

 

 

 

 

2.3.9

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (aanlegactiviteit)

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

701,85

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

240,40

 

 

 

 

2.3.11

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.11.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

205,00

2.3.11.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 

205,00

2.3.11.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 

205,00

2.3.11.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Beoordeling aanvullende rapportages

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.13.1

voor de beoordeling van een vormvrije m.e.r.

179,10

2.3.13.2

voor de beoordeling van een m.e.r.

358,05

2.3.13.3

voor de beoordeling van een rapportage door een extern adviesbureau dan wel adviesorgaan, de daadwerkelijke kosten voorafgegaan door een offerte.

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Advies

 

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie, uitgezonderd de commissie m.e.r., advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

 

Kosteloos

 

 

 

 

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen, anders dan op grond van artikel 2.12.1.a.3 van de Wabo, moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

459,00

2.3.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

459,00

2.3.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

459,00

 

 

 

 

2.3.16

Gedoogbeschikking

 

 

2.3.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor een gedoogbeschikking voor een omgevingsvergunning waarvoor nog geen omgevingsvergunning is verstrekt:

 

 

 

voor één activiteit

1.146,75

 

Vermeerderd per extra activiteit

191,70

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een procedure als bedoeld in onderdeel 2.2 (vooroverleg of principeverzoek), wordt, indien er in hoofdzaak sprake is van eenzelfde project 50% van de ter zake van laatstgenoemde procedure geheven leges in mindering gebracht op de leges zoals verschuldigd op grond van de tarieven genoemd in de onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.3 en 2.3.10

 

 

 

 

 

 

2.4.2

Voor aanvragen welke vallen binnen een bestemmingsplangebied waarop de legessanctie van toepassing is welke in artikel 3.1.4 Wro is geformuleerd, worden indien van toepassing het volgende bedrag in mindering gebracht:

bij alle gevallen genoemd onder 2.3.1.1 (bouwactiviteiten)

65,15

 

bij:

 

 

2.4.2.1

2.3.3.1 (binnenplanse afwijking + bouwactiviteit)

 

het volledige bedrag

2.4.2.2

2.3.3.2 (buitenplanse afwijking + bouwactiviteit)

 

het volledige bedrag

2.4.2.3

2.3.4.1 (binnenplanse afwijking zonder bouwactiviteit)

 

het volledige bedrag

2.4.2.4

2.3.4.2 (buitenplanse afwijking zonder bouwactiviteit)

 

het volledige bedrag

2.4.2.5

2.3.9 (aanlegactiviteit

 

het volledige bedrag

2.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in artikel 2.2.1, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3, mits de definitieve aanvraag overeenkomt met de beoordeelde conceptaanvraag en binnen 26 weken na de schriftelijke beoordeling wordt ingediend.

%

100

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw, sloopactiviteiten, aanleg (veranderen weg), uitweg/ inrit, het kappen van een boom en het aanleggen (werken, geen bouwwerk zijnde),

 

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw, sloopactiviteiten, aanleg (veranderen weg), uitweg/ inrit, het kappen van een boom en het aanleggen (werken, geen bouwwerk zijnde), als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 en 2.3.10,intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voor dat met de inhoudelijke toetsing is gestart

%

90

2.5.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met de inhoudelijke beoordeling is gestart, maar voor dat de vergunning is verleend

%

60

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

%

30

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw, sloopactiviteiten, aanleg (veranderen weg), uitweg/ inrit, het kappen van een boom en het aanleggen (werken, geen bouwwerk zijnde).

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw, sloopactiviteiten, aanleg (veranderen weg), uitweg/ inrit, het kappen van een boom en het aanleggen (werken, geen bouwwerk zijnde), als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 en 2.3.10,, weigert, wordt er leges in mindering gebracht. De teruggaaf bedraagt:

%

40

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het besluit om de aanvraag niet verder te behandelen

 

 

2.5.4.1

Als de gemeente besluit om de aanvraag niet verder te behandelen, omdat er onvoldoende gegevens zijn om een beslissing op de aanvraag te nemen voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 en 2.3.10, wordt er leges in mindering gebracht. De teruggaaf bedraagt:

 

%

 

 

75

Met een maximum van

1.500

 

 

 

 

2.5.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag gebruiksvergunning

 

 

2.5.5.1

Indien een aanvraag als bedoeld onder 2.3.4 wordt ingetrokken voordat de vergunning is verleend, wordt op aanvraag teruggaaf verleend. De teruggaaf bedraagt:

%

50

 

 

 

 

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van het feit dat van een gebruiksvergunning geen gebruik wordt gemaakt

 

 

2.5.6.1

Indien van een verleende vergunning als bedoeld onder 2.3.4. geen gebruik wordt gemaakt wordt op aanvraag teruggaaf verleend. De teruggaaf bedraagt:

%

25

 

 

 

 

2.5.7

Geen teruggaaf legesdeel verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.5.7.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdeel 2.3.13 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning (vervallen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

357,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Ruimtelijke procedures zonder Wabo omgevingsvergunning

2.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van het op verzoek van derden opstarten van een bestemmingsplanprocedure als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub a en b van de Wro

a. minimaal:

3.052,00

 

b. voor een gecompliceerd plan waarbij een aanvullende procedure in het kader van de een (Plan-)m.e.r. plicht noodzakelijk is wordt het tarief vermeerderd met

€ 

3.052,00

 

c. voor de beoordeling van een rapportage door een extern adviesbureau of het adviesorgaan, waaronder de commissie m.e.r., de daadwerkelijke kosten voorafgegaan door een offerte.

 

 

2.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van het op verzoek van derden opstarten van een bestemmingsplan procedure als bedoeld in artikel 3.1 van de Wro

a. minimaal:

€ 

4.061,05

 

b. voor een gecompliceerd plan waarbij aanvullende procedures

noodzakelijk zijn zoals;

- een procedure afwijking provinciaal omgevingsplan

- een procedure in het kader van het experimenten kader

- een procedure in het kader van een (Plan-)m.e.r. plicht

wordt het tarief genoemd in 2.8.2 sub a. vermeerderd met

13.368,65

 

c. voor een plan in een gevoelig gebied zoals;

- Natura 2000 gebied,

- een gebied waar de Flora en Faunawet van toepassing is,

- Het Natuurnetwerk Nederland of een ecologische verbindingszone

wordt het tarief genoemd in 2.8.2 sub a. vermeerderd met

9.551,45

 

d. voor een inbreidingslocatie in het stedelijk gebied zoals dat is aangewezen in het Provinciaal Omgevingsplan wordt het tarief genoemd in 2.8.2 sub a. vermeerderd met

9.551,45

 

e. voor de beoordeling van een rapportage door een extern adviesbureau of de adviesorgaan, waaronder de commissie m.e.r., de daadwerkelijke kosten voorafgegaan door een offerte.

 

 

2.8.3.

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van het op verzoek van derden opstarten van een:

 

 

 

a.     beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wro minimaal

€ 

1.922,10

 

b. voor een plan in een gevoelig gebied zoals:

- Natura 2000 gebied,

- een gebied waar de Flora en Fauna wet van toepassing is,

- Het Natuurnetwerk Nederland of een ecologische verbindingszone

wordt het tarief genoemd in 2.8.3 sub a. vermeerderd met

9.401,10

 

c. voor de beoordeling van een rapportage door een extern adviesbureau of de adviesorgaan, waaronder de commissie m.e.r., de daadwerkelijke kosten voorafgegaan door een offerte.

 

 

2.8.4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een principeverzoek inzake een ruimtelijke procedure als bedoeld in dit hoofdstuk bedraagt 50% van de van toepassing zijnde tarieven genoemd in de onderdelen 2.8.1 tot en met 2.8.3.

 

 

2.8.5

Indien een aanvraag om een ruimtelijke procedure als bedoeld in dit hoofdstuk is voorafgegaan door een procedure als bedoeld in onderdeel 2.8.4 wordt, indien er in hoofdzaak sprake is van eenzelfde project, 50% van de ter zake van laatstgenoemde procedure geheven leges in mindering gebracht op de leges zoals verschuldigd op grond van de tarieven genoemd in de onderdelen 2.8.1 tot en met 2.8.3.

 

 

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

122,45

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3, van de Alcoholwet

625,45

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

625,45

3.1.3

een aanvraag van een vergunning als bedoeld onder 3.1.2 indien aanvrager op 1 januari 2022 in het bezit is van een geldige vergunning als bedoeld onder 3.1.1. ten behoeve van hetzelfde horecabedrijf in de gemeente Dronten

410,50

3.1.4

een gecombineerde aanvraag tot het verlenen van vergunningen als bedoeld in de onderdelen 3.1.1 en 3.1.2

1.035,95

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

246,95

3.1.6

een melding als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet

246,95

3.1.7

een melding als bedoeld in 3.1.5 én 3.1.6 gelijktijdig

409,95

3.1.8

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35, van de Alcoholwet

123,45

3.1.9

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 2:34g, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (sterke drank)

123,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft een:

 

 

3.2.1.1

categorie A evenement (regulier evenement)*

203,70

3.2.1.2

categorie B evenement (evenement met verhoogde aandacht)*

523,80

3.2.1.3

categorie B+ evenement (evenement met extra verhoogde aandacht)*

2.444,45

3.2.1.4

categorie C evenement (risico-evenement)*

6.888,70

 

* categorie-indeling op basis van de ‘behandelscan evenementenvergunning’ (zie bijlage 2)

 

 

3.2.1.5

Als de gemeente besluit om de aanvraag niet verder te behandelen, omdat er onvoldoende gegevens zijn om een beslissing op de aanvraag te nemen voor een evenement als bedoeld in de onderdelen 3.2.1 wordt er leges in mindering gebracht. De teruggaaf bedraagt:

%

75

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of daarmee vergelijkbare beschikking als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting (artikel 3:4)

750,05

3.3.1.2

voor een escortbedrijf (artikel 3:4)

188,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (gereserveerd)

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (gereserveerd)

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

44,85

Behandelscan evenementenvergunning

Naam evenement:

 

ingevuld

Controle

Opmerkingen

door de aanvrager

gemeente

Activiteitenprofiel

Risicopunt

Score

Score

 

Let op: 1 keuze per vak

 

 

 

 

Popconcerten / tentfeesten, < 500 gelijktijdige bezoekers

1

 

 

 

Popconcerten / tentfeesten, 500 - 2000 gelijktijdige bezoekers

1,5

 

 

 

Popconcerten / tentfeesten, 2.000 – 10.000 gelijktijdige bezoekers

2

 

 

 

Popconcerten / festivals, > 10.000 gelijktijdige bezoekers

3

 

 

 

Markten / braderieën / beurzen, < 10.000 bezoekers

1

 

 

 

Markten / braderieën / beurzen, > 10.000 bezoekers

2

 

 

 

Sportieve / recreatieve evenementen, < 1000 gelijktijdige bezoekers

1

 

 

 

Sportieve / recreatieve evenementen, 1000 - 10.000 gelijktijdige bezoekers

2

 

 

 

Sportieve / recreatieve evenementen, > 10.000 gelijktijdige bezoekers

3

 

 

 

Corso / (carnavals)optochten, < 10.000 gelijktijdige bezoekers

1

 

 

 

Corso / (carnavals)optochten, > 10.000 gelijktijdige bezoekers

2

 

 

 

Beurzen

1

 

 

 

Grote (house)party’s, > 1000 gelijktijdige bezoekers

2

 

 

 

Vliegshows

3

 

 

 

Auto- en motorsportevenementen

3

 

 

 

Vuurwerkshows

2

 

 

 

Bezoek staatshoofd

3

 

 

 

Partyboot

1

 

 

 

Publieksprofiel

Risicopunt

Score

Score

 

1. Aantal gelijktijdige deelnemers en/of bezoekers

 

 

 

 

0 – 5.000

0,2

 

 

 

5.000 – 10.000

0,4

 

 

 

10.000 – 15.000

0,6

 

 

 

15.000 – 20.000

0,8

 

 

 

> 20.000

1

 

 

 

2. Leeftijdsopbouw (zwaartepunt, maximaal 1 categorie toe te wijzen)

 

 

 

 

0 – 12 jaar (zonder aanwezigheid ouders)

0,5

 

 

 

0 – 12 jaar (met aanwezigheid ouders)

0,25

 

 

 

12 - 18 jaar

0,5

 

 

 

18 – 30 jaar

1

 

 

 

30 – 45 jaar

0,5

 

 

 

> 45 jaar

0,25

 

 

 

Alle leeftijden

0,75

 

 

 

3. Conditie / gezondheidstoestand

 

 

 

 

Goed

0

 

 

 

Redelijk

0,25

 

 

 

Matig

0,5

 

 

 

Slecht

1

 

 

 

4. Gebruik alcohol / drugs

 

 

 

 

Niet aanwezig

0

 

 

 

Mogelijk aanwezig, maar geen risicoverwachting

0,25

 

 

 

Aanwezig met risicoverwachting

1

 

 

 

5. Aanwezigheid van publiek

 

 

 

 

Als toeschouwer

0,5

 

 

 

Als toeschouwer en/of deelnemer

0,75

 

 

 

Als deelnemer

1

 

 

 

Ruimteprofiel

Risicopunt

Score

Score

 

1. Locatie evenement

 

 

 

 

In een gebouw

0,75

 

 

 

In een tijdelijk onderkomen (tent, partyboot e.d.)

0,75

 

 

 

In open lucht; op locatie die daarvoor is bestemd en ingericht

0,5

 

 

 

In open lucht; op locatie die daar niet voor is bestemd en ingericht

0,75

 

 

 

Gemeentegrens overstijgend

1

 

 

2. Toegankelijkheid aan- en afvoerwegen

 

 

 

 

Goede aan- en afvoerwegen

0

 

 

 

Redelijk (1 weg voor aan- en afvoer)

0,5

 

 

 

Matig (weg met obstakels)

0,75

 

 

 

Slecht (geen toegangsweg)

1

 

 

3. Seizoen

 

 

 

 

Lente of herfst

0,25

 

 

 

Zomer of winter

0,5

 

 

4. Duur evenement

 

 

 

 

0 – 3 uur, (maandag t/m donderdag) daguren (6 -18 uur)

0,25

 

 

 

0 – 3 uur, (maandag t/m donderdag) avond- / nachturen (18 - 6 uur)

0,5

 

 

 

0 – 3 uur, (weekend: vrijdag t/m zondag) daguren

0,5

 

 

 

0 – 3 uur, (weekend: vrijdag t/m/ zondag) avond- / nachturen

0,75

 

 

 

3 – 12 uur, daguren

0,75

 

 

 

3 – 12 uur, avond- / nachturen

1

 

 

 

1 dag

1

 

 

 

Meerdere dagen

1

 

 

5. Ondergrond

 

 

 

 

Harde ondergrond; steen, asfalt, e.d.

0,25

 

 

 

Zachte ondergrond, vochtdoorlatend; zand, gras, e.d.

0,5

 

 

 

Zachte ondergrond, drassig; zand, gras, e.d.

0,75

 

 

 

Totaal

 

0

0

 

Categorie evenement

Omschrijving

Totaal risicopunten

 

 

A Regulier evenement

Monodisciplinairadvies hulpdiensten naar behoefte

≤ 6

 

 

B Evenement met verhoogde aandacht

Monodisciplinair advies hulpdiensten

> 6 en < 7,5

 

 

B+ Evenement met extra verhoogde aandacht

Multidisciplinair advies

≥ 7,5 en ≤ 9

 

 

C Risico evenement

Multidisciplinair advies

> 9

 

 

Ondertekening

Dronten, 22 december 2023

de raad van Dronten,

E.M. Geldorp

griffier

drs. J.P. Gebben

voorzitter