Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 28-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

Mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

gelet op de artikelen 156 eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

  • 1.

   Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen en afgeven van vergunningen, ontheffingen of andere beschikkingen in het kader van de avondvierdaagse, intocht van St. Nicolaas en acties door verenigingen en instellingen op niet-commerciële basis;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor afgifte van verklaringen omtrent gedrag gedaan door instanties die als doel hebben kinderen tijdelijk op te vangen in een gastoudergezin;

 • e.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 en 13.7 van de Omgevingswet 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • f.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • 1.

   In afwijking van gestelde in lid 1 wordt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning uitstel van betaling gegeven voor Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO) ontwikkelingen tot het moment van overdracht van de (bouw) grond, met dienverstanden dat het uitstel maximaal de duur van twee jaar mag bedragen gerekend vanaf het moment van het indienen van de aanvraag.

  • 2.

   De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • a.

  onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

 • b.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • c.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • d.

  onderdeel 1.4.3 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

 • e.

  onderdeel 1.8.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • f.

  hoofdstuk 11 (kansspelen).

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1.

  De "Legesverordening 2022" van 11 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2023".

Ondertekening

Geertruidenberg, 22 december 2022,

De raad van Geertruidenberg,

de griffier, de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere, M. Witte

Tarieventabel, behorende bij legesverordening 2023

Tarieventabel, behorende bij legesverordening 2023

Inhoudsopgave

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Vervallen

Hoofdstuk 11 Kansspelen

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmeldingen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Algemene Plaatselijke Verordening (evenementen)

Hoofdstuk 3 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 4 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand

1.1.1

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk / registratie van een partnerschap op maandag tot en met vrijdag, indien niet zijnde een algemeen erkende feestdag in de zin van artikel 3 van de algemene termijnenwet, tussen 9.00 en 16.00 uur bedraagt

 

1.1.1.1

indien de voltrekking/registratie plaats vindt in het gemeentehuis te Raamsdonksveer of in het voormalige gemeentehuis te Geertruidenberg, Markt 36

€ 456,00

1.1.1.2

indien de voltrekking/registratie plaats vindt in de Lambertuskerk

€ 276,00

1.1.1.3

indien de voltrekking / registratie plaats vindt in een éénmalige locatie

€ 276,00

1.1.2

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk / registratie van een partnerschap op zaterdag, zondag en een algemeen erkende feestdag in de zin van artikel 3 van de algemene termijnenwet, tussen 9.00 en 16.00 uur bedraagt

 

1.1.2.1

indien de voltrekking/registratie plaats vindt in het gemeentehuis te Raamsdonksveer of het voormalige gemeentehuis te Geertruidenberg, Markt 36

€ 850,25

1.1.2.2

indien de voltrekking/registratie plaats vindt in de Lambertuskerk

€ 494,55

1.1.2.3

indien de voltrekking / registratie plaats vindt in een éénmalige locatie

€ 494,55

1.1.3

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk / registratie van een partnerschap bedraagt op maandag om 9.00 en 9.15 uur in het gemeentehuis te Raamsdonksveer:

Gratis

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk / registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 546,90

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 33,40

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

€ 15,70

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het gebruikmaken van de diensten van de gemeenteambtenaren voor het fungeren als getuige bij een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie per ingestelde ambtenaar

€ 49,50

1.1.8

Het tarief voor een éénmalige benoeming van een bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) bedraagt

€ 55,70

1.1.8.1

Het tarief voor een éénmalige benoeming + beëdiging van een trouwambtenaar-voor-één-dag bedraagt

€ 167,15

1.1.9

Bij cummulatie van een benoeming als vermeld onder 1.1.8.1 en de locaties genoemd onder 1.1.1 en 1.1.2 worden de leges verhoogd met

€ 55,70

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het wijzigen dan wel annuleren van de huwelijks- en partnerschapsregistratie-agenda

€ 33,40

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.2.2

die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.3

ten behoeve van een aanvraag van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.4

van een aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,80

1.2.5

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 34,40

1.2.6

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 52,95

1.2.7

tot het verstrekken van een hoesje

 

