Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening begraafrechten gemeente Zeewolde 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening begraafrechten gemeente Zeewolde 2023

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022;

gehoord de commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving d.d. 8 december 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit

vast te stellen de Verordening begraafrechten gemeente Zeewolde 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats Zeewolde;

  • b.

   beheersverordening: de verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente Zeewolde;

  • c.

   particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • 1.

    op het door burgemeester en wethouders als 'afdeling 1' aangewezen gedeelte van de begraafplaats:

    • -

     doen begraven en begraven houden van één lijk voor 20 of 30 jaar;

    • -

     doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen met of zonder urn voor 20 of 30 jaar;

    • -

     doen verstrooien van de as van twee overledenen;

   • 2.

    op de door burgemeester en wethouders aangewezen overige gedeelten van de begraafplaats:

    • -

     doen begraven en begraven houden van ten hoogste twee lijken voor 20 of 30 jaar;

    • -

     doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen met of zonder urn voor 20 of 30 jaar;

    • -

     doen verstrooien van de as van twee overledenen;

  • d.

   algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van:

   • 1.

    op het door burgemeester en wethouders als 'afdeling 1' aangewezen gedeelte van de begraafplaats:

    • -

     doen begraven en begraven houden van één lijk voor 10 jaar;

   • 2.

    op de door burgemeester en wethouders aangewezen overige gedeelten van de begraafplaats:

    • -

     doen begraven en begraven houden van ten hoogste één lijk voor 10 jaar;

  • e.

   kindergraf: een particulier of algemeen graf bestemd voor het begraven van één lijk van een persoon beneden de leeftijd van 12 jaar;

  • f.

   particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • -

    het doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen dan wel het doen inbrengen van as daarin of daarop van twee overledenen voor 20 of 30 jaar;

  • g.

   algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van ten hoogste één asbus met of zonder urn voor 10 jaar;

  • h.

   asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

  • i.

   urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

  • j.

   verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

  • k.

   grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf;

  • l.

   rechthebbende: natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

  • m.

   begraafrecht: het recht voor het begraven van één lijk;

  • n.

   begraafplaatsrecht: een eenmalig recht voor de aanleg en het onderhoud van de algemene begraafplaats. Dit recht wordt per graf geheven;

  • o.

   grafrecht: het uitsluitend recht tot het doen begraven van lijken in een particulier graf;

  • p.

   urnrecht: het uitsluitend recht tot het doen bijzetten van asbussen in een particulier urnengraf.

 • 2. Onder het begraven van lijken wordt in deze verordening mede verstaan het bijzetten van asbussen.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 onderdeel 4.2 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak begint zijn de rechten uit hoofdstuk 4 van de tarieventabel, voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar nog verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het begin van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Als de belastingplicht in de loop van het tijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar nog verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 onderdeel 4.2 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak begint zijn de rechten uit hoofdstuk 4 van de tarieventabel, voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar nog verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het begin van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Als de belastingplicht in de loop van het tijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar nog verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstukken 2, 3 en 4 van de tarieventabel, worden verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1. De rechten moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11. Kwijtschelding

Kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990, wordt uitsluitend verleend voor de rechten uit hoofdstuk 2, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7 onderdeel 7.3 en 7.4 van de tarieventabel bij deze verordening.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening begraafrechten 2022, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde daarvan ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. De ‘Verordening begraafrechten 2023’ treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening begraafrechten 2023 gemeente Zeewolde 2023'.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 22 december 2022.

de griffier,

L. van Heezik

de voorzitter,

G.J. Gorter

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de 'Verordening begraafrechten 2023’

Hoofdstuk 1. Gebruik van het particulier graf (grafrecht en urnrecht)

20 jaar

30 jaar

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf, niet zijnde een kindergraf, op het door burgemeester en wethouders als 'afdeling 1' aangewezen gedeelte van de algemene begraafplaats, wordt geheven

1.552,25

2.188,10

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf wordt geheven

912,50

1.258,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf, op de overige gedeelten van de algemene begraafplaats, wordt geheven

2.834,15

4.116,00

Het onder 1.3 genoemde recht wordt eenmalig geheven bij de verlening van het eerste recht tot het doen van begraven en begraven houden

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven

917,45

1.264,30

1.4.1

In de tarieven uit artikel 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 is ook begrepen het recht tot het plaatsen van een graf-bedekking conform artikel 19 Beheersveror-dening gemeentelijke begraafplaats Zeewolde

1.5

Conform artikel 15.1 van de Beheersverordening vindt het verlenen van een graf- of urnrecht plaats voor een termijn van 20 of 30 jaar.

