Verordening op de heffing en invordering van een precariobelasting Schouwen-Duiveland 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een precariobelasting Schouwen-Duiveland 2023

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 22 november 2022;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van een precariobelasting Schouwen-Duiveland 2023

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. jaar: een kalenderjaar;

b. kwartaal: een kalenderkwartaal;

c. maand: een kalendermaand;

d. week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

e. dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 0.00 uur;

f. uur: een periode van 60 achtereenvolgende minuten;

g. bouwobject: (verplaatsbaar) materiaal en/of materieel ten dienste van bouw- en onderhoudswerkzaamheden of van de daartoe betrokken personen, zoals bijvoorbeeld (rol)steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, hekwerken, pompinstallaties, eco-toiletten, stenen, cement, zand en tegels.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degene van wie dan wel ten behoeve van wie één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen.

Artikel 4. Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

a. voorwerpen, welke ingevolge een wettelijke voorschrift, een overeenkomst of anderszins rechtens moeten worden gedoogd;

b. voorwerpen, waarvoor de gemeente een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

c. voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

d. voorwerpen van het rijk, provincie, gemeente, waterschap, waarvan de aanwezigheid noodzakelijk wordt geacht voor de uitoefening van de publiekrechtelijke zaak;

e. wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, A.N.W.B. en daarmee overeenkomende instellingen;

f. het hebben van borden, masten, palen, spandoeken, stands e.d. die in verband met de verkiezing van publiekrechtelijke lichamen zijn aangebracht;

g. halteborden, wachthuisjes, abri’s e.d. ten dienste van openbare middelen van vervoer;

h. vlaggenstokken en vlaggestokhouders, voor zover niet gebruikt voor reclamevlaggen;

i. voorwerpen, uitsluitend gebezigd ten behoeve van charitatieve instelling of voor het zonder winstoogmerk geven van onderwijs;

j. stoeptreden, buizen voor afvoer van hemelwater of fecaliën, draden of leidingen voor de ontvangst van radio- en televisieprogramma’s of inritten;

k. voorwerpen bij meldingsplicht evenementen. Een meldingsplicht evenement is een buitenevenement tot 250 bezoekers of een evenement in een gebouw dat voldoet aan de volgende criteria:

1. het aantal deelnemers inclusief de te verwachten bezoekers bedraagt niet meer dan 250 voor een buitenevenement en het is geen ongeregelde snuffelmarkt of geregelde snuffelmarkt.

2. het evenement is niet in strijd met de Zondagswet

3. het evenement betreft een expositie of ongeregelde snuffelmarkt in een kerk passend in de betreffende gebruiksmelding op grond van het Bouwbesluit 2012 en het bestemmingsplan.

4. de eindtijd van het evenement is van zondag tot en met vrijdag: 24.00 uur en van muziek 23.00 uur. In de nacht van zaterdag op zondag is de eindtijd van het evenement 01.00 uur en van muziek 24.00 uur. Vanaf 300 meter buiten de bebouwde kom wordt de eindtijd van het evenement en de muziek met één uur verlengd.

5. de geluidsbelasting voor de omgeving bedraagt tot uiterlijk 24.00 uur maximaal 75 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen.

6. er vinden geen omroepactiviteiten plaats en er is geen sprake van elektronisch versterkte muziek (live-muziek). Levende en mechanische muziek is toegestaan.

7. het aantal verkeersbewegingen en de omvang van de benodigde ruimte maakt het niet noodzakelijk om extra parkeervoorzieningen te treffen, een wegafsluiting is mogelijk mits er zich geen route voor het openbaar vervoer bevindt of de weg geen ontsluitende functie heeft.

8. het evenement vindt plaats op één locatie en op één dag. Voor kleinschalige ongeregelde kindersnuffelmarktjes in de buitenlucht en evenementen in een kerk die binnen het meldingskader vallen geldt maximaal 5 dagen (al dan niet aaneengesloten).

9. het in de openlucht aanleggen, stoken of hebben van vuur is beperkt tot verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke en/of vuur voor koken, bakken en braden (barbecue), als dat geen gevaar oplevert voor de omgeving.

10. er is geen sprake van het plaatsen van voorwerpen, anders dan het plaatsen van  maximaal 20 dranghekken en andere kleinschalige voorwerpen zoals een barbecue, (enkele) tuinstoelen, kleinschalige uitstalling van ongeregelde goederen, een vlaggenmast, enkele partytenten en maximaal 4 kramen. Er mogen geen tenten, podia en andersoortige tijdelijke bouwwerken of vergelijkbare voorwerpen worden geplaatst.

11. de belangen van artikel 2.25 en artikel 1:8 APV zijn niet in het geding. Is dit wel het geval dan kan de burgemeester bepalen dat alsnog een evenementvergunning vereist is.

l. bloembakken, erkers, zitbankjes zonder reclame;

m. bouwobjecten waarbij de duur van plaatsing maximaal een aaneengesloten periode van 30 dagen bedraagt;

n. niet commercieel evenement: de organisator is een instelling, stichting of vereniging zonder winstoogmerk en de organisator is niet een evenementenbureau of professionele organisator (eenmanszaak. BV, NV of V.O.F.) waarbij de organisator zich blijkens de statuten zich ten doel stellen het uitoefenen van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

o. kerstbomen welke niet zijn bestemd voor de verkoop waarbij het tijdstip van de plaatsing in de periode 6 t/m 31 december valt;

p. voorzieningen, aangebracht ten behoeve van mindervaliden, tot het toegankelijk maken van een eigendom;

q. Voorwerpen bestemd voor het exploiteren van een terras behorende en in gebruik bij een

horecagelegenheid op een bij een ten behoeve van COVID-19 afgegeven tijdelijke

uitbreiding van een terrasvergunning in aanvulling op een bestaande terrasvergunning.

De vrijstelling heeft alleen betrekking op de voorwerpen die zich bevinden op of boven het

afgebakende gedeelte dat als tijdelijk uitbreiding is vergund op de bestaande situatie.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6. Berekening van de precariobelasting

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt voor de berekening van de precariobelasting een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

3. De oppervlakte van andere rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

4. Indien in de tarieventabel voor het hebben van voorwerpen zowel een jaar-, maand-, week- als dagtarief is opgenomen, is voor de berekening van de precariobelasting het tarief van toepassing dat het meest aansluit bij een ter zake door de gemeente verleende vergunning. In de gevallen waarin geen vergunning is verleend, geldt het tarief voor de kleinste tijdseenheid.

Artikel 7. Belastingtijdvak

1. Indien de precariobelasting naar jaartarieven wordt geheven is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

2. In andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen is het belastingtijdvak een maand, week of dag, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 8. Wijze van heffing

De belasting wordt geheven:

1. bij wege van aanslag indien het hebben van voorwerpen een structureel karakter heeft;

2. in alle andere gevallen bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt verstaan een nota of andere schriftuur.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting

1. De naar jaartarieven geheven precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

4. Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

Artikel 10. Ontstaan van de belastingschuld voor de niet in artikel 9 genoemde gevallen

Andere precariobelasting dan die bedoeld in artikel 9 is verschuldigd bij de aanvang van het belastbaar feit, tenzij deze over een belastingtijdvak wordt geheven. Artikel 9, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten:

a. de in artikel 8, eerste lid, bedoelde aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

b. de artikel 8, tweede lid, bedoelde kennisgevingen worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2. In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in tien termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 12. Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13. Overgangsbepaling

De “Verordening precariobelasting Schouwen-Duiveland 2022” van 23 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14. Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 15. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Verordening precariobelasting Schouwen-Duiveland 2023”.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van 22 december 2022.

P.M.W. Goossens-Smits

J. Chr. van der Hoek

Griffier

voorzitter

Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting Schouwen-Duiveland

Aard van de inrichting

Tarieven

2023

Tarieven

2022

0

Algemeen tarief (per m2):

0.1

per dag

€ 0,41

€ 0,41

0.2

per week

€ 2,02

€ 2,02

0.3

per maand

€ 6,04

€ 6,04

0.4

per jaar

€ 60,29

€ 60,29

1

Benzine/olie

1.1

vervallen

1.2

Vervallen

2

Uitstallen (per m2)

2.1.1

Terrassen, per week

€ 1,36

€ 1,36

2.1.2

idem, per maand

€ 4,03

€ 4,03

2.1.3

idem, per jaar

€ 20,29

€ 20,29

2.2.1

Vervallen

Vervallen

2.2.2

Vervallen

2.2.3

Vervallen

2.3.1

Uitstallen van goederen/vitrinekasten, per week

€ 0,83

€ 0,83

2.3.2

idem, per maand

€ 4,14

€ 4,14

2.3.3

idem, per jaar

€ 37,19

€ 37,19

2.4.1

Vervallen

2.4.2

Vervallen

2.4.3

Vervallen

2.5.1

voorwerpen bij vergunningplichtige commerciële

evenementen als bedoeld in artikel 1, leden f en p, van

de Beleidsregels evenementen Schouwen-Duiveland,

per dag

€ 0,42

€ 0,42

2.5.2

voorwerpen bij vergunningplichtige niet-commerciële

evenementen als bedoeld in artikel 1, leden f en o, van

de Beleidsregels evenementen Schouwen-Duiveland,

per dag

€ 0,42

€ 0,42

3

Automaten (per m2)

3.1

Vervallen

4

Aankondigingen (per stuk)

Spandoeken, per week

4.1.1

€ 1,12

€ 1,12

4.1.2

idem, per maand

€ 3,34

€ 3,34

4.1.3

idem, per jaar

€ 30,04

€ 30,04

4.2

Reclame of andere aankondiging

€ 30,04

€ 30,04

4.3

Reclame met (kunst-)verlichting

€ 30,04

€ 30,04

4.4

Lichtstrengen

€ 30,04

€ 30,04

5

Voorzieningen

5.1

Telefooncellen/postzegelautomaten/brievenbussen

nultarief vwb

openbare

voorzieningen

6

Diverse voorwerpen

6.1

Palen, (vlaggen)masten c.a. per stuk

€ 23,21

€ 23,21

6.2

Luifels, erkers, verbouwingen e.d. van gebouwde eigendommen (per m2)

€ 3,45

€ 3,45

6.3

Markiezen, zonneschermen zonder reclame (per m2)

€ 3,45

€ 3,45

6.4

Als 6.3 met reclame

€ 6,94

€ 6,94

6.5

Vervallen

7

Bouw-, sloop- en onderhoudswerken

7.1

Het bezetten, beleggen, afschutten of overdekken van grond/water (per m2)

per dag

€ 0,68

€ 0,68

per week

€ 1,43

€ 1,43

per maand

€ 4,29

€ 4,29

per jaar

€ 38,72

€ 38,72

7.2

Het hebben van een loods, keet o.i.d. van tijdelijke aard:

7.2.1

per week

€ 1,43

€ 1,43

7.2.2

per maand

€ 4,29

€ 4,29

7.3

Lozen, het machinaal lozen van water uit bouwputten op de riolering van de gemeente, per lozingspunt, per dag

€ 24,22

€ 24,22

8

Overige

8.1

Afsluiten van de openbare weg (het afsluiten van een openbare land- of waterweg), per dag

€ 24,22

€ 24,22

8.2

Havens, voor het gebruik van het aan de haven gelegen havenplateau, per jaar (te vermeerderen met OB)

€ 3.636,00

€ 3.636,00

8.3

Het tarief bedraagt voor het hebben van kabels, leidingen, buizen en dergelijke die zich bevinden onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter

vervallen

Behorend bij het raadsbesluit van 22 december 2022,

de griffier

P.M.W. Goossens-Smits

Ondertekening