1.2.7.1

voor een paspoort

€ 1,15

1.2.7.2

voor een identiteitskaart

€ 1,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.1.1

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

1.3.2

Voor het tarief van een Eigen Verklaring wordt verwezen naar het "Overzicht van de kosten voor de theorie- en praktijkexamens" zoals is vastgesteld door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

 

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een hoesje voor een rijbewijs

€ 1,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

€ 8,55

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,95

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 12,60

1.4.5

Het op grond van subonderdeel 1.4.4 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 5 Vervallen

1.5.1

Vervallen

 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€ 32,35

1.6.1.2

een afschrift van het jaarverslag

€ 32,35

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de commissie- en raadsvergaderingen

 

1.6.2.1.1

bij verzending

€ 49,95

1.6.2.1.2

bij ophalen

€ 26,30

1.6.2.1.3

bij electronische verzending via e-mail

€ 16,40

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.3.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 23,35

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in het gemeentelijke kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 12,60

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan, wel plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 12,60

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart

€ 12,60

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittrekstel uit het gemeentelijke beperkingenregister, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 12,60

1.7.5

Het tarief voor het doen van een opzoeking of een nasporing van een bouwdossier bedraagt voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 12,60

1.7.5.1

Het tarief voor een kopie of scan A4 en A3 van een bouwdossier of een gedeelte daarvan per vel

 

1.7.5.1.1

A4

€ 0,10

1.7.5.1.2

A3

€ 0,15

1.7.5.2

Het tarief voor het verstrekken van een kopie of scan van een tekening welke groter is dan A3 bedraagt per tekening

€ 19,15

1.7.6

Het tarief voor het op verzoek verstrekken van vastgoedinformatie bedraagt voor

 

1.7.6.1

een eerste informatieverstrekking per object

€ 37,05

1.7.6.2

een tweede of meer informatieverstrekking per object

€ 74,10

1.7.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.7.1

tot het verstrekken van een fotokopie

€ 1,10

1.7.7.2

tot het verstrekken van een lichtdruk

€ 1,20

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) overeenkomstig de wet Justitiële Gegevens, het tarief zoals is opgenomen in het laatste ministerieel besluit wijziging leges VOG

 

1.8.1.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,55

1.8.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek ten behoeve van een optie- naturalisatie tot Nederlander wordt verwezen naar het "Besluit optie- en naturalisatie gelden".

 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 12,60

1.9.2

Het op grond van subonderdeel 1.9.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.3.1

een afschrift, fotokopie of scan van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina van A-4 formaat

€ 0,55

1.9.3.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 8,55

Hoofdstuk 10 Vervallen

1.10.1

vervallen

 

Hoofdstuk 11 Kansspelen

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1999/9) het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Speelautomatenbesluit 2000 (besluit van 23 mei 2000, Stb. 2000/233 of zoals dit besluit nadien is of zal worden gewijzigd;

 

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 12,70

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 78,40

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 42,05

Hoofdstuk 13 Kabels en leidingen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding en/of vergunning in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Geertruidenberg 2017 (AVOI 2017):

 

1.13.1.1

voor projecten met een straatlengte tot 30 meter

€ 38,50

1.13.1.2

voor projecten met een straatlengte van 30 tot 100 meter

€ 312,70

1.13.1.3

voor projecten met een straatlengte van 100 tot en met 500 meter

€ 359,70

1.13.1.4

voor projecten met een straatlengte van meer dan 500 meter wordt het onder 1.13.1.3 vermelde tarief voor elke 100 meter boven de 500 meter verhoogd met een bedrag van

€ 35,50

1.13.2

Het op basis van artikel 1.13.1 verschuldigde bedrag wordt:

 

1.13.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg plaats moet vinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 191,85

1.13.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde, kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.13.3

Indien een begroting als bedoeld onder 1.13.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459)

€ 68,25

1.14.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 68,25

1.14.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een eerste aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 25,55

1.14.1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vernieuwen/verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 25,55

1.14.1.3.2

Het tarief voor het opstellen van een duplicaat bij vermissing of diefstal van de gehandicaptenparkeerkaart bedraagt

