Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

De raad van de gemeente Gooise Meren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 277997;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023.

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding van de aanslagen van de volgende belastingen / heffingen / rechten:

 • 1.

  leges;

 • 2.

  lijkbezorgingsrechten;

 • 3.

  marktgelden;

 • 4.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • 5.

  roerende-zaakbelastingen;

 • 6.

  parkeerbelasting;

 • 7.

  precariobelasting;

 • 8.

  reclamebelasting;

 • 9.

  rioolheffing;

 • 10.

  toeristenbelasting;

 • 11.

  watertoeristenbelasting;

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van afvalstoffenheffing wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 %.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen.

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  maximaal € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot;

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a, voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a, voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Overgangsrecht

De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 21 december 2022.

de voorzitter,

de griffier,