Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Maasgouw 2023

Geldend van 30-12-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Maasgouw 2023

De raad van de gemeente Maasgouw,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding bij gemeentelijke belastingen;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende regeling:

”Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Maasgouw 2023”

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • 1.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • 2.

  rioolheffing (eigenarendeel);

 • 3.

  toeristenbelasting;

 • 4.

  watertoeristenbelasting;

 • 5.

  forensenbelasting;

 • 6.

  lijkbezorgingsrechten;

 • 7.

  leges;

 • 8.

  marktgelden;

 • 9.

  parkeerbelastingen.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

 • 1. Afvalstoffenheffing: bij deze belasting is alleen kwijtschelding mogelijk van:

  • -

   de vaste bedragen per jaar; Hoofdstuk 1, onderdeel 1.1 van de tarieventabel afvalstoffenheffing

  • -

   en de belasting per lediging/aanbieding volgens Hoofdstuk 1, onderdeel 1.2 van de tarieventabel afvalstoffenheffing. Voor de belasting per lediging is de kwijtschelding beperkt tot een maximum van € 96,00 per kalenderjaar.

 • 2. Voor de hondenbelasting verleent de gemeente geen kwijtschelding, voor het belastingbedrag zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b en c en de leden 2 en 3, van de verordening hondenbelasting 2023.

Artikel 3. Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, het gebruikersdeel van de rioolheffing en hondenbelasting wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Het Kwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2022 zoals vastgesteld door de raad op 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid bedoelde datum, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft opkwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend.

 • 3. Deze regeling wordt voor het eerst toegepast op 1 januari 2023.

 • 4. Dit besluit kan worden aangehaald als “Regeling kwijtschelding Maasgouw 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,

d.d. 20 december 2022.

De raad voornoemd;

De griffier,

G.H. Bakkes

De voorzitter,

S.H.M. Strous