€ 43,30

1.14.1.3.3

Het tarief vermeld onder 1.14.1.3 en 1.14.1.3.1 wordt verhoogd met de kosten van een medische keuring, indien deze keuring is aangevraagd

 

1.14.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats met kenteken, inclusief aanleg van deze parkeerplaats

€ 384,10

1.14.1.4.1

indien het aangevraagde als bedoeld onder 1.14.1.4 dient te worden geweigerd, wordt het onder 1.14.1.4 berekende bedrag verlaagd tot een bedrag van

€ 48,00

Hoofdstuk 15 Diversen

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.15.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,95

1.15.1.2

afschriften, doorslagen, fotokopieën of scans van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.15.1.2.1

zwart wit per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,10

1.15.1.2.2

kleur per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,15

1.15.1.2.3

zwart wit per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,15

1.15.1.2.4

kleur per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,20

1.15.1.3

kaarten, tekeningen, lichtdrukken en scans, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.15.1.1 en 1.15.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening, lichtdruk of scan

€ 15,10

1.15.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 78,45

1.15.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,55

Bestrijding van ongedierte

1.15.2

Het tarief voor bestrijding van ongedierte bedraagt:

 

1.15.2.1

voor onderzoek en advisering

gratis

1.15.2.2

voor bestrijding van ratten en muizen bij particulieren:

 

1.15.2.2.1

standaard pakket, drie bezoeken

€ 17,05

1.15.2.2.2

vervolg bezoeken, per bezoek

€ 4,80

1.15.2.3

voor bestrijding van ratten en muizen bij agrarische bedrijven, detailhandel en horeca per jaar

€ 71,05

1.15.2.4

De bedragen genoemd onder 1.15.2.1, 1.15.2.2 en 1.15.2.3 worden verhoogd met 21 % BTW

 

Verzegelen apparatuur

1.15.3

Verzegelen apparatuur

 

1.15.3.1

Het tarief voor het op verzoek verzegelen van een geluidsbegrenzer van een muziekinstallatie bij een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer bedraagt

€ 294,00

1.15.3.1.1

Het tarief genoemd onder 1.15.3.1 is niet van toepassing indien op de eerste verzegeling welke voort vloeit uit de voorschriften die bij of krachtens de Wet milieubeheer gesteld zijn.

 

1.15.3.2

Het tarief voor het opnieuw verzegelen van een geluidsbegrenzer van een muziekinstallatie bij een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer, tenzij verbreking noodzakelijk was en vooraf gemeld bedraagt

€ 294,00

Plattegrond Geertruidenberg

1.15.4

Het tarief voor het verstrekken van een exemplaar van de "Plattegrond Geertruidenberg" bedraagt

€ 2,70

Wet open overheid

1.15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.15.5.1

een stuk op grond van de Wet open overheid van bestuur per pagina

 

1.15.5.1.1

op papier van A4-formaat zwart/wit

€ 0,15

1.15.5.1.2

per ingescande pagina A4-formaat zwart/wit

€ 0,15

1.15.5.1.3

op papier van A3-formaat zwart/wit

€ 0,20

1.15.5.1.4

per ingescande pagina A3-formaat zwart/wit

€ 0,20

1.15.5.1.5

op papier van A4-formaat kleur

€ 0,20

1.15.5.1.6

per ingescande pagina A4-formaat kleur

€ 0,20

1.15.5.1.7

op papier van A3-formaat kleur

€ 0,25

1.15.5.1.8

per ingescande pagina A3-formaat kleur

€ 0,25

Rioolaansluitingen

1.15.6

Rioolaansluitingen worden door of namens de gemeente aangelegd. Het betreft hier het gedeelte gelegen in de openbare grond. Er wordt een verbinding gemaakt tussen de ontstoppingsput en de gemeentelijke riolering.

 

1.15.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een rioolaansluiting

€ 77,05

1.15.6.2

Het tarief genoemd onder 1.15.6.1 wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager medegedeelde kosten van derden welke op basis van een offerte aan de aanvrager worden medegedeeld.

 

1.15.6.3

Het tarief genoemd onder 1.15.6.1 en 1.15.6.2 wordt bij het instemmen met het verzoek om een rioolaansluiting verhoogd met

€ 77,05

Algemene Plaatselijke Verordening

1.15.7

Algemene Plaatselijke Verordening

 

1.15.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening (straatartiest e.d.)

€ 12,70

1.15.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening welke niet elders is genoemd

€ 12,70

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

Als minimale ondergrens van de bouwkosten wordt gehanteerd de door het Nederlands Bouwkosten Instituut (NBI) bepaalde basisbedragen voor gebouwen provincie Noord-Brabant voor 2022, zoals benoemd in het Onderzoeksrapport Basisbedragen Gebouwen 4e kwartaal 2022. Dit onderzoeksrapport ligt ter inzage bij de gemeente Geertruidenberg en wordt gepubliceerd op de website van de gemeente www.geertruidenberg.nl.

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag in verband met de indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is 0,110 % van de bouwkosten van het project, met een minimum van € 128,70

 

0,115%

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schriftelijk principeverzoek voor een aangewezen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening die niet passend zijn binnen het geldende bestemmingsplan, waarbij een standpunt van het college van burgemeester en wethouders nodig is

€ 787,50

 

2.2.3

Als binnen 36 maanden na verzending van het principebesluit een formele aanvraag voor een aangewezen bouwplan als in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening wordt ingediend wordt het tarief als bedoel in onderdeel 2.2.2 met in mindering gebracht op de leges die verschuldigd zijn voor deze aanvraag.

 

50,000%

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project bedraagt: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000 bedragen van de bouwkosten, met een minimum van € 272,70

 

3,18%

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen van de bouwkosten

 

3,06%

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten > € 5.000.000 bedragen van de bouwkosten met een maximum van € 10.000.000,00

 

2,90%

2.3.1.1.4

Indien voor een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1, de werkelijke bouwkosten na het gereedkomen van de bouw afwijken van het op de voet van 2.3.1.1 t/m 2.3.1.3 vastgestelde bedrag, is over het verschil afzonderlijke leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de werkelijke bouwkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen

 
 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, als tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag krachtens een wettelijk voorschrift een welstandsadvies c.q. een advies van de Commissie ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk is, verhoogd met het tarief genoemd in onderstaande tabel, Bouwkosten:

 
 

2.3.1.2.1

€ 1,00 t/m € 500.000,00 v/d bouwkosten

 

0,096%

2.3.1.2.2

voor een welstandstoets in een ander geval dan zoals bedoeld onder 2.3.1.2.3., c.q. voor een toets door de kleine Commissie ruimtelijke kwaliteit een minimum van

€ 94,97

 

2.3.1.2.3

voor een welstandstoets van een plan, dat aangewezen erfgoed en/of een historisch gebied in de zin van de welstandsnota betreft, c.q. voor een toets door de grote Commissie ruimtelijke kwaliteit een minimum van

€ 126,25

 

2.3.1.2.4

€ 500.001,00 t/m € 1.000.000,00

€ 635,75

 

2.3.1.2.5

€ 1.000.001,00 t/m € 1.500.000,00

€ 764,40

 

2.3.1.2.6

€ 1.500.001,00 t/m € 2.000.000,00

€ 890,40

 

2.3.1.2.7

€ 2.000.001,00 t/m € 2.500.000,00

€ 1.019,05

 

2.3.1.2.8

€ 2.500.001,00 t/m € 5.000.000,00

€ 1.273,95

 

2.3.1.2.9

€ 5.000.001,00 t/m € 7.500.000,00

€ 1.592,40

 

2.3.1.2.10

€ 7.500.001,00 t/m € 10.000.000,00

€ 1.912,05

 

2.3.1.2.11

€ 10.000.001,00 t/m € 12.500.000,00

€ 2.230,60

 

2.3.1.2.12

€ 12.500.001,00 t/m € 15.000.000,00

€ 2.550,25

 

2.3.1.2.13

€ 15.000.001,00 t/m € 17.500.000,00

€ 2.868,75

 

2.3.1.2.14

vanaf € 17.500.001,00

€ 3.187,25

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 272,70

 

2.3.1.3.2

bij advisering door een door de gemeente ingehuurde archeoloog in het kader van een door de gemeente op grond van het bestemmingsplan of de Monumentenwet 1988 vereiste indiening van een archeologisch onderzoek door de verzoeker of in het kader van de totstandkoming van een bestemmingsplan voor medewerking aan een verzoek, worden de werkelijke kosten van de advisering door deze archeoloog bij de verzoeker in rekening gebracht.

 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van € 272,70 met een maximum van € 10.000,00.

 

10,00%

Vrijstelling leges

 

2.3.1.5

Vrijstelling van leges voor de activiteit bouwen als bedoeld in dit artikel wordt verstrekt voor de behandeling van aanvragen betrekking hebbende op onderhoudswerkzaamheden, welke vallen onder bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht. Voor: • een beschermd rijksmonument; • een gemeentelijk monument als bedoeld in de gemeentelijke erfgoedverordening; • een beeldbepalende zaak / een beeldbepalend pand als bedoeld in de gemeentelijke erfgoedverordening; • panden gelegen binnen een door rijk of gemeente beschermd stads- en dorpsgezicht van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.1.5.1

Onverminderd het bepaalde onder 2.3.1.3.2. van deze verordening wordt vrijstelling van leges voor een aanlegactiviteit in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wabo verstrekt als bestemmingsplanvoorschriften ter bescherming van archeologische waarden een vergunning voor deze activiteit eisen in het geval van een bodemverstoring als gevolg van de activiteit bouwen.

 
 

2.3.1.5.2

Onverminderd het bepaalde onder 2.3.1.3.2. van deze verordening wordt vrijstelling van leges verstrekt voor een vrijstelling/ontheffing die het bestemmingsplan zelf geeft van bestemmingsplanvoorschriften ter bescherming van archeologische waarden.

gratis

 

Verplicht advies agrarische commissie:

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedragen de kosten voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van agrarische commissie wordt beoordeeld

Indien een bedrijfsbezoek wordt uitgebracht bedragen de kosten

In geval van meer omvattende opdrachten zal een tarief berekening vooraf aan de aanvrager worden kenbaar gemaakt.

€ 825,00

€ 65,00

 

Aanlegactiviteiten:

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 272,70

 

Beoordeling bodemrapportage

 

2.3.2.2

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2. zelf toepassing vindt.

 
 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw of aanlegactiviteit

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en 2.3.2:

 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) bedraagt het tarief:

€ 272,70

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) bedraagt het tarief:

€ 334,55

 

2.3.3.2.1

indien de activiteit betreft het wijzigen van gebruik van bouwwerken zoals bedoeld in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht bedraagt het tarief:

€ 1.076,40

 

2.3.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking/projectbesluit) bedraagt het tarief -indien de bouw-/aanlegkosten niet meer bedragen dan € 330.000,00

€ 11.169,50

 

2.3.3.2.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking/projectbesluit) bedraagt het tarief -indien de bouw-/aanlegkosten -indien de bouw-/aanlegkosten meer dan € 330.000,00 bedragen: van de bouw-/aanlegkosten, met een minimum van € 11.169,50 en een maximum van € 28.855,25

 

1,27%

2.3.3.3

Indien van toepassing wordt het legesbedrag verhoogd met de kosten van de publicatie in de Staatscourant

 
 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) bedraagt het tarief:

€ 455,00

 

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) bedraagt het tarief:

€ 272,70

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krac htens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) bedraagt het tarief:

 
 

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) bedraagt het tarief:

€ 272,70

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 272,70

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 272,70

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking/projectbesluit):

€ 11.169,50

 

2.3.4.3.1

Indien van toepassing wordt het legesbedrag verhoogd met de kosten van de publicatie in de Staatscourant

 
 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 455,00

 

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 272,70

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 272,70

 

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 272,70

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, worden de tarieven in rekening gebracht per m2 gebruiksoppervlak als bedoeld in NEN 2580, 2e druk mei 1997 of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 
 

2.3.5.1.1

Bruto-oppervlak van minder dan 100 m2

€ 943,75

 

2.3.5.1.2

Bruto-oppervlak van 100 m2 of meer, maar minder dan 250 m2

€ 1.220,30

 

2.3.5.1.3

Bruto-oppervlak van 250 m2 of meer, maar minder dan 500 m2

€ 1.495,45

 

2.3.5.1.4

Bruto-oppervlak van 500 m2 of meer, maar minder dan 1000 m2

€ 1.976,75

 

2.3.5.1.5

Bruto-oppervlak van 1000 m2 of meer, maar minder dan 1500 m2

€ 2.280,95

 

2.3.5.1.6

Bruto-oppervlak van 1500 m2 of meer, maar minder dan 2000 m2

€ 2.715,70

 

2.3.5.1.7

Bruto-oppervlak 2000 m2 of meer vermeerderd met € 136,35 voor elke 500 m2 of gedeelte daarvan boven de 2000 m2, doch minder dan 5000 m2

€ 4.046,50

 

2.3.5.1.8

Bruto-oppervlak 5000 m2 of meer vermeerderd met € 136,35 voor elke 1000 m2 of gedeelte daarvan boven de 5000 m2, doch minder dan 10.000 m2

€ 5.266,80

 

2.3.5.1.9

Bruto-oppervlak 10.000 m2 of meer vermeerderd met € 136,35 voor elke 2000 m2 of gedeelte daarvan boven de 10.000 m2

 
 

2.3.5.2

Indien de aanvraag is ingediend in verband met een wijziging van een bouwwerk, voor die wijziging berekening als bovenstaand alleen de oppervlakte die wijziging betreffen

 
 

2.3.5.3

Voor zover het gaat om een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een bouwwerk ten behoeve van een evenement bedraagt het tarief

€ 361,75

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief

 
 

2.3.6.1.1

voor het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

gratis

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: gratis

gratis

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo c.q. artikel 2.2 lid 2 van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de erfgoedverordening van de gemeente Geertruidenberg aangewezen monument of gemeentelijk beeldbepalend pand/zaak, waarvoor op grond van die provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

gratis

 

2.3.6.2.1

voor het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk monument of gemeentelijke beeldbepalend pand/zaak:

gratis

 

2.3.6.2.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk monument of gemeentelijk beeldbepalend pand/zaak op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

gratis

 

2.3.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening (omgevingsvergunning voor handelreclame)

€ 131,95

 

2.3.6.4

Voor de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1e, van de Wabo (binnenplanse afwijking) voor het in afwijking van de bestemmingsplanregels die gelden voor het beschermd stadsgezicht (Dongeburgh 2012 en Kom Geertruidenberg 2012) plaatsen van zonnepanelen op daken bedraagt het tarief:

gratis

 

2.3.6.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit t.b.v. het plaatsen van zonnepanelen, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, binnen het beschermd stadsgezicht en voor monumenten en beeldbepalende panden/zaken bedraagt het tarief:

gratis

 

2.3.6.6

Indien en voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, vanwege het verbod om zonder vergunning bouwwerken te slopen in het beschermde gemeentelijke dorpsgezicht aan/rond het Kerkplein, bedraagt het tarief: 

gratis

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 272,70

 

Uitweg/inrit

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 227,60

 

Kappen

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 134,55

 

Opslag van roerende zaken

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

gratis

 

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,onder k, van de Wabo:

gratis

 

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.11

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 438,55

 

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

2.3.12

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 438,55

 

Andere activiteit

 

2.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voor gaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.13.2.1

een gemeentelijke verordening betreft

€ 272,70

 

2.3.13.2.2

een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 272,70

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

Advies

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waar op de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

gratis

 

2.3.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten.

 
 

2.3.16.2

Indien de kosten als bedoeld in subsubonderdeel 2.3.16.1.2 zijn medegedeeld, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kosten aan de aanvrager zijn medegedeeld, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 
 

Overschrijven van vergunningen

 

2.3.17

Voor het overschrijven van een vergunning op basis van artikel 2.25 van de Wabo bedraagt het tarief

€ 131,95

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een concept aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de voor het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges,met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16. De vermindering bedraagt:

 
 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2,000%

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

3,000%

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

5,000%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- op aanlegactiviteiten,als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente,bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan € 272,70

 

80,000%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan maar nog voordat een besluit is genomen op die aanvraag van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan € 272,70

 

60,000%

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan € 272,70

 

50,000%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw of aanlegactiviteiten

 
 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld inde onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan € 272,70

 

50,000%

2.5.3.2

Indien binnen een termijn van 6 maanden na het weigeren van een omgevingsvergunning, dan wel na het op verzoek intrekken van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning waarvoor nog geen vergunning is verleend, opnieuw een aanvraag tot het verkrijgen vaneen omgevingsvergunning wordt ingediend voor een nagenoeg gelijkwaardig bouwplan èn waarvoor wèl vergunning wordt verleend vindt verrekening van de geheven leges plaats, behalve indien onderdelen 2.5.1.1, 2.5.1.2 of 2.5.3.1 reeds is toegepast.

 
 

2.5.3.3

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

Minimum bedrag van teruggaaf

 

2.5.4

Een bedrag minder dan € 272,70 wordt niet teruggegeven.

 
 

Geen teruggaaf

 

2.5.5

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

50,000%

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project bedraagt het tarief 3,003% van de bouwkosten met een minimum van Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat,naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

€ 272,70

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening in gevallen waarin er sprake is van een omgevingsvergunningplichtig initiatief als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo en de bouwkosten niet meer bedragen dan € 330.000

€ 11.169,50

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening in gevallen waarin er sprake is vaneen omgevingsvergunningplichtig initiatief als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo en de bouwkosten meer bedragen dan € 330.000: van de bouwkosten, met een minimum van € 11.169,50 en een maximum van € 25.855,25

 

1,155%

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerstelid, van de Wet ruimtelijke ordening in gevallen waarin er geen sprake isvan een omgevingsvergunningplichtig initiatief als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo

€ 11.169,50

 

2.8.4

Indien van toepassing, wordt het legesbedrag, verschuldigd op grond van dit onderdeel, verhoogd met de kosten van de publicatie in de Staatscourant

 
 

2.8.5

Indien aan een verzoek om een aanvraag tot wijziging van een bestemmingsplan medewerking wordt verleend met toepassing van artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, wordt voor het voeren van deze bestemmingswijzigingprocedure een legesbedrag geheven van

€ 1.805,35

 

2.8.6

Het tarief bedraagt voor het nemen van een voorbereidingsbesluit

€ 721,35

 

2.8.7

Bij advisering door een door de gemeente ingehuurde adviseur in het kader van de totstandkoming van een bestemmingsplan voor medewerking aan een verzoek, worden de werkelijke kosten van de advisering door deze adviseur bij de verzoeker in rekening gebracht

 
 

2.8.8

Op de aanvrager worden de kosten verhaald van het inwinnen van advies bij het onafhankelijke stedebouwkundige bureau dat voor het desbetreffende gebied is aangewezen, over een verzoek om omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo, in de gevallen waarin het bestemmingsplan aangeeft dat vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, a, onder 1° van de Wabo mogelijk is op basis van een dergelijk advies

 
 

Hoofdstuk 9 Sloopmeldingen

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in paragraaf 1.7 "Procedure sloopwerkzaamheden" van Bouwbesluit 2012:

gratis

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 272,70

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

€ 240,15

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een eerder onder onderdeel 3.1.1 verleende vergunning

€ 78,75

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 11,45

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcholwet

€ 78,75

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 11,45

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 78,45

3.1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een eerder onder onderdeel 3.1.5 verleende vergunning

 

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van leidinggevende, niet zijnde de ondernemer

€ 78,75

Hoofdstuk 2 Algemene Plaatselijke Verordening (evenementen)

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementen)

€ 12,60

Hoofdstuk 3 Brandbeveiligingsverordening

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveiliggebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Geertruidenberg, als het gaat om een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een inrichting niet zijnde een bouwwerk, ten behoeve van een evenement, dan wel indien het een tent of ander tijdelijk bouwsel betreft, ongeacht de grootte of wijziging

€ 358,15

Hoofdstuk 4 Winkeltijdenwet

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3 van de “Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 2019”

€ 14,95

3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een in onderdeel 3.4.1 bedoelde ontheffing

€ 12,60

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 12,60