Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 277997;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023’.

Artikel 1 Definities

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Begraafplaats(en):

   • -

    de begraafplaats ‘Nieuw-Valkeveen’, Valkeveenselaan 58 te Naarden;

   • -

    de natuurbegraafplaats ‘Nieuw-Valkeveen’, Valkeveenselaan 58 te Naarden;

   • -

    de ‘Oude Begraafplaats Naarden’, Amersfoortsestraatweg 27 A PRT te Bussum;

   • -

    de algemene begraafplaats Bussum, Nieuwe Hilversumseweg 70 te Bussum;

   • -

    de oude R.K. begraafplaats Bussum, Nieuwe Hilversumseweg 55 te Bussum;

   • -

    de nieuwe R.K. begraafplaats Bussum, Struikheiweg 1 te Bussum;

   • -

    de algemene begraafplaats Muiden, Weesperweg 2A te Muiden;

   • -

    de algemene begraafplaats Muiderberg, Badlaan 26 te Muiderberg;

  • b.

   graf: een zandgraf of een keldergraf;

  • c.

   asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

  • d.

   urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

  • e.

   foetus: een menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken is geboren.

  • f.

   grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

  • g.

   particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • -

    het doen begraven en begraven houden van lijken;

   • -

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • -

    het doen verstrooien van as;

  • h.

   particulier natuurgraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van een lijk in een natuurlijk afbreekbaar lijkomhulsel;

  • i.

   algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

  • j.

   particulier kindergraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • -

    het doen begraven en begraven houden van lijken van overleden kinderen tot de leeftijd van 12 jaar;

   • -

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van overblijfselen van overleden kinderen tot de leeftijd van 12 jaar;

   • -

    het doen verstrooien van as van overleden kinderen tot de leeftijd van 12 jaar;

  • k.

   algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een lijk van een kind tot de leeftijd van 6 jaar;

  • l.

   particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • -

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • -

    het doen verstrooien van as;

  • m.

   particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • n.

   verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

  • o.

   grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

  • p.

   gewone uren: op maandag tot en met vrijdag dagelijks van 9.00 uur tot 15.00 uur, een en ander voor zover genoemde tijdstippen niet vallen op algemeen erkende feestdagen;

  • q.

   buitengewone uren: op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur en op zaterdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur, een en ander voor zover genoemde tijdstippen niet vallen op algemeen erkende feestdagen;

  • r.

   aula: de aula gelegen op de begraafplaats ‘Nieuw-Valkeveen’ te Naarden en de aula gelegen op de algemene begraafplaats te Bussum;

  • s.

   ceremonieplaats: een plaats op de natuurbegraafplaats ‘Nieuw-Valkeveen’ te Naarden die in de zomermaanden overdekt is

  • t.

   particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

 • 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt:

  • a.

   het stoffelijk overschot na crematie aangemerkt als een lijk;

  • b.

   het plaatsen of bijzetten van een urn aangemerkt als begraven;

  • c.

   het ondergronds verwerken van as zonder asbus/urn wordt aangemerkt als begraven;

  • d.

   een urnengraf aangemerkt als een graf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Gehele en gedeeltelijke vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het opgraven van een lijk op rechterlijk gezag;

 • b.

  het lichten van een asbus op rechterlijk gezag;

 • c.

  het begraven van een lijk van een doodgeboren kind of kort na de geboorte overleden kind, dat tegelijk met het lijk van de kort na de bevalling overleden moeder in één graf wordt begraven.

 • d.

  het verlenen van een monumentenvergunning of restauratievergunning aan een stichting die middels een convenant of overeenkomst verbonden is aan de begraafplaats.

De rechten worden niet volledig geheven voor:

 • e.

  het tegelijkertijd bijzetten van twee asbussen;

 • f.

  het tegelijkertijd begraven van 2 kisten;

 • g.

  het tegelijkertijd begraven van 1 kist en 1 asbus;

 • h.

  het onderhoud van oorlogsgraven;

 • i.

  het begraven van gemeentewege.

In de onder e, f en g genoemde gevallen wordt het laagste tarief van de leges met 50% verminderd.

In het onder h en i genoemde gevallen wordt het tarief met 50% verminderd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabellen.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabellen genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 8 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk5 van de in het vorige lid genoemde tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in artikel 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. De aanslagen voor de onderhoudsrechten als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden moeten worden betaald uiterlijk zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 0,-- doch minder is dan € 10.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. Eventuele afrondingsverschillen moeten in de laatste termijn worden betaald.

 • 3. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de andere rechten dan genoemd in het eerste lid van dit artikel worden betaald binnen één maand na de schriftelijke kennisgeving.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Verordening lijkbezorgingsrechten 2022, vastgesteld door de raad van de gemeente Gooise Meren op 15 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald: ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,

gehouden op 21 december 2022.

de voorzitter,

de griffier,