10 jaar

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt een recht geheven van

639,50

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 met 10 jaar wordt een recht geheven van

345,45

1.8

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven van

1.283,05

1.9

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4 met 10 jaar wordt een recht geheven van

345,45

1.10

Voor het verlengen van de uitgiftetermijn tot ten minste de wettelijk minimum grafrusttermijn als bedoeld in artikel 9, lid 3, van de Beheersverordening wordt, voor elk jaar van verlenging, een jaarlijks recht geheven van:

a. particulier graf afdeling 1

63,40

b. particulier kindgraf

34,20

c. particulier graf overige afdelingen

128,25

d. particulier urngraf

34,20

Hoofdstuk 2. Begraven (begraafrecht)

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder op de gemeentelijke begraafplaats Zeewolde, wordt geheven

638,30

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind > 1 jaar maar < 12 jaar in een kindergraf op de gemeentelijke begraaf-plaats Zeewolde, wordt geheven

322,85

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 1 jaar in een kindergraf op de gemeentelijke begraafplaats Zeewolde, wordt geheven

160,15

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met

160,15

Onder begraven op buitengewone uren wordt verstaan:

a. begraven op werkdagen, welke geen algemeen erkende feestdag is, voor 10.00 uur en na 15.00 uur;

b. begraven op zaterdag, welke geen algemeen erkende feestdag is, voor 10.00 uur en na 13.00 uur

2.5

De verhoging als bedoeld in 2.4 is niet van toepassing wanneer het begraven van het lijk op een buitengewoon uur door de burgemeester in het belang van de openbare orde of volksgezondheid is bevolen.

Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een particulier of algemeen urnengraf, wordt per bijzetting geheven

260,40

3.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn op buitengewone uren wordt het recht als bedoeld in 3.1 verhoogd met

160,15

Onder bijzetten op buitengewone uren wordt verstaan:

a. bijzetten op werkdagen, welke geen algemeen erkende feestdag is, voor 10.00 uur en na 15.00 uur;

b. bijzetten op zaterdag, welke geen algemeen erkende feestdag is, voor 10.00 uur en na 13.00 uur.

Hoofdstuk 4. Onderhoud (begraafplaatsrecht)

4.1

Voor algemene onderhoudswerkzaamheden wordt geheven voor:

a. een algemeen graf voor de periode van 10 jaar

255,40

b. een particulier graf voor de periode van 20 jaar

511,90

c. een particulier graf voor de periode van 30 jaar

767,35

d. bij verlenging van het grafrecht met 10 jaar zoals bedoeld in 1.6, 1.8 en 1.9 van deze verordening

252,90

e. bij verlenging van de uitgiftetermijn met 1 jaar tot tenminste de wettelijke minimum grafrusttermijn als bedoeld in artikel 9 lid 3 van de Beheersverordening (prijs per te verlengen jaar)

26,60

f. een kindergraf of een algemeen urnengraf voor de periode van 10 jaar

63,40

g. een kindergraf of een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar

127,00

h. een kindergraf of een particulier urnengraf voor een periode van 30 jaar

190,50

i.bij verlenging van het grafrecht van een kindergraf met 10 jaar zoals bedoeld in 1.7 en 1.9 van deze verordening

63,40

j. bij verlenging van de uitgifte termijn van een kindergraf met 1 jaar tot tenminste de wettelijke minimum grafrusttermijn als bedoeld in artikel 9 lid 3 van de Beheersverordening (prijs per te verlengen jaar)

6,40

Hoofdstuk 5. Opgraven, herbegraven en ruimen

5.1

Voor het opgraven van een lijk, niet door het bevoegd bestuursorgaan bevolen, wordt geheven

1.157,85

5.2

Voor het verwijderen van een asbus, niet door het bevoegd bestuursorgaan bevolen, wordt geheven

228,75

5.3

Voor het opnieuw begraven van een lijk worden de in hoofdstuk 2 bedoelde rechten geheven

5.4

Voor het opnieuw bijzetten van een asbus worden de in hoofdstuk 3 bedoelde rechten geheven

Hoofdstuk 6. Overige

6.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot begraven op een tijdstip als bedoeld in artikel 17 eerste lid van de Wet op de Lijkbezorging, wordt geheven

31,75

Behoort bij het raadsbesluit van 22 december 2022.

de griffier,

L. van Heezik

de voorzitter,

G.J. Gorter