Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m 11-05-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Harderwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van .. november 2022

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2

Vervallen

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 3. De leges worden vermeerderd met portokosten indien er stukken per post moeten worden toegezonden dan wel wanneer er per post bescheiden van derden moeten worden opgevraagd. De portokosten worden berekend naar de tarieven opgenomen in onderdeel 1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of een andere schriftuur.

 • 2. Indien het bedrag dat vermoedelijk gevorderd zal worden zulks rechtvaardigt, kan een voorlopig bedrag gevorderd worden.

Artikel 6 Tijdstippen van verschuldigdheid en betaling

 • 1. De leges zijn verschuldigd bij de aanvang van het verlenen van de gevraagde dienst.

 • 2. De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt gedaan en ingeval die kennisgeving wordt uitgereikt op het moment van uitreiken er van.

 • 3. De leges moeten worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt toegezonden:

  • 1.

   per post, binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving;

  • 2.

   langs elektronische weg, per direct.

Artikel 7 Leges bij abonnement over gedeelten van een kalenderjaar

Indien voor een dienst een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar vastgesteld op zoveel twaalfde gedeelten van het jaartarief als er na de datum van de aanvraag nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een verzoek als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Persoonlijke vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor stukken genoemd in de onderdelen 2.2, 2.3 en 2.4 van de tarieventabel verstrekt aan de eerste plaatsvervanger van elke raadsfractie dan wel van elke politieke en/of plaatselijke groepering waaruit de raadsfractie is samengesteld, alsmede aan de secretariaten van de plaatselijke afdelingen van volgens de kieswet geregistreerde politieke partijen en van de plaatselijke politieke groeperingen.

Artikel 10 Zakelijke vrijstellingen

Leges worden, voor zover daarvoor niet reeds krachtens wettelijke bepalingen vrijstelling bestaat, niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provinciën, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • b.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van gemeentelijke belastingen;

 • c.

  de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • d.

  het afgeven van stukken en legalisatie van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

 • e.

  de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 11 Verlenen van kwijtschelding

Van de in artikel 1 genoemde rechten wordt geen kwijtschelding, als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990, verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De “Legesverordening 2022” vastgesteld op 23 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Harderwijk in zijn openbare vergadering van

22 december 2022, onder nummer ...

de heer H.J. van Schaik

voorzitter

de heer H.R. Lanning

raadsgriffier

Bijlage 1 Tarieventabel

behorende bij de legesverordening 2023, vastgesteld door de gemeenteraad op… 2022, raadsbesluitnummer ...

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

1.1

Portokosten.

 

1.1.1

Voor portokosten als bedoeld in artikel 4, derde lid van deze legesverordening, worden doorberekend conform de tarieventabel van TNT Post.

 

Hoofdstuk 2 Facilitaire zaken

 

nummer

omschrijving

tarief

 
 
 

2.1

Afschriften c.a.

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 
 
 
 
 

Afschriften, fotokopieën of uittreksels van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde

 

2.1.1

formaat A4 (zwart-wit)

€ 1,35

2.1.2

formaat A3 (zwart-wit)

€ 1,53

2.1.3

formaat A4 (kleur)

€ 2,26

2.1.4

formaat A3 (kleur)

€ 3,44

2.1.6

groot-formaat tekeningen A2

€ 10,19

2.1.7

groot-formaat tekeningen A1

€ 10,36

2.1.8

groot-formaat tekeningen A0

€ 11,06

 
 
 
 

Afschriften, fotokopieën of uittreksels van op grond van enige Wettelijke regeling (kosteloos) ter inzage gegeven stukken, per bladzijde

 

2.1.9

formaat A4 (zwart-wit)

€ 0,16

2.1.10

formaat A3 (zwart-wit)

€ 0,52

2.1.11

formaat A4 (kleur)

€ 1,15

2.1.12

formaat A3 (kleur)

€ 2,35

2.1.13

groot-formaat tekeningen A2

€ 5,18

2.1.14

groot-formaat tekeningen A1

€ 5,46

2.1.15

groot-formaat tekeningen A0

€ 6,11

 
 
 

2.2

Verslagen raadsvergaderingen

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.2.1

af- of overdrukken of fotokopieën van verslagen van raadsvergaderingen, per bladzijde

€ 0,16

2.2.2

af- of overdrukken of fotokopieën van stukken behorende bij een raadsvergadering, zoals agenda's met voorstellen van burgemeester en wethouders en van de commissie van beroepschriften alsmede van stukken met betrekking tot openbare commissievergaderingen, per bladzijde

€ 0,16

 
 
 

2.3

Begroting, rekening en kadernota

 
 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van:

 

2.3.1

de programmabegroting

€ 43,53

2.3.2

de programmarekening

€ 49,08

2.3.3

kadernota

€. 33,13

 
 
 

2.4

Verordeningen

 

2.4.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: een exemplaar van een verordening per verordening

€ 12,24

 

vermeerderd met per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde

€ 0,16

2.5

Taxatieverslagen

 
 

Het tarief bedraagt voor het op grond van artikel 40 eerste lid Wet waardering onroerende zaken op aanvraag verstrekken van een waardegegeven:

 

2.5.1

voor niet meer dan negen verstrekkingen is gratis

 

2.5.2

voor meer dan negen verstrekkingen, boven het onder 2.5.1 genoemde, per verstrekking

€ 1,18

3.1

Nasporingen

 
 

Het tarief bedraagt per kwartier ter zake van:

 

3.1.1

het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het gemeentelijk archief door een ambtenaar van het gemeente-archief

€ 18,39

3.1.2

het maken van afschriften van of uittreksels uit archiefbescheiden als bedoeld onder 3.1.1 door een ambtenaar van het gemeentelijk archief, per kwartier

€ 18,39

3.1.3

het op verzoek doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand

€ 18,39

3.1.4

het vragen van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland alsmede van afschriften van of uittreksels uit de akten van die registers

€ 18,39

3.1.5

het op verzoek doen van nasporingen in het bevolkings- en/of verblijfsregister der gemeente ter verkrijging van verlangde gegevens, ongeacht het resultaat, en voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief of vrijstelling is opgenomen

€ 18,39

 
 
 

3.2

Afschriften/uittreksels c.a.

 
 

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van fotokopieën van archiefbescheiden per bladzijde:

 

3.2.1

formaat A4 (zwart-wit)

€ 0,16

3.2.2

formaat A3 (zwart-wit)

€ 0,52

3.2.3

formaat A4 (kleur)

€ 1,18

3.2.4

formaat A3 (kleur)

€ 2,37

3.2.5

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een afschrift van of een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand en de daarbij behorende bijlagen per akte of set bijlagen.

€ 12,05

 

Dit tarief geldt ook indien ten aanzien van een afschrift volstaan kan worden met een als afschrift gewaarmerkte kopie.

 

3.2.6

het verstrekken van een exemplaar van de inventaris van het archief 1813-1943

€ 18,39

3.2.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot afgifte van afschriften, doorslagen of fotokoieën, hieronder begrepen de digitale verstrekking daarvan, binnen het kader van een WOB-verzoek, het bedrag dat daarvoor is vastgelegd in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur.

 

Hoofdstuk 4 Publiekszaken / Algemene Juridische Zaken

 
 
 
 

4.1

Winkeltijden

 

4.1.1

aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 6 van de Winkeltijdenwet

€ 75,29

4.1.2

aanvraag voor een ontheffing op grond van de Verordening Winkeltijden Harderwijk

€ 75,19

 
 
 

4.2

Kansspelen

 

4.2.1

aanvraag van een vergunning als bedoeld als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, voor onbepaalde tijd, bestaande uit:

 
 

een standaardbedrag voor een aanvraag van

€ 226,50

 

vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 136,00

4.2.2

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van de “Verordening speelautomatenhallen gemeente Harderwijk”

€ 389,90

4.2.3

het indienen van een melding zoals bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen

€ 37,49

 
 
 

4.3

Alcoholwet

 

4.3.1

het indienen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 3, van de Alcoholwet (Stb. 2021, 26) met een maximum van 2 bestuurders en/of leidinggevende

€ 169,38

4.3.1.1

indien een aanvraag meer dan 2 bestuurders en/of leidinggevenden betreft dan wordt de leges van 4.3.1 vermeerderd per bestuurder en/of leidinggevende met

€ 37,49

4.3.2

het indienen van een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 35 van de Alcoholwet (Stb. 2021, 26).

€ 37,49

4.3.3

ontheffing als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Alcoholwet (Stb.2021, 26)

€ 37,49

4.3.4

het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanpassing van een Alcoholwetvergunning op basis van artikel 30 van de Alcoholwet (Stb. 2021, 26)

€ 37,49

4.3.5

het indienen van een verzoek tot wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 29, lid 2 behorende bij een Alcoholwetvergunning verleend op grond van artikel 3 van de Alcoholwet, per leidinggevende

€ 37,49

 
 
 

4.4

Coffeeshop

 

4.4.1

tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogstatus ingevolge art.13b van de Opiumwet of het doorvoeren van wijzigingen bedraagt

€ 787,29

 
 
 

4.5

Algemene Plaatselijke Verordening

 

4.5.1

aanvraag ontheffing ventverbod artikel 5:15 lid 4, geldig voor maximaal een jaar

€ 37,49

4.5.2

aanvraag voor ontheffing Straatartiest artikel 2:9 geldig voor maximaal één jaar

€ 37,49

4.5.3

aanvraag voor een ontheffing van het algemeen sluitingsuur, als bedoeld in artikel 2.29 het 5e lid van de Algemene plaatselijke verordening geldig voor een dag

€ 37,49

4.5.4

aanvraag voor een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 en/of 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening, betreffende kleinschalige evenementen

€ 25,90

4.5.5

aanvraag voor een vergunning/ontheffing zoals bedoeld bij 4.5.4 voor één tijdvak per kalenderjaar met een looptijd van drie opvolgende kalenderjaren

€ 38,83

4.5.6

aanvraag voor een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 en/of 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening, betreffende middelgrote evenementen

€ 51,91

4.5.7

aanvraag voor een vergunning/ontheffing zoals bedoeld bij 4.5.6 voor één tijdvak per kalenderjaar met een looptijd van 3 opvolgende kalenderjaren

€ 77,97

4.5.8

aanvraag voor een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 en/of 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening, betreffende grootschalige evenementen voor veel publiek met vaak een gemeentegrensoverschrijdend karakter en/of evenementen verspreid over meerdere dagen:

€ 96,45

4.5.9

het in behandeling nemen van een kennisgeving incidentele festiviteiten op basis van artikel 4.3, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 14,88

4.5.10

aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 3 van de Zondagswet betreffende openbare vermakelijkheden (evenementen)

€ 34,19

4.5.11

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting/escortbureau als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt

€ 966,29

4.5.12

aanvraag voor een ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerter- reinen op grond van artikel 4.18 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 37,49

4.5.13

aanvraag voor het innemen van een tijdelijke standplaats, als bedoeld in artikel 5:18. van de Algemene plaatselijke verordening

€ 22,71

4.5.14

het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2:28 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening (Exploitatievergunning) met een maximum van 2 bestuurders en/of leidinggevenden

€ 166,19

4.5.14.1

indien een aanvraag meer dan 2 bestuurders en/of leidinggevenden betreft dan wordt de leges onder 4.5.14 vermeerderd per bestuurder en/of leidinggevende met

€ 37,49

4.5.15

het indienen van een verzoek tot wijziging van het aanhangsel, behorende bij een Exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening, per bestuurder of leidinggevende

€ 37,49

4.5.16

indien het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening tevens ziet of alleen ziet op de exploitatie van een terras dan wordt het legesbedrag verhoogd met c.q. bedraagt het legesbedrag

€ 37,49

4.5.17

aanvraag om ontheffing voor het in gebruik nemen van een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 36,92

4.5.18

aanvraag om ontheffing om op een openbare plaats op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparatuur in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor omwonenden of voor de omgeving geluidshinder veroorzaakt, als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 36,92

 
 
 

4.6

Algemeen

 

4.6.1

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 14,88

 
 
 

4.7

Brandbeveiligingsverordening (vervallen)

 

Hoofdstuk 5 Burgerzaken

 
 
 
 

5.1

Burgerlijke stand

 
 
 
 
 

Huwelijksvoltrekkingen

 

5.1.1

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of sluiten van een geregistreerd partnerschap of omzetten van een geregistreerd partnerschap in huwelijk:

 

5.1.1.1

in de trouwzaal van het stadhuis

€ 369,40

5.1.1.2

in de raadzaal van het voormalige stadhuis, Markt 1,

€ 481,00

5.1.1.3

in een ‘huis der gemeente’ , exclusief locatiekosten,

€ 369,40

 
 
 
 

vermeerderd met een toeslag op:

 

5.1.1.3.a

zaterdag

€ 56,20

 
 
 

5.1.1.4

voor het voltrekken / sluiten van een “eenvoudig” huwelijk / een geregistreerd partnerschap / omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in de trouwzaal van het stadhuis op dinsdag of donderdag om 11.00 uur. Uitsluitend voor ingezetenen van de gemeente Harderwijk.

€ 100,00

5.1.1.5

voor het beschikbaar stellen van een ambtelijke getuige

€ 18,85

5.1.1.6

voor het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje

€ 29,05

5.1.1.7

het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de stadswinkel van het stadhuis

€ 57,25

5.1.1.8

het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één huwelijk

€ 112,20

5.1.1.9

het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één huwelijk (inclusief beëdiging)

€ 333,45

5.1.1.10

Gebruik toga ( exlclusief € 100,00 borg)

€ 82,40

5.1.1.11

het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek een locatie voor één dag aan te wijzen als huis der gemeente

€ 280,35

 

(exclusief eventuele vergunningskosten)

 
 
 
 

5.1.2.

Wet rechten burgerlijke stand Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 

5.2

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

5.2.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

5.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

5.2.2.1

per verstrekking

€ 8,60

5.2.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17 van het Besluit basisregistratie personen bedraagt:

€ 7,50

5.2.2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen bedraagt.

€ 75,00

 
 
 

5.3

Kiezersregister

 

5.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een opgave uit het kiezersregister waaruit blijkt of verzoeker als kiezer staat geregistreerd.

€ 8,60

 
 
 

5.4

Reisdocumenten en andere

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

5.4.1

tot het afgeven van een nationaal paspoort, zakenpaspoort of een faciliteitenpaspoort met een geldigheidsduur van 10 jaar

€ 77,75

5.4.2

tot het afgeven van een nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingenpaspoort, vreemdelingenpaspoort of faciliteitenpaspoort (met een geldigheidsduur van 5 jaar")

€ 58,80

5.4.3

tot het afgeven van een Nederlandse identiteitskaart aan personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder met een geldigheidsduur van 10 jaar

€ 70,30

5.4.4

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart of vervangende Nederlandse identiteitskaart aan personen in de leeftijd tot 18 jaar met een geldigheidsduur van 5 jaar

€ 34,25

5.4.5

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 5.4.1 tot en met 5.4.4 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen per reisdocument:

€ 52,95

5.4.6

voor het bezorgen van een in de onderdelen 5.4.1 tot en met 5.4.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen per reisdocument:

€ 5,00

 
 
 

5.5

Rijbewijzen

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

5.5.1

het afgeven, vernieuwen van een rijbewijs, bij een periode van 5 jaar of langer

€ 44,65

5.5.1.a

het afgeven, vernieuwen van een rijbewijs, bij een periode van 5 jaar of langer, met ingang van inwerkingtreding van de Wet digitale overheid geldt het onder 5.5.1. genoemde tarief dat wordt verhoogd met

€ 3,50

5.5.2

het afgeven, vernieuwen van een rijbewijs, bij een periode van korter dan 5 jaar

€ 27,95

5.5.2.a

het afgeven, vernieuwen van een rijbewijs, bij een periode van korter dan 5 jaar, met ingang van inwerkingtreding van de Wet digitale overheid geldt het onder 5.5.2 genoemde tarief dat wordt verhoogd met

€ 3,50

5.5.3

het afgeven, vernieuwen van een een bromfietsrijbewijs AM

€ 44,65

5.5.3.a

het afgeven, vernieuwen van een bromfietsrijbewijs AM, met ingang van inwerkingtreding van de Wet digitale overheid geldt het onder 5.5.3 genoemde tarief dat wordt verhoogd met

€ 3,50

5.5.4

voor een spoedlevering van de onder 5.5.1. tot en met 5.5.3 benoemde rijbewijzen wordt het tarief vermeerderd met

€ 34,10

 
 
 

5.6.

Verklaringen omtrent personen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

5.6.1

een verklaring omtrent het gedrag van een persoon

€ 41,35

 
 
 

5.7

Legaliseren van documenten

 

5.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 

het officieel legaliseren van documenten door een ander dan de gemeentearchivaris, per bladzijde

€ 8,35

 
 
 

5.8

Besluit naturalisatiegelden

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om naturalisatie tot Nederlander geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het “Besluit Naturalisatiegelden”.

 
 
 
 

5.9

Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen)

 
 

Terzake van de mededeling bedoeld in artikel 39 van de Wet bescherming persoonsgegevens geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het “ Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp”.

 

Hoofdstuk 6 Stadsbeheer

 
 
 
 

6.1

Verkeer en vervoer

 

6.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

6.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), voorzover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 36,22

6.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 6.1.1

€ 14,40

6.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 eerste lid onder d , van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 87 van bord G7 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 6.1.2 per ontheffing

€ 36,22

6.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 36,22

6.1.5

tot het verkrijgen van een Gehandicaptenparkeerkaart als bedoelt in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 33,69

6.1.5.1

tot het verkrijgen van een duplicaat van een Gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (BABW) bij vermissing/vernieling/diefstal van de Gehandicaptenparkeerkaart met dezelfde geldigheid

€ 33,69

6.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 163,10

6.1.6.1

tot overdracht van een vergunning als bedoeld onder 6.1.6

€ 163,10

6.1.6.2

tot verlenging of wijziging van een vergunning als bedoeld onder 6.1.6

€ 72,54

 
 
 

6.2

Vergunning voor aansluiting op de riolering

 

6.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Rioolaansluitings- verordening 1993 voor een aansluiting op de riolering

€ 131,57

 
 
 

6.3

Ondergrondse Infrastructuren

 

6.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een instemmingsbesluit voor het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente

€ 370,80

6.3.2

Het in 6.3.1 genoemde bedrag wordt:

 

6.3.2.1

indien met betrekking tot aanvraag overleg benodigd is met netbeheerder en/of andere beheerders van openbare gronden, zoals gemeente, Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap e.d., verhoogd met

€ 247,20

6.3.3

Het tarief bedraagt ter behoeve van een melding voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente (< 25 meter, calamiteit, lasgat)

€ 70,24

 
 
 

6.4

Onderzoek in het bodemarchief

 
 

Het tarief bedraagt per kwartier ter zake van:

 

6.4.1

het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het bodemarchief

€ 18,07

Hoofdstuk 7 Bouwzaken en Ruimtelijk Beleid

 
 
 
 

7.1

Er zijn geen leges verschuldigd voor de in hoofdstuk 7.2 genoemde activiteiten wanneer deze middels een gesloten anterieure overeenkomst in rekening zijn gebracht

 
 
 
 

7.2

Herziening bestemmingsplan

 
 

Het tarief voor een herziening van een bestemmingsplan naar aanleiding van een daartoe strekkende aanvraag bedraagt:

 

7.2.1

Voor een herziening van een bestemmingsplan in verband met een bouwplan met een bouwvolume van max. 50m3, dan wel een wijziging van het gebruik en/of een wijziging van de voorschriften

€ 3.206,00

7.2.2

Bij een bouwvolume groter dan 50 m3 wordt het tarief bij 7.2.1 bedrag verhoogd met:

 

7.2.2.1

bij een bestemmingsoppervlak tot 1.000 m2

€ 4.808,00

7.2.2.2

bij een bestemmingsoppervlak van 1.000 m2 tot 5.000 m2

€ 14.334,00

7.2.2.3

bij een bestemmingsoppervlak van 5.000 m2 tot 7.500 m2

€ 18.934,00

7.2.2.4

bij een bestemmingsoppervlak van 7.500 tot 10.000 m2

€ 24.080,00

7.2.2.5

bij een bestemmingsoppervlak van 10.000 tot 15.000 m2

€ 28.868,00

7.2.2.6

bij een bestemmingsoppervlak van 15.000 m2 tot 25.000 m2

€ 33.693,00

7.2.2.7

bij een bestemmingsoppervlak groter dan van 25.000 m2

€ 43.655,00

 
 
 

7.2.3

Indien voor een herziening van het bestemmingsplan, het opstellen van een uitwerking- of wijzigingsplan als bedoeld onder 7.2 een zogeheten hogere waardeprocedure moet worden gevolgd als bedoeld in de Wet geluidshinder wordt het tarief uit 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5 en 7.2.6 vermeerderd met

€ 596,00

7.2.4

Indien een aanvraag betrekking heeft op een uitwerking dan wel wijziging van het geldende bestemmingsplan met toepassing van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 3.6, lid 1 onder a of b van de de Wet ruimtelijke ordening bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een daartoe strekkende aanvraag:

 

7.2.4.1

voor een bouwplan met een bouwvolume van max. 50 m3, dan wel een wijziging van het gebruik

€ 1.486,00

7.2.5

Bij een bouwvolume groter dan 50 m3 wordt het tarief bij 7.2.4.1 verhoogd met

 

7.2.5.1

bij een bestemmingsoppervlak tot 1.000 m2

€ 2.405,00

7.2.5.2

bij een bestemmingsoppervlak van 1.000 m2 tot 5.000 m2

€ 7.166,00

7.2.5.3

bij een bestemmingsoppervlak van 5.000 m2 tot 7.500 m2

€ 9.468,00

7.2.5.4

bij een bestemmingsoppervlak van 7.500 m2 tot 10.000 m2

€ 12.040,00

7.2.5.5

bij een bestemmingsoppervlak van 10.000 m2 tot 15.000 m2

€ 14.434,00

7.2.5.6

bij een bestemmingsoppervlak van 15.000 m2 tot 25.000 m2

€ 16.843,00

7.2.5.7

bij een bestemmingsoppervlak groter van 25.000 m2

€ 21.826,00

7.2.5.8

indien een onder 7.2 genoemd bestemmingsplan in opdracht van verzoeker wordt opgesteld door een terzake deskundige instantie, worden de onder 7.2.1 tot en met 7.2.2.7 en 7.2.4 tot en met 7.2.5.6 genoemde bedragen verminderd met 50%

 

7.2.6

In afwijking van het bepaalde onder 7.2.4 en 7.2.5, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het geldende bestemmingsplan uitsluitend en alleen ten behoeve van het wijzigen van de geluidverkaveling op het bedrijventerrein Lorentz:

€ 3.203,00

7.2.7

Indien voor een herziening van het bestemmingsplan, dan wel een wijziging of uitwerking als bedoeld onder punt 7.2, 7.2.4, 7.2.5 en 7.2.6 een advies van een terzake deskundige instantie moet worden ingewonnen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij degene in wiens belang de procedure uitsluitend of overwegend plaatsvindt

 

7.2.8

Indien na het intakegesprek, voor het in behandeling nemen van een (principe) verzoek om medewerking aan een planologische procedure zoals bedoeld in de artikelen 7.2.1 tot en met 7.2.6 en/of de artikelen 10.4 tot en met 10.4.9 of 10.5 tot en met 10.5.10, wordt overgegaan tot een vervolg- en begeleidingstraject met de omgevingscoach (fase 1 behandeling Omgevingskamer) om te komen tot een principebesluit van het gemeente- bestuur wordt dit bedrag vermeerderd met

€ 1.037,00

 

Indien een verzoek positief wordt beoordeeld door het gemeentebestuur wordt dit bedrag vermeerderd met de op het verzoek van toepassing zijnde leges zoals aangegeven in de artikelen 7.2.1 tot en met 7.2.6 en/of de artikelen 10.5 tot en met 10.5.11 of met de kosten zoals opgenomen in een met initiatiefnemer gesloten overeenkomst.

 
 
 
 

7.3

Bouwverordening

 
 

Het tarief bedraagt terzake voor het (digitaal) verstrekken c.q. per mail toesturen van:

 

7.3.1

een bouwverordening, een toelichting en/of aanvulling van een bouwverordening, een bestemmingsplan of uittreksel van een bestemmingsplan of stukken uit het bouwvergunningenarchief

€ 28,32

7.3.2

het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van – al dan niet schriftelijke – gegevens als bedoeld onder 7.3.1 per kalenderjaar

€ 283,25

 
 
 

Hoofdstuk 8 Volkshuisvesting is vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Landmeten

 
 
 
 

9.1

Kadaster

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

9.1.1

een opgave - al dan niet schriftelijk - van gegevens uit de kadastrale stukken, per perceel waarvoor de inlichtingen worden gevraagd

€ 7,26

9.1.2

het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van – al dan niet schriftelijke – gegevens uit de kadastrale stukken (met uitzondering van kaartinformatie en tekeningen) per kalenderjaar

€ 381,92

Begripsomschrijvingen

10.0

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

10.0.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

10.0.2

bouwkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De bouwkosten worden getoetst aan de hand van de beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning gemeente Harderwijk, zoals laatstelijk door het college is vastgesteld of gewijzigd. Aan de hand van deze beleidsregel en de daarbij behorende eenheidsprijzenlijst kunnen de bouwkosten worden getoetst, en zonodig worden bijgesteld.

 

 
 

10.0.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

10.0.4

 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij krachtens de Wabo bedoeld.

 

10.0.5

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een andere wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

10.1

Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Onderdeel bouwen

 
 
 
 
 
 

10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 
 

%o van de Bouwkosten

vermeerderd met

10.1.1

indien de bouwkosten tot en met € 45.000,00 met een minimum van € 93,00

26

 

10.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 45.001,00 tot en met € 225.000,00 bedragen

17

€ 437,23

10.1.3

indien de bouwkosten meer dan € 225.000,00 tot en met € 1.000.000 bedragen

14,5

€ 1.045,03

10.1.4

Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000,00 bedragen met een maximum aan leges van € 100.000,00

9,5

€ 6.446,20

10.1.5

De bouwkosten worden naar boven afgerond op € 500,00 of een veelvoud daarvan.

 
 

10.1.6

“Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt ingediend in het kader van het ‘proefproject Wet kwaliteitsborging’ en de aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde Bouwbesluittoets van een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op grond van 10.1 geheven een korting op de leges verleend van 30%, met dien verstande dat de korting niet meer bedraagt dan € 3090, -.” “Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt ingediend in het kader van het ‘proefproject Wet kwaliteitsborging’ en de aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde Bouwbesluittoets van een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op grond van 10.1 geheven een korting op de leges verleend van 30%, met dien verstande dat de korting niet meer bedraagt dan € 3090, -.” “Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt ingediend in het kader van het ‘proefproject Wet kwaliteitsborging’ en de aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde Bouwbesluittoets van een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op grond van 10.1 geheven een korting op de leges verleend van 30%, met dien verstande dat de korting niet meer bedraagt dan € 3090, -.”

 
 
 
 
 
 

10.2

Bodemonderzoek

 
 

10.2.1

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10.1.1 t/m 10.1.5 bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, dan wel voor het verlenen van een ontheffing van het indienen van een bodemonderzoek, zoals genoemd in artikel 2.1.5 van de gemeentelijke bouwverordening

€ 165,05

 

Onderdeel aanlegactiviteiten

 

10.3

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking een heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

Met geraamde aanlegkosten:

 

10.3.1

tot en met € 4.500,00

€ 17,04

10.3.2

vanaf € 4.500,00 tot en met € 45.000,00

€ 58,29

10.3.3

vanaf € 45.000,00 of meer

€ 119,17

 
 
 

Onderdeel planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit (‘verhogingen’)

 

10.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, worden de tarieven zoals genoemd in de onderdelen 10.1 en 10.3 van dit hoofdstuk verhoogd met:

 

10.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse ontheffing)

€ 67,46

10.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo, juncto artikel 4, lid 1 tot en met lid 8 en lid 10 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse ontheffing) en de bouw- of aanlegkosten bedragen:

 
 

€ 1.800,00 of minder

€ 67,46

 

van € 1.801,00 tot en met € 4.500,00

€ 165,05

 

boven € 4.500,00

€ 276,81

10.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo, juncto artikel 4, lid 9 van de bijlage II van het besluit omgevings- recht, van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken: de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft minder is dan 1.500 m², en/of het aantal woningen door de afwijking niet wordt vermeerderd

€ 203,74

 

de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft meer is dan 1.500 m², en/of het aantal woningen wordt door de afwijking vermeerderd

€ 1.432,93

10.4.4

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (projectbesluit)

 
 

een bouwplan met een bouwvolume van max. 50 m3, dan wel een wijziging van het gebruik van een perceel of een bestaand bouwwerk

€ 1.549,58

 

Bij een bouwvolume groter dan 50 m3

 
 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft tot 1.000 m2

€ 5.427,07

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft van 1.000 m2 tot 5.000 m2

€ 10.032,45

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft van 5.000 m2 tot 7.500 m2

€ 12.272,14

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft van 7.500 tot 10.000 m2

€ 14.743,98

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft van 10.000 tot 15.000 m2

€ 17.059,58

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft van 15.000 m2 tot 25.000 m2

€ 19.410,14

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft groter dan 25.000 m2

€ 24.206,80

10.4.5

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan zoals bedoeld in afdeling 6.4 van de Wro is afgeweken volgens de in dat exploitatieplan opgenomen regels voor afwijking

€ 303,69

10.4.6

indien het de aanvraag van een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegevens regels is afgeweken:

€ 303,69

10.4.7

indien het de aanvraag van een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken

€ 303,69

10.4.8

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening is afgeweken

€ 303,69

10.4.9

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo of met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a. onder 2º van de Wabo, juncto artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, tijdelijk van het bestemmingsplan is afgeweken: de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft minder dan 1.500 m² en/of het aantal woningen door de afwijking met niet meer dan één wordt vermeerderd

€ 303,69

 

de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft meer is dan 1.500 m² en/of het aantal woningen wordt door de afwijking met meer dan één vermeerderd

€ 1.432,93

10.4.10

Er zijn geen leges verschuldigd voor de in 10.4.1 tot en met 10.4.9 genoemde activiteiten wanneer deze middels een gesloten anterieure overeenkomst in rekening zijn gebracht.

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 
 
 
 

10.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevings- vergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

10.5.1

bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo (binnenplanse ontheffing)

€ 181,07

10.5.2

bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 2º van de Wabo (buitenplanse ontheffing)

€ 303,69

10.5.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo, juncto artikel 4, lid 9 van de bijlage II van het besluit omgevings- recht, van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken: de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft minder is dan 1.500 m², en/of het aantal woningen door de afwijking niet wordt vermeerderd

€ 303,69

 

de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft meer is dan 1.500 m², en/of het aantal woningen wordt door de afwijking vermeerderd

€ 1.432,93

10.5.4

bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3º van de Wabo (projectbesluit) een bouwplan met een bouwvolume van max. 50 m3, dan wel een wijziging van het gebruik van een perceel of een bestaand bouwwerk

€ 1.549,58

 

Bij een bouwvolume groter dan 50 m3

 
 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft tot 1.000 m2

€ 5.427,37

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft van 1.000 m2 tot 5.000 m2

€ 10.032,45

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft van 5.000 m2 tot 7.500 m2

€ 12.272,14

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft van 7.500 tot 10.000 m2

€ 14.743,98

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft van 10.000 tot 15.000 m2

€ 17.059,58

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft van 15.000 m2 tot 25.000 m2

€ 19.410,14

 

indien de perceelsoppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft groter dan 25.000 m2

€ 24.206,80

10.5.5

bij toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke ontheffing bestemmingsplan of beheersverordening)

€ 303,69

10.5.6

bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo (afwijking exploitatieplan)

€ 303,69

10.5.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1 derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken

€ 303,69

10.5.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken

€ 303,69

10.5.9

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening is afgeweken

€ 303,69

10.5.10

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo, of met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo, juncto artikel 4, lid 11 van de bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, tijdelijk van het bestemmingplan wordt afgeweken: de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft minder is dan 1.500 m², en/of het aantal woningen door de afwijking met niet meer dan één wordt vermeerderd

€ 303,69

 

de oppervlakte, waarop de afwijking betrekking heeft meer is dan 1.500 m², en/of het aantal woningen wordt door de afwijking met meer dan één vermeerderd

€ 1.432,93

10.5.11

Er zijn geen leges verschuldigd voor de in 10.5.1 tot en met 10.5.10 genoemde activiteiten wanneer deze middels een gesloten anterieure overeenkomst in rekening zijn gebracht

 
 
 
 

Verhoging

 

10.6

Indien voor de activiteit als bedoeld een activiteit in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo een zogeheten hogere waardeprocedure moet worden gevolgd als bedoeld in de Wet Geluidshinder wordt het tarief uit artikelen 10.4 en 10.5 vermeerderd met

€ 577,62

 
 
 

Extern advies

 

10.7

Indien voor een aanvraag om omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a en c en/of artikel 2.12 Wabo een advies van een terzake deskundige instantie moet worden ingewonnen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij degene in wiens belang de procedure uitsluitend of overwegend plaatsvindt.

 
 
 
 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

10.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo:

 
 

tot een gebruiksoppervlak van 100 m2

€ 332,89

 

van een gebruiksoppervlak van 100 m2 tot 500 m2

€ 593,43

 

van een gebruiksoppervlak van 500 m2 tot 2.000 m2

€ 1.234,71

 

van een gebruiksoppervlak van 2.000 tot 5.000 m2

€ 1.894,01

 

van een gebruiksoppervlak groter dan 5.000 m2

€ 2.573,71

10.9

Ingeval een bouwwerk dan wel een inrichting een gewijzigde bestemming heeft gekregen dan wel bouwkundig en/of qua indeling is gewijzigd wordt bij de berekening van het tarief volgens het artikel 10.8 alleen het aantal vierkante meters in aanmerking genomen, waarover de wijgingen hebben plaatsgevonden

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

10.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo of artikel 2.2 eerste lid onder sub b bedraagt het tarief

€ 70,70

 
 
 

Activiteiten met betrekking tot het aanbrengen van (handels)reclame

 

10.11

 
 

10.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanbrengen van (handels)reclame ingevolge artikel 2.2, eerste lid onder i Wabo bedraagt het tarief

 
 

- voor maximaal 4 reclame-uitingen, per uiting

€ 51,91

 

voor meer dan 4 reclame-uitingen bedraagt het tarief

€ 221,14

 
 
 

Sloopactiviteiten in beschermde stads- of dorpsgezicht of op grond van het bestemmingsplan

10.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g of h van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 67,46

 
 
 

Kappen

 

10.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

10.13.1

voor maximaal 10 bomen

€ 73,54

10.13.2

vermeerderd met voor elke 1 tot 10 bomen boven het getal van 10

€ 15,60

10.13.3

vermeerderd als in kader van Flora- en Faunawet – als ontheffing nodig is

€ 57,16

 
 
 

Uitweg/uitrit

 

10.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitrit waarvoor ingevolge artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 93,83

10.14.2

Indien de (verandering van) de uitweg/inrit niet door de gemeente zelf wordt aangelegd, worden de in artikel 10.14.1 bedoelde kosten verhoogd met een éénmalig bedrag van

€ 66,69

 

Dit bedrag (toezichtkosten) wordt in rekening gebracht bij vergunninghouder

 
 
 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

10.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

10.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

10.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

Andere te naamstelling omgevingsvergunning

 

10.16.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot op andere naam stellen van een verleende omgevingsvergunning zoals bedoeld in dit hoofdstuk bedraagt

€ 28,53

 
 
 

Advies

 

10.17

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 57,16

 
 
 

Verklaring van geen bedenkingen

 

10.18

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

€ 57,16

 
 
 

Activiteiten Flora en fauna en/of Natura2000bescherming

 

10.19

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteiten ingevolge artikel 2.2aa, aanhef en onder a en/of b van het Besluit ruimtelijke ordening, bedraagt het tarief

€ 57,16

10.19.1

Het tarief in 10.19 wordt verhoogd met de kosten/leges ingevolge een benodige toestemmingsbesluit/verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten

 

Groene Leges

 

10.20

Vrijstelling leges met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen voor particuliere huiseigenaren van bestaande woning Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, aanlegactiviteit of activiteit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 10.1 en 10.4 is verleend en na het gereedkomen van de activiteit of activiteiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat een of meer van onderstaande duurzaamheidsmaatregelen is genomen, bestaat aanspraak op vrijstelling van leges. De vrijstelling van leges bedraagt:

 

10.20.1

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het renoveren van een bestaande woning waardoor die woning een NOM-woning wordt is de vrijstelling van leges 100% van het op grond van onderdeel 10.1 en 10.4 verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsmaatregel, met een maximum van

€ 2.060,00

10.20.2

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de plaatsing van zonnepanelen [met een output van in totaal minimaal 175 Wp/m2 op het dak of aan de gevel, is de vrijstelling leges (100%) van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsmaatregel, met een maximum van

€ 2.060,00

10.20.3

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het plaatsen van een buitenunit voor een warmtepomp met een COP (7/45 ºC) gelijk of groter is dan 3 met een geluidsproductie van de luchtunit van maximaal 40 dB(A) op perceelsgrens is de vrijstelling voor de leges 100% van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheids- maatregel, met een maximum van

€ 2.060,00

10.20.4

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit plaatsing van zonnecollectoren voor een zonneboiler met oppervlakte van de zonnecollectoren van minimaal 2.5m2 is de vrijstelling voor de leges 100% van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsmaatregel, met een maximum van

€ 2.060,00

10.20.5

De in onderdeel 10.20 opgenomen maximumvrijstellingsbedragen gelden per project. Onder project wordt verstaan een bouwplan dat of ontwikkeling die als een eenheid moet worden beschouwd, gelet op de bouwkundige en perceelindeling, het opdracht- geverschap, de eigendom, functie(s), bedoeling en het karakter van het bouwplan. Verschillende omgevingsvergunningen of aanvragen voor omgevingsvergunning kunnen deel uitmaken van één project.

 

10.20.6

De in onderdeel 10.20 opgenomen vrijstellingsbedragen zijn uitsluitend van toepassing op aanvragen voor omgevingsvergunningen die in de periode vanaf (01-01-2020) tot en met (31-12-2021) worden ingediend.

 
 
 
 

Teruggaaf

 

10.21.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk niet kan worden behandeld, bestaat aanspraak op teruggaaf van de geheven leges van

90%.

10.21.2

Indien van een verleende vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk binnen vijf jaren na verlening wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van de ingevolge dit hoofdstuk geheven leges van

25%.

10.21.3

Indien de gevraagde vergunningsaanvraag wordt ingetrokken, of de aangevraagde vergunning wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van de ingevolge dit hoofdstuk geheven leges van

50%.