Verordening op de heffing en invordering van leges en werken voor derden gemeente Brunssum 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges en werken voor derden gemeente Brunssum 2023

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/86;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.15 nov. 2022, afdeling Financiën en control;

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

Besluit vast te stellen:

"VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES EN WERKEN VOORDERDEN GEMEENTE BRUNSSUM 2023".

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december 2023. Indien in de tarieventabel voor eenzelfde onderdeel een tarief is vermeld per jaar, per maand, per week of per dag, wordt de voor de belastingplichtige meest gunstige wijze van berekening van het tarief gehanteerd.

 • 2.

  Daar waar in deze verordening wordt gesproken over het in behandeling nemen van een aanvraag, wordt bedoeld de inname en verdere afhandeling van deze aanvraag.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten:

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolgde wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

Artikel 5 Maatstaven van heffingen en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De verordening op de heffing en invordering van Leges en werken voor derden 2022 (versie 2), laatstelijk gewijzigd op 30 nov. 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. Het in artikel 2.1.1.2 van de tarieventabel genoemde NEN-voorschrift wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentelijk Klant Contact Centrum.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening en Werken voor derden 2023 gemeente Brunssum.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022.

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

Bijlage 1

Wijzigingen in de legesverordening t.o.v. 2022 zijn:

 • de leges en de tarieven werken voor derden worden geïndexeerd met 2,4 %;

 • In art. 2.3.3.3 en 2.3.4.3.1 is het percentage aangepast;

 • art. 2.3.1.1.1 is nieuw en heeft betrekking op een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco of warmtepomp;

 
 

Tarief 2023

Tarief 2022

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 
 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap, omzetting van een partnerschap in een huwelijk of het vernieuwen van de trouwbelofte op, waarbij de maximale duur 1 uur bedraagt, met uitzondering van de verplichte kosteloze huwelijken en partnerschappen op dinsdag om 9.00 uur en 9.30 uur (maximale duur 20 minuten):

 
 

1.1.1.1

Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

€ 183,65

€ 179,35

 

Maandag t/m donderdag van 7.00 tot 9.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 20.00 uur

€ 244,85

€ 239,10

 

Zaterdag van 7.00 tot 20.00 uur

€ 428,45

€ 418,40

 

Buiten voornoemde tijden

€ 734,50

€ 717,30

1.1.1.2.1

Trouwen in het Clemensdomein:

Het in 1.1.1.1 vermelde tarief is exclusief het tarief voor het gebruik van de externe trouwlocatie Clemensdomein, dat jaarlijks door het bestuur van het Clemensdomein wordt vastgesteld en welk tarief rechtstreeks verschuldigd is aan het Clemensdomein.

 
 

1.1.1.2.2

Trouwen in het Openluchttheater, Vijverpark:

De in 1.1.1.1 vermelde tarieven voor trouwen in het openluchttheater zijn exclusief de kosten die rechtstreeks verschuldigd zijn aan de externe organisator.

 
 

1.1.1.2.3

voor het in behandeling nemen voor het incidenteel aanwijzen van een externe trouwlocatie:

€ 46,45

€ 45,35

 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het aanwijzen van een externe trouwlocatie, telkenmale voor de duur van maximaal een jaar (bedrijfslocaties):

€ 138,35

€ 135,10

1.1.1.3

50 % bij het in 1.1.1.1 genoemde tarief, indien de maximale duur zoals bedoeld in 1.1.1 ten gevolge van een uitgebreider decorum op verzoek wordt verlengd tot maximaal 1,5 uur.

 
 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, tijdens kantooruren:

€ 401,45

€ 392,05

1.1.2.2

Bij annulering van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht ter hoogte van:

€ 64,90

€ 63,35

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als lokethandeling zonder enig decorum.

€ 50,00

€ 48,85

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de inzet van een getuige van gemeentewege, per getuige:

€ 35,25

€ 34,40

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

een trouwboekje/partnerschapsboekje of een duplicaat hiervan:

€ 30,35

€ 29,65

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een beëdigd persoon tot Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs):

€ 63,40

€ 61,90

1.1.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand en opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand is:

conform het legesbesluit akten burgerlijke stand

conform het legesbesluit akten burgerlijke stand

1.1.8

Het tarief voor the renewal of the vows:

 
 

1.1.8.1

Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

€ 146,95

€ 143,50

1.1.8.2

Maandag t/m donderdag van 7.00 tot 9.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 20.00 uur

€ 195,85

€191,25

1.1.8.3

Zaterdag van 7.00 tot 20.00 uur

€ 342,75

€ 334,75

1.1.8.4

Buiten voornoemde tijden

€ 587,60

€ 573,85

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 
 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

€ 75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

€ 57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

€ 75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

€ 75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

€ 57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 58,85

€ 57,30

1..2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

€ 68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 37,95

€ 36,95

1.2.6

voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 34,25

€ 33,35

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van:

€ 53,00

€ 51,60

1.2.8

voor (thuis)bezorging van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7. genoemde bedragen:

€ 16,70

€ 13,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 
 

1.3.1

Tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 44,65*

€ 41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10**

€ 34,10

1.3.3

Na invoering van de Wet digitale overheid bedraagt het tarief

 
 

1.3.4

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 48,15*

€ 45,10

1.3.5

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.4 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10**

€ 34,10

 

* Dit is vanaf 1 januari 2023 het maximumtarief van € 34,95, vermeerderd met het rijkskostendeel van € 9,70.

** Let op: het rijkskostendeel van de verhoging bedraagt sinds 1 januari 2013 € 34,10.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie personen

 
 

1.4.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

1.4.1.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 10,45

€ 10,20

1.4.1.2

tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 van het Besluit basisregistratie personen, bedraagt per verstrekking het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 10, lid 2 van de Regeling basisregistratie personen.

 
 

1.4.2.

Voor de toepassing van 1.4.2.1 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 

1.4.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 13,45

€ 13,15

1.4.2.2

Indien de in artikel 1.4 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 1.4 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.

 
 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, persoonskaarten of andere archieven voor ieder daaraan (deel van een) besteed kwartier:

€ 26,60

€ 26,00

1.4.4.

