Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening Maasgouw 2023

Geldend van 15-07-2023 t/m 24-11-2023

Intitulé

Legesverordening Maasgouw 2023

De raad van de gemeente Maasgouw,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Maasgouw 2023

(Legesverordening Maasgouw 2023).

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen tot het verkrijgen van Verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen tot het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen en verklaringen van geen bezwaar van plaatselijke verenigingen en scholen bij het organiseren van niet-commerciële activiteiten en evenementen samenhangende met :

  • a.

   carnaval (incl. welkoms(reclame)borden)

  • b.

   Koninginnedag

  • c.

   4/5 mei-vieringen

  • d.

   Sint Maarten

  • e.

   Sint Nicolaas

  • f.

   Nationale Straatspeeldag

  • g.

   kindervakantiewerk

  • h.

   processies

  • i.

   toertochten

  • j.

   educatieve doeleinden

 • met dien verstande dat vergunningen en ontheffingen in het kader van de Alcoholwet samenhangende met bovengenoemde activiteiten en evenementen niet voor vrijstelling van leges in aanmerking komen;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen tot het verkrijgen van vergunningen bedoeld voor de instandhouding en uitbreiding van het onroerend cultuurhistorisch en religieuze erfgoed in de gemeente Maasgouw, ingediend door de volgende verenigingen c.q. stichtingen:

  • o

   Stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw;

  • o

   Stichting Kruisen en Kapellen Thorn;

  • o

   Stichting Vliegtuigoorlogsmonument Ohé en Laak;

  • o

   Amici Insulae;

  • o

   Vereniging “Vrienden van Thorn”;

  • o

   Stichting Cultureel Erfgoed Wessem

 • alsmede alle overige verenigingen en stichtingen gevestigd in de gemeente Maasgouw die volgens hun statuten heemkunde en/of bescherming van cultuurhistorisch en religieus erfgoed tot hun taakgebied rekenen.

 • d.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • e.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • g.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving, of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeesters en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekkingen uit de basisregistratie personen)

  • 5.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges Maasgouw 2022’ van 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. De in onderdeel 2.1.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde, de door burgemeester en wethouders op 6 december 2022 vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen per type bouwwerk (de BouwKostenIndicator BKI) en bijbehorende regelingen en genoemde taxatieboekjes, worden afzonderlijk bekend gemaakt door publicatie in het elektronisch Gemeenteblad en treden in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Maasgouw 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,

d.d. 20 december 2022.

De raad voornoemd;

De griffier,

G.H. Bakkes

De voorzitter,

S.H.M. Strous

Bijlage 1

Tarieventabel leges

 
 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2023

(vastgesteld raadsvergadering 20 december 2022)

 
 

Indeling tarieventabel

 
 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen (verplaatst naar titel 3)

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet (verplaatst naar titel 3)

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

Hoofdstuk 18

Kabels en leidingen

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Ruimtelijke plannen

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

Hoofdstuk 10

Overigen

 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7

Ontheffing ventverbod

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Tarief 2023

Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag t/m vrijdag (9.00 – 17.00 uur), uitgezonderd feestdagen in de trouwzaal in het gemeentehuis

€ 287,00

1.1.1.2

maandag uitsluitend in Maasbracht (9.00 – 9.30 uur)

€ 0,00

1.1.1.3

maandag t/m vrijdag (9.00 – 17.00 uur), uitgezonderd feestdagen op een externe trouwlocatie

€ 287,00

1.1.1.4

zaterdag (9.00 – 17.00 uur), in de trouwzaal in het gemeentehuis

€ 523,00

1.1.1.5

zaterdag (9.00 – 17.00 uur), op een externe trouwlocatie

€ 287,00

1.1.1.6

buiten de in de verordening vastgestelde uren uitsluitend mogelijk in de buitenlocaties (zijnde niet het gemeentehuis)

€ 523,00

1.1.1.7

Het tarief bedraagt voor het aanvragen vrije trouwlocatie binnen de gemeente

€ 117,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (omzetting met ceremonie) op:

 

1.1.2.1

maandag t/m vrijdag (9.00 – 17.00 uur), uitgezonderd feestdagen in de trouwzaal in het gemeentehuis

€ 287,00

1.1.2.2

maandag t/m vrijdag (9.00 – 17.00 uur), uitgezonderd feestdagen op een externe trouwlocatie

€ 287,00

1.1.2.3

zaterdag (9.00 – 17.00 uur), in de trouwzaal in het gemeentehuis

€ 523,00

1.1.2.4

zaterdag (9.00 – 17.00 uur), op een externe trouwlocatie

€ 287,00

1.1.2.5

buiten de in de verordening vastgestelde uren uitsluitend mogelijk in de buitenlocaties (zijnde niet het gemeentehuis)

€ 523,00

1.1.1.7

Het tarief bedraagt voor het aanvragen vrije locatie binnen de gemeente

€ 117,00

1.1.3

Vervallen

 

1.1.3.1

Vervallen

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 42,00

1.1.5

Indien er van gemeentewege voor één of meerdere getuige(n) moet worden gezorgd, bedraagt de vergoeding per getuige:

 

1.1.5.1

ingeval de voltrekking van het huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in het Gemeentehuis Maasgouw te Maasbracht

€ 28,00

1.1.5.2

ingeval de voltrekking van het huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in een externe locatie

€ 85,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het incidenteel benoemen van een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS), die al eerder in een andere gemeente benoemd en beëdigd is

€ 117,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het wijzigen (datum, tijdstip, locatie etc.) danwel annuleren van een voltrekking van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 59,00

1.1.8

Vervallen

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.9.1

een (meertalig) uittreksel/ afschrift burgerlijke stand (meertalig modelformulier op grond van artikel 2, eerste lid, onder a, b, d en e van de Wet rechten burgerlijke stand).

€ 15,70

1.1.9.2

een meertalig modelformulier op grond van artikel 2, eerste lid, onder c van de Wet rechten burgerlijke stand.

€ 21,20

1.1.9.3

een verklaring huwelijksbevoegdheid

€ 27,50

1.1.9.4

een attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 15,70

1.1.9.5

een Laissez-passer voor het vervoer overledene naar het buitenland

€ 19,45

1.1.9.6

Vervallen

 

1.1.10

Vervallen

 

Hoofdstuk 2. Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag tot het verkrijgen van de reisdocumenten, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet, de aan het Rijk af te dragen kosten, verhoogd met het in artikel 6 Besluit paspoortgelden toegestane maximumtarief, naar beneden afgerond op een hele euro.

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,00

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort:

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,00

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,00

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,00

1.2.6

voor de versnelde uitwerking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 53,00

1.2.7

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen

€ 16,00

Hoofdstuk 3. Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 50 van het Reglement rijbewijzen, de aan het Rijk af te dragen kosten, verhoogd met het in artikel 104a van het Reglement rijbewijzen toegestane maximumtarief, naar beneden afgerond op een hele euro.

€ 48,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,00

1.3.2.2

Vervallen.

 

1.3.2.3

indien het een buitenlands rijbewijs betreft, vermeerderd met

€ 10,00

1.3.3

De verhogingen genoemd in onderdeel 1.3.2 zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

 

Hoofdstuk 4. Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,95

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier. In rekening wordt de werkelijk bestede tijdsduur gebracht. Hierbij rekening houdend met de tarieven die in de Regeling Basisadministratiepersonen als minimum- of maximumtarief zijn opgenomen.

€ 21,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media als bedoeld in artikel 16 van het Besluit basisregistratie personen.

Tarief cf artikel 9 en 10 Besluit BRP

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, juncto artikel 17, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisadministratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,00

Hoofdstuk 5. Verstrekkingen uit het Kiezersregister

N.v.t.

 
 

Hoofdstuk 6. Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 7. Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting, per pagina

€ 0,30

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening, per pagina

€ 0,30

1.7.1.3

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,30

1.7.1.4

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,30

Hoofdstuk 8. Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per pagina

€ 5,00

1.8.1.1.2

in formaat A3 per pagina

€ 5,85

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk

€ 0,45

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen per object of adres

€ 5,00

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 5,00

1.8.2.3

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 5,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 5,00

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 18,40

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gemeenteplattegrond.

€ 2,55

1.8.5

Indien er meer dan één kopie wordt gemaakt voor de onderdelen genoemd in 1.8.1.1.1. – 1.8.2.1.- 1.8.2.2 – 1.8.2.3. -1.8.3.1. , dan bedraagt het tarief vanaf elke tweede kopie.

€ 0,25

Hoofdstuk 9. Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening of legalisatie van een stuk

€ 6,95

1.9.3

Vervallen

 

Hoofdstuk 10. Gemeentearchief

1.10.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekkingen uit het archief of het maken van één of meerdere scans of omzetting van een fysiek document naar een digitaal origineel:

 

1.10.1.1

1e kwartier

€ 0,00

1.10.1.2

voor ieder daarop volgend kwartier

€ 20,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van historisch onderzoek in het openbaar archief ouder dan 20 jaar:

€ 0,00

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.3.1

een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina (A4 zwart-wit)

€ 0,30

1.10.3.2

een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina (A4 kleur)

€ 0,35

1.10.3.3

een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina (A3 zwart-wit)

€ 0,40

1.10.3.4

een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina (A3 kleur)

€ 0,45

1.10.3.5

een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina (> A3)

€ 7,50

Hoofdstuk 11. Huisvestingswet

N.v.t.

 
 

Hoofdstuk 12. Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 47,00

Hoofdstuk 13. Gemeentegarantie

N.v.t.

 
 

Hoofdstuk 14. Marktstandplaatsen

Verplaatst naar titel 3, hoofdstuk 5

 

Hoofdstuk 15. Winkeltijdenwet

Verplaatst naar titel 3, hoofdstuk 6

 

Hoofdstuk 16. Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,00

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten.

€ 79,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,00

1.16.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 317,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 43,00

Hoofdstuk 17. Vervallen

N.v.t.

 
 

Hoofdstuk 18. Kabels en leidingen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.18.1.1

indien het betreft tracés vanaf 25m1 tot 250m1

€ 370,00

1.18.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250m1 tot 1.500m1

€ 426,00

1.18.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1.500m1 tot 5.000m1

€ 536,00

1.18.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5.000m1 en meer, per m1 tracé

€ 0,10

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés vanaf 0 tot 25 m1

€ 65,00

1.18.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 332,00

 

Medegebruik gemeentelijke infrastructuur voor plaatsen small cells

 

1.18.4

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag houden van vooroverleg, eventueel gecombineerd met de afhandeling van een verzoek tot bezichtiging, om een indicatie te krijgen van de mogelijkheden voor medegebruik van publieke infrastructuur van de gemeente voor de plaatsing van small cells als bedoeld in artikel 5c.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

10%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke verzoek tot medegebruik overeenkomstig onderdeel 1.18.5 zouden worden vastgesteld.

 

1.18.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot medegebruik van publieke infrastructuur van de gemeente voor de plaatsing van small cells als bedoeld in artikel 5c.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

 

1.18.5.1

voor medegebruik van 1 tot en met 20 gemeentelijke objecten:

€ 1.000,00

1.18.5.2

voor medegebruik van 21 tot en met 40 gemeentelijke objecten:

€ 1.900,00

1.18.5.3

voor medegebruik van 41 tot en met 60 gemeentelijke objecten:

€ 2.700,00

1.18.5.4

voor medegebruik van 61 tot en met 80 gemeentelijke objecten:

€ 3.400,00

1.18.5.5

voor medegebruik van 81 tot en met 100 gemeentelijke objecten:

€ 4.000,00

1.18.5.6

voor medegebruik van 101 tot en met 120 gemeentelijke objecten:

€ 4.500,00

1.18.5.7

voor medegebruik van 121 tot en met 140 gemeentelijke objecten:

€ 4.900,00

1.18.5.8

voor medegebruik van 141 tot en met 160 gemeentelijke objecten:

€ 5.200,00

1.18.5.9

voor medegebruik van 161 tot en met 180 gemeentelijke objecten:

€ 5.400,00

1.18.5.10

voor medegebruik van 181 of meer gemeentelijke objecten:

€ 5.500,00

1.18.6

Als het verzoek bedoeld in onderdeel 1.18.5 is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in onderdeel 1.18.4, bestaat aanspraak op teruggaaf van

80%

 

van de voor het vooroverleg geheven leges als het verzoek:

 
 

a. hetzelfde medegebruik betreft als waarop het vooroverleg betrekking had;

b. in overeenstemming is met de uitkomsten van het vooroverleg; en

c. is gedaan binnen twaalf weken na het laatste vooroverleg.

 

Hoofdstuk 19. Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 48,00

1.19.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 48,00

1.19.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 48,00

1.19.4

tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 148, lid 1, sub b van de Wegenverkeerswet voor het houden van een wedstrijd als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet

€ 94,00

1.19.5

tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar ten aanzien van een door de Minister van Verkeer en Waterstaat of Gedeputeerde Staten van Limburg te verlenen ontheffing voor het houden van een wedstrijd als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet

€ 94,00

 
 

1.19.6

tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar ten aanzien van het houden van een toertocht met voertuigen op de binnen de gemeente Maasgouw gelegen wegen, zijnde geen wedstrijd als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet

€ 48,00

1.19.7

tot het verstrekken van een duplicaat parkeervergunning

€ 21,00

1.19.8

tot het nemen van een verkeersbesluit

€ 176,00

Hoofdstuk 20. Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verlenen van een vergunning, vrijstelling of ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020, tenzij anders aangegeven, per vergunning, vrijstelling of ontheffing

€ 21,00

1.20.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (samenscholing en ongeregeldheden)

€ 81,00

1.20.1.3

Vervallen

 

1.20.1.4

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (straatartiest e.d.)

€ 44,00

1.20.1.5

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan)

€ 45,00

1.20.1.6

Vervallen

 

1.20.1.7

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:30a van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (speelgelegenheden)

€ 81,00

1.20.1.8

Vervallen

 

1.20.1.9

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:45 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (houden van hinderlijke of schadelijke dieren)

€ 44,00

1.20.1.10

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:47 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (bijen)

€ 44,00

1.20.1.11

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:53 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen)

€ 44,00

1.20.1.12

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:54b van de Algemene Plaatselijke Verordening Masgouw 2020 (carbidschieten)

€ 0,00

1.20.1.13

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (overige geluidhinder)

€ 0,00

1.20.1.13.1

voor een periode van maximaal zeven dagen

€ 0,00

1.20.1.13.2

voor een periode van langer dan zeven dagen

€ 0,00

1.20.1.14

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen)

€ 53,00

1.20.1.15

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.)

€ 44,00

1.20.1.16

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (te koop aanbieden van voertuigen)

€ 44,00

1.20.1.17

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (kampeermiddelen e.a.)

€ 44,00

1.20.1.18

Vervallen

 

1.20.1.19

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (parkeren van grote voertuigen)

€ 44,00

1.20.1.20

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (aantasting groenvoorzieningen door voertuigen)

€ 44,00

1.20.1.21

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (inzameling van geld of goederen)

€ 44,00

1.20.1.22

Vervallen

 

1.20.1.23

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (standplaatsvergunning en weigeringsgronden)

€ 72,00

1.20.1.24

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:36 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (afmeren passagiersvaartuigen, o.a. rondvaartboten, feestboten en riviercruises)

€ 81,00

1.20.1.25

Vervallen

 

1.20.1.26

tot het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in artikel 5:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (bestemming passantenhavens)

€ 44,00

1.20.1.27

tot het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in artikel 5:40 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (tijden van verblijf passantenhavens)

€ 44,00

1.20.1.28

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:49 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (beperking verkeer in natuurgebieden)

€ 62,00

1.20.1.29

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:50 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken)

€ 62,00

1.20.1.30

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:52 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (incidentele asverstrooiing)

€ 44,00

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 10, lid 2, van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen

€ 62,00

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.3.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,95

1.20.3.2

afschriften, doorslagen, scans of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.3.2.1

per pagina op papier van A4-formaat, zwart-wit

€ 0,30

1.20.3.2.2

per pagina op papier van A3-formaat, zwart-wit

€ 0,35

1.20.3.2.3

per pagina op papier van A4-formaat, kleur

€ 0,40

1.20.3.2.4

per pagina op papier van A3-formaat, keur

€ 0,45

1.20.3.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de subonderdelen 1.20.3.1 en 1.20.3.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 20,55

1.20.3.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 20,55

1.20.3.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,95

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,00

 

1.20.5

Ingeval gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke haal- en brengservice worden de in deze titel 1 Algemene dienstverlening opgenomen tarieven vermeerderd met een bedrag van (per bezoek)

€ 15,00

 

Titel 2 Dienstverlening fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarief 2023

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Vervallen

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

zijn alle kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een bouwwerk tot en met de oplevering van dat (bouw)werk waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend. De kosten worden berekend op basis van de laatstelijk door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen per type bouwwerk. Deze genormeerde eenheidsprijzen worden bepaald middels de BouwKostenIndicator (BKI), de Regeling vaststellen bouwkosten voor Verbouw en Herbouw en de Regeling toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van bouwkosten. Over deze bouwkosten worden leges berekend en geheven. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks een geactualiseerde BouwKostenIndicator vast. Deze BouwKostenIndicator (BKI) en bijbehorende regelingen worden bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad. Voor gebouwtypes en andere bouwwerken waarin de BouwKostenIndicator (BKI) niet voorziet, worden de bouwkosten vastgesteld aan de hand van de meest recente uitgave van de taxatieboekjes (Her)Bouwkosten Woningen, Bedrijfspanden, Agrarische gebouwen en Gebouwschade of berekend door een extern bouwkundig calculatiebureau. In bijzondere gevallen kunnen afwijkende en gelijkwaardige berekeningsmethodieken worden gehanteerd bij het vaststellen van de bouwkosten.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activitieten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2. Vooroverleg en principeverzoek

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 150,00

2.2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek om ontheffing of wijziging c.q. herziening van het vigerende bestemmingsplan of projectbesluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening, ongeacht de (positieve of negatieve) uitkomst van dit verzoek

€ 150,00

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 2.200 bedragen

€ 129,00

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten € 2.200 tot € 450.000 bedragen

€ 129,00

vermeerderd met

2,80%

van de bouwkosten, waarmee de bouwkosten € 2.200 te boven gaan.

 

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 450.000 of meer bedragen

€ 12.432,00

vermeerderd met

4,65 ‰

van de bouwkosten, waarmee de bouwkosten € 450.000 te boven gaan.

 

2.3.1.1.4

Vervallen

 

2.3.1.1.5

indien het een civieltechnisch werk, zoals een brug, tunnel, viaduct, sluis en dergelijke betreft, in afwijking van het bepaalde in de subonderdelen 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2 en 2.3.1.1.3

4,10 ‰

van de bouwkosten met een minimum van

€ 132,00

2.3.1.1.6

Vervallen

 

2.3.1.1.7

Indien sprake is van het realiseren van een zonnepark van minimaal 50 kWp op 50% coöperatieve wijze via lokaal eigendom en lokaal medezeggenschap, waarbij lokaal wordt gedefinieerd als de gemeente Maasgouw en direct aangrenzende (Midden-Limburgse) gemeentes en waarvoor het gemiddelde mede-eigenaarschap niet groter mag zijn dan 5 kWp per deelnemer in het coöperatieve capaciteitsaandeel, bedraagt het tarief voor de behandeling van de aanvraag

€ -

 

Toets Omgevingscommissie MER inzake welstandsplannen

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 en subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de aanvraag is voorgelegd aan de Omgevingscommissie MER:

 

2.3.1.2.1

voor de eerste welstandstoets per plan door genoemde commissie

€ 143,00

2.3.1.2.2

voor de tweede en volgende welstandstoets per plan per toets door genoemde commissie

€ 123,00

2.3.1.2.3

en de aanvrager tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een toelichting wenst te geven, per toelichting

€ 100,00

 

Toets Omgevingscommissie MER inzake plannen gemeentelijk kwaliteitsmenu

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in de overige onderdelen van deze Titel 2 bedraagt, indien de aanvraag is voorgelegd aan de Omgevingscommissie MER, het tarief voor een standaard advies Gemeentelijk Kwaliteitsmenu ‘kwaliteitsverbetering bij ontwikkelingen in het buitengebied’.

€ 244,00

 
 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in de overige onderdelen van deze Titel 2 bedraagt, indien de aanvraag is voorgelegd aan de Omgevingscommissie MER, het tarief voor een complex advies Gemeentelijk Kwaliteitsmenu ‘kwaliteitsverbetering bij ontwikkelingen in het buitengebied’.

€ 560,00

 
 
 

Verplicht advies agrarische commissie (niet zijnde de Omgevingscommissie MER als bedoeld in onderdeel 2.3.1.3 en 2.3.1.4)

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld

€ 0,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van € 1.000,00.

10,00%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 551,00

tenzij de aanvraag enkel en alleen betrekking heeft op het kappen van een boom of bomen danwel voor de aanvraag eveneens een Omgevingsvergunning met activiteit kappen noodzakelijk is. In die gevallen bedraagt het totale tarief

€ 126,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking ten aanzien van gebruik)

€ 204,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 409,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 4.869,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 409,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 1.649,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 617,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 617,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 409,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 204,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 409,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 4.869,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 409,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 1.649,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 617,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 617,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 409,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1

voor een bouwwerk waarin bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 

a. Hotel

€ 2.027,00

b. Pension/nachtverblijf

€ 2.027,00

2.3.5.1.2

voor een bouwwerk waarin in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 

a. Gevangenissen

€ 3.041,00

b. Klinieken (poli-, psychiatr., verzorging/verpleging, …)

€ 2.026,00

c. Ziekenhuis

€ 10.135,00

d. Verpleegtehuizen

€ 3.041,00

e. Bejaardenoorden/verzorgingshuizen

€ 3.041,00

2.3.5.1.3

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar:

 

a. Kinderdagverblijf

€ 1.621,00

b. Peuterspeelzaal

€ 1.621,00

c. Dagverblijf (kinderen)

€ 1.621,00

d. School (l.l. < 12 jaar)

€ 1.621,00

2.3.5.1.4

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen:

 

a. dagverblijf (gehandicapten)

€ 1.621,00

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op wijziging van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.2.1

voor een bouwwerk waarin bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 

a. Hotel

€ 508,00

b. Pension/nachtverblijf

€ 508,00

2.3.5.2.2

voor een bouwwerk waarin in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

 

a. Gevangenissen

€ 759,00

b. Klinieken (poli-, psychiatr., verzorging/verpleging, …)

€ 508,00

c. Ziekenhuis

€ 2.535,00

d. Verpleegtehuizen

€ 759,00

e. Bejaardenoorden/verzorgingshuizen

€ 759,00

2.3.5.2.3

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar:

 

a. Kinderdagverblijf

€ 406,00

b. Peuterspeelzaal

€ 406,00

c. Dagverblijf (kinderen)

€ 406,00

d. School (l.l. < 12 jaar)

€ 406,00

2.3.5.2.4

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen:

€ 406,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Maasgouw 2018 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 14, eerste lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 338,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument:

€ 338,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Maasgouw 2018 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 20, eerste lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 338,00

 

Toets Omgevingscommissie MER

 

2.3.6.3

Onverminderd het bepaalde in de subonderdelen 2.3.6.1 en 2.3.6.2 bedraagt het tarief, indien de aanvraag is voorgelegd aan de Omgevingscommissie MER onafhankelijk van het aantal behandelingen

€ 244,00

2.3.6.4

Indien sprake is van het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen (bijvoorbeeld installatie van zonnepanelen) op gemeentelijke en rijksmonumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten dan bedraagt het tarief voor de behandeling van de aanvraag door de Omgevingscommissie MER

€ 0,00

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 245,00

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:7 van de Algemene plaatselijke verordening 2020 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 81,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Vervallen

 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of op basis van artikel 3 van de Bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 126,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken op of aan de openbare weg waarvoor op grond van artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 een ontheffing is vereist, bedraagt het tarief indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

 

2.3.11.1

voor een ontheffing voor ten hoogste één maand

€ 44,00

2.3.11.2

voor een ontheffing voor ten hoogste één jaar

€ 62,00

2.3.12

Handelingen in of nabij Natura 2000-gebieden/gevolgen voor habitats en soorten (Wet natuurbescherming)

 

2.3.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht

€ 4.579,50

2.3.12.2

In afwijking van artikel 2.3.12.1 bedraagt het tarief voor een eerder afgegeven vergunning voor de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd en conform wet- en regelgeving als wijziging dient te worden aangemerkt

€ 3.050,85

 

Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning

 

2.3.12.3

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

 
 

Restitutie bij inttrekking aanvraag

 

2.3.12.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura-2000 gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de gemeente is beschikt, vindt restitutie door de gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 
 

a. indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de gemeente, vindt restitutie door de gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

 
 

b. indien het verzoek tot inttrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van van de aanvraag bij de gemeente, vindt restitutie plaats door de gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 
 

Vervallen

 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 0,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 0,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

€ 0,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling rapporten inzake (milieu)onderzoeken

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de aanvraag slechts kan worden behandeld wanneer een milieukundig rapport (bodem, akoestisch, hydrologisch, archeologisch, asbest, externe veiligheid, luchtkwaliteit, etc.) is beoordeeld, per afzonderlijk rapport

€ 130,00

2.3.16.1.2

Indien voor de beoordeling van een milieukundig rapport als bedoeld in artikel 2.3.16.1 gebruik wordt gemaakt van een extern adviesbureau, worden de werkelijke kosten voor de beoordeling in rekening gebracht. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met de vooraf meegedeelde kosten.

 

2.3.16.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief in het kader van procedures ingevolge de Wet Geluidhinder voor:

 

2.3.16.2.1

het uitvoeren van verkeerstellingen

€ 177,00

2.3.16.2.2

het verstrekken van verkeerstellingen

€ 26,00

2.3.16.2.3

het registreren van een kadastrale aantekening

€ 71,00

2.3.17

Advies

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning

€ 617,00

2.3.17.1

Daaronder vallen onder meer adviezen als bedoeld in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede het (door het bevoegd gezag laten) opstellen van een milieueffectrapportage (m.e.r.) of een m.e.r.-beoordelingsnotitie. Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouder is opgesteld. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 308,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 308,00

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Bouwveiligheidsplan

 

2.3.19

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3. wordt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 2.4 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht door de aanvrager ingediend dient te worden, verhoogd met

€ 76,00

Hoofdstuk 4. Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges als bedoeld in 2.3, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering (van het totale legesbedrag) bedraagt

3,00%

 
 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning en de hierbij horende stukken volledig digitaal via www.omgevingsloket.nl zijn ingediend, wordt het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 verminderd met van het totale legesbedrag

10,00%

 

2.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen zes maanden volgt op de uitkomst van de beoordeling van een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2.1, dan wel een aanvraag voor het in behandeling nemen van een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.2.2, worden de leges die zijn geheven ter zake van het vooroverleg dan wel principeverzoek in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning.

 

Hoofdstuk 5. Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 maand na het in behandeling nemen ervan 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na de termijn van 1 maand en na het in behandeling nemen ervan 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.1.3

indien de aanvraag of verleende omgevingsvergunning in overleg met de gemeente door de aanvrager wordt ingetrokken of de aanvraag wordt omgezet naar vooroverleg, 100% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3 weigert, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

Indien echter na een eerdere weigering van een vergunning binnen een periode van een jaar (te rekenen vanaf het moment van weigering) een in aard en omvang vergelijkbare aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde perceel, worden enkel de legeskosten in rekening gebracht die resteren na aftrek van 85% van de reeds betaalde legeskosten voor de geweigerde vergunning. Er vindt daarbij geen restitutie van leges plaats.

Onverminderd het voorgaande worden de, ten gevolge van de hernieuwde aanvraag ingewonnen adviezen, in rekening gebracht conform de in deze tarieventabel vermelde bedragen.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in subonderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

2.5.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag planologische maatregelen

 

Indien een verzoek ingevolge onderdeel 2.2.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 danwel 2.8.4 door aanvrager wordt ingetrokken en de (voorbereidingen op de) procedure of de werkzaamheden naar aanleiding van het verzoek reeds zijn opgestart en nog niet zijn afgerond, is 50% van het in voornoemde onderdelen genoemde bedrag verschuldigd.

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag om een omgevingsvergunning

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.3 conform artikel 4:5 Algemene Wet Bestuursrecht niet in behandeling neemt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de verschuldigde leges.

Hoofdstuk 6. Intrekking omgevingsvergunning

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 7. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van ondergeschikte wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, kleine dan wel ondergeschikte wijziging in het project

€ 129,00

Hoofdstuk 8. Ruimtelijke plannen

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

2.8.1.1

een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€4.325,00

 

2.8.1.2.

een aanvraag tot het vaststellen van een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub a, van de Wet ruimtelijke ordening

€4.325,00

 

2.8.1.3

een aanvraag tot het vaststellen van een uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub b, van de Wet ruimtelijke ordening

€4.325,00

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€869,00

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€4.325,00

 

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toetsen of voorgenomen werken of werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen of het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied voldoen aan de eisen en regels van een exploitatieplan.

€ 130,00

 
 

Hoofdstuk 9. Overigen

2.9.1

Indien wordt besloten tot aanwijzing van de gemeentelijke coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, zijn de afzonderlijk in deze tarieventabel opgenomen tarieven voor de betrokken gevallen van toepassing.

 

2.9.2

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.2, 2.3.3, 2.3.4 en 2.8.1 t/m 2.8.4 worden de kosten die aan de gemeente in rekening worden gebracht voor externe adviezen c.q. werkzaamheden van derden, zoals het redigeren van een bestemmingsplan, stedenbouwkundig advies, dan wel (inwinnen van advies voor) een bodem- of akoestisch onderzoek, als leges in rekening gebracht bij de aanvrager, waarbij dit bedrag voorafgaand aan aanvrager is meegedeeld en blijkt uit een raming (zijnde een opgave van kosten) die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien het verhaal van deze kosten anderszins is verzekerd middels een overeenkomst met betrokken partij(en), is dit onderdeel niet aan de orde.

 

Titel 3 Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn

Tarief 2022

Hoofdstuk 1. Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 245,00

3.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 163,00

3.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 81,00

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 0,00

3.1.5.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:15 van de Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 (exploitatie openbare inrichting, hiertoe behoort ook het terras).

€ 172,00

3.1.6

Vervallen

€ 0,00

3.1.7

een aanvraag tot wijziging van de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:15b van de Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 of een aanvraag tot een andere wijziging van de exploitatievergunning

€ 84,00

3.1.8

een melding als bedoeld in artikel 2:16, zesde lid van de Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 (sluitingstijd)

€ 0,00

3.1.9

een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet (paracommercie).

€ 0,00

Hoofdstuk 2. Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een grootschalig C evenement of een B evenement met verhoogd risicoprofiel als bedoeld in artikel 2:12, vierde lid, onderdeel b en c van de Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020

€ 0,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor het organiseren van een A evenement als bedoeld in artikel 2:12, vierde lid, onderdeel a van de Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020

€ 0,00

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitbrengen van een verkeersadvies als onderdeel van een evenementenvergunning/melding

€ 0,00

 

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen en ophalen van verkeersborden bij:

 

3.2.4.1

evenementen op werkdagen, per dag

€ 0,00

3.2.4.2

evenementen in het weekend, per dag

€ 0,00

Hoofdstuk 3. Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 2.044,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 2.044,00

3.3.2

het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.14, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2020:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 653,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 653,00

Hoofdstuk 4. Campings en recreatieparken, huisvesting arbeidsmigranten en exploiteren kamerverhuurbedrijf

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

4.1.1

het verlenen van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:20b Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 (campings en recreatieparken).

€ 172,00

4.1.2

wijziging van de vergunning zoals bedoeld in artikel 2:20b Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 (campings en recreatieparken).

€ 84,00

4.1.3

het verlenen van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:28b Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 (huisvesting arbeidsmigranten).

€ 172,00

4.1.4

wijziging van de vergunning zoals bedoeld in artikel 2:28b Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 (huisvesting arbeidsmigranten).

€ 84,00

4.1.5

het verlenen van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:29a Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 (exploiteren kamerverhuurbedrijf).

€ 172,00

4.1.6

wijziging van de vergunning zoals bedoeld in artikel 2:29a Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 (exploiteren kamerverhuurbedrijf).

€ 84,00

Hoofdstuk 5. Marktstandplaatsen

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening gemeente Maasgouw 2008 (individuele vergunning)

€ 67,00

3.5.2

tot het overschrijven van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 12 van de Marktverordening gemeente Maasgouw 2008

€ 56,00

Hoofdstuk 6. Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, de verordening Winkeltijdenwet Maasgouw of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 62,00

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 20,15

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 20,15

Hoofdstuk 7. Ontheffing ventverbod

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:14 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2020 (ventverbod)

€ 82,00

Hoofdstuk 8. Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 20,15

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2022

De griffier van de gemeente Maasgouw,

G.H. Bakkes