Verordening forensenbelasting gemeente Zeewolde 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening forensenbelasting gemeente Zeewolde 2023

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022;

gehoord de commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving d.d. 8 december 2022;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

Besluit

vast te stellen de Verordening forensenbelasting gemeente Zeewolde 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet;

Artikel 2. Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1. Onder de naam 'forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een woning binnen de gemeente beschikbaar houden.

 • 2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3. Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die voor tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij lid is, dan wel op last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf verblijft.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. Als de woning onderdeel is van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 Wet WOZ en waarvoor op grond van hoofdstuk IV van die wet een waarde is vastgesteld, wordt de belasting geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende zaakbelastingen, zoals die voor het belastingobject geldt voor het tijdvak waarover de forensenbelasting wordt geheven.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt, als de heffingsmaatstaf voor de onroerende zaakbelastingen waarvan de woning deel is voor het belastingjaar is vastgesteld onder toepassing van artikel 16, onderdeel e Wet WOZ, de belasting geheven naar een vast bedrag per woning.

 • 3. Als de woning geen deel is van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 Wet WOZ, wordt die woning belast naar een vast bedrag.

 • 4. De belasting als bedoeld in het eerste lid bedraagt, als de waarde in het economische verkeer:

  a. nihil is of niet meer is dan € 125.000,-

  € 386,-

  b. meer is dan € 125.000,-, maar minder dan € 150.000,-

  € 481, -

  c. meer is dan € 150.000,-, maar minder dan € 175.000,-

  € 584, -

  d. meer is dan € 175.000,-, maar minder dan € 200.000,-

  € 693, -

  e. meer is dan € 200.000,-, maar minder dan € 225.000,-

  € 801, -

  f. meer is dan € 225.000,-, maar minder dan € 275.000,-

  € 922, -

  g. meer is dan € 275.000,-, maar minder dan € 325.000,-

  € 1.054,, -

  h. meer is dan € 325.000,-, maar minder dan € 375.000,-

  € 1.190, -

  i. meer is dan € 375.000,-

  € 1.336, -

Artikel 5. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 • 3. In afwijking van lid 1 geldt, dat zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of wanneer het aanslagbiljet slechts één aanslag bevat, moeten worden betaald in tien gelijke termijnen.

  De eerste termijn vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

  De automatische incasso geldt niet voor aanslagen, die samen met de aanslag voor het betreffende belastingjaar worden opgelegd voor eerdere jaren. Die aanslagen moeten voor de vervaldatum zijn voldaan.

 • 4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Voor de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening forensenbelasting 2022, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in lid 3 genoemde datum van ingang van de heffing, wat betekent dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening forensenbelasting gemeente Zeewolde 2023'.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 22 december 2022.

de griffier,

L. van Heezik

de voorzitter,

G.J. Gorter