Voor het verstrekken van schriftelijke inlichtingen uit de basisregistratie personen langs geautomatiseerde weg bedraagt het tarief

 
 

1.4.4.1

Per te ontwikkelen uitdraai:

€ 581,60

€ 567,95

1.4.4.2.1

Per te wijzigen reeds ontwikkelde uitdraai:

€ 50,70

€ 49,50

1.4.4.2.2

Indien het aantal daaraan bestede uren meer dan acht bedraagt worden deze bedragen per daaraan besteed uur dat het aantal van acht te boven gaat verhoogd met:

€ 106,25

€ 103,75

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister: niet van toepassing

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens: niet van toepassing

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 
 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 
 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting/-rekening, burgerjaarverslag:

€ 48,75

€ 47,60

1.7.1.3

een afschrift van de tussentijdse Bestuursrapportage (Berap) ex. artikel 5, van de Financiële verordening artikel 212:

€ 22,65

€ 22,10

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van:

 
 

1.7.2.1

een afschrift van het verslag/stukken van een raadsvergadering, per pagina:

€ 0,40

€ 0,35

1.7.3

Indien de in artikel 1.7.1 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 1.7.1 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, beheersverordening, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan

 
 

1.8.1.1.1

per pagina of gedeelte daarvan in zwart/wit A4-formaat:

€ 0,40

 

1.8.1.1.2

per pagina of gedeelte daarvan in kleur A4-formaat:

€ 1,40

 

1.8.1.1.3

per pagina of gedeelte daarvan in zwart/wit A0-formaat (1.000 cm2):

€ 8,80

 

1.8.1.1.4

per pagina of gedeelte daarvan in kleur A0-formaat (1.000 cm2):

€ 10,00

 

1.8.1.1.5

Voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan waarmee de oppervlakte van de tekening in zwart/wit de 1.000 cm2 te boven gaat, wordt voorgenoemd tarief vermeerderd met:

€ 8,80

 

1.8.1.1.6

Voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan waarmee de oppervlakte van de tekening in kleur de 1.000 cm2 te boven gaat, wordt voorgenoemd tarief vermeerderd met:

€10,00

 

1.8.1.1.7

Tot het verstrekken van een digitaal digitaal bestand van een plan, zoals bestemmingsplan, beheersverordening, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

30% van het in artikel 1.8.1 genoemde tarief

30% van het in artikel 1.8.1 genoemde tarief

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit:

 
 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen per adres of object, voor ieder daar aan besteed (deel van een) kwartier:

€ 26,60

€ 26,00

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 13,45

€ 13,15

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

€ 13,45

€ 13,15

1.8.2.4

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid onder c, van die wet, voor ieder daar aan besteed (deel van een) kwartier:

€ 26,60

€ 26,00

 

vermeerderd met de bevragingskosten voor het kadaster, per bevraging:

€ 2,90

€ 2,85

1.8.2.5

Indien de in artikel 1.8.1 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 1.8.1 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 
 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:

Het tarief zoals dat is vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

 
 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn/in leven geregistreerd

€ 10,45

€ 10,20

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 10,45

€ 10,20

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,85

€ 6,70

1.9.1.3.1

voor het waarmerken van een document

€ 6,85

€ 6,70

1.9.1.4

tot het verkrijgen van een document inzake gegevens ten behoeve van het opmaken van een verklaring van erfrecht

€ 19,70

€ 19,25

1.9.2

Indien de in artikel 1.9 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 1.9 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 26,50

€ 25,90

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina:

€ 0,40

€ 0,35

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina:

€ 0,40

€ 0,35

1.10.3

tot het verstrekken van een digitaal bestand:

30%

30%

 

van het in 1.10.2.1 genoemde tarief

 
 

1.10.4

Het tarief wordt niet in rekening gebracht indien de kosten in redelijkheid niet in verhouding staan tot het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uit het gemeentearchief berustend stuk, per bladzijde of gedeelte daarvan middels een fotokopie ten behoeve van studiedoeleinden.

 
 

1.10.5

Indien de in artikel 1.10.2 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 1.10 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 11 Huisvestingwet: niet van toepassing.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

 
 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 68,65

€ 67,05

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet:

€ 68,65

€ 67,05

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie: niet van toepassing.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen(aparte Marktgeldenverordening)

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet: niet van toepassing

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

1.16.1

tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 
 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

€ 57,35

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

€ 57,35

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

€ 34,50

1.16.1.3

voor het wijzigen van de onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 genoemde vergunningen

€ 42,25 

€ 42,25

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1, 1.16.1.2 en 1.16.1.3 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd worden.

 
 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 42,25 

€ 42,25

1.16.4

Bij de indiening van de aanvraag van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de "verordening speelautomatenhallen Brunssum" is de aanvrager een vergoeding voor de kosten verbonden aan de behandeling van de aanvraag en de afgifte van de vergunning verschuldigd van:

€ 1.815,12

€ 1.873,65

1.16.5

Bij de indiening van de aanvraag van een exploitatievergunning is de aanvrager tevens een vergoeding voor de kosten verbonden aan het toezicht op de naleving door hem van de bij of krachtens titel VA van de wet vastgestelde voorschriften verschuldigd ten bedrage van:

€ 453,75

€ 460,60

 

maal het aantal jaren waarvoor de vergunning geldt.

 
 

1.16.6

het tarief bedraagt per mededeling, aangegeven op het door van gemeentewege voorgeschreven formulier, inhoudende de mededeling dat een klein kansspel (bingo), als bedoeld in artikel 7a van de Wet op de Kansspelen zal worden gehouden:

€ 4,10

€ 4,00

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 
 

1.17.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang (art.1.45 eerste en tweede lid, Wet kinderopvang) ofwel voor het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal, op het moment dat art.2.2 van genoemde wet in werking treedt:

€ 119,40

€ 116,60

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 
 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

€ 305,75

€ 298,60

1.181.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 1,90

€ 1,85

1.18.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 1,90

€ 1,85

1.18.1.3

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met:

€ 305,75

€ 298,60

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 
 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 
 
 

a. geldig voor één dag:

€ 11,40

€ 11,15

 

b. geldig voor meer dan één dag, doch niet meer dan één maand:

€ 21,30

€ 20,80

 

c. geldig voor meer dan één maand, doch niet meer dan één half jaar:

€ 49,50

€ 48,35

 

d. geldig voor meer dan één maand, doch niet meer dan één jaar:

€ 86,70

€ 84,65

 

e. als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet, niet zijnde een verklaring van geen bezwaar (wedstrijd):

€ 17,75

€ 17,35

1.19.1.2

Voor zover de verleende ontheffing functioneel noodzakelijk is voor gemeentelijke voertuigen dan wel voor voertuigen van derden die namens/in opdracht van de gemeente Brunssum werkzaamheden verrichten, is het tarief als bedoeld in artikel 1.19.1.1:

Nihil

Nihil

1.19.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ten aanzien van art. 25 ( parkeerschijfzones)

 
 
 

a. één ontheffing parkeerschijfzone voor bewoners van aangewezen gebieden in het Centrum, per adres, voor meer dan één maand doch niet meer dan één jaar:

€ 11,40

€ 11,15

 

b. tweede ontheffing parkeerschijfzone voor bewoners van aangewezen gebieden in het Centrum , per adres, voor meer dan één maand doch niet meer dan één jaar:

€ 86,70

€ 84,65

 

c. een ontheffing parkeerschijfzone voor gesubsidieerde non-profitorganisaties met verzorgende diensten, voor meer dan één maand doch niet meer dan één jaar:

€ 11,40

€ 11,15

 

d. de leges tot het verkrijgen van een ontheffing als vermeld hierboven onder 1.19.1.3 a t/m c worden gerestitueerd als sprake is van plaatsing op een wachtlijst in verband met een tekort aan beschikbare parkeerplaatsen.

