Regeling vervalt per 01-01-2027

Subsidieregeling Amateurkunst structurele leidingkosten Amersfoort

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2026

Intitulé

Subsidieregeling Amateurkunst structurele leidingkosten Amersfoort

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

gelezen de nota Cultuurvisie Amersfoort 2030, d.d. 10 oktober 2017;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het terrein van amateurkunst die bijdragen aan een bloeiend en kwalitatief cultureel klimaat in Amersfoort met een gevarieerd aanbod voor haar inwoners;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  amateurkunst: kunstbeoefening in de vrije tijd, buiten het kader van onderwijs of maatschappelijke ondersteuning en anders dan beroepsmatig, waarbij inkomsten enkel worden aangewend voor de amateurkunstactiviteiten;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

 • d.

  leidingkosten: de geldelijke vergoeding van artistiek leidinggevenden van aanvrager (dirigent, regisseur, choreograaf, instructeur, speelgroepleider, dansleiding).

Artikel 2 Uitvoerder van de subsidieregeling

De directeur-bestuurder van de stichting Scholen in de Kunst is door het college gemandateerd om te besluiten op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college verstrekt subsidie voor structurele activiteiten van organisaties op het gebied van de beoefening van amateurkunst die hoofdzakelijk in de gemeente Amersfoort plaatsvinden, bestaande uit een bijdrage in de kosten voor professionele leiding voor de beoefening van amateurkunst.

Artikel 4 Indieningstermijn aanvraag

In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Asv, wordt een subsidieaanvraag voor het volgende boekjaar ingediend in de periode van 15 september tot en met 15 oktober.

Artikel 5 Eisen aan de aanvrager

Subsidie kan enkel worden aangevraagd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk die minimaal drie jaar bestaat, in de gemeente Amersfoort is gevestigd en tot één van de volgende categorieën behoort:

 • a.

  muziekkorps met ten minste 20 leden;

 • b.

  symfonie orkest met ten minste 20 leden;

 • c.

  overige instrumentaal gezelschap met ten minste 10 leden;

 • d.

  zangvereniging met ten minste 15 leden;

 • e.

  toneelvereniging met ten minste 10 leden;

 • f.

  muziektheatervereniging en musicalvereniging met ten minste 20 leden;

 • g.

  dansvereniging met ten minste 10 leden;

 • h.

  vereniging voor beeldende kunst met ten minste 20 leden.

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 9, derde lid, van de Asv verstrekt het college slechts subsidie als de aanvraag wordt ingediend conform het door het college vastgestelde aanvraagformulier, dat is te vinden op www.amersfoort.nl/subsidies-kunst-en-cultuur, en in ieder geval:

  • a.

   een prestatievoorstel is bijgevoegd:

   • (i)

    met een beschrijving van de vereniging, doelstellingen, toegevoegde waarde voor Amersfoort/regio, etc;

   • (ii)

    waaruit blijkt dat de leden minstens tweewekelijks samenkomen ter beoefening van de amateurkunst en jaarlijks ten minste één voorstelling voor publiek plaatsvindt;

   • (iii)

    met inzicht in de rol en betrokkenheid van de artistiek leidinggevende bij de beoefening van de amateurkunsten, en;

   • (iv)

    met een opgave van het aantal leden (peildatum 30 september van het huidige boekjaar).

  • b.

   een sluitende exploitatiebegroting is bijgevoegd met inzicht in de leidingkosten en waaruit blijkt dat ten minste 30% aan eigen inkomsten worden gegenereerd.

 • 2. Bij de aanvraag wordt tevens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de aanvrager gevoegd:

  • a.

   indien de aanvrager in de afgelopen 5 jaar geen subsidie heeft aangevraagd op grond van deze subsidieregeling of de voorheen geldende Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen of Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen 2013;

  • b.

   indien de gegevens van de aanvrager in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn gewijzigd sinds de meest recente aanvraag op grond van deze subsidieregeling of de voorheen geldende Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen of Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen 2013.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 10 Asv komen uitsluitend de leidingkosten in aanmerking voor subsidie.

Artikel 8 Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 5.950,- voor muziekkorpsen en muziektheaterverenigingen en € 2.650,- voor de overige categorieën.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks bij afzonderlijk besluit een subsidieplafond vast.

 • 2. Het college kan een subsidieplafond verlagen als:

  • a.

   het plafond wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd, en;

  • b.

   de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, moeten worden ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.

 • 3. Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig het vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 4. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 12, eerste lid, onderdeel f, van de Asv wordt afwijzend op de aanvraag beslist als:

 • a.

  gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld of de gelden niet doelmatig en doeltreffend besteed zullen worden;

 • b.

  niet aan de in deze subsidieregeling gestelde eisen en voorwaarden wordt voldaan;

 • c.

  door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden en de aanvraag daardoor slechts gedeeltelijk zou kunnen worden gehonoreerd;

 • d.

  als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • e.

  als aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd.

Artikel 11 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag is ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 12 Beslistermijn aanvragen

Het college beslist op een aanvraag binnen twee maanden na afloop van de aanvraagtermijn.

Artikel 13 Bevoorschotting

 • 1. De subsidie wordt voor maximaal 100% bevoorschot.

 • 2. De bevoorschotting wordt uitbetaald bij de verlening van de subsidie.

Artikel 14 Verplichtingen

In aanvulling op de verplichtingen op grond van de Asv gelden de volgende verplichtingen:

 • a.

  de subsidieontvanger voert de activiteiten op zodanige wijze uit dat de subsidie op doelmatige wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze is verstrekt;

 • b.

  de subsidieontvanger meldt onverwijld schriftelijk aan het college indien aannemelijk is dat de leidingkosten waarvoor subsidie is verleend ten minste 25% lager zullen zijn dan het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag.

Artikel 15 Ambtshalve vaststelling

 • 1. In afwijking van artikel 19, tweede lid, van de Asv wordt de subsidie binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar ambtshalve vastgesteld.

 • 2. De subsidieontvanger toont op verzoek van het college aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn verricht, dat de in de aanvraag opgevoerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 3. Indien toepassing gegeven wordt aan het tweede lid, kan het college de in het eerste lid genoemde termijn met maximaal 3 maanden verlengen.

 • 4. De subsidie wordt vastgesteld op ten hoogste het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen, zoals vastgesteld op 23 juni 2020, wordt ingetrokken.

 • 2. De Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen, zoals vastgesteld op 23 juni 2020, blijft van toepassing op subsidies die op grond van die subsidieregeling zijn aangevraagd, verleend of vastgesteld.

 • 3. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Amateurkunst structurele leidingkosten Amersfoort.

 • 5. Deze subsidieregeling wordt ingetrokken per 1 januari 2027.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022.

De secretaris,

De burgemeester,

Toelichting subsidieregeling

Inleiding

Deze regeling betreft een exploitatiesubsidie zoals bedoeld in de Asv. De Subsidieregeling Amateurkunst structurele leidingkosten Amersfoort vervangt de Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen. De Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen, zoals vastgesteld op 23 juni 2020 wordt ingetrokken en blijft van toepassing op subsidies die op grond van die subsidieregeling zijn verleend of vastgesteld

De Subsidieregeling Amateurkunst structurele leidingkosten Amersfoort is evenzeer bedoeld om activiteiten of producten die bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het cultureel klimaat en specifiek van de amateurkunst in de gemeente Amersfoort te stimuleren. De gemeente Amersfoort doet dit door subsidie te verstrekken die bestaat uit een bijdrage in de kosten voor professionele leiding voor de beoefening van amateurkunst.

De Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen was toe aan herijking en verduidelijking op een aantal punten. In de Subsidieregeling Amateurkunst structurele leidingkosten Amersfoort wordt aan deze wens toegekomen. Zo is bijvoorbeeld in de huidige regeling nu meer duidelijk over wie uitsluitend een aanvraag kunnen indienen. Ook geeft de huidige Subsidieregeling meer duidelijkheid over de wijze van verdeling. Verder is een specifiek artikel opgenomen met betrekking tot een beslistermijn voor aanvragen, zodat aanvragers weten hoelang zij kunnen wachten op een beslissing.

De opzet van de subsidiereling is meer in overeenstemming gebracht met de andere subsidieregelingen van de gemeente Amersfoort. Tevens is een toelichting toegevoegd, waarin de keuzes die met deze regeling zijn gemaakt worden toegelicht

Staatssteuntoets

De subsidie, bedoeld in artikel 3, bevat geen staatssteun.

Van staatssteun is sprake wanneer voldaan is aan alle criteria uit artikel 107 van het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (hierna: VWEU). Wanneer er sprake is van staatssteun, moet deze in beginsel ter goedkeuring gemeld worden bij de Europese Commissie.

De criteria uit artikel 107 van het VWEU zijn:

 • a)

  Is er sprake van een onderneming die een economische activiteit uitvoert?

 • b)

  Is de steun met staatsmiddelen bekostigd?

 • c)

  Verschaft de steun een economisch voordeel dat niet via de normale commerciële weg verkregen zou zijn?

 • d)

  Is de maatregel selectief: geldt deze voor één onderneming of een specifiek sector of regio?

 • e)

  Kan de steun de mededinging vervalsen of leiden tot een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer in de EU?

De subsidie uit de onderhavige regeling voldoet niet aan het hierboven genoemde laatste criterium e. De Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie geven een zeer ruime uitleg aan dit criterium. Ook als het gaat om kleine bedragen of kleine ondernemingen kan er nog steeds sprake zijn van vervalsing van de mededinging en een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer. Dat is slechts anders als de steun alleen een zuiver lokaal effect heeft. In dat geval is er niet aan dit vijfde criterium voldaan.

De Europese Commissie neemt daarvoor drie aspecten in acht:

 • De vestiging van ondernemingen uit andere lidstaten wordt niet belemmerd door de steun;

 • Er is sprake van een puur lokaal effect of alleen een aantrekkingskracht in een bepaalde regio van deze activiteit;

 • De markt en de consumenten in andere lidstaten voelen slechts een marginaal effect van de steun.

Met name als de activiteit waarvoor steun wordt verstrekt gericht is op de lokale bevolking en als het niet waarschijnlijk is dat toeristen uit andere lidstaten er speciaal voor zouden afreizen, neemt de Europese Commissie aan dat er geen grensoverschrijdend effect is. Daarnaast acht de Europese Commissie ook de hoogte van het steunbedrag, de taal waarin de activiteiten plaatsvinden, het soort activiteiten en het soort ondernemingen dat voor steun in aanmerking komt en de hoeveelheid bezoekers van belang.

Conclusie is dus dat de subsidieregeling de mededinging niet kan vervalsen en niet leidt tot een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer. Dat betekent dat er geen sprake is van staatssteun.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Amateurkunst: Met amateurkunst wordt kunstbeoefening door amateurs bedoeld. Dat houdt ook in dat kunstbeoefening in het kader van onderwijs, of het nu primair of voorgezet onderwijs betreft of een beroepsopleiding, daar niet onder valt. Ook kunstbeoefening in het kader van maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning valt hier niet onder, bijvoorbeeld in de vorm van dagbesteding.

Asv: De Asv is in de subsidieregeling gedefinieerd, omdat die ook van toepassing is op de subsidies die op grond van deze subsidieregeling worden verstrekt. Dat is slechts anders indien met deze subsidieregeling wordt afgeweken van de Asv. Voor een volledig overzicht van alle gemeentelijke bepalingen die gelden voor een op grond van deze subsidieregeling verstrekte subsidie is het noodzakelijk om ook naar de Asv te kijken.

Artikel 2 Uitvoerder van de subsidieregeling

De directeur-bestuurder van de stichting Scholen in de Kunst is bij het Bevoegdhedenbesluit gemeente Amersfoort 2018 gemandateerd om deze subsidieregeling uit te voeren. Dat houdt in dat de directeur-bestuurder van de stichting Scholen in de Kunst namens het college mag besluiten over aanvragen. Daar waar in de regeling ‘het college’ staat kan voor de uitleg van deze regeling ook de directeur-bestuurder van de stichting Scholen in de Kunst gelezen worden.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van de subsidieregeling is het ondersteunen van amateurkunstorganisaties in de kosten van professionele leiding. Hiermee wordt beoogd dat amateurkunstorganisaties bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het cultureel klimaat en specifiek van de amateurkunst in de gemeente Amersfoort.

Artikel 4 Indieningstermijn aanvraag

De aanvraagtermijn is zo gekozen dat voor de start van het boekjaar op de aanvraag wordt beslist. In verband met de uitvoerbaarheid van de regeling en om te voorkomen dat de verdeling op de volgorde van binnenkomst van complete aanvragen ertoe leidt dat steeds eerder een aanvraag wordt gedaan, is de aanvraagperiode beperkt tot de periode van 15 september tot en met 15 oktober.

Artikel 5 Eisen aan de aanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen zonder winstoogmerk. In de praktijk zijn dit uitsluitend verenigingen en stichtingen. Dit laatste is een wijziging ten opzichte van de voorheen geldende Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen, op grond waarvan uitsluitend verenigingen voor subsidie in aanmerking kwamen.

De voorwaarde dat de aanvrager rechtspersoonlijkheid heeft, wordt gesteld om onderscheid te maken met informele verenigingen. Informele verenigingen komen niet voor subsidie in aanmerking.

Onder een muziekkorps, als bedoeld onder a, wordt mede verstaan een korps, big band, brassband, majorette en color- en winterguardgroep.

Onder een overig instrumentaal gezelschap, als bedoeld onder c, wordt tevens een orkest verstaan en een huismuziekvereniging.

Onder een toneelvereniging, als bedoeld onder e, wordt ook een theatersportorganisatie verstaan.

Onder een vereniging voor beeldende kunst, als bedoeld onder h, wordt mede verstaan een organisatie voor amateurschilderkunst, voor beeldhouwkunst, fotografie en voor audiovisuele media.

Daar waar een vereniging wordt genoemd kan ook een andere rechtspersoon zonder winstoogmerk worden verstaan.

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend middels het digitale formulier dat is te vinden op de in dit artikel genoemde URL. Bij dat aanvraagformulier moeten in ieder geval een prestatievoorstel en een begroting zijn bijgevoegd. In het prestatievoorstel moeten in ieder geval op de in het eerste lid, onder a, onder i tot en met iv, genoemde aspecten worden ingegaan. Daar waar onder ii een voorstelling wordt genoemd, wordt daarmee ook een expositie van beeldende kunst onder verstaan.

Aanvragers die in de afgelopen 5 jaar geen subsidie hebben aangevraagd op grond van deze regeling of een van de daaraan voorafgaande subsidieregelingen moeten ook een uittrekstel aanleveren uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat geldt ook voor aanvragers die wel binnen die vijf jaar een dergelijke subsidie hebben aangevraagd, maar waarvan de gegevens die in het uittreksel staan in de tussentijd zijn gewijzigd.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Asv wordt subsidie uitsluitend verstrekt in verband met kosten die doelmatig zijn, redelijkerwijs nodig zijn voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten, en rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de uitvoering van de subsidiabele activiteiten. Omdat de Asv ook geldt voor de subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt, geld deze bepaling ook.

Alleen de kosten voor de professionele leiding komt voor subsidie in aanmerking. In de praktijk zal dat vaak neerkomen op de kosten van het inhuren van deze professionals.

Artikel 8 Hoogte subsidie

Niet voor alle kosten voor de professionele leiding wordt subsidie verstrekt. Maximaal voor 50% van deze kosten kan subsidie worden ontvangen, waarbij het totale bedrag ook is gemaximeerd. Voor muziekkorpsen en muziektheaterverenigingen geldt een hoger maximum, omdat de professionele leiding voor deze amateurkunstorganisaties uit meer dan één persoon bestaat en de kosten om die reden hoger zullen zijn.

Artikel 9 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is het maximale bedrag dat in totaal beschikbaar is voor alle subsidies die op grond van deze subsidieregeling verleend worden. Het college neemt het beschikbare budget op in een openstellings- en plafondbesluit.

In het tweede en het derde lid is geregeld dat als het college een subsidieplafond heeft vastgesteld voordat dit geld op de gemeentelijke begroting beschikbaar is gesteld, of als er al aanvragen zijn ingediend voor dat moment, het subsidieplafond alsnog verlaagd kan worden, maar dat daar wel op gewezen moet worden bij het bekendmaking van het plafond. Dit wordt gedaan in het openstellings- en plafondbesluit.

In het vierde lid is geregeld dat als een subsidie wordt verleend terwijl het subsidieplafond nog verlaagd kan worden, dat betekent dat ook die subsidieverlening nog verlaagd kan worden. Dit wordt in de verleningsbeschikking medegedeeld.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Een subsidieaanvraag waarop een of meer van de weigeringsgronden die in dit artikel zijn opgenomen van toepassing zijn, wordt afgewezen. Naast de gronden opgenomen in de regeling worden subsidieaanvragen die voldoen aan de weigeringsgronden uit de Asv of de Awb ook afgewezen.

De weigeringsgrond onder a is opgenomen omdat het college alleen subsidie wenst te verstrekken wanneer dat noodzakelijk is om het project mogelijk te maken. Indien het college aannemelijk acht dat de subsidie voor andere doeleinden zal worden gebruikt dan waarvoor deze is aangevraagd, kan de aanvraag geweigerd worden. Datzelfde geldt als aannemelijk is dat de subsidie niet doelmatig zal worden besteed.

De subsidie wordt voorts geweigerd als blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen en voorwaarden die aan de subsidieverlening zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld aan de eis dat uit de aanvraag blijkt dat de leden ten minste tweewekelijks samenkomen, of als het minimumaantal leden niet wordt gehaald.

Met de weigeringsgrond onder c wordt voorkomen dat een aanvraag slechts voor een gedeelte gehonoreerd kan worden. Het college gaat er van uit dat alleen een bedrag aan subsidie wordt aangevraagd dat noodzakelijk is om het project te kunnen uitvoeren. Een dele van het aangevraagde bedrag zal daarvoor onvoldoende zijn.

De weigeringsgrond onder d is opgenomen omdat het college niet wenst activiteiten met een dergelijke inhoud of oogmerk te subsidiëren.

De weigeringsgrond onder e is opgenomen omdat het college alleen subsidie wenst te verstrekken wanneer dat noodzakelijk is om het project mogelijk te maken.

Artikel 11 Wijze van verdeling

Het beschikbare bedrag voor de subsidies wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Als een aanvraag niet compleet is krijgt de aanvrager de gelegenheid om binnen een daarbij gegeven termijn de aanvraag aan te vullen. Pas wanneer de aanvraag volledig is, wordt deze opgenomen in de rangschikking op grond waarvan het beschikbare budget wordt verdeeld.

Artikel 12 Beslistermijn aanvragen

In artikel 11, eerste lid, aanhef en onder b, van de Asv is bepaald dat, tenzij in de subsidieregeling anders is bepaald, het college binnen drie maanden op een aanvraag om een projectsubsidie beslist. In deze subsidieregeling is anders bepaald, namelijk dat het college, of namens dat de directeur-bestuurder van de stichting Scholen in de Kunst, binnen twee maanden na afloop van de aanvraagtermijn op de aanvraag beslist. Gedurende de termijn die wordt gesteld om een incomplete aanvraag te completeren, tot het moment dat de aanvraag compleet is, staat deze beslistermijn stil.

Artikel 13 Bevoorschotting

Het verleende bedrag wordt tot maximaal 100% bij wijze van voorschot alvast uitbetaald.

Het voorschot wordt uitbetaald bij de verlening van de subsidie.

Artikel 15 Verplichtingen

Aan de subsidie is een aantal verplichtingen verbonden. Indien de subsidieontvanger zich niet aan de deze verplichtingen houdt kan dat gevolgen hebben voor de vaststelling van de subsidie.

De verplichting onder a is opgenomen zodat op een doelmatige wijze met het subsidiebedrag wordt omgegaan. Dat houdt onder meer in dat diensten van derden tegen een marktconform tarief worden aangekocht.

De verplichting onder b is een aanvulling op artikel 14, eerste lid, van de Asv. Daarin is een algemene meldplicht opgenomen. Op grond van die meldplicht moet de subsidieontvanger direct melding maken als activiteiten niet, of niet geheel of niet tijdig worden uitgevoerd, of er niet of niet geheel of niet tijdig aan verplichtingen kan worden voldaan. In deze subsidieregeling is daaraan toegevoegd dat het ook gemeld moet worden als de leidingkosten substantieel (25%) lager uitvallen dan waar van uit is gegaan bij de verlening.

Artikel 16 Slotbepalingen

Op subsidies die zijn aangevraagd, verleend of vastgesteld op grond van de subsidieregeling die vooraf ging aan deze subsidieregeling, de Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen, zoals vastgesteld op 23 juni 2020, blijft deze voorafgaande subsidieregeling van toepassing.