Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening marktgelden Maasgouw 2023

Geldend van 30-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening marktgelden Maasgouw 2023

De raad van de gemeente Maasgouw,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Maasgouw 2023

(Verordening marktgelden Maasgouw 2023)

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgelden’ wordt, overeenkomstig de bepalingen van deze verordening, een recht geheven voor het innemen van een standplaats op het ingevolge de Marktverordening aangewezen marktterrein.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten, als bedoeld in artikel 1 van deze verordening, worden geheven van degene, die een standplaats of standwerkerplaats inneemt of van degene aan wie een standplaats of standwerkerplaats is toegewezen.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

 • 1. Het marktgeld wordt geheven naar het aantal strekkende meters per marktdag in gebruik genomen grond van de standplaats of standwerkerplaats;

 • 2. Een gedeelte van een strekkende meter grond wordt voor een hele strekkende meter gerekend.

Artikel 4 Begripsbepalingen

 • a.

  Onder ‘marktdag’ wordt voor de uitvoering van de verordening bedoeld de uren, die ingevolge de Marktverordening de weekmarkt wordt gehouden;

 • b.

  Onder ‘dagplaats’ wordt voor de uitvoering van de verordening bedoeld een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan de vergunninghouder;

 • c.

  Onder ‘kwartaal’ wordt voor de uitvoering van de verordening bedoeld een periode van twaalf aaneengesloten weken, hetgeen vier gelijke perioden van twaalf weken op jaarbasis betekent;

 • d.

  Onder ‘vaste plaats’ wordt voor de uitvoering van deze verordening bedoeld een standplaats op de weekmarkt, die tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot het recht dat per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Ontstaan belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. Het recht voor een vaste plaats, is verschuldigd bij het begin van het kwartaal of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht;

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal aanvangt, is het recht verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat kwartaal verschuldigd recht als dat er in dat kwartaal, na aanvang van de belastingplicht nog volle weken overblijven;

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal eindigt, wordt ontheffing verleend voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat kwartaal verschuldigd recht, als er in dat kwartaal, na het einde van de belastingplicht nog volle weken overblijven;

 • 4. Geen aanspraak kan worden gemaakt op ontheffing indien deze minder dan € 5,00 zou bedragen;

 • 5. In alle overige gevallen is het marktgeld verschuldigd bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 7 Tarief

Het marktgeld bedraagt:

 • a.

  voor een vaste plaats € 18,35 per strekkende meter in gebruik genomen grond per kwartaal;

 • b.

  voor een dagplaats € 1,55 per strekkende meter in gebruik genomen grond per dag met een minimum van € 7,75.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1. Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur waarop het te vorderen bedrag is vermeld;

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen de modellen van de in het eerste lid bedoelde bescheiden vast.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1. Het marktgeld voor een vaste plaats moet worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving, nota of ander schriftuur;

 • 2. Indien het marktgeld niet binnen 1 maand na dagtekening van de kennisgeving, nota of ander schriftuur is betaald, dient het marktgeld bij aanvang van het kwartaal aan de marktmeester te worden voldaan alvorens de standplaats wordt ingenomen.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Maasgouw 2022’ vastgesteld op 21 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening marktgelden Maasgouw 2023.’

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,

d.d. 20 december 2022.

De raad voornoemd;

De griffier,

G.H. Bakkes

De voorzitter,

S.H.M. Strous