 
 
 

e. functionarissen die werkzaam zijn voor de gemeente Brunssum en op aangeven van de verantwoordelijk directeur opgenomen zijn in een lijst met ontheffinghouders, alsmede politieke ambtsdrager van de gemeente Brunssum,

 
 
 

voor meer dan één maand doch niet meer dan één jaar:

€ 86,70

€ 84,65

 

ontheffing geldig voor één dag:

€ 11,40

€ 11,15

 

Waarbij het onder i van dit onderdeel vermelde tarief na verstrekking rechtstreeks ten laste van het afdelingsbudget waarvoor de betreffende functionaris werkzaam is wordt gebracht.

 
 

1.19.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 73,15

€ 71,45

1.19.2.1

Indien voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart nader geneeskundig onderzoek vereist is wordt het bedrag genoemd in art. 1.19.2 verhoogd met:

€ 145,15

€ 141,75

1.19.3

tot het verkrijgen van de lokale bevoegdheid op te treden als verkeersregelaar voor 5 jaar:

€ 48,35

€ 47,20

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing rijverbod voetgangersgebied Kerkstraat, krachtens artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde vermeld in artikel 10, eerste lid:

 
 

1.19.4.1

a. geldig voor één dag:

€ 11,40

€ 11,15

 

b. geldig voor meer dan één dag, doch niet meer dan één maand:

€ 21,30

€ 20,80

 

c. geldig voor meer dan één maand, doch niet meer dan één half jaar:

€ 49,65

€ 48,50

 

d. geldig voor meer dan één maand, doch niet meer dan één jaar:

€ 87,80

€ 85,75

1.19.4.2

Onverminderd het bepaalde in 1.19.4.1 worden de kosten met betrekking tot een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing rijverbod, bij verlening daarvan verhoogd met een bedrag van € 50,--, zijnde een borgsom voor het op correcte wijze retourneren van de verstrekte toegangsbutton.

 
 

1.19.4.3

Artikel 1.19.4.2 is niet van toepassing indien de toegang is verleend op basis van het kenteken van het voertuig.

 
 

1.19.4.4

Voor zover de verleende ontheffing als bedoeld in artikel 1.19.4 functioneel noodzakelijk is voor gemeentelijke voertuigen, dan wel voor voertuigen van derden die namens/in opdracht van de gemeente Brunssum werkzaamheden verrichten, is het tarief als bedoeld in artikel 1.19.4.1:

Nihil

Nihil

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 20 verstrekken van afschriften, kaarten en stukken

 
 

1.20

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.20.1

het verstrekken van fotokopieën van stukken, kaarten, tekeningen, al dan niet gewaarmerkt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

1.20.1.1

per pagina of gedeelte daarvan op papier in zwart/wit A4-formaat:

€ 0,40

€ 0,35

1.20.1.2

per pagina of gedeelte daarvan op papier in kleur A4-formaat:

€ 1,40

€ 1,35

1.20.1.3

per pagina of gedeelte daarvan op papier in zwart/wit A0-formaat (1.000 cm2):

€ 8,80

€ 8,60

1.20.1.4

Per pagina of gedeelte daarvan op papier in kleur A0-formaat (1.000 cm2):

€ 10,00

€ 9,75

1.20.1.5

voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan op papier waarmee de oppervlakte van de tekening in zwart/wit de 1.000 cm2 te boven gaat, wordt voorgenoemd tarief vermeerderd met:

€ 8,80

€ 8,60

1.20.1.6

voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan op papier waarmee de oppervlakte van de tekening in kleur de 1.000 cm2 te boven gaat, wordt voorgenoemd tarief vermeerderd met:

€ 10,00

€ 9,75

1.20.1.7

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 68,65

€ 67,05

1.20.2

het verstrekken van een digitaal bestand:

30%

30%

 

van het in 1.20.1 genoemde tarief.

 
 

1.20.3

Indien de in artikel 1.20 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 1.20 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 21 Begraven op eigen terrein

 
 

1.21

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

1.21.1

voor het aanwijzen van een bijzondere begraafplaats op eigen terrein, zoals bedoeld in artikel 40, eerste lid, Wet op de lijkbezorging bedraagt

€ 603,60

€ 589,45

1.21.2

voor het in gebruik nemen van een bijzondere begraafplaats op eigen terrein, zoals bedoeld in artikel 41 Wet op de lijkbezorging bedraagt per graf

€ 603,60

€ 589,45

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 
 
 

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

Aanlegkosten

 
 
 

De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.1.2

Bouwkosten

 
 
 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in normblad NEN 2699 of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Dit normblad kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum (KCC) van deze gemeente. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 
 

Indien de opgegeven bouwkosten niet overeenkomstig de hierboven genoemde wijze zijn bepaald en dit door de aanvrager desgevraagd ook niet kan worden aangetoond, worden ambtshalve de bouwkosten vastgesteld op basis van de m3-eenhedenprijzen (exclusief BTW) zoals vermeld in hoofdstuk 17 van deze titel.

 
 
 

Mocht omtrent de ambtelijke vaststelling van de bouwkosten verschil van mening bestaan tussen de aanvrager en de gemeente, dan worden de bouwkosten alleen herberekend, indien door de aanvrager een accountantsverklaring wordt overgelegd, waaruit de werkelijke bouwkosten, vastgesteld volgens de bepalingsmethodiek als bedoeld in artikel 2.1.1.2, blijken.

 
 

2.1.1.3

Sloopkosten

 
 
 

VERVALLEN

 
 

2.1.1.4

Rioolaansluiting

 
 
 

Een rioolaansluiting is een verbinding tussen het openbaar hoofdriool en de vuilwaterafvoer van een woning of bouwwerk. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het openbaar riool, inclusief het deel van de rioolaansluiting in openbaar terrein. De eigenaar van een woning of bouwwerk is verantwoordelijk voor de aansluiting en het onderhoud van de rioolaansluiting tot en met de perceelgrens.

 
 

2.1.1.5

Gehandicaptenparkeerplaats

 
 
 

Individuele gehandicaptenparkeerplaats bestemd voor één bepaald voertuig (meestal worden deze plaatsen aangelegd op kenteken). Bij een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken moet worden gedacht aan een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats welke over het algemeen in de nabijheid van de woning of de werkplek van de aanvrager wordt aangelegd. Deze parkeerplaats dient beschikbaar te zijn voor diegene die de gehandicaptenparkeerplaats toegewezen heeft gekregen.

 
 

2.1.1.6

Inrit

 
 
 

De bestrating tussen de verharde, openbare weg en de kadastrale eigendomsgrens van het te bereiken perceel.

 
 

2.1.1.7

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 
 
 

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachten de Wabo bedoeld.

 
 
 

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 

Daar waar in deze titel wordt gesproken over het in behandeling nemen van een aanvraag, wordt bedoeld de inname en verdere afhandeling van deze aanvraag.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 
 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

2.2.1

tot het houden van een vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 62,40

€ 60,95

2.2.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

50%

50%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bouwkosten, rekenkundig afgerond op hele Euro’s, bedragen tussen:

 
 
 

0 -

1.000

€ 61,60

€ 60,15

 

1.001 -

2.000

€ 73,80

€ 72,05

 

2.001 -

5.000

€ 164,20

€ 160,35

 

5.001 -

10.000

€ 369,55

€ 360,90

 

10.001 -

20.000

€ 738,55

€ 721,25

 

20.001 -

50.000

€ 1.092,25

€ 1.066,65

 

50.001 -

100.000

€ 1.881,30

€ 1.837,20

 

100.001 -

200.000

€ 4.673,60

€ 4.564,05

 

200.001 -

500.000

€ 10.709,75

€ 10.458,75

 

500.001 -

1.000.000

€ 25.669,15

€ 25.067,55

 

1.000.001 -

5.000.000

3,89% van de bouwkosten

3,80% van de bouwkosten

 

5.000.001 -

10.000.000

3,64 % van de bouwkosten

3,55 % van de bouwkosten

 

>10.000.001 -

 

3,43% van de bouwkosten, met een maximum van € 750.000,00

3,35% van de bouwkosten, met een maximum van € 750.000,00

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het plaatsen van een airco installatie/airco-unit of warmtepomp installatie/unit, per unit:

€ 62,40

--

2.3.1.1.2

Mocht voor een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.3 juncto Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit vereist zijn enkel vanwege het feit dat het betreffende bouwwerk is gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988, dan is het tarief voor het in behandeling nemen nihil.

 
 
 

Welstandstoets

 
 

2.3.1.2

Indien tijdens de beoordeling van de in onderdeel 2.3.1.1 bedoelde aanvraag een welstandstoets noodzakelijk is, bedraagt- onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1- het tarief, indien hierover:

 
 

2.3.1.2.1

- niet het advies van de Stadsbouwmeester behoeft te worden ingewonnen:

€ 16,55

€ 16,15

 

vermeerderd met 15,05 % van het in onderdeel

 
 
 

2.3.1.1 bepaalde tarief, met een maximum van € 230,00.

 
 

2.3.1.2.2

- wel het advies van de Stadsbouwmeester moet worden ingewonnen:

€ 62,40

€ 60,95

 

vermeerderd met 15,05 % van het in onderdeel

 
 
 

2.3.1.1 bepaalde tarief, met een maximum van € 380,00.

 
 

2.3.1.2.3

Indien het onder 2.3.1.2.1 respectievelijk 2.3.1.2.2 gegeven advies, en ieder daarop volgend advies, aanleiding geeft tot een hernieuwde welstandstoets, wordt het tarief hiervoor wederom volgens 2.3.1.2.1 respectievelijk 2.3.1.2.2 bepaald en in rekening gebracht.

 
 

2.3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

2.3.1.3.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een onherroepelijk verleende/geweigerde omgevingsvergunning:

 
 
 

per pagina of gedeelte daarvan in zwart/wit A4-formaat:

€ 0,40

€ 0,35

 

per pagina of gedeelte daarvan in kleur A4-formaat:

€ 1,40

€ 1,30

 

per pagina of gedeelte daarvan in zwart/wit A0-formaat (1.000 cm2):

€ 8,80

€ 8,60

 

per pagina of gedeelte daarvan in kleur A0-formaat (1.000 cm2):

€ 10,00

€ 9,75

 

Voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan waarmee de oppervlakte van de tekening in zwart/wit de 1.000 cm2 te boven gaat, wordt voorgenoemd tarief vermeerderd met:

€ 8,80

€ 8,60

 

Voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan waarmee de oppervlakte van de tekening in kleur de 1.000 cm2 te boven gaat, wordt voorgenoemd tarief vermeerderd met:

€10,00

9,75

2.3.1.3.2

tot het verstrekken van een digitaal bestand van een onherroepelijk verleende/geweigerde omgevingsvergunning van het in 2.3.1.3.1genoemde tarief.:

30%

30%

2.3.1.3.3

Het tarief genoemd in 2.3.1.3.1 wordt niet in rekening gebracht indien de aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een onherroepelijk verleende/geweigerde omgevingsvergunning is gedaan ten behoeve van studiedoeleinden.

 
 

2.3.1.3.4

Indien de in artikel 2.3.1.3.1 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 2.3.1.3.1 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.

 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, i.v.m. de gemaakte extra kosten, verhoogd met:

€ 222,50

€ 217,30

 

vermeerderd met 0,89% van de bouwkosten zoals bedoeld in artikel 2.1.1.2, tot een maximum van € 10.250,00

 
 
 

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 64,05

€ 62,55

 

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien er als gevolg van deze aanvullende gegevens, naar de omstandigheden beoordeeld, feitelijk sprake is van een nieuwe aanvraag, tenzij deze aanvullende gegevens als gevolg van (pre-) mediation tot stand zijn gekomen.

 
 
 

Aanlegactiviteiten

 
 

2.3.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de aanlegkosten als bedoeld in artikel 2.1.1:

 
 
 

a. minder bedragen dan € 10.000:

€ 249,25

€ 243,40

 

b. € 10.000 bedragen of meer:

€ 249,25

€ 243,40

 

vermeerderd met 3,6 % waarmee de aanlegkosten de € 10.000,00 te boven gaan

 
 
 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 
 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 256,80

€ 250,80

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 321,10

€ 313,55

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):bedraagt het tarief voor het volgen van deze procedure bij bouwkosten, zoals bedoeld in artikel 2.1.1.2, tussen de:

 
 
 

€ 0 - € 100.000

€ 3.011,65

€ 2.941,05

 

vermeerderd met 0,65 % waarmee de bouwkosten de € 100.000 te boven gaan, tot een maximum van € 9.200,00.

 
 

2.3.3.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 225,85

€ 220,55

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 225,85

€ 220,55

2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 225,85

€ 220,55

2.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 225,85

€ 220,55

2.3.3.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 225,85

€ 220,55

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

2.3.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 256,80

€ 250,80

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 320,65

€ 313,15

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) bedraagt het tarief:

 
 

2.3.4.3.1

voor het volgen van deze procedure bij de aanlegkosten, zoals bedoeld in artikel 2.3.2, tussen de:

 
 
 

€ 0 - € 100.000

€ 3.011,65

€ 2.941,05

 

vermeerderd met 0,65 % waarmee de aanlegkosten de € 100.000 te boven gaan, tot een maximum van € 9.200,00.

 
 

2.3.4.3.2

voor het volgen van deze procedure bij activiteiten waar geen bouw- of aanlegkosten mee gemoeid zijn:

€ 6.878,00

€ 6.716,80

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 225,85

€ 220,55

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 225,85

€ 220,55

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 225,85

€ 220,55

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 225,85

€ 220,55

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 225,85

€ 220,55

2.3.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 324,95

€ 317,35

 

Vermeerderd met:

 
 
 

Voor een bouwwerk met een oppervlakte van

 
 
 

< 100 m²

€ 217,55

€ 212,45

 

100-500m²

€ 2,15/m2

€ 2,10/m2

 

500-2.000m² basisbedrag

€ 693,60

€ 677,65

 

verhoogd met

€ 0,72/m2

€ 0,70/m2

 

2.000-5.000m² basisbedrag

€ 1.815,10

€ 1.772,55

 

verhoogd met

€ 0,22/m2

€ 0,20/m2

 

5.000-50.000m² basisbedrag

€ 2.510,60

€ 2.451,75

 

>50.000m² basisbedrag

€ 3.517,15

€ 3.434,70

 

verhoogd met

€ 0,015/m2

€ 0,012/m2

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 279,65

€ 273,10

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 279,65

273,10

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief:

€ 279,65

€ 273,10

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 276,65

€ 273,10

 

Aanleggen, beschadigen en veranderen weg

 
 

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of veranderingen brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 48,10

€ 46,95

 

Uitweg/inrit

 
 

2.3.9

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 48,10

€ 46,95

 

Kappen

 
 

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 1.2, eerste lid van de Bomenverordening Gemeente Brunssum een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 48,10

€ 46,95

 

Opslag van roerende goederen

 
 

2.3.11

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel artikel 2.10, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 48,10

€ 46,95

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daartoe roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 48,10

€ 46,95

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied).

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j. van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 48,10

€ 46,95

2.3.13

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 48,10

€ 46,95

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000 gebied als bedoeld in artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, geldt het tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg.

 
 
 

Dit tarief bedraagt:

 
 
 

a. Landbouw en overige

€ 2.734,85

€ 2.670,75

 

b. Industrie

€ 13.585,35

€ 13.266,95

 

c. Infrastructuur

€ 20.369,65

€ 19.892,25

 

Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

 
 

2.3.13.2

Restitutiebepaling:

 
 

2.3.13.2.1

bij weigeren omgevingsvergunning

 
 
 

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

 
 

2.3.13.2.2

Restitutie bij intrekking aanvraag

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de

Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 • a.

  indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

 • b.

  indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 
 

2.3.13.3

Leges worden niet geheven voor:

 
 
 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura 2000-gebied.

 
 
 

Andere activiteiten

 
 

2.3.14

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 48,10

€ 46,95

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 48,10

€ 46,95

2.3.14.2.1

Als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 48,10

€ 46,95

2.3.14.2.2

Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 48,10

€ 46,95

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

2.3.15

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 

Beoordeling bodemrapport

 
 

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 342,25

€ 334,25

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 342,25

€ 334,25

 

Advies

 
 

2.3.17

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 62,40

€ 60,95

2.3.17.1

Voor het verstrekken van bodeminformatie aan makelaars en het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

€ 24,85

€ 24,25

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.18.1

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 62,40

€ 60,95

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 
 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

2.4.2

indien de aanvrager om een omgevingsvergunning schriftelijk te kennen heeft gegeven dat (alle correspondentie met betrekking tot) het besluit naar aanleiding van diens aanvraag digitaal naar een voor aanvrager daartoe voldoende bereikbaar e-mailadres kan worden toegezonden, wordt:

€ 26,85

€ 26,20

 

in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, bedoeld in hoofdstuk 3, met dien verstande dat het minimum bedrag aan verschuldigde leges bedraagt:

€ 48,10

€ 46,95

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

 
 
 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, bij strijdig gebruik van gronden en/of bouwwerken, het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid.

 
 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, en 2.3.5, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen doch nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

2.5.1.1

De teruggaaf bedraagt:

 
 
 

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan:

80%

80%

 

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan:

70%

70%

 

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen ervan:

60%

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.5.1.2

Het minimum bedrag aan verschuldigde leges bedraagt:

€ 48,10

€ 46,95

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 
 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, planologisch strijdig gebruik van gronden en/of bouwwerken, het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met hert oog op de brandveiligheid als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3., 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 52 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 
 
 

de teruggaaf bedraagt:

40%

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 
 
 

het minimum bedrag aan verschuldigde leges bedraagt:

€ 48,10

€ 46,95

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren/buiten behandeling laten van een (aanvraag) omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en het planologisch strijdig gebruik van gronden en/of bouwwerken en brandveiligheid

 
 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en planologisch strijdig gebruik van gronden en/of bouwwerken, het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3., 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 of 2.3.7 weigert dan wel besluit de aanvraag hiertoe buiten behandeling te laten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 
 

de teruggaaf bedraagt:

40%

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

 
 
 

Het minimum bedrag aan verschuldigde leges bedraagt:

€ 48,10

€ 46,95

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 
 

Bij teruggaaf geldt een minimumbedrag van:

€ 48,10

€ 46,95

 

gelden lager dan dit bedrag worden niet teruggegeven

 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

2.5.6

Teruggaaf in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen

 
 

2.5.6.1

Bestaande bouw

 
 
 

Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, aanlegactiviteit of activiteit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 is verleend en na het gereedkomen van de activiteit(en) door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat duurzaamheidsmaatregelen, zijn getroffen, bestaat bij bestaande bouw aanspraak op teruggaaf van leges voor dat deel van de vergunningplichtige activiteiten waarvoor aantoonbare duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen.

Onder bestaande bouw wordt voor toepassing van deze regeling ook uitbreiding van bestaande hoofdgebouwen verstaan. Het niveau van verduurzaming ligt boven de wettelijke eisen. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.6.1.1

In het geval van vergunningplichtige activiteiten, aantoonbare duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen, wordt voor dat deel van de bouwkosten die betrekking hebben op duurzaamheidsmaatregelen boven de in het Bouwbesluit 2012 minimaal gestelde eisen, teruggave van leges voor de activiteit bouwen verleend van:

100%

100%

 

Met dien verstande dat:

 
 
 

1. Bij de aanvraag al is aangegeven welke duurzaamheidsmaatregelen zullen worden uitgevoerd.

 
 
 

2. Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het plaatsen van een warmtepomp, deze een maximale geluidsproductie van 40dB mag genereren.

 
 
 

3. Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de isolatie dient deze minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

 • a.

  dak met een waarde van Rc = 6,0 m2K/W of hoger,

 • b.

  gevel met een waarde van Rc = 4,5 m2K/W of hoger,

 • c.

  vloer met een waarde van Rc = 3,5 m2K/W of hoger, en

 • d.

  ramen met een waarde van 1,6 W/m2K of lager.

 
 

2.5.6.1.2

Als niet meer dan 10% OF 30 centimeter wordt afgeweken van de in het bestemmingsplan voor de betreffende locatie vastgelegde rooi-, dak- en gootlijnen of bouwvlakken, en duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen, wordt voor de legeskosten voor de activiteit strijdig gebruik met de ruimtelijke ordening een teruggave gedaan van:

100%

100%

2.5.6.1.3

Deze teruggave van leges is van toepassing op duurzaamheidsinitiatieven van particulieren, woningcorporaties, VVE’s, investeerders en projectontwikkelaars.

 
 

2.5.6.2

Op zichzelf staande duurzaamheidsinitiatieven

 
 
 

Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, aanlegactiviteit of activiteit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 is verleend en na het gereedkomen van de activiteit of activiteiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat een of meer van onderstaande duurzaamheidsmaatregelen is genomen, bestaat aanspraak op een gedeeltelijke teruggaaf van leges voor op zichzelf staande duurzaamheidsinitiatieven. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.6.2.1

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de bouw van zelfstandige, grondgebonden zonnepanelen:

25%

25%

2.5.6.2.2

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de bouw van een of meer windturbines:

25%

25%

2.5.6.3.3

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de aanleg van een verzwaard elektriciteitsnet of warmtenet bij bestaande bouw:

25%

25%

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 
 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 43,40

€ 42,40

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Wijzigen omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een verleende omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 43,40

€ 42,40

2.7.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten waarvoor reeds eerder een omgevingsvergunning is geweigerd en indien de wijziging in de nieuwe aanvraag naar de omstandigheden beoordeelt een gering wijziging in het project betreft, worden de voor de oorspronkelijke aanvraag geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 of 2.3.7 voor de nieuwe aanvraag.

 
 

2.7.2

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten waarvoor reeds eerder een omgevingsvergunning in behandeling is genomen, doch voor het verlenen van deze omgevingsvergunning deze oorspronkelijke aanvraag is ingetrokken, worden de voor de oorspronkelijke aanvraag geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, of 2.3.7 voor de nieuwe aanvraag.

 
 
 

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de omstandigheden beoordeeld sprake is van een nieuwe omgevingsvergunningplichtige activiteit, tenzij de nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning naar aanleiding van (pré)-mediation tot stand is gekomen.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.974,00

€ 6.810,85

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.790,00

€ 2.724,85

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Vervallen

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 
 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 62,40

€ 60,95

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 11 Verzoek wijziging tenaamstelling

 
 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van een tenaamstelling van de verleende omgevingsvergunning:

€ 43,40

€ 42,40

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Borgsom start- en gereedmelding

 
 

2.12

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, en 2.3.4 worden de kosten met betrekking tot een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wabo, bij verlening daarvan verhoogd met een bedrag van € 50,--, zijnde een borgsom voor het op correcte wijze melden van de start en het gereedkomen van de werkzaamheden waarvoor de omgevingsvergunning is verleend.

 
 
 

Indien de bouwkosten meer dan € 100.000,-- bedragen, zal dit bedrag met € 50,-- per € 100.000,-- of gedeelte daarvan waarmee de bouwkosten de € 100.000,-- te boven gaan, worden verhoogd.

 
 
 

Indien de aanvrager door middel van de daarvoor bestemde start- en gereedmeldingskaart ten minste twee dagen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden dan wel de gemelde sloopwerkzaamheden mededeling doet van de start van de werkzaamheden alsmede binnen twee weken na het gereedkomen van deze werkzaamheden mededeling doet van het gereedkomen daarvan, zal de borgsom ten gunste van de aanvrager worden gerestitueerd. Voor wat betreft het in gebruik nemen van gronden en/of bouwwerken zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c respectievelijk, het in gebruik nemen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d, van de Wabo zullen bij verlening daarvan de kosten worden verhoogd met € 50,-- zijnde een borgsom welke uiterlijk 2 weken na het in gebruik nemen middels een mededeling van de ingebruikname op correcte wijze zijn gemeld en na controle van de ingebruikname, zal de waarborgsom ten gunste van de aanvrager worden gerestitueerd.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 13 Publicatie

 
 

2.13

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3, worden de kosten met betrekking tot een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, per publicatie verhoogd met:

€ 10,95

€ 10,70

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 14 Uitzetten peil(en) en rooilijn(en)

 
 

2.14

Het tarief voor een aanvraag tot het uitzetten van (een) peil(en) en / of rooilijn(en) bedraagt:

€ 260,75

€ 254,65

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 15 Geluid en Lucht

 
 

2.15.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op bouwactiviteiten, waarbij de resultaten van een akoestisch onderzoek beoordeeld dienen te worden, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met:

€ 350,70

€ 342,50

2.15.2.1

Het tarief voor het beoordelen van een akoestisch onderzoek ten behoeve van een installatie voor warmte- of koude-opwekking, bepaald volgens de rekentool welke in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is ontwikkeld door LBP, dan wel door het uitvoeren een geluidmeting, bedraagt

€ 38,90

€ 38,00

2.15.2.2

Het tarief voor het beoordelen van een akoestisch onderzoek ten behoeve van een installatie voor warmte- of koude-opwekking, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, bedraagt:

€ 77,80

€ 76,00

2.15.3

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op bouwactiviteiten, waarbij de resultaten van een luchtkwaliteitsonderzoek beoordeeld dienen te worden, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met:

€ 350,70

€ 342,50

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 16 Tarieven Werken voor Derden

 
 

2.16.1

Aansluiting op gemeenteriool.

 
 
 

Het tarief bedraagt, per aansluiting, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het tot stand brengen van een aansluiting van gebouwen op de gemeentelijke riolering:

 
 
 

Voor een primaire aansluiting

€ 1.003,80

€ 980,25

 

Voor een secundaire aansluiting, met dien verstande dat indien een aansluiting op het gemeenteriool buiten de openbare grond wordt gesplitst in meerdere aansluitingen ten behoeve van meerdere zelfstandige gebruikseenheden, de gebruikseenheid met de grootste afvoercapaciteit dan wordt aangeduid als een primaire aansluiting en de overige als secundaire aansluitingen. Onder zelfstandige gebruikseenheid wordt verstaan aan zelfstandige wooneenheid en/of, van bouwwerken, welke niet voor bewoning bestemd zijn, een bouwinhoud van 1.000 m3 of gedeelte daarvan.

€ 238,65

€ 233,05

 

Voor een aansluiting van een uitsluitend industriële vestiging, waaronder werkplaatsen en magazijnen, bestaande uit:

 
 
 

PVC materiaal met een diameter van 125 mm

€ 1.003,80

€ 980,25

 

PVC materiaal met een diameter van 160 mm

€ 1.030,50

€ 1.006,35

2.16.2

Het maken van uitwegen ten behoeve van derden (inritten): Een uitweg zal voor rekening van de aanvrager worden aangelegd nadat door of namens het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke Verordening vergunning is verleend tot het maken van een uitweg naar de weg.

 
 
 

Voor het maken van uitwegen bij woningen, hieronder niet begrepen appartementen-complexen, bedraagt het tarief:

 
 
 

voor de eerste 5 m1

€ 914,40

€ 892,95

 

voor elke volgende m1

€ 182,90

€ 178,60

 

Voor het maken van uitwegen bij appartementencomplexen alsmede bij percelen bedoeld voor industriële of bedrijfsmatige activiteiten bedraagt het tarief de geraamde werkelijke kosten, hieronder begrepen de kosten van noodzakelijke infrastructurele aanpassingen, vermeerderd met een bedrag voor beheerskosten ad € 540,00. Indien derden de uitvoering van de werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren zijn beheerskosten voor een bedrag ad € 540,00 verschuldigd.

 
 

2.16.3

Inrichten individuele gehandicaptenparkeerplaats:

Het tarief bedraagt: Voor het inrichten van een parkeerplaats op de openbare weg voor een motorvoertuig van een invalide, als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens:

€ 250,00

244,15

 
 
 
 

 

Tarief 2023

Tarief 2022

overzicht bouwkosten m3-m2 eenhedenprijzen (tarief 2023 = prijspeil bouwkosten 2022)

 

Eenheid

Prijs (excl.)

Eenheid

Prijs (excl.)

 
 

prijspeil 2022: 110,6 % t.o.v. 2021

 

prijspeil 2021: 105 % t.o.v. 2020

Hoofdstuk 17 overzicht bouwkosten m3-m2 eenhedenprijzen.

1.1 WOONGEBOUWEN

 
 
 
 

Appartement, drielaags en meer

m3

€ 429,96

m3

€ 388,75

Flat, drielaags en meer

m3

€ 379,03

m3

€ 342,70

Serviceflat, drielaags en meer

m3

€ 399,98

m3

€ 361,65

Urban villa, drielaags en meer

m3

€ 458,43

m3

€ 414,49

 
 
 
 
 

1.2 WONINGEN - NORMAAL

 
 
 
 

Drive-in woning, drielaags

m3

€ 278,65

m3

€ 251,94

Recreatie woning bestemd voor tijdelijke bewoning

m3

€ 88,45

m3

€ 79,97

Geschakeld, eenlaags, plat dak

m3

€ 361,03

m3

€ 326,43

Geschakeld, eenlaags, met kap

m3

€ 325,09

m3

€ 293,93

Geschakeld, tweelaags, plat dak

m3

€ 329,58

m3

€ 297,99

Geschakeld, tweelaags, met kap

m3

€ 296,62

m3

€ 268,19

Geschakeld, eenlaags, plat dak

m3

€ 338,58

m3

€ 306,13

Vrijstaand, tweelaags met kap

m3

€ 368,53

m3

€ 333,21

 
 
 
 
 

1.3 WONINGEN - BETER

 
 
 
 

Landhuis, eenlaags met kap

m3

€ 431,45

m3

€ 390,10

Twee onder 1 kap, met schuin dak

m3

€ 361,03

m3

€ 326,43

Vrijstaand, eenlaags met kap (recreatiewoning)

m3

€ 331,07

m3

€ 299,34

Vrijstaand, eenlaags met kap

m3

€ 386,50

m3

€ 349,46

Vrijstaand, tweelaags met kap (houtskeletbouw)

m3

€ 340,06

m3

€ 307,47

Vrijstaand, tweelaags met kap

m3

€ 382,01

m3

€ 345,40

 
 
 
 
 

1.4 WONINGEN - LUXE

 
 
 
 

Bungalow

m3

€ 434,45

m3

€ 392,81

Herenhuis, tussenwoning

m3

€ 391,02

m3

€ 353,54

Herenhuis, halfvrijstaand

m3

€ 428,46

m3

€ 387,40

Herenhuis, vrijstaand

m3

€ 428,46

m3

€ 387,40

Landhuis, eenlaags met kap

m3

€ 527,33

m3

€ 476,79

Landhuis, tweelaags met kap

m3

€ 573,77

m3

€ 518,78

 
 
 
 
 

1.5 AANVULLINGEN – WONINGEN

 
 
 
 

Aan- en uitbouw woonruimte, < 100 m3

m3

€ 734,06

m3

€ 663,71

Aan- en uitbouw woonruimte, > 100 m3

m3

€ 557,28

m3

€ 503,87

Carport/overkapping

m2

€ 296,62

m2

€ 268,19

Dakkapel

m3

€ 1.362,70

m3

€ 1.232,10

Garage/berging, plat dak, aangebouwd

m3

€ 250,18

m3

€ 226,20

Garage/berging, plat dak, vrijstaand

m3

€ 338,58

m3

€ 306,13

Garage/berging, met kap, aangebouwd

m3

€ 224,73

m3

€ 203,19

Garage/berging, met kap, vrijstaand

m3

€ 256,17

m3

€ 231,62

Kelder

m3

€ 926,39

m3

€ 837,60

Serre, géén woonruimte

m3

€ 414,97

m3

€ 375,20

Serre, woonruimte

m3

€ 698,12

m3

€ 631,21

Tuinhuisje

m3

€ 224,52

m3

€ 203,00

Erfafscheiding

m1

€ 120,71

--

€ 109,14

Rolluik

m1

€ 241,40

--

€ 218,26

 
 
 
 
 

2.1 BIJEENKOMSTGEBOUWEN

 
 
 
 

Multifunctioneel centrum

m3

€ 446,44

m3

€ 403,65

 
 
 
 
 

2.2 GEZONDHEIDSGEBOUWEN

 
 
 
 

Gezondheidscentrum

m3

€ 477,89

m3

€ 432,09

Verzorgingsflat, vier- of vijflaags

m3

€ 370,02

m3

€ 334,56

Woonzorgcentrum, drielaags

m3

€ 316,11

m3

€ 285,81

Ziekenhuis

m3

€ 494,37

m3

€ 446,99

 
 
 
 
 

2.3 HORECAGEBOUWEN

 
 
 
 

Café(taria) met bovenwoning

m3

€ 405,99

m3

€ 367,08

Restaurant

m3

€ 399,98

m3

€ 361,65

Wegrestaurant, eenlaags

m3

€ 455,43

m3

€ 411,78

 
 
 
 
 

2.4 INDUSTRIEGEBOUWEN

 
 
 
 

Agrarisch bedrijfsgebouw, wanden metselwerk spouw:

 
 
 
 

- bruto vloeroppervlakte ca. 250 m2

m2

€ 380,51

m2

€ 344,04

- bruto vloeroppervlakte ca. 750 m2

m2

€ 278,65

m2

€ 251,94

- bruto vloeroppervlakte ca. 1.250 m2

m2

€ 240,56

m2

€ 217,50

Agrarisch bedrijfsgebouw, wanden gevelplaten:

 
 
 
 

- bruto vloeroppervlakte ca. 250 m2

m2

€ 221,72

m2

€ 200,47

- bruto vloeroppervlakte ca. 750 m2

m2

€ 172,28

m2

€ 155,77

- bruto vloeroppervlakte ca. 1.250 m2

m2

€ 158,81

m2

€ 143,59

Bedrijfshal, 5,4 m. hoog, inhoud ca. 500 m3

m3

€ 232,20

m3

€ 209,95

Bedrijfshal, 7,2 m. hoog, inhoud ca. 750 m3

m3

€ 176,77

m3

€ 159,83

Bedrijfshal, 5,4 m. hoog, inhoud ca. 1.500 m3

m3

€ 176,77

m3

€ 159,83

Bedrijfshal, 7,2 m. hoog, inhoud ca. 2.000 m3

m3

€ 127,33

m3

€ 115,13

Bedrijfshal, 5,4 m. hoog, inhoud ca. 5.000 m3

m3

€ 143,81

m3

€ 130,03

Bedrijfshal, 7,2 m. hoog, inhoud ca. 10.000 m3

m3

€ 107,86

m3

€ 97,52

Veldschuur, ca. 250 m2

m2

€ 95,88

m2

€ 86,69

Veldschuur, ca. 750 m2

m2

€ 86,90

m2

€ 78,57

Veldschuur, ca. 1.250 m2

m2

€ 80,89

m2

€ 73,14

 
 
 
 
 

2.5 KANTOORGEBOUWEN

 
 
 
 

Kantoorgebouw, normaal ontwerp:

 
 
 
 

-Eenlaags, inhoud tot 2.500 m3

m3

€ 540,80

m3

€ 488,97

-Tweelaags, inhoud tot 2.500 m3

m3

€ 501,86

m3

€ 453,76

-Tweelaags, inhoud tot 2.500 tot 7.000 m3

m3

€ 417,98

m3

€ 377,92

-Drielaags, inhoud 2.500 tot 10.000 m3

m3

€ 431,45

m3

€ 390,10

-Vierlaags, inhoud 4.500 tot 12.500 m3

m3

€ 386,50

m3

€ 349,46

-Vijflaags, inhoud 10.000 tot 17.500 m3

m3

€ 355,06

m3

€ 321,03

-Zeslaags, inhoud 30.000 tot 55.000 m3

m3

€ 293,63

m3

€ 265,49

 
 
 
 
 

2.6 LOGIESGEBOUWEN

 
 
 
 

Hotel

m3

€ 560,29

m3

€ 506,59

Motel

m3

€ 392,50

m3

€ 354,88

 
 
 
 
 

2.7 ONDERWIJSGEBOUWEN

 
 
 
 

School, tweelaags

m3

€ 349,05

m3

€ 315,60

School, semi permanent, eenlaags

m3

€ 383,51

m3

€ 346,75

 
 
 
 
 

2.8 SPORTGEBOUWEN

 
 
 
 

Gymzaal

m3

€ 176,77

m3

€ 159,83

Kleedgebouw (al dan niet met kantine)

m3

€ 483,88

m3

€ 437,50

Tennishal, met kantine

m3

€ 127,33

m3

€ 115,13

 
 
 
 
 

2.9 WINKELGEBOUWEN

 
 
 
 

Doe-het-zelf hal

m3

€ 176,77

m3

€ 159,83

Garage met showroom

m3

€ 263,68

m3

€ 238,41

Meubelhal

m3

€ 259,16

m3

€ 234,32

Warenhuis, drielaags

m3

€ 370,02

m3

€ 334,56

Winkel, tweelaags

m3

€ 468,91

m3

€ 423,97

Winkel met bovenwoning

m3

€ 358,03

m3

€ 323,72

Winkelcentrum, eenlaags

m3

€ 286,13

m3

€ 258,71

Winkelcentrum met bovenwoningen

m3

€ 405,99

m3

€ 367,08

 
 
 
 
 

3.0 PARKEERGARAGE

 
 
 
 

Parkeergarage gemiddeld

m3

€ 200,90

m3

€ 181,65

 
 

Tarief 2023

Tarief 2022

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 
 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet.

€ 470,55

€ 459,50

3.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet.

€ 130,40

€ 127,35

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet.

€ 130,40

€ 127,35

3.1.3.1

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet.

€ 130,40

€ 127,35

3.1.4

het tarief bedraagt voor het wijzigen van de onder 3.1.1 genoemde vergunning (wijziging leidinggevende(n)):

€ 130,40

€ 127,35

3.1.4.1

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet.

€ 130,40

€ 127,35

 

Verlenging sluitingsuur café's, restaurant, etc.

 
 

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening.

€ 130,40

€ 127,35

 

Exploitatievergunning horecabedrijf

 
 

3.1.6

het tarief voor een aanvraag tot verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28a, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt:

 
 
 

a. voor de "natte" horecabedrijven

€ 130,40

€ 127,35

 

b. voor de "droge" horecabedrijven

€ 377,80

€ 368,95

 

voor zover de gevraagde vergunning betrekking heeft op een bestaand horecabedrijf en het betreft de éérste gevraagde vergunning, dan is het tarief voor het in behandeling nemen nihil.

 
 
 

Innemen van een standplaats

 
 

3.1.7

Het tarief voor het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening, tot het innemen van een standplaats, waaronder mede is begrepen het hebben van een afleveringsloket voor kleine etenswaren, op- of aan een weg of op een van daar af voor publiek onmiddellijk bereikbare plaats om goederen of waren aan publiek aan te bieden, te verkopen of te verstrekken of om diensten aan te bieden bedraagt:

 
 

3.1.7.1

indien deze vergunning wordt aangevraagd voor een commerciële activiteit:

€ 130,40

€ 127,35

3.1.7.2

indien deze vergunning wordt aangevraagd voor een niet-commerciële activiteit (non-profit, ANBI- of SBBI-instelling):

Nihil

Nihil

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 
 

3.2.1.1

een (B)-evenement, zijnde een evenement met grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer

€ 130,40

€ 127,35

3.2.1.2

een (C)-evenement, zijnde een evenement met grote impact op de stad en/of regio voor het verkeer

€ 434,55

€ 424,35

3.2.1.3

een klein (A-) evenement, zoals bedoeld in artikel 2:24, tweede lid onder e van de Algemene plaatselijke verordening, dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening

Nihil

Nihil

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 
 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 
 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 782,30

€ 763,95

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 782,30

€ 763,95

3.3.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 782,30

€ 763,95

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 782,30

€ 763,95

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 
 

3.4

in Brunssum n.v.t.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 
 

3.5

in Brunssum n.v.t.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 
 

3.6

VERVALLEN

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 

3.7.1

Bruikbaarheid en aanzien van de weg

 
 

3.7.1.1

Het tarief voor het verkrijgen van een vergunning de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan t.b.v. de publieke functie (trottoirvergunning) daarvan bedraagt:

€ 130,40

€ 127,35

3.7.1.2

het tarief voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg als bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 130,40

€ 127,35

3.7.2

tarief andere, in deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing, beschikking

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 130,40

€ 127,35

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier