Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 31-12-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022;

gelet op de verantwoordelijkheid van de gemeente om burgerparticipatie als gevolg van de wettelijke verplichting volgend uit artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 2.1.3 van de Wmo 2015 en artikel 47 van de Participatiewet vorm te geven;

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • -

   De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer;

  • -

   De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Cuijk 2016;

  • -

   De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Grave 2016;

  • -

   De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Mill en Sint Hubert 2016;

  • -

   De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis;

 • 2.

  Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Land van Cuijk 2022

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Sociaal Domein:

 • Die thema’s die gericht zijn op de maatschappelijke rol van de burger, het ondersteunen van mensen, het vergroten van de leefbaarheid en het bevorderen van participatie.

 • Wat betreft onderwerpen kan worden gedacht aan de volgende beleidsterreinen:

  • a.

   Werk

  • b.

   Inkomen

  • c.

   Bestaanszekerheid

  • d.

   Inburgering

  • e.

   Zorg

  • f.

   Jeugd

  • g.

   Onderwijs

  • h.

   Leefbaarheid

  • i.

   Maatschappelijke ondersteuning

  • j.

   Wonen

 • Binnen het sociaal domein wordt met de Adviesraad specifiek uitvoering gegeven aan artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.1.3, lid 3, van de Wmo 2015.

 • 2.

  Doelgroep:

 • Alle ingezetenen van de gemeente Land van Cuijk die op enige wijze betrokken zijn bij of te maken hebben met het sociaal domein.

 • 3.

  Adviesraad:

 • de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Land van Cuijk;

 • 4.

  Het dagelijks bestuur:

 • de voorzitter en de secretaris van de Adviesraad;

 • 5.

  Maatschappelijke organisatie:

 • de instelling die zich volgens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden direct of indirect richt op de behartiging van de belangen van de klant en de burger.

Hoofdstuk 2 – De Adviesraad

Artikel 2 – Doel van de adviesraad

 • 1. De Adviesraad heeft als doel om betrokkenen binnen het Sociaal Domein te laten meedenken bij de ontwikkeling van beleid en de dienstverlening van het Sociaal Domein. Dit kan door middel van de in hoofdstuk 3 genoemde taken en bevoegdheden.

 • 2. De Adviesraad is representatief voor de doelgroep.

Artikel 3 – Samenstelling

 • 1. De Adviesraad bestaat uit minimaal 14 en maximaal 18 leden.

 • 2. Leden van de Adviesraad zijn inwoners van de gemeente Land van Cuijk.

 • 3. Uitgesloten van deelname als lid van de Adviesraad zijn:

  • a.

   Leden van het college of personen onder gezag van het college werkzaam;

  • b.

   Leden van de gemeenteraad of een raadscommissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

  • c.

   Leden van het bestuur, de Raad van Toezicht of een cliëntenraad van een organisatie die in de gemeente actief is op het sociaal domein, die subsidie ontvangt van de gemeente of waar een inkooprelatie mee is;

  • d.

   Leden van de Raad van Toezicht of medewerker bij een zorg- of welzijnsinstelling die actief is in de gemeente;

  • e.

   Religieuze ambtsdragers;

  • f.

   Professionele opdrachtnemers van de gemeente binnen het Sociaal Domein;

 • 4. De Adviesraad heeft een voorzitter en een secretaris en vormen het dagelijks bestuur.

Artikel 4 – Criteria samenstelling

 • 1. De Adviesraad is zodanig samengesteld dat de doelgroep en haar belangen in voldoende mate worden vertegenwoordigd.

 • 2. Een aantal van de leden is zelf cliënt of heeft vanuit persoonlijke relaties te maken met inwoners van Land van Cuijk die gebruik maken van collectieve en/of individuele voorzieningen.

Artikel 5 – Werving

 • 1. Teneinde leden van de doelgroepen en andere burgers de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen voor de Adviesraad wordt door deze raad een oproep geplaatst in de plaatselijke media.

 • 2. De Adviesraad verzorgt de selectie en doet een voordracht aan het college.

 • 3. De zittingsduur van de leden van de Adviesraad is vier jaar, welke periode maximaal éénmaal verlengd kan worden.

Artikel 6 – Benoeming

 • 1. De leden van de Adviesraad worden door het college benoemd op voordracht van de Adviesraad.

 • 2. De voorzitter wordt door de Adviesraad uit zijn midden voorgedragen aan het college voor benoeming.

 • 3. De secretaris wordt door de Adviesraad uit zijn midden benoemd.

Artikel 7 – Beëindiging lidmaatschap

 • 1. Het lidmaatschap eindigt na afloop van het in artikel 5, lid 3, genoemde termijn.

 • 2. Het lidmaatschap eindigt eveneens door:

  • a.

   het vervallen van de hoedanigheid van burger, klant of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie;

  • b.

   aftreden op eigen schriftelijk verzoek;

  • c.

   onder curatelestelling;

  • d.

   overlijden;

  • e.

   opzeggen van het vertrouwen door de meerderheid van de leden bij ernstig en langdurig disfunctioneren van een lid;

  • f.

   ontslag door het college op grond van met het lidmaatschap van de Adviesraad onverenigbaar handelen.

 • 3. De leden zijn na het verstrijken van hun zittingsduur onmiddellijk herbenoembaar.

 • 4. Indien noodzakelijk, kan bij beëindiging van het lidmaatschap op grond van het bepaalde onder lid 2 onder a van dit artikel, een overgangstermijn van zes maanden worden gehanteerd.

Hoofdstuk 3 – Taken en bevoegdheden

Artikel 8 – Taken

 • 1. De Adviesraad van en voor de gemeente Land van Cuijk is voor de wethouders en beleidsmedewerkers een onafhankelijke sparringpartner en adviseur vanuit inwoners perspectief.

 • 2. De Adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de vorming van nieuw gemeentelijk beleid ten aanzien van het Sociaal Domein betreffen.

 • 3. De Adviesraad polst, informeert en oriënteert zich actief op ontwikkelingen en knelpunten die ervaren worden in de samenleving waar het de uitvoering van het Sociaal Domein betreft.

Artikel 9 – Initiatiefrecht, informatierecht en adviesrecht

 • 1. De Adviesraad kan alles wat te maken heeft met het beleid van het Sociaal Domein aan de orde stellen.

 • 2. Het college informeert de Adviesraad over zaken die zij voor de uitoefening van haar taken nodig heeft.

 • 3. Het college vraagt de Adviesraad om advies in de volgende fases:

  • a.

   Visievorming;

  • b.

   Beleidsontwikkeling;

  • c.

   Verordeningen of beleidsregels;

  • d.

   Evaluatie beleid en cliëntenonderzoeken.

 • 4. De Adviesraad heeft voor het opstellen van haar adviezen een behandeltermijn van vier weken.

 • 5. De behandeltermijn kan verlengd worden naar zes weken, indien de ASD hiervoor gegronde redenen heeft.

 • 6. De Adviesraad behandelt geen zaken die betrekking hebben op individuen.

Artikel 10 – Overleg

 • 1. De Adviesraad vergadert zo vaak als nodig is voor de uitvoering van haar taken.

 • 2. Periodiek vindt overleg plaats tussen het dagelijks bestuur en de coördinerend ambtenaar en/of de verantwoordelijk wethouder.

 • 3. In samenspraak met het dagelijks bestuur wordt jaarlijks een overlegschema vastgelegd voor de overleggen met de coördinerend ambtenaar en de verantwoordelijk wethouder.

 • 4. De vergaderingen van de Adviesraad zijn in beginsel openbaar. De Adviesraad kan bepalen dat een vergadering geheel of gedeeltelijk besloten is.

Artikel 11 – Geheimhouding

De Adviesraad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van het college of de gemeenteraad zal de Adviesraad informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar maken.

Hoofdstuk 4 – Ondersteuning en middelen

Artikel 12 – Facilitaire ondersteuning

Nader afspraken rondom de facilitaire ondersteuning van de Adviesraad worden vastgelegd in de werkafspraken.

Artikel 13 – Coördinerend ambtenaar

De gemeente stelt een coördinerend ambtenaar aan die fungeert als aanspreekpunt voor de Adviesraad richting de gemeente.

Artikel 14 – Werkbudget

 • 1. Aan de Adviesraad wordt een werkbudget ter beschikking gesteld. Het college stelt jaarlijks in de gemeentelijke begroting het budget voor de Adviesraad vast.

 • 2. Het werkbudget van de Adviesraad heeft tot doel om de Adviesraad te financieel faciliteren in:

  • a.

   Deelname aan vergaderingen

  • b.

   Deskundigheidsbevordering

  • c.

   Lidmaatschapsgelden

  • d.

   Reiskosten

  • e.

   Secretariële ondersteuning

  • f.

   Overige onkosten

 • 3. Wanneer de Adviesraad besluit haar budget aan iets anders te besteden dan de in het tweede lid genoemde onderwerpen, dan dient zij hiervoor toestemming te verkrijgen van het college.

 • 4. Na afloop van het budgetjaar legt de Adviesraad binnen drie maanden verantwoording af aan de gemeente over de doelmatige besteding van het werkbudget.

Hoofdstuk 5 – Slotbepalingen

Artikel 15 – Geschillen betreffende deze verordening

Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze verordening beslist het college, gehoord de Adviesraad gemeente Land van Cuijk.

Artikel 16 – Slotbepalingen

 • 1. Het college maakt het bestaan van de Adviesraad gemeente land van Cuijk algemeen bekend.

 • 2. Ten dienste van zijn functioneren zal de Adviesraad gemeente Land van Cuijk een huishoudelijk reglement opstellen, waarin onder andere de communicatie met de achterban wordt geregeld.

Artikel 17 – Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Adviesraad Sociaal Domein Land van Cuijk 2022.

 • 3. De volgende regelingen worden vervallen verklaard op de dag van inwerkingtreding als bedoeld in het eerste lid:

  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer;

  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Cuijk 2016;

  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Grave 2016

  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Mill en Sint Hubert 2016;

  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 8